Successfully reported this slideshow.

072013 coaching sang tao slogan - thanhs

3,730 views

Published on

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

072013 coaching sang tao slogan - thanhs

 1. 1. A- Các nguyên t c sáng t o sloganA- Các nguyên t c sáng t o slogan B - Các phương pháp sáng t o slogan C - Quy trình
 2. 2. SLOGAN LÀ GÌ? Thông i p truy n thông c a thương hi u; thư ng ư c xây d ng d a trên các tính cách và c i m Lý tính, C m tính c a s n ph m và thương hi u M t SLOGAN thành công ph i ch a ng Thông i p n tư ng và khơi g ing Thông i p n tư ng và khơi g i ư c trí tư ng tư ng c a khách hàng v s n ph m/thương hi u.
 3. 3. SLOGAN vs MOTTO SLOGAN AND MOTTO (Tagline) • Slogan là b t bi n trong m t th i gian dài, tuy nhiên, motto (tagline) m i ph n ánh úng n s bi n i c a m t công ty, hay nh ng th c t mà nó ang tr i qua.
 4. 4. SLOGAN AND MOTTO (Tagline) Motto ư c s d ng trong m t s chi n d ch marketing n i b t. • Omo: Ng i gì v t b n • Chi n d ch kích thích s ho t ng c a tr em, không lo b n vì ã luôn có Omo bên. Chi n d ch t p trung nhi u vào lý tính, c m xúc c a khách hàng và ngư i s d ng trên toàn th gi i, sau khi Omo ã tr thành nhãn hi u b t gi t hàng u.
 5. 5. Sunsilk: Vì cu c s ng là không ch i Chính vì th hãy dùng Sunsilk! Chi n d ch này c a Sunsilk ã t o ra SLOGAN AND MOTTO (Tagline) c a Sunsilk ã t o ra m t nh n th c m i, m t phong cách m i, m t trào lưu m i trong cách s ng c a ngư i ph n . ó là vư t ra nh ng giá tr ơn thu n c a ngư i ph n . Lifebuoy: Vì m t Vi t Nam kho m nh Chi n d ch marketing m i c a Lever Vietnam i v i s n ph m xà bông, d a trên m t báo cáo cho r ng, ngư i Vi t Nam thi u s c m nh cơ b p.
 6. 6. SLOGAN AND MOTTO (Tagline) Motto ư c s d ng trong m t s chi n d ch marketing n i b t. Diana: Là con gái th t tuy t Chi n d ch khơi d y ni m t hào c a n gi i, i tư ng khách hàng c a Diana. Chính vì có Diana, nên “là con gái th t tuy t”. Honda: Be U with Honda T tin th hi n cá tính c a chính mình là i u mà ngư i tr nào cũng mu n, và chi n d ch c a Honda Vi t Nam truy n t i thông i p kh ng nh r ng, ngư i s d ng các s n ph m c a Honda luôn t tin v i cá tính c a mình, và th hi n nó m i lúc, m i nơi.
 7. 7. 4 NGUYÊN T C B T BI N SLOGAN
 8. 8. A - Các nguyên t c 1. NG N G N, XÚC TÍCH: Không s d ng quá 8 ch trong slogan THÀNH NG vs CA DAO, VÈ
 9. 9. A - Các nguyên t c 2. KHÁC BI T:
 10. 10. A - Các nguyên t c 3. VĂN HOÁ: Slogan là câu kh u hi u th hi n B n s c ho c l i h a thương hi u, vì v y c n tránh nh ng v n nh y c m; ph n c m, b t ng văn hoá Tagline c a DHL “ n ch m g m xương”
 11. 11. A - Các nguyên t c 3. VĂN HOÁ: c n tr ng khi chuy n ng Pepsi brings your ancestors back from the dead
 12. 12. A - Các nguyên t c 4. ÁNG TIN C Y, TRUNG TH C
 13. 13. 7 NGUYÊN T C SÁNG T O SLOGAN & MOTTO
 14. 14. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 1. Phương pháp n d , hình tư ng hoá Dù b n không cao Nhưng ngư i khác v n ph i ngư c nhìn Lenlink – Warm up your life
 15. 15. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 2. Nêu b t c i m lý tính/ c m tính n i tr i nh t c a s n ph m GOOD TO THE LAST DROPGOOD TO THE LAST DROP
 16. 16. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 3. Th hi n chi n lư c, t m nhìn ho c tri t lý thương hi u
 17. 17. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 4. Giá tr (c m tính) mang l i cho Khách hàng m c tiêu
 18. 18. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 5. Chi ch ho c t láy
 19. 19. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 6. S d ng âm nh c làm i m nh n
 20. 20. B - Các phương pháp sáng t o SLOGAN 7. S d ng c m h ng t nh ng Slogan hàng u
 21. 21. A - Các nguyên t c Quy t c vàng: “Hư ng v Khách hàng” – connecting with “YOU”
 22. 22. Quy t c vàng: C m xúc Hài hư c ho c h nh phúc (S hài hư c luôn em n s ng khoái và s ư c “tái s d ng” trong nhi u trư ng h p)s d ng” trong nhi u trư ng h p) Dù b n không cao Nhưng ngư i khác v n ph i ngư c nhìn
 23. 23. Quy t c vàng: Thúc gi c Hành ng
 24. 24. C - Quy trình sáng t o
 25. 25. C - Quy trình sáng t o có m t slogan t t, có kh năng h tr c l c cho thương hi u công ty và s n ph m, bư c căn b n là hi u vi c kinh doanh, các i u ki n th trư ng và chi n lư c c a công ty ó. Vi c này òi h i m t quá trình toàn di n và có nh ng phân tích chi ti t b n s c c t lõi c adi n và có nh ng phân tích chi ti t b n s c c t lõi c a nhãn hi u, cá tính và chi n lư c nhãn hi u“ – Mr. Martin Roll, VentureRepublic, chuyên gia tư v n thương hi u
 26. 26. C - Quy trình sáng t o
 27. 27. Soi chi u vào các nh hư ng chi n lư c c a t ch c l a ch n slogan/ motto phù h p C - Quy trình sáng t o
 28. 28. Case Study Sang tao slogan Benh vien Dai hoc Y.pdf http://thanhs.com.vn/thiet-ke-thuong-hieu/dat-ten-thuong-hieu/cuoc-thi-sang-tac-slogan/
 29. 29. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i
 30. 30. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i American Dairy Association
 31. 31. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i Apple
 32. 32. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i They’re G-r-r-r-eat! (Frosted Flakes) – Ngon tuy ttuy t
 33. 33. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i Be all you can be. US Army - Hãy là t t c nh ng gì b n mu nnh ng gì b n mu n
 34. 34. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i Good to the last drop (Maxwell House) – Thơm ngon đ n gi t cu i cùngngon đ n gi t cu i cùng
 35. 35. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i We try harder (Avis) – Chúng tôi c g ng hơn
 36. 36. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i It keeps going and going and going (Energizer) – Ho t đ ng liên t c liênHo t đ ng liên t c liên t c
 37. 37. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i Melts in your mouth, not in your hands. – Tan trong mi ng, không tantrong mi ng, không tan trong tay
 38. 38. Case Study – 10 Slogan áng giá nh t th gi i Diamonds are forever (DeBeers) – Kim cương là vĩnh c u
 39. 39. • “When you care enough to send the very best” Hallmark “Surprisingly mouth watering.” Halls Refresh • “Nothing runs like a Deere” John Deere • “Because I’m worth it.” L’Oréal • “Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybelline” Maybelline “Tastes so good cats ask for it by Case Study – Nh ng Slogan áng giá nh t th gi i • “Maybe she’s born with it, maybe it’s Maybelline” Maybelline “Tastes so good cats ask for it by name” Meow Mix Cat food • “When It Rains It Pours” Morton Salt • “Soothes. Cleanses. Refreshes. Murine • “I love New York.” New York • “Just do it.” Nike • “We take the world’s greatest pictures.” Nikon • “Now you’re playing with power!” Nintendo • “Tough on grease. Soft on hands.” Palmolive • “Kills Bugs Dead” Raid • “Strong enough for a man, but made for a woman” Secret deodorant • “For women whose eyes are older than they are.” Robert Powers skin cream
 40. 40. • “Save the Children. Everyone.” Save The Children • “Takes a Licking and Keeps on Ticking.” Timex • “Pleasure you want. Protection you trust.” Trojan Condoms “A mind is a terrible thing to waste” United Negro College Fund • “Save the Children. Everyone.” Save The Children • “Takes a Licking and Keeps on Ticking.” Timex • “Pleasure you want. Protection you trust.” Trojan Condoms “A mind is a terrible thing to waste” Case Study – Nh ng Slogan áng giá nh t th gi i • “Pleasure you want. Protection you trust.” Trojan Condoms “A mind is a terrible thing to waste” United Negro College Fund • “Fly the friendly skies.” United Airlines • “Be all you can be.” US Army • “Can you hear me now?” Verizon Wireless • “It’s everywhere you want to be.” Visa • “Drivers wanted.” Volkswagen • “Think small.” Volkswagen • “The document company.” Xerox • “Let your fingers do the walking.” Yellow Pages • “You’re not fully clean until you’re Zestfully clean” Zest Soap”Plop, plop, fizz, fizz, oh what a relief it• “You’re not fully clean until you’re Zestfully clean” Zest Soap”Plop, plop, fizz, fizz, oh what a relief it is!” Alka-Seltzer
 41. 41. • “Membership has its privileges” American Express • “Don’t leave home without it” American Express “Think different” Apple Computers “ • “We try harder.” Avis “The Greatest Show on Earth” Barnum Bailey • “The quicker picker upper.” Bounty • “It’s the real thing.” Coca-Cola “Look, Case Study – Nh ng Slogan áng giá nh t th gi i • Ma, no cavities!” Crest • “Diamonds are forever” DeBeers • “Put a tiger in your tank.” Esso • “Nothing runs like a Deere” John Deere • “Just what the doctor ordered” Dr Pepper • “Trusted Everywhere” Duracell Batteries • “Never forgets.” Elephant Memory Systems • “The world on time.” Federal Express • “Capitalist tool.” Forbes• “Capitalist tool.” Forbes • “Quality is Job One.” Ford • “Say it with flowers” FTD (Interflora) • “Look sharp, feel sharp” Gillette
 42. 42. • Bài t p nhóm Chia 03 nhóm, Brainstorming slogan cho 03 Dòng S n ph m ư c các nhóm ch ng l a ch n – ưu tiên cho nh ng thương hi u nhánh c a chính các h c viênthương hi u nhánh c a chính các h c viên

×