Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Next

29

Share

Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks

Hướng dẫn thiết kế mô phỏng động học trong solidworks,download tài liệu tại link này http://www.share99.net/2012/11/tai-lieu-hoc-mo-phong-dong-hoc-solidwork-tieng-viet-cuc-hay.html
Còn rất nhiều tài liệu và phần mềm cho sinh viên cơ khí nữa .........

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks

 1. 1. TUTORIALSOLIDWORKS 2006 BIÊN D CH: ÀO CHI LĂNG 1/2006 1
 2. 2. M CL CLesson 1- Part.......................................................................................................................................3Lesson 2 - Assembly ..........................................................................................................................13Lesson 3 – Drawings ..........................................................................................................................18AutoCAD và SolidWorks...................................................................................................................25Nh p m t tài li u AutoCAD...............................................................................................................25Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3D ...........................................................................................31T o m t b n v t mô hình 3D...........................................................................................................35V 3D .................................................................................................................................................42Các k thu t thi t k nâng cao ...........................................................................................................47Các b n v k thu t nâng cao.............................................................................................................60T o các hình bi u di n .......................................................................................................................61Các ti u ti t.........................................................................................................................................66Assembly Mates .................................................................................................................................74COSMOSXpress ................................................................................................................................87Các ch c năng cơ b n c a COSMOSXpress .....................................................................................87Phân tích ti t ki m v t li u ............................................................................................................94Các ví d phân tích.............................................................................................................................99B ng thi t k .....................................................................................................................................107L nh Fillet ........................................................................................................................................114Import/Export ...................................................................................................................................120L nh Loft..........................................................................................................................................123Thi t k khuôn..................................................................................................................................127Tài li u Part a kh i .........................................................................................................................142Xây d ng part m u cho bài Giao kh i .............................................................................................142K thu t b c c u ...............................................................................................................................146K thu t mô hình hóa c c b ...........................................................................................................148L nh x p dãy ....................................................................................................................................150PhotoWorks......................................................................................................................................157PhotoWorks cơ b n ..........................................................................................................................157PhotoWorks nâng cao.......................................................................................................................161Các l nh Revolve và Sweep .............................................................................................................168Chi ti t t m m ng.............................................................................................................................175SolidWorks Animator ......................................................................................................................188Các l nh b m t ................................................................................................................................200SolidWorks Toolbox ........................................................................................................................212Toolbox cơ b n.................................................................................................................................212B t vít thông minh (Smart Fasteners) ..............................................................................................215K t c u hàn.......................................................................................................................................218 2
 3. 3. Lesson 1- PartBài 1 s hư ng d n c th cho b n t ng bư c t od ng mô hình SolidWorks u tiên. B n s t o rachi ti t ơn gi n như minh h a.Bài h c này bao g m: • T o m t kh i cơ s • Thêm m t ph n l i • C t m t cái l • Các l nh s a i (vê tròn, thay i kích thư c) • Hi n th m t hình c t c a mô hìnhT o m t tài li u Part1 m iB nb t u bài h c này v i vi c m m t tài li u part m i. 1. Click2 New trên thanh công c Standard. H p tho i New SolidWorks Document xu t hi n. 2. Click Part, r i click OK. 3. M t c a s part m i xu t hi n.V hình ch nh t c i m u tiên c a chi ti t này là m t kh i h p ch nh t, t o ra t m t biên d ng hình ch nh t ư c y cao lên. B n b t u b ng cách v hình ch nh t ó. (L nh t o hình u tiên này tương i gi ng như t o phôi trong ch t o máy th c t - DCL). 1. Click Extruded Boss/Base3 trên thanh công c Features. Các m t ph ng t a Front (trư c), Top (trên), và Right (ph i) xu t hi n và con tr chuy n thành (cho bi t nó s n sàng ch n m t m t ph ng làm cơ s cho biên d ng s v ). Lưu ý r ng khi b n di chuy n con tr trên m t m t, ư ng biên c a m t ó s sáng lên.1 Part ư c hi u là m t c a s dùng xây d ng mô hình hình h c trong SolidWorks. SolidWorks d ng t ng chi ti tmáy (m t mô hình hình h c ơn) trong m i c a s Part và lưu chúng thành nh ng t p tin Part. Các chi ti t máy này, n uc n, s ư c ưa vào m t c a s l p ráp g i là Asembly t o thành các c m chi ti t ho c t h p máy hoàn ch nh, âyl i là m t t p tin lo i khác, Asembly. T các t p tin Part và Asembly này, có th t o ra các t p tin b n v k thu t, g i làcác Drawing, l i là m t lo i t p tin khác n a, Drawing. Trong SolidWorks, không t o ra các b n v b ng thao tác thcông, vì các b n v u hoàn toàn sinh ra t ng t nh ng mô hình Part ho c Asembly. Ba lo i t p tin k trên ư cliên k t r t ch t ch v i nhau, m i thay i trên m t t p tin, s ư c c p nh t t i các t p tin liên quan, qua các bài h c, i u này s ư c minh h a sinh ng.2 B m nút trái c a chu t (dùng t “click” chu n hơn và tư ng thanh hơn dùng t “kích”).3 L nh t o kh i c b ng cách y cao m t biên d ng. 3
 4. 4. 2. Di chuy n con tr trên m t Front và click ch n m t này. C ng nhìn chuy n hư ng cho m t Front i di n v i b n. Thanh công c các l nh v Sketch xu t hi n và m t sketch ( ư c hi u là môi trư ng v các biên d ng- DCL) ư c m ra trên m t Front. 3. Click Rectangle4 trên thanh công c Sketch. 4. Di chuy n con tr ng ct a c a sketch . Con tr khi trên g c t a có hình . 5. Click vào g c r i di chuy n con tr v m t hình ch nh t. Khi b n di chuy n con tr , lưu ý s hi n th kích thư c c a hình ch nh t này. 6. Click hoàn t t hình ch nh t. B n không c n v chính xác kích thư c; sau ây b n s dùng công c Smart Dimension5 l y kích thư c cho biên d ng này. 7. Click Select trên thanh công c Standard. Hai c nh c a hình ch nh t ti p xúc v i g c t a có màu en. B i vì b n b t u v t g c, nên nh này ư c t ng g n v i g c t a , nó không di chuy n t do ư c. Hai c nh (và ba nh) còn l i có màu xanh m. i u này cho bi t chúng chưa ư c xác nh và vì v y, chúng t do di chuy n. 8. Hãy th kéo m t trong nh ng c nh ho c nh màu xanh thay i kích c hình ch nh t.L y kích thư cTrong ph n này, b n xác nh kích c c a hình ch nh t b ng cách gán các kích thư c và thay ichúng. Ph n m m SolidWorks không bu c b n ph i l y kích thư c trư c khi dùng biên d ng t omô hình. Tuy nhiên, trong ví d này, b n s l y kích thư c ngay bây gi biên d ng hoàn toàn ư c xác nh. 1. Click Tools, Options, System Options, General. 2. H y ki m Input dimension value, r i click OK. 3. Click Smart Dimension trên thanh công c Sketch. Con tr i thành . 4. Click c nh trên c a hình ch nh t, r i click vào nơi b n mu n t kích thư c. C nh ng bên ph i c a hình ch nh t chuy n t màu xanh sang màu en. B ng vi c l y kích thư c c a c nh trên, b n ã hoàn toàn xác nh v trí c a c nh ph i.4 L nh v hình ch nh t, th c hi n b ng cách click hai i m chéo nhau c a hình ch nh t nh v .5 Công c l y kích thư c thông minh. N u ã t ng s d ng các công c l y kích thư c c a AutoCAD, b n s th y côngc này c a SW th c s thông minh. Ch b ng m t công c duy nh t này, tùy vào i tư ng ư c ch n và cách dichuy n chu t, ta có th l y m i ki u l y kích thư c. 4
 5. 5. Nhưng b n v n có th kéo c nh trên lên và xu ng (sau khi ã click Smart Dimension t t công c này i). Màu xanh c a c nh này cho bi t nó v n chưa ư c xác nh. 5. Ch c ch n r ng công c Smart Dimension ang ư c ch n, click c nh ph i r i click vào nơi t kích thư c. C nh trên và nh ng nh còn l i chuy n sang màu en. Thanh tr ng thái góc ph i dư i c a s cho bi t biên d ng này ã hoàn toàn xác nh.Thay i các giá tr kích thư cTrong m c này, b n s thay i giá tr các kích thư c. 1. Double-click 6 m t trong nh ng kích thư c v a l y. H p tho i Modify xu t hi n. Kích thư c ư c ch n sáng lên. 2. Gõ giá tr 120, r i click . Biên d ng thay i kích c ph n ánh kích thư c m i. Giá tr kích thư c bây gi là 120mm. 3. Click Zoom to Fit7 trên thanh công c View hi n th hình ch nh t trên toàn b vùng h a. 4. Double-click kích thư c còn l i và cũng thay i giá tr c a nó thành 120. 5. Click Zoom to Fit l n n a.T o kh i cơ sL nh t o hình u tiên i v i m i mô hình ư c g i là t o kh i cơ s (base feature). B n t o rakh i này b ng cách y cao biên d ng hình ch nh t. 1. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch ho c trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Extrude xu t hi n trong cây FeatureManager (b ng bên trái), c ng nhìn c a biên d ng chuy n sang trimetric (hình chi u tr c o) và hình xem trư c c a kh i cơ s xu t hi n trong vùng h a. 2. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 18: • Ch n Blind trong End Condition. • Gõ 30 cho Depth . B n cũng có th thay i giá tr c a Depth b ng cách click các mũi tên lên và xu ng . M i l n click, hình xem trư c l i c p nh t trong vùng h a.6 Click nhanh hai l n nút chu t trái vào cùng m t i tư ng.7 Zoom toàn b nh ng i tư ng hi n h u lên toàn màn hình. 5
 6. 6. 3. Click OK t o kh i extrusion. Kh i m i t o, Extrude1, xu t hi n trong cây FeatureManager và trong vùng h a. 4. N u b n c n zoom nhìn th y rõ toàn b mô hình, nh n phím Z thu nh và Shift+Z phóng to. 5. Click d u c ng bên c nh Extrude1 trong cây FeatureManager. Sketch1, mà b n dùng t o kh i cơ s , ã ư c ưa vào feature này.Lưu tài li u PartBây gi b n lưu tài li u này. 1. Click Save trên thanh công c Standard. H p tho i Save As xu t hi n. 2. Trong h p File name, gõ Tutor1 và click Save. Ph n m r ng .sldprt ư c ưa vào cho tên t p tin và file này ã ư c lưu. Các tên file không phân bi t ký t hoa và thư ng. Nghĩa là tên files TUTOR1.sldprt, Tutor1.sldprt và tutor1.sldprt hoàn toàn như nhau.T o biên d ng ph n l i t o c i m ti p theo cho chi ti t này (l i ho c lõm), b n s v biên d ng ó lên các b m t c a mô hình ho c các m t t a r i y chúng cao lên. 1. Click Hidden Lines Removed9 trên thanh công c View. 2. Click Extruded Boss/Base . 3. Di chuy n con tr trên m t trư c c a kh i h p. Con tr i thành , và các c nh c a m t này sáng lên cho bi t m t ó ã ư c ch n. 4. Click lên m t trư c ch n. M t sketch ư c m trên m t trư c c a kh i h p. Thanh công c Sketch xu t hi n trong CommandManager. 5. Click Circle10 trên thanh công c Sketch. Con tr tr thành . 5. Click g n tâm c a b m t và di chuy n con tr v m t ư ng tròn. Click l n n a hoàn t t vòng tròn.8 Hư ng th nh t - b n có th y biên d ng theo hai hư ng ngư c chi u nhau.9 Ki u hi n th không tô bóng và không th y các nét khu t c a mô hình.10 Công c v ư ng tròn, th c hi n b ng cách click tâm i m r i click m t ch khác. 6
 7. 7. L y kích thư c và t o ph n l i xác nh v trí và c c a ư ng tròn, hãy l y các kích thư c c n thi t. 1. Click Smart Dimension . 2. Click c nh trên c a b m t, click ư ng tròn r i click m t v trí t kích thư c. 3. Double-click kích thư c này, gõ 60 trong h p Modify và click . 4. L p l i th t c này cho kích thư c gi a ư ng tròn và c nh th hai c a b m t, t giá tr là 60. 5. V n dùng công c Smart Dimension , ch click riêng ư ng tròn l y kích thư c ư ng kính c a nó. Di chuy n con tr xung quanh th y hình xem trư c c a kích thư c này. Khi kích thư c này n m ngang ho c th ng ng, nó th hi n như kích thư c th ng, khi nó l ch m t góc, nó th hi n như kích thư c ư ng kính. 6. Click m t nơi t kích thư c ư ng kính. Nh p giá tr là 70. ư ng tròn chuy n thành màu en và thanh tr ng thái cho bi t biên d ng ã hoàn toàn xác nh. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Extrude xu t hi n. 7. Trong b ng thu c tính, dư i Direction 1, t Depth là 25, nh ng m c còn l i t theo m c nh và click OK t o ph n l i. Extrude2 xu t hi n trong cây FeatureManager.C tlC t m t l th ng ng tâm v i ph n l i. làm vi c này, b n t o m t biênd ng và l y kích thư c cho nó. Sau ó, b n gán tương quan cho tâm biênd ng trên ph n l i. Cu i cùng, b n c t thành m t l th ng.Trư c tiên, v biên d ng và l y kích thư c cho l . 1. Click Shaded With Edges11 trên thanh công c View.11 Ki u hi n th tô bóng và th y các c nh c a mô hình. 7
 8. 8. ôi khi thanh công c dài hơn màn hình, click mũi tên cu i thanh công c truy c p các nút công c b n. 2. Click Extruded Cut12 trên thanh công c Features. 3. Click m t tròn phía trư c ph n l i ch n nó. 4. Ch n Normal To 13 trong thanh công c Standard Views. Mô hình s quay l i, m t ư c ch n i di n v i b n. 5. V m t ư ng tròn g n tâm c a ph n l i như minh h a. Click Smart Dimension và l y kích thư c ư ng kính là 50mm.Sau ó, gán tương quan ng tâm. 1. Click Add Relation14 trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Add Relations xu t hi n. 2. Ch n ư ng tròn v a v ( ư ng tròn bên trong) và c nh tròn c a ph n l i ( ư ng tròn bên ngoài). Nh ng i tư ng ư c ch n xu t hi n dư i Selected Entities15. 3. Dư i Add Relations, click Concentric 16 . Concentric0 xu t hi n dư i Existing Relations. Các ư ng tròn trong và ngoài l p t c có quan h ng tâm. 4. Click OK .Cu i cùng, th c hi n thao tác c t. 1. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Direction 1 , ch n Through All 17 trong End Condition. 3. Click OK . 4. Click Standard Views và ch n Trimetric . 5. Click Save lưu t p tin.Làm tròn các gócTrong m c này, b n làm tròn b n góc c a part b ng l nh fillet. B ivì t t c các góc lư n u có bán kính b ng nhau (10mm), nên b ncó th t o chúng trong cùng m t l nh. u tiên, b n thay i vài tùy ch n hi n th d quan sát nh ng gìs y ra khi b n t o góc lư n.12 C t b m t ph n v t li u theo cách y cao m t biên d ng.13 Xoay m t ph ng v tr c di n v i b n. N u click công c này l n n a, c ng nhìn s xoay theo hư ng ngư c l i.14 Gán các quan h hình h c gi a các i tư ng v , ví d : vuông góc, ti p tuy n, ng tâm, th ng hàng…15 Các i tư ng ư c ch n.16 ng tâm.17 Xuyên su t. 8
 9. 9. 1. Click Tools, Options, System Options, Display/Selection. 2. Dư i Hidden edges displayed as, ch n Solid. Tùy ch n này làm cho d th y các ư ng khu t khi b n dùng c ng nhìn Hidden Lines Visible. 3. Dư i Part/Assembly tangent edge display, ch n As visible. Dùng tùy ch n này d th y các c nh ư c vê tròn khi b n t o chúng. 4. Click OK. 5. Click Hidden Lines Visible18 trên thanh công c View. C ng nhìn này cho phép b n th y các c nh khu t.Ti p t c, b n làm tròn b n c nh c a part. 1. Click c nh c a góc th nh t ch n nó. Lưu ý các b m t, các c nh và các nh sáng lên như th nào m i khi con tr trên nh ng i tư ng này, cho bi t chúng có kh năng ư c ch n. ng th i, cũng lưu ý con tr thay i như sau: - C nh -M t - nh 2. Nh n gi Ctrl và click ba c nh c a các góc còn l i. B n có th dùng công c Rotate View19 trong khi ch n các c nh. Click Rotate View và kéo xoay mô hình r i click Rotate View l nn a ti p t c ch n các c nh. 3. Click Fillet trên thanh công c Features. Trong b ng thu c tính, dư i Items To Fillet, h p Edges, Faces, Features, and Loops cho th y b n c nh ư c ch n. N u b n di chuy n con tr trên m t h p ho c m t bi u tư ng trong b ng thu c tính, m t dòng nh c s xu t hi n v i tên c a h p ho c bi u tư ng ó. 4. Dư i Items To Fillet, ch n Full preview. M t hình xem trư c c a các góc lư n xu t hi n trong vùng h a. 5. t Radius là 10. 6. Click OK . B n góc ư c ch n ã ư c vê tròn. L nh Fillet1 xu t hi n trong cây FeatureManager.18 Th y các c nh khu t.19 Xoay c ng nhìn 9
 10. 10. Thêm các góc lư nBây gi , ta thêm các góc lư n vào nh ng c nh khác c a part. B n có th ch n các m t và c nhtrư c khi g i l nh Fillet. 1. Click Hidden Lines Removed . 2. Click Fillet . B ng thu c tính Fillet xu t hi n. 3. Click m t trư c c a kh i cơ s , như minh h a. M t hình xem trư c c a góc lư n s xu t hi n trên c nh ngoài c a kh i cơ s và ph n l i. Danh sách Edges, Faces, Features, and Loops cho bi t m t b m t ã ư c ch n. M t h p thông tin (callout) trong vùng h a ch th bán kính Radius . 4. Dư i Items To Fillet, t Radius là 5 và click OK. Các c nh trong và ngoài ư c vê tròn trong m t l nh duy nh t. 5. Click Fillet l n n a. 6. Click m t trư c c a ph n l i như minh h a. 7. t Radius là 2 và click OK . Lưu ý r ng danh m c các l nh li t kê trong cây FeatureManager xu t hi n theo trình t mà b n ã th c hi n. 8. Click Shaded With Edges trên thanh công c View r i click Rotate View và xoay part th y các góc nhìn khác nhau. 9. Click Save lưu part.Làm r ng mô hìnhTi p theo, b n làm r ng mô hình. L nh Shell s làm r ng mô hình b ngcách l y i ph n v t li u kh i b m t ư c ch n, ch l im tl pvm ng. 10
 11. 11. 1. Click Standard Views và ch n Back . M t sau c a mô hình i di n v i b n. 2. Click Shell trên thanh công c Features. B ng thu c tính Shell xu t hi n. 3. Click m t sau ch n nó. M t ư c ch n xu t hi n dư i Parameters trong danh sách Faces to Remove . Dư i Parameters, t Thickness là 2, r i click OK . L nh shell th c hi n vi c l y i m t ư c ch n và l i m t l p v m ng. 4. th y rõ k t qu , click Rotate View và xoay mô hình. Click Rotate View l nn a t t công c này.S a i các l nh ã th c hi nB n có th s a i m t l nh nào ó vào b t c lúc nào. M cnày trình bày m t cách thay i kích thư c c a l nh extrude. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric . 2. Double-click Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Các kích thư c c a l nh này xu t hi n trong vùng h a. Double-click s kích thư c 30. H p tho i Modify xu t hi n. 4. t gia str là 50, r i click . 11
 12. 12. 5. Click Rebuild 20 trên thanh công c Standard c p nh t kích thư c m i. 6. Click Save lưu part.Hi n th m t hình c tB n có th hi n th m t hình c t 3D c a mô hình t i b t c th i i m nào. B n dùng các m t c a mô hình ho c các m t t axác nh m t c t. Trong ví d này, b n dùng m t Right c t môhình. 1. Click Standard Views và ch n Trimetric . 2. Click Shaded21 trên thanh công c View. 3. Click Section View 22 trên thanh công c View, ho c click View, Display, Section View. B ng thu c tính Section View xu t hi n. Dư i Section 1, m t Front xu t hi n theo m c nh trong h p Reference Section Plane/Face. 4. Dư i Section 1, click Right ch n m t Right. 5. Gõ 60 cho Offset Distance và nh n Enter. M t m t c t xu t hi n, cách m t Right 60mm. B n cũng có th thay i giá tr c a Offset Distance b ng cách click các mũi tên lên và xu ng. M i l n b n click mũi tên, hình xem trư c l i c p nh t trong vùng h a. 6. Click OK . Hình c t c a mô hình hi n th . ây ch là bi u di n hình c t c a mô hình, b n thân mô hình không th c s b c t. Hình c t v n th hi n dù b n có thay i hư ng nhìn ho c zoom mô hình. 7. Click Section View ho c View, Display, Section View l nn a thôi xem hình c t. Mô hình l i tr v nguyên v n. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!20 Tái l p l i mô hình sau khi th c hi n nh ng s a i d ng hình.21 Ki u hi n th mô hình ư c tô bóng nhưng không th y các c nh.22 Hình c t. 12
 13. 13. Lesson 2 - Assembly23M t t h p có hai mô hình ơn ho c nhi u hơn trong m t tài li u SolidWorks, các mô hình ơn nàycòn ư c g i là các thành ph n. B n b trí các thành ph n này và nh hư ng chúng b ng cách l práp theo các tương quan gi a các thành ph n.Trong bài h c này, b n s xây d ng m t t h p ơn gi n d a trên cơs chi ti t mà b n ã t o ra trong bài 1.Bài này c p các v n sau: • ưa các part vào môi trư ng l p ráp assembly • Di chuy n và quay các thành ph n trong m t assemblyT o kh i cơ s B n có th s d ng cùng phương pháp ã h c trong Lesson 1 t o kh i cơ s cho m t part m i. 1. Click New trên thanh công c Standard và m m t part m i. 2. Click Extruded Boss/Base và ch n m t Front . M t sketch s m ra trên m t Front. 3. Sketch a rectangle beginning at the origin. 4. Click Smart Dimension và l y kích thư c hình ch nh t là 120mm x 120mm. 5. Click Exit Sketch . B ng thu c tính Extrude và hình xem trư c c a kh i extrusion xu t hi n. 6. Dư i Direction1: • t End Condition là Blind. • t Depth là 90. 7. Click OK . 8. Click Hidden Lines Visible trên thanh công c View. 9. Click Fillet trên thanh công c Features và ch n b n c nh như minh h a. 10. Trong PropertyManager, dư i Items to Fillet, t Radius là 10. 11. Click OK .23 Asembly là môi trư ng l p ráp. Các chi ti t máy ư c thi t k trong môi trư ng part s ư c ưa vào l p ráp trongmôi trư ng asembly t o thành c m chi ti t máy hay t h p, khi ó các chi ti t này còn ư c g i là thành ph n c a th p. Lưu ý r ng ta cũng có th thi t k các chi ti t máy trong ng c nh c a môi trư ng asembly và ngư c l i, cũng cóth t o ra nhi u chi ti t tách r i trong m t tài li u part. Tuy nhiên, hai môi trư ng này l i hoàn toàn khác nhau và chúngcó nh ng ch c năng riêng bi t, mà ta s d n th y rõ thông qua vi c làm các bài t p trong giáo trình này. 13
 14. 14. Ti p t c, b n làm r ng part này. 1. Click Hidden Lines Removed . 2. Click Shell trên thanh công c Features . B ng thu c tính Shell xu t hi n. 3. Ch n m t trư c c a mô hình. M t này ư c ưa vào h p Faces to Remove trong b ng thu c tính. 4. Dư i Parameters, t Thickness là 4. 5. Click OK . 6. Lưu part là Tutor2.T o g cho h pTrong m c này, b n s dùng các công c Convert Entities và OffsetEntities t o các ư ng nét v trong sketch. Sau ó, b n c t m t g mép h p l p kh p v i chi ti t ã t o trong bài 1. 1. Click Zoom to Area và kéo m t hình ch nh t góc c a chi ti t, như minh h a. Click Zoom to Area l nn a t t công c này. 2. Ch n m t trư c c a thành m ng. Các c nh c a m t này sáng lên. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 3. Click Extruded Cut trên thanh công c Features. M t sketch ã ư c m trên b m t ư c ch n này. 4. Click Convert Entities24 trên thanh công c Sketch. Các c nh ngoài c a m t ư c ch n s ư c chi u và chép lên m t ph ng v , thành các o n th ng và cung tròn. 5. Click Offset Entities25 trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Offset Entities xu t hi n. 6. Dư i Parameters, t Offset Distance là 2. Hình xem trư c th hi n ư ng offset hư ng ra phía ngoài. 7. Ki m Reverse i hư ng offset vào trong. 8. Click OK . M t nhóm các ư ng nét v ã ư c ưa vào sketch, offset t24 Công c này chuy n các c nh c a mô hình thành các ư ng nét v trong m t sketch. Lưu ý r ng các c nh c a môhình và các nét v trong sketch là hai lo i th c th khác nhau hoàn toàn. th c hi n m t s l nh d ng hình, ta c n cóbiên d ng là các nét v , n u các nét v này trùng v i các c nh c a mô hình, ta có th dùng l nh Convert Entitieschuy n các c nh này thành nét v ch không s d ng các c nh tr c ti p làm biên d ng ư c. 14
 15. 15. c nh ngoài c a m t ư c ch n v i c ly 2mm. Quan h này v n ư c duy trì dù các c nh g c có thay i. 10. Click Exit Sketch trên thanh công c Sketch. B ng thu c tính Cut-Extrude xu t hi n. 10. Dư i Direction 1, t Depth là 30, r i click OK . Ph n v t li u gi a hai ư ng v ã b c t i, t o thành m t g mép h p. 11. Click Zoom to Fit .Thay i màu c a m t PartB n có th thay i màu và di n m o c a m t part ho c các c i mc a nó. 1. Click Shaded With Edges . 2. Click bi u tư ng Tutor2 t i nh cây FeatureManager. 3. Click Edit Color trên thanh công c Standard. B ng thu c tính Color And Optics xu t hi n. 4. Dư i Favorite, ch n m t màu thích h p trên b ng màu r i click OK . 5. Lưu t p tin.T om tt h pBây gi ta s t o m t t h p v i hai chi ti t này. 1. N u Tutor1.sldprt chưa m , click Open trên thanh công c Standard m part này. 2. Click New trên thanh công c Standard , click Assembly, r i click OK. B ng thu c tính Insert Components xu t hi n. 3. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. M t hình xem trư c c a Tutor1 xu t hi n trong vùng h a và con tr i thành .25 Công c này t o các nét v b ng cách offset các c nh c a mô hình v i m t c ly xác nh. 15
 16. 16. 4. Click Keep Visible trong cây PropertyManager b n có th chèn nhi u thành ph n mà không c n m l i PropertyManager. 5. Click vào vùng h a t Tutor1. 6. Trong PropertyManager dư i Parts/Assemblies to Insert, ch n Tutor2. 7. Click trong vùng h a t Tutor2 c nh Tutor1. 8. Click OK . 9. Click Zoom to Fit . 10. Lưu assembly này là Tutor. (ph n m r ng .sldasm s ư c ưa vào tên file.) N u th y thông i p v vi c lưu các tài li u tham chi u, click Yes.L p ráp các thành ph nTrong m c này, b n s xác nh các quan h l p ráp gi a cácthành ph n, làm cho chúng l p khít vào v i nhau. 1. Click Mate 26 trên thanh công c Assembly. B ng thu c tính The Mate xu t hi n. 2. Trong vùng h a, ch n c nh trên c a Tutor1, r i ch n c nh ngoài c a g h p Tutor2. Công c pop-up Mate xu t hi n và các thành ph n di chuy n cho th y trư c s l p ráp này. Các c nh ư c ưa vào danh sách trong Entities to Mate dư i Mate Selections trong b ng thu c tính. 3. Trên công c pop-up Mate, làm như sau: • Click Coincident là ki u quan h (ti p xúc). • Click Add/Finish Mate . M t quan h ti p xúc xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính.V trí c a Tutor2 v n chưa hoàn toàn xác nh. Nó v n còn m t s b c t do nên có th di chuy ntheo nh ng hư ng không ch u ràng bu c c a quan h ti p xúc v a thi t l p.Ki m tra nh ng b c t do b ng cách di chuy ncác thành ph n. 1. Trong vùng h a, ch n thành ph n Tutor2 và gi nút chu t trái. 2. Kéo thành ph n này qua l i theo dõi nh ng b c t do còn l i.26 Công c thi t l p các tương quan gi a các thành ph n trong t h p. 16
 17. 17. Thêm nh ng quan h l p ráp khác 1. Ch n m t ph i c a m t thành ph n r i ch n m t tương ng c a thành ph n kia. 2. Trên công c Mate, click Coincident , r i click Add/Finish Mate . M t quan h ti p xúc n a xu t hi n dư i Mates trong b ng thu c tính. 3. L p l i các bư c 1 và 2, nhưng ch n các m t trên c a các thành ph n l p quan h Coincident. 4. Click OK . 5. Lưu assembly. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 17
 18. 18. Lesson 3 – Drawings27Trong bài này, b n s t o m t drawing nhi u trang c a các part và assembly t các bài 1 và 2. Bàinày g m: • M m t b n v m u và s a i nh d ng trang in • ưa các hình chi u tiêu chu n c a m t mô hình part vào b n v • Ghi chú trong b n v • Thêm trang in vào drawing • ưa vào m t hình chi u theo tên • In b n vM m t Drawing Template 1. Click New trên thanh công c Standard. 2. Click Drawing, r i click OK. M t b n v m i xu t hi n trong vùng h a và b ng thu c tính Model View xu t hi n.Sau ây, b n s chu n b m t nh d ng trang inb ng cách thay i m t s dòng ch trong ó. Dob n s làm vi c trên nh d ng m u b n v và chưa ưa các hình chi u vào, nên t m th i t t b ngthu c tính i. 1. Click Cancel trên b ng thu c tính. 2. Right-click28 vào trong trang drawing và ch n Edit Sheet Format29. 3. Trong h p tiêu , double-click dòng ch <COMPANY NAME>. B n có th dùng công c zoom tool ch n d hơn. Click Zoom to Area và kéo ch n h p tiêu t i góc ph i dư i. Click Zoom to Area l nn a t t công c này i. Dòng ch xu t hi n trong h p so n th o. 4. Thay dòng ch b ng tên công ty c a b n. 5. Click ra ngoài lưu nh ng thay i này. 6. Click l i vào dòng ch . 7. Trong b ng thu c tính, click Font và i font, size, ho c style, r i click OK.27 Drawing là t p tin b n v , có th g m nhi u trang in, m i trang in g i là m t sheet. Th c ra, trong SolidWorks khôngcó khái ni m “v ” như m t s ph n m m h a k thu t khác.28 Click nút ph i chu t.29 S a i inh d ng trang. 18
 19. 19. B n cũng có th dùng thanh công c Font thay i font, size, ho c style. N u thanh công c Font chưa xu t hi n, click View, Toolbars, Font. 8. Click ra ngoài lưu nh ng thay i này. 9. Click Zoom to Fit . 10. Right-click trong trang và ch n Edit Sheet thoát ra kh i ch nh d ng trang in.Lưu nh d ng trang inTi p t c, b n c p nh t nh d ng trang in. Vi c này khác v i lưu b n v thông thư ng. B n s lưub n m u sau này không c n ph i làm l i nh ng thao tác nêu trên, m i khi m m t b n v m i. 1. thay nh d ng này cho nh d ng A-Lvàscape, click File, Save Sheet Format. 2. trong h p Save in, ưa n thư m c <install_dir>data. 3. Click a-landscape.slddrt, r i click Save. 4. Click Yes xác nh n r ng b n mu n ghi è lên nh d ng có s n. Khi b n ch n nh d ng này cho b n v , b n không c n ph i s a i gì n a. lưu nh d ng này v i m t tên m i và không ghi è lên nh d ng g cclick File, Save SheetFormat. Tìm n thư m c nơi b n mu n lưu nh d ng này, gõ m t cái tên và click Save.Thi t l p các tùy ch n DetailingTi p t c, hãy thi t l p font kích thư c m c nh và ki u kích thư c, mũi tên và các tùy ch n khác.V i bài này, hãy s d ng nh ng thi t l p như mô t sau ây. Sau này, b n có th thi t l p các tùych n phù h p v i tiêu chu n c a công ty b n. 1. Click Options trên thanh công c Standard. 2. Dư i Dimensioning standard, ch n Remove trong Trailing zeroes. 3. Click Dimensions. 4. Dư i Arrows, ch n m t m c trong Style thay i ki u mũi tên. 5. Click Annotations Font. 6. Dư i Annotation type, ch n Dimension. H p tho i Choose Font xu t hi n. 7. Dư i Height, t Points là 12, r i click OK. 8. Click OK l n n a óng h p tho i này.T o b n v cho m t chi ti t máy 1. M Tutor1.sldprt n u nó chưa ư c m . R i tr l i c a s drawing. 2. Click Model View trên thanh công c Drawings toolbar. Con tr tr thành . B ng thu c tính Model View xu t hi n. 3. Trong b ng thu c tính, làm như sau: 19
 20. 20. a. Dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor1. b. Click Next . c. Dư i Orientation: • t View orientation. • Click *Front dư i Standard views. • Ch n Preview hi n th hình xem trư c trong vùng h a. d. Dư i Options, ch n Auto-start projected view t ng hi n th b ng thu c tính Projected View khi b n t m t hình chi u vuông góc v i m t hình bi u di n. e. Dư i Display Style, click Hidden Lines Removed . f. Dư i Scale, ch n Use custom scale và t b ng 1:4. 3. Di chuy n con tr trong vùng h a. Con tr tr thành v i hình chi u ng xem trư c c a Tutor1.sldprt. 4. Click nh v hình chi u ng v trí Drawing View1, như minh h a. Khi b n di chuy n con tr trên hình này, m t dòng nh c cho bi t ó là Drawing View1. 5. Di chuy n con tr lên và click t Drawing View2, r i di chuy n sang bên t Drawing View3. 6. Click OK Bài này dùng phương pháp chi u Third angle, Vì th , Drawing View2 là hình chi u Top và Drawing View3 là hình chi u Right. dùng phương pháp chi u First angle, right-click trong trang và click Properties. R i ch n First angle trong h p tho i Sheet Properties. Trong phương pháp chi u First angle, Drawing View2 là Bottom và Drawing View3 là Left.Di chuy n các hình chi uB n di chuy n m t hình chi u b ng cách click và kéo khung hình chi u. Khi b n di chuy n con trt i g n m t hình chi u, khung c a hình tr nên nhìn th y ư c. Khi con tr trên khung, nó trthành , và b n có th click và kéo hình này theo nh ng phương ư c phép. 1. Click Drawing View2 (hình trái trên c a trang), r i kéo lên xu ng. 20
 21. 21. 2. Click Drawing View3 (hình ph i dư i), r i kéo sang hai bên. Drawing View2 và Drawing View3 ư c dóng theo Drawing View1, và ch di chuy n theo hư ng ư c dóng. 3. Click Drawing View1 và kéo hình theo hư ng b t kỳ. Hai hình còn l i cũng di chuy n theo duy trì i u ki n dóng c a chúng v i Drawing View1. 4. Di chuy n các hình chi u trong trang có s b trí gi ng như minh h a. ưa các kích thư c vào b n vCác drawing ch a nh ng hình chi u 2D c a mô hình. B n có th cho hi n th các kích thư c ã xác nh cho mô hình trong t t c các hình chi u. 1. Click Model Items trên thanh công c Anotations. H p tho i Insert Model Items xu t hi n. B n có th ch n ki u kích thư c, ghi chú và các hình tham chi u khác ưa vào mô hình. 2. Dư i Source/Destination: • Dư i Source, ch n Entire model trong Import from nh p t t c các kích thư c c a mô hình. • Ch n Import items into all views ( ưa các m c vào t t c các hình chi u) 3. Dư i Dimensions: • Click Marked for Drawings ch chèn nh ng kích thư c rõ ràng. • Ch n Eliminate duplicates tránh chèn trùng l p các m c. 4. Click OK. Các kích thư c ư c ưa vào nh ng v trí có th hi n th rõ ràng nh t. M i kích thư c ch ư c ưa vào m t l n do b n ã ki m Eliminate duplicate model dimensions. 5. Kéo các kích thư c vào các v trí gi ng như minh h a. 6. Click Save và lưu tài li u drawing là Tutor1. ph n m r ng m c nh là .slddrw.S a i các kích thư cKhi b n thay i m t kích thư c, mô hình t ng c p nh t ph n ánh thay i ó và ngư c l i. 21
 22. 22. 1. Trong Drawing View2, double-click kích thư c chi u cao c a ph n l i trên thân h p (25). H p tho i Modify xu t hi n. 2. Thay giá tr 25 thành 40, và click Rebuild . Mô hình s tái l p v i kích thư c m i. C drawing và part uc p nh t. 3. Click . 4. Lưu drawing. H th ng lưu ý r ng mô hình tham chi u trong drawing ã b thay i và h i b n có lưu thay i ó không. 5. Click Yes lưu c b n v và mô hình c p nh t.Bây gi hãy ki m tra l i mô hình. 1. Click Window và ch n c a s Tutor1.sldprt. 2. Double-click Extrude2 trong cây FeatureManager hi n th các kích thư c c a l nh này trong mô hình. Lưu ý r ng chi u cao c a ph n l i ã là 40mm. 3. Click ra vùng h a óng các kích thư c này l i.Bây gi , hãy tái l p l i t h p có ch a mô hình ã b thay i. 1. M Tutor.sldasm n u nó chưa ư c m . N u có m t thông i p h i b n có tái l p l i t h p không, click Yes. N u thông i p không xu t hi n, click Rebuild . T h p s tái l p v i các kích thư c m i. 2. Lưu và óng Tutor.sldasm, r i tr l i c a s drawing.Thêm trangBây gi , b n s t o thêm m t trang cho t h p. R i dùng l nh Browse ưa m t tài li u assemblyvào trong drawing này. 1. N u B ng thu c tính v n còn m , click OK óng l i. 2. Right-click lên vùng còn tr ng c a trang và ch n Add Sheet r i click OK. 3. Trong h p tho i Sheet Properties, dư i Sheet Format/Size, ch n B-Landscape, r i click OK. Sheet2 m ra và ư c ưa vào tài li u drawing. 4. Click Standard 3 View trên thanh công c Drawings, r i click Browse b ng thu c tính. H p tho i Open xu t hi n. 22
 23. 23. 5. t Files of type là Assembly (*.asm, *.sldasm), tìm n Tutor.sldasm, r i click Open. Ba hình chi u tiêu chu n c a t h p xu t hi n trong. 6. N u th y h p tho i Tangent Edge Display, ch n Visible, r i click OK. 7. nh v l i các hình chi u trên trang như minh h a. B n có th dùng l nh Standard 3 View ưa vào b n v c ba hình chi u tiêu chu n m t l n ho c dùng Model View ưa t ng hình vào m t. K t qu là như nhau.Chèn các hình chi u khácB n có th ưa thêm nhi u hình chi u bi u di n mô hình nhi u góc chi u khác nhau. Trong bàinày, b n s ưa thêm vào hình chi u ng tr c tiêu chu n c a t h p. 1. Click Model View . 2. Trong b ng thu c tính, làm như sau: a. dư i Part/Assembly to Insert, ch n Tutor b. Click Next . c. Dư i Orientation, click Isometric dư i Standard views. d. Dư i Display style, click Shaded With Edges . e. Dư i Scale, ch n Use sheet scale. Con tr tr thành 3. Click vào trong trang t hình chi u. 4. Click . 23
 24. 24. In b n v 1. Click File, Print. H p tho i Print xu t hi n. 2. Dư i Print range, ch n All. 3. Click Page Setup. H p tho i Page Setup xu t hi n. 4. Dư i Resolution and Scale, ch n Scale to fit. 5. Click OK óng h p tho i Page Setup. 6. Click OK l n n a óng h p tho i Print và in b n v . 7. Click Save . 8. N u h th ng lưu ý b n r ng mô hình tham chi u ã có thay i và h i b n có mu n lưu nh ng thay i ó không, click Yes. 9. óng b n v l i. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 24
 25. 25. AutoCAD và SolidWorksBài này ư c so n cho ngư i m i dùng SolidWorks nhưng ã t ng thi t k b ng AutoCAD. M cdù hai ng d ng này có v gi ng nhau, song chúng l i r t khác nhau. ngh b n hoàn thành các bài h c Lesson 1 - Parts, Lesson 2 - Assemblies và Lesson 3 -Drawings trư c khi b t u làm nh ng bài v AutoCAD khác. B n cũng nên làm các bài theo tht sau: 1. Nh p m t tài li u AutoCAD trình bày cách nh p và ch nh s a m t b n v AutoCAD. 2. Chuy n m t b n v AutoCAD thành mô hình 3D trình bày cách t o mô hình 3D. 3. T o m t b n v t mô hình 3D trình bày cách t o m t b n v và các hình bi u di n.Nh p m t tài li u AutoCADTrong bài này, b n l y m t b n v thi t k 2D ư c t o trong AutoCAD, nh p vào SolidWorks, s a i nó và lưu như m t tài li u b n v SolidWorks. B n s thay i kích thư c và dãy l trên m tbích, m t nhi m v b n có th r t hay ph i làm khi th c hi n m t s thay i mang tính k thu t.B n cũng có th s a i các b n v AutoCAD trong DWGEditor (m t ng d ng v 2D c a SW) vàlưu nh ng tài li u này trong nh d ng ban u. u tiên, hãy nh p b n v 2D AutoCAD có s n. 1. Click Open trên thanh công c Standard. 2. Ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. 3. n thư m c cài t SWsamplestutorialautocad. 4. Ch n 7550-021.dwg, r i click Open. 5. Trong h p tho i này: a. Ch c ch n r ng Create new SolidWorks drawing và Convert to SolidWorks entities u ư c ch n. b. Click Next. c. Click Next ch p nh n các m c nh trên màn hình Drawing Layer Mapping. d. Dư i Geometry positioning, ch n Center in sheet nh tâm c a b n v trên trang drawing. e. Click Finish. Tài li u 7550-021.dwg ã ư c nh p vào như m t tài li u b n v c a SolidWorks.S a ib nv 25
 26. 26. d c các kích thư c trên b n v , hãy i màu c a ch kích thư c. 1. Click Layer Properties (thanh công c Layer). N u chưa th y thanh công c Layer, click View, Toolbars, Layer. 2. Trong h p tho i này, trong hàng cho CENTER layer, click hình vuông xanh lá cây trong c t Color. 3. Trong h p tho i Color, ch n m t màu s m, r i click OK. 4. Thay i các màu c a SECTION, DIMS, và REVISION thành màu s m. 5. Click OK.Bây gi hãy xóa t t c các vòng tròn nh (l bulon) trên m t bích, tr l trên cùng. 1. Zoom to m t bích: a. Click Zoom to Area (thanh công c View). Con tr thay i thành . b. “V ” m t h p ch n bao quanh m t bích. c. Click Zoom to Area l n n a t t công c này. 2. Xóa l ph i trên: a. V m t h p ch n bao quanh hình tròn này. ư ng tròn và d u tâm ư c ch n. b. Nh n Delete. Vì b n xóa toàn b ghi chú sau, it is okay if you delete the arrow now. 3. Xóa các l và d u tâm khác, tr l trên cùng.Bây gi hãy thay i bán kính c a ư ng tròn còn l i. 1. Click Zoom to Area (thanh công c View) và zoom to ư ng tròn này. 2. Nh n Enter to nh c l i l nh sau cùng, trong trư ng h p này là l nh Zoom to Area . 3. Di chuy n con tr trên ư ng tròn. Con tr i thành . 4. Ch n ư ng tròn khi th y con tr h p tho i. B ng thu c tính Circle xu t hi n trên panel bên trái b n v . B ng thu c tính tương ương v i m t c a s h p tho i, nhưng b ng thu c tính không che khu t vùng làm vi c. 26
 27. 27. 5. Dư i Parameters, t Radius thành 0.201/2, r i nh n Tab thay i ki u bi u di n toán h c thành 0.1005. B n có th gõ ki u bi u di n toán h c khác ho c m t giá tr b ng s . 6. Click óng b ng thu c tính này. 7. c p nh t b n v , click Rebuild (thanh công c Standard). Rebuild là l nh tương ương v i regenerate trong AutoCAD.T o m t dãy trònHãy t o m t dãy tròn b n l thay cho dãy sáu l ban u.L nh này trong SolidWorks tương ương l nh polar array trong AutoCAD. 1. Click Circular Sketch Pattern trên thanh công c Sketch. 2. Trong b ng thu c tính này, n u tên c a ư ng tròn, Arc3, chưa xu t hi n Entities to Pattern, hãy click vào trong Entities to Pattern và ch n ư ng tròn này trong vùng h a. 2. Click Zoom to Fit trên thanh công c View. ư ng tròn màu xanh th m cho bi t dãy tròn s ư c t o quanh nó. 3. thay i dãy tròn này, trong h p tho i, dư i Parameters, t Radius b ng 1.625 và Arc Angle b ng 270. Theo m c nh, ba l m i s ư c t theo 90°. 4. Click OK. B nl ã ư c t u trên m t bích.Thay i ghi chúTi p theo, hãy xóa ghi chú cũ và chèn m t ghi chú m i cho dãy l . 1. Click Zoom to Area (thanh công c View), zoom to m t bích và nh n Enter t t công c này. 2. Ch n (v h p) ghi chú và ư ng d n the note và leader như minh h a, r i nh n Delete. 3. Click Note (thanh công c Annotation). 4. Di chuy n con tr vef phía l . Khi b n di chuy n con tr trên b n v , nó s thay i hình d ng. Khi con tr trên ư ng tròn, nó có hình báo cho bi t b n ang truy b t ư ng tròn này. 5. Click vào ư ng tròn t mũi tên d n ghi chú, r i click vào ch tr ng trong b n v t ghi chú. 6. Gõ 4X và m t d u ph y (,) trong h p ghi chú. 27
 28. 28. 7. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click Add Symbol . N u b n di chuy n con tr trên các m c c a b ng thu c tính này, m t dòng nh c xu t hi n v i tên c a m c ó. 8. Trong h p tho i Symbols, ch n Diameter trong danh sách ký hi u và click OK. Ký hi u ư ng kính xu t hi n trong ghi chú. 9. Gõ 0.201 sau và nh n Enter b t u m t dòng m i trong ghi chú này. 10. Thêm ký hi u ư ng kính khác ch th ư ng kính chia l và gõ 3.25 B.C. 11. Click OK .C p nh t s a i và s p x p h p duy t30Bây gi hãy c p nh t thông tin trong h p duy t ph n ánh nh ng thay i iv ib nv . 1. Click Zoom to Fit (thanh công c View) xem trang in. 2. Click trong trang và zoom h p thông tin này: • Nh n Shift+Z phóng to. • Gi Ctrl và nh n các phím nũi tên pan. N u b n zoom quá g n revision block, nh n Z lùi ra. N u b ng thu c tính Drawing View ang m , click óng nó l i. 3. Trong cây FeatureManager, right-click Layout1 và ch n Lock Sheet Focus b n có th ch n các m c bên ngoài b n v . 4. t o thêm hàng trong h p, hãy ch n ư ng dư i áy c a h p và click Offset Entities trên thanh công c Sketch. 5. Trong b ng thu c tính này, t Offset Distance b ng 0.28, h y Add dimensions, r i click . ư ng offset ã ư c ưa vào b n v .Kéo dài các o n th ng ng trong b ng. 1. Click Extend Entities (thanh công c Sketch).30 H pn m trên cùng c a b n v 28
 29. 29. 2. Ch n các o n như hình minh h a kéo dài chúng n ư ng v a offset. M t hình xem trư c o n kéo dài khi con tr trên o n c n kéo dài. 3. Nh n Enter t t công c này.Bây gi hãy copy, paste, và edit các dòngch . 1. Ch n ký t trong c t REV như minh h a. 2. Nh n Ctrl+C copy ký t này. 3. Click vào ô dư i và nh n Ctrl+V dán ký t vào ô này. 4. Double-click vào ký t v a dán và i A thành B. thôi s a i, click ch b t kỳ trong trang. 5. dóng th ng A và B, u tiên ch n c hai trong khi gi Ctr r i dùng các công c trên thanh công c Align (Align Left , ví d ) dóng các ghi chú này. Click ra ngoài t t công c dóng. N u chưa th y thanh công c Align, click View, Toolbars, Align. Vi c dóng các ghi chú có th c n m t chút kinh nghi m. B n có th dùng công c Undo trên thanh công c Standard quay tr l i tr ng thái trư c khi thay i. B n cũng có th kéo m t ghi chú n v trí m i. 6. Nh c l i các bư c t 1 n 5 cho các c t còn l i revision block trông như minh h a. chèn ký hi u ư ng kính, click Add Symbol trong b ng thu c tính Note và ch n Diameter như trên. 7. Cu n c a s SolidWorks xu ng khung tên, r i double-click ký t góc ph i dư i và i A thành B. 8. thôi s a i, click ch b t kỳ trong trang.Lưu tài li u 1. Click Save (thanh công c Standard) lưu nh ng thay i c a b n. 2. Trong h p tho i này: • Gõ 7550-022 cho File name. • Ch c ch n r ng Drawing (*.drw,*.slddrw) xu t hi n trong Save as type. 3. Click Save. 4. Click Close (thanh công c Standard) và click Yes n u b n ư c nh c lưu nh ng thay i c a b n. 29
 30. 30. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài nh p m t tài li u AutoCAD! 30
 31. 31. Chuy n m t b n v AutoCAD thành 3DTrong bài này, b n s dùng m t b n v AutoCAD t o thành m t mô hình kh i 3D. u tiên, hãy nh p m t tài li u AutoCAD DWG vào m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Open (thanh công c Standard), r i ch n DWG (*.dwg) trong Files of type. 2. n thư m c cài t SWsamplestutorialAutoCAD, ch n 7550-021.dwg và click Open. 3. Trong h p tho i DXF/DWG Import: a. Ch n Import to a new part. b. Click Next. c. Ch n nhãn Model ch n tài li u nh p. d. Click Next. e. Ch n Add constraints gi i t t c các tương quan và kh ng ch trong b n v . f. Click Finish. Các i tư ng trong tài li u DWG ư c nh p vào m t 2D sketch trong tài li u part m i. 4. Click View, Sketch Relations không hi n th các bi u tư ng tương quan hình h c trong vùng h a.T o mô hình kh i c (Solid Part) 1. n lư i: a. Click Grid/Snap (thanh công c Sketch). b. H y ki m Display grid. c. Click OK. 2. Hãy xóa t t c các nét v tr m t c t bên trên và o n th ng dư i, như minh h a. Ch c ch n r ng ã xóa h t các nét v bên trong ph n m t c t trên. Dùng h p ch n ch n t ng nhóm nét v . Dùng các công c zoom xác nh v trí các nét v nh . 31
 32. 32. 3. Click Trim Entities (thanh công c Sketch). 4. Trong b ng thu c tính này, dư i Options, ch n Trim to closest . 5. Ch n o n th ng như hình minh h a r i click . T i sao l i ph i c t o n này? N ub n o n th a này trong m t c t, nó s làm cho l nh revolve không th c hi n ư c. B n s t o kh i revolve ph n sau trong bài này. Các nét v màu xanh m, cho bi t sketch này chưa ư c xác nh hoàn toàn. xác nh hoàn toàn sketch này, b n ph i l y kích thư c các i tư ng và t o các tương quan gi a các nét v và v i g c t a .Trư c h t, hãy l y kích thư c cho biên d ng. 1. Click Smart Dimension (thanh công c Dimensions/ Relations). Con tr i thành . 2. Ch n c nh dài , r i click t kích thư c. 3. Trong h p tho i này, t giá tr b ng 1.86, r i click .Bây gi hãy l y kích thư c t ng cho biên d ng này. 1. Click Autodimension (thanh công c Dimensions/ Relations). 2. Trong b ng thu c tính này, ch n All entities in sketch. 3. Dư i Horizontal Dimensions: • Click trong Datum - Vertical Model Edge và ch n o n th ng ng bên trái. • Ch n Above sketch. 4. Dư i Vertical Dimensions: • Click trong Datum - Horizontal Model Edge và ch n ư ng tâm. • Ch n Right of sketch. 5. Click . M t h p thông i p cho b n bi t biên d ng này v n chưa hoàn toàn ư c xác nh. 6. Click OK. C nh trái và ư ng tâm ư c dùng làm cơ s cho các kích thư c. Kéo các kích thư c n nh ng v trí thích h p.Ti p theo, gán hai tương quan biên d ng hoàn toàn xác nh. 1. Click Zoom In/Out (thanh công c View). 32
 33. 33. 2. Click vào gi a vùng h a và kéo xu ng cho t i khi b n th y g c t a t i góc trái dư i. 3. Nh n Enter (nh c l i l nh cu i) thoát công c này. 4. Click Add Relation (thanh công c Sketch). 5. Ch n g c t a và i m mút c a ư ng tâm g n g c cho Select Entities. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Add Relations, ch n Horizontal . ư ng tâm và g c t a ã ư c dóng ngang hàng. 7. Ch n o n th ng ng như hình minh h a và i m g c 8. Trong b ng thu c tính này, ch n Coincident dóng th ng hàng o n th ng ng này v i g c, r i click . Biên d ng tr thành màu en, cho bi t nó ã hoàn toàn ư c xác nh. 9. Click Exit Sketch (thanh công c Sketch).T o kh i RevolvedBây gi hãy t o kh i b ng l nh Revolved Boss/Base. 1. Ch n Sketch1 trong cây FeatureManager, r i click Revolved Boss/Base (thanh công c Features). 2. Dư i Revolve Parameters, click vào Axis of Revolution , r i ch n ư ng tâm. 3. H y ki m Thin Feature. 4. Click vào Select Contours , r i ch n bên trong biên d ng. M t hình xem trư c kh i revolve xu t hi n trong vùng h a. 5. Click . 6. Trong cây FeatureManager, tr i r ng Revolve1 xem Sketch1 ã ư c ưa vào trong l nh này.T o l bulon u tiênTi p theo, t o các l bulon trên m t bích. t ol u tiên, hãy dùngcông c trình thu t t o l (Hole Wizard). B n s xác nh ki u l b nmu n t o, ch n m t v trí cho l , r i trình thu t t o l s khoan l này. 1. Click Left (thanh công c Standard Views). 2. Click Hole Wizard (thanh công c Features). 33
 34. 34. 3. Trên nhãn Type, dư i Hole Specification, ch n: a. Hole b. Ansi Inch trong Standard. c. Screw Clearances trong Screw type. d. #12 trong Size. 4. Dư i End Condition, ch n Through All. Ti p theo, b n t m t i m trên b m t này ch nh tâm l . 5. Ch n nhãn Positions, r i click b m t bích nơi g n gi ng như minh h a.Ti p theo, l y kích thư c hoàn t t vi c t o l u tiên. 1. Click Smart Dimension (thanh công c Sketch). 2. Ch n i m này và i m g c, r i click t kích thư c. 3. Trong h p tho i, t giá tr b ng 1.3, r i click . 4. Click .T o thêm các l n aBây gi hãy dùng l nh x p dãy tròn t o các l cách u.Dãy tròn c n có m t ư ng tâm mà b n s t o trong ví dnày b ng công c Axis . B n cũng có th s d ng ư ng tâm có s n t o dãy tròn. 1. Click Isometric (thanh công c Standard Views). 2. Click Axis (thanh công c Reference Geometry). 3. Trong b ng thu c tính này, ch n Cylindrical/Conical Face . 4. Trong vùng h a, ch n m t tr như minh h a cho Reference Entities . 34
 35. 35. 5. Click t o tr c.Bây gi hãy t o dãy tròn c a l bulon. 1. Click Circular Pattern (thanh công c Features). 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Parameters: a. Ch n Axis1 cho Pattern Axis. N u Axis1 không ch n ư c, hãy ch n nó trong cây FeatureManager bay ra. b. t Number of Instances b ng 4. c. Ch n Equal spacing. 3. Dư i Features to Pattern, click vào Features to Pattern , r i ch n m t trong c a l bulon. 4. Click t o dãy l tròn.Lưu tài li uLưu tài li u như m t tài li u SolidWorks part. 1. Click Save (thanh công c Standard) và lưu tài li u là flange12CHole. 2. Click Close (thanh công c Standard) óng tài li u. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này!T o m t b n v t mô hình 3DTrong bài này, b n s thêm m t trang vào tài li u b n v SolidWorks và chèn các hình bi u di n.M t trang b n v SolidWorks là m t trang tài li u drawing, g n gi ng không gian gi y AutoCAD.M t c ng nhìn mô hình SolidWorks g n gi ng như m t c ng nhìn AutoCAD. 1. M thư m c cài t SW samplestutorialautocad7550-021.slddrw). 2. Right-click nhãn Layout1 góc trái dư i vùng h a, và ch n Add Sheet. 3. Trong h p tho i: a. Gõ Flange cho Name. b. t Scale b ng 1:1. c. Dư i Sheet Format/Size: • Ch n B-Landscape trong Standard sheet size. • H y ki m Display sheet format. 4. Click OK. 35
 36. 36. M t trang m i tên là Flange ư c ưa vào tài li u drawing.Chèn khung tênBây gi hãy chèn khung tên. 1. Click Block (thanh công c Annotation). 2. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE_BLOCK. 3. Click vào góc trái dư i trang t block. 4. nh v block này, dư i Parameters, t X Coordinate và Y Coordinate b ng 0.5. 5. Click .T o các phím t tB n có th t o các phím t t giao di n SolidWorks gi ng v i giao di n AutoCAD. 1. Click View, Toolbars, Customize. 2. Trên nhãn Keyboard, ch n Tools trong Categories. T t c các l nh trong trình ơn Tools xu t hi n trong h p Commands. 3. Ch n Block, Make trong Commands. 4. Gõ b cho Press new shortcut key. ng nh n phím Shift. SolidWorks t ng t o phím t t này như là B. 5. Click Assign. Ký t B xu t hi n trong Current keys. 6. Click OK.Làm vi c v i các BlockB n có th t o m t block m i b ng cách dùng m t block có trong m t b n v cho m t tài li u khác. 1. Ch n nhãn Layout1 trong góc trái dư i c a vùng h a chuy n n g c c a trang. 2. Zoom to block tiêu . 3. Click Point (thanh công c Sketch). Con tr i thành . 4. Click t i m này vào góc ph i dư i c a trang như minh h a. 5. Click Point l nn a t t công c này. B n s dùng i m này s p x p m t block mà b n s chèn. 36
 37. 37. 6. Click ra ngoài trang (ho c m t vùng tr ng trong trang) không ch n i m này n a. 7. Kéo m t h p ch n t ph i sang trái bao quanh block tiêu và i m này. 8. Nh n B t o m t block m i b ng phím t t mà b n v a gán trong th tuch trư c. B n cũng có th click Tools, Block, Make t o block. 9. Click óng b ng thu c tính này.Bây gi hãy s a block này. 1. Tr i r ng thư m c Blocks trong cây FeatureManager, r i right-click Block1 và ch n Edit Definition. 2. t l i tên Block1, trong b ng thu c tính này, dư i Name, gõ TITLE BLOCK TEXT. 3. Ch n dòng ch INTERNATIONAL RESEARCH OPTICS trong vùng h a. 4. Trong b ng thu c tính này, dư i Block Attribute, gõ COMPANY NAME cho Attribute name. 5. Ch n t ng h p text và thay i Attribute name như minh h a. Attribute names are used to turn text within a block into block attributes. You can search for và edit each block attribute. 6. Click hai l n thoát c hai b ng thu c tính.Chèn ch khung tên 1. Ch n nhãn Flange tr l i trang drawing. 2. Click Block (thanh công c Annotations). 3. Trong b ng thu c tính này, dư i Definition, ch n TITLE BLOCK TEXT.Click t block ch trên block tiêu cós n. Dùng i m mà b n ã v dóngblock này trong trang. 4. Click . 5. Ch n ch b t kỳ trong khung tên. 6. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Display, click Attributes. 7. Trong h p tho i, dư i Value, thay i: • Rev là A 37
 38. 38. • Sheet là 2 OF 2 • Title 1 là 4in MINI FLIR 9. Click OK. 10. Click óng b ng thu c tính này.Chèn m t hình chi uBây gi hãy chèn m t hình chi u c a bích. 1. Click Options (thanh công c Standard). 2. Ch n Drawings, h y Automatically scale new drawing views, r i click OK. 3. Click Model View (thanh công c Drawing). Con tr i thành . 2. Dư i Part/Assembly to Insert, click Browse. 3. M thư m c cài t SWsamplestutorialAutoCADflange.SLDP RT, r i click Open. Con tr i thành . 4. Dư i Orientation, ch n: • *Isometric . • Preview. 5. Click trong trang t hình bi u di n như minh h a.Chèn m t hình chi u khác. 1. Click Model View (thanh công c Drawing). Dư i Part/Assembly to Insert, flange ã ư c ghi vào Open documents. 2. Click . 3. Dư i Orientation, ch n: • *Left • Preview 4. Dư i Options, h y ki m Auto-start projected view. 5. t hình chi u m i như minh h a. 6. Click . 38
 39. 39. Inserting a Section ViewBây gi hãy chèn m t hình c t c a mô hình. 1. Click Section View (thanh công c Drawing). Con tr i thành , cho bi t công c Line ã ư c kích ho t. 2. V m t ư ng th ng ng trên hình chi u *Left như minh h a. 3. Click trong trang t hình c t như minh h a. 4. N u ư ng c t và hình c t ngư c l i, double-click ư ng c t và click Rebuild (thanh công c Standard). 5. M t h p thông báo xu t hi n, click OK xác nh n Visible là Tangent Edge Display (nhìn th y các c nh ti p tuy n. 6. Click .Thay i mô hình u tiên, hãy lưu tài li u. 1. Click File, Save As. N u có h p thông báo xu t hi n, ch n Dont prompt me agatrong trong this session, r i click Yes c p nh t các hình bi u di n trên nh ng trang không ư c kích ho t. 2. Lưu b n v là 7550-023.Hãy thay i dãy l trong tài li u part và c p nh t b n v . 1. Right-click m t hình bi u di n và ch n Open flange.sldprt. 2. Trong cây FeatureManager design tree, right-click CirPattern1 và ch n Edit Feature. 3. Dư i Parameters, t Number of Instances b ng 6 thay i s lư ng l . 4. Click OK . 5. lưu nh ng thay i này như là m t tài li u part m i: a. Click File, Save As. b. c thông i p và click OK. c. Gõ flange6Holes cho File name. d. Click Save. 39
 40. 40. C p nh t b n vTài li u b n v Flange s t ng c pnh t. 1. Click Window, 7550-023 - Flange. Các hình chi u th hi n mô hình ã ư c thay i g m có 6 l bulon. 2. Click Save (thanh công c Standard).B n ã t o ra nh ng hình bi u di n này t mô hình. Tùy b n l a ch n, b n cũng có th t o nh nghình bi u di n này trong tài li u drawing b ng cách v tay. nh d ng m t ghi chúChèn và nh d ng m t ghi chú. 1. Zoom to góc trái dư i c a trang b n v . 2. Click Note (thanh công c Annotation). 3. Click trong vùng h a t ghi chú. 4. Gõ như sau: NOTES: PART SHALL BE CLEAN AND BURR FREE. ALL INTERSECTIONS SHALL HAVE X RADIUS OR CHAMFER. 5. Trong b ng thu c tính này, dư i Layer, ch n FORMAT. 6. Ch n toàn b các dòng ghi chú, ch n 16 cho point size. 7. Ch n NOTES và click Bold (thanh công c Formatting). 8. Ch n CLEAN, click Color (thanh công c Formatting), ch n Red, r i click OK. 9. Ch n X, click Stack (thanh công c Formatting), gõ 0.005 xho Upper và 0.015 cho Lower, r i click OK.Hoàn t t nh d ng ghi chú. 1. B t u m t dòng m i trong ghi chú. Trong b ng thu c tính này, dư i Text Format, click Insert Geometric Tolerance . Trong h p tho i: a. Trong hàng u tiên, dư i Symbol, ch n Circular Runout . b. Gõ 0.010 cho Tolerance 1. c. Gõ A cho Primary. d. Click OK. 40
 41. 41. 2. t con tr trư c PART và click Number (thanh công c Formatting). 3. nh c l i bư c 2 t i ALL… và t i ký hi u sai l ch hình d ng ( ánh s th t ). 4. Kéo i m i u khi n t i góc ph i dư i c a ghi chú n trư c RADIUS sao cho ư ng th hai c a ghi chú n m trong ư ng ti p theo.Lưu m t FavoriteHãy t tên m t ki u favorite. 1. Trong b ng thu c tính Note, dư i Favorites, click Add or Update a Favorite . 2. Trong h p tho i, gõ Note1, r i click OK. 3. Click .Bây gi hãy lưu favorite này trong Design Library. 1. Trong Task Pane, ch n nhãn Design Library tab và click . 2. Tr i r ng Design Library và ch n annotations. 3. Nh n Ctrl và kéo ghi chú vào b ng dư i c a thư m c annotations. 4. Trong h p tho i, click Save lưu favorite này là Note1.sldnotefvt. 5. Click Save (thanh công c Standard). 6. Click Close (thanh công c Standard). Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c này! 41
 42. 42. 31V 3DDùng SolidWorks, b n có th t o ra các ư ng v 3D. B n dùng m t ư ng v 3D làm ư ng d ncho l nh sweep, làm ư ng cong d n cho sweep ho c loft, làm ư ng tâm cho loft, ho c làm ư ngtâm cho m t h th ng ng. M t ng d ng hay dùng c a ư ng v 3D là thi t k các h th ng ư ng ng.Bài này gi i thi u v i b n v v 3D và làmrõ nh ng khái ni m sau: • V trong tương quan v i các h t a • L y kích thư c trong không gian 3D • L nh i x ngDùng m t hình v 3D t o khung giáTrong bài này, b n xây d ng thanh khung bao ngoài c a giá b ng cách d n m t hình tròn i theom t ư ng 3D. Sau khi b n làm xong m t n a thanh, b n s dùng l nh Mirror All32 hoàn t t môhình. u tiên, hãy t o m t ư ng 3D c a thanh khung. 1. Click New và m m t part m i. 2. Click 3D Sketch trên thanh công c Sketch. 3. Click Line và v m t ư ng th ng dài kho ng 135mm trên m t t a XY xu t phát t g c và d c theo tr c X. Con tr thay i thành trong khi i d c theo tr c X. V o n th ng có chi u dài g n úng, sau ó l y kích thư c có chi u dài chính xác. 4. Click Select trên thanh công c Standard và click i m u tiên c a o n th ng này. 5. Trong b ng thu c tính, m b o r ng i m mút này n m chính xác t i g c t a (0, 0, 0 hi n th dư i Parameters), là Coincident v i g c (hi n th trong Existing Relations) và là Fully Defined (hi n th trong Information). 6. N u i m u tiên này không n m t i g c t a , làm như sau: • Dư i Parameters, t X Coordinate, Y Coordinate, và Z Coordinate b ng 0. • Click Fix trong Add Relations.31 Thông thư ng ta v 2D, nghĩa là v trên m t t gi y b ng bút và thư c ho c trên m t m t ph ng tham chi u trên máytính. V 3D ây là v trong không gian 3 chi u trên các m t tham chi u trong không gian máy tính. Như vây, i v it ng nét v , ta ph i xác nh s v trên m t tham chi u nào.32 i x ng toàn b 42
 43. 43. Bây gi , i m này ã Fully Defined, như trong Information.7. Click Line và ti p t c v o n th ng khác t i m mút th hai 135mm. M i l n b n b t u v m t ư ng m i, g c c a h t a t a hi n hành l i hi n th t i i m b t u c a nét v giúp b n nh hư ng. a. V xu ng theo tr c Y 15mm. b. V ngang theo tr c X 15mm. c. Nh n Tab thay i m t ph ng v thành YZ . d. V d c theo tr c Z 240mm. e. Nh n Tab hai l n chuy n sang m t XY. f. V d c theo tr c X 15mm. g. V d c theo tr c Y 15mm. h. V d c theo tr c X 135mm.8. L y kích thư c như minh h a.9. Click View, Sketch Relations n các tương quan trong vùng h a.10. Click Sketch Fillet trên thanh công c Sketch và fillet t ng giao i m v i bán kính 5mm. fillet các giao i m, ch n các giao i m ó.11. Click 3D Sketch óng sketch.12. Lưu part là rack.sldprt. 43
 44. 44. Dùng l nh Sweep t o thanh ngoài t o base feature, b n s d n m t hình tròn d c theo ư ng d n 3D. 1. Ch n m t t a Right trong cây FeatureManager, r i click Sketch m m t sketch trên m t này. 2. V m t ư ng tròn ư ng kính 5mm t i g c. 3. Click Exit Sketch . 4. Click Swept Boss/Base 33 trên thanh công c Features. 5. Trong b ng thu c tính, dư i Profile and Path: • Ch n ư ng tròn (Sketch1) làm Profile . • Ch n 3D sketch (3DSketch1) làm Path . 6. Click .Extrud các thanhLàm m t thanh b ng cách extrud m t ư ng tròn t bên này n bên kia thanh khung. 1. Ch n m t Front trong cây FeatureManager. 2. Click Extruded Boss/Base trên thanh công c Features. 3. Click Normal To (thanh công c Standard Views). 4. V m t ư ng tròn trên b m t c a khung. (m t Front th c ra n m t i tâm c a thanh khung.) 5. L y kích thư c t tâm ư ng tròn n g c là 11mm. 6. L y ư ng kính ư ng tròn là 4mm. 7. Click Exit Sketch . 8. Click Standard Views và ch n Trimetric .33 L nh này d ng mô hình b ng cách cho m t biên d ng i theo m t ư c d n n m trên m t m t ph ng khác m t ph ngc a biên d ng. Do v y, trư c khi th c hi n l nh này, ph i v biên d ng và ư ng d n trên nh ng m t ph ng khác nhau. 44
 45. 45. 9. Trong PropertyManager, dư i Direction 1: • N u c n, click Reverse Direction mũi tên trong vùng h a ch theo hư ng s g p ph n bên kia. • Ch n Up to Surface trong End condition. • Ch n ph n khung phía i di n cho Face/Plane . Ch n Merge result n u nó chưa ư c ch n. Merge result ki m soát vi c b n có t o ra các kh i tách r i hay không. 10. Click t o ra thanh .X p dãy thanhBây gi x p dãy thanh . 1. Click View, Temporary Axes b t hi n th t t c các ư ng tâm. 2. Ch n Extrude1 trong cây FeatureManager. 3. Click Linear Pattern34 trên thanh công c Features. Extrude1 xu t hi n trong Features to Pattern c a b ng thu c tính. 4. Click tr c tâm c a thanh khung, nơi b n v vòng tròn. Con tr i thành khi b n di chuy n con tr trên tr c tâm này. Trong vùng h a, m t hình xem trư c c a dãy thanh xu t hi n và m t mũi tên ch hư ng c a dãy xu t hi n trên khung t i u bên ph i c a ư ng tâm. Trong b ng thu c tính, Axis <1> xu t hi n trong Pattern Direction.34 L nh x p dãy th ng. 45
 46. 46. 5. Dư i Direction 1, làm như sau: • Click Reverse direction n u c n. Ki m tra hư ng x p dãy trong hình xem trư c. • t Spacing35 là 22. • t Number of Instances 36 là 6. 6. Click .L y i x ng toàn bDùng l nh Mirror37 hoàn thành giá . 1. Click View, Temporary Axes n các ư ng tâm. 2. Click Mirror (thanh công c Features). 3. Xoay n a giá và click vào m t mút c a khung. Face <1> xu t hi n trong b ng thu c tính Mirror Face/Plane . 4. Click Bodies to Mirror , r i click vào giá . 5. Click l y i x ng n a giá qua b m t ư c ch n. 6. Click Standard Views và ch n Isometric. Giá ã hoàn ch nh. 7. Lưu part này. Chúc m ng b n ã hoàn thành bài h c!35 C ly.36 S lư ng.37 L nh i x ng 46
 47. 47. Các k thu t thi t k nâng caoGi s b n mu n thi t k m t b b n l sao cho b n có th d dàng s a i thành các b b n l ntương t . B n c n m t cách th c có hi u qu t o ra hai lá và ch t c a nhi u c b n l khác nhau.Nh ng s phân tích và l p k ho ch có th giúp b n phát tri n m t thi t k linh ho t, hi u qu vàhoàn ch nh. Sau ó, b n có th hi u ch nh thành quy cách c n thi t và b b n l v n th a mãn m c ích c a thi t k .Bài này g m: • S d ng m t sketch b c c • Ch n các feature t o thành các mô hình bi n th • T o m t part m i trong môi trư ng assembly • Ki m tra s va ch m trong các t h pBài này gi thi t r ng b n ã bi t nh ng thao tác cơ b n trong môitrư ng assembly, như di chuy n và quay các thành ph n, gán các quanh l p ráp v.v…T o phôi cho các lá b n l 1. M m t tài li u part. 2. M m t sketch trên m t Front. 3. B t u t g c, v m t o n th ng ng i lên và l y kích thư c b ng 60mm. 4. Click Extruded Boss/Base . 5. Trong PropertyManager: a. Dư i Direction 1: • Ch n Mid Plane trong End Condition. • t Depth là 120. b. Dư i Thin Feature: • Ch n One-Direction trong Type. • t Thickness là 5. 6. Click OK . 7. M m t sketch trên b m t h p th ng ng. V m t ư ng tròn t i c nh trên, tâm t i nh phía trư c. 8. Gán quan h coincident (ti p xúc) gi a chu vi ư ng tròn và nh phía sau sketch này hoàn toàn xác nh. 9. óng sketch. 10. Click Swept Boss/Base trên thanh công c Features. 47
 48. 48. 11. Trong PropertyManager: • Ch n ư ng tròn trong vùng h a làm Profile . • Ch n m t c nh dài c a mô hình làm Path . 12. Click OK .Bây gi c t m t l th ng su t ng b n l . 1. M m t sketch trên b m t h p. 2. V và l y kích thư c m t ư ng tròn như minh h a và gán tương quan concentric ( ng tâm) v i c nh ngoài c a ng. 3. Click Extruded Cut . 4. Trong PropertyManager, dư i Direction 1, ch n Through All trong End Condition. 5. Click OK . 6. Lưu part là Hinge.sldprt.T o các l vítTrong ph n này, b n s t o các l vít. nh v t ng l , hãy c nh m t kích thư c và nh ng kíchthư c khác ư c i u khi n b ng m t phương trình. 1. Click Right trên thanh công c Standard Views. 2. Click Hole Wizard38 trên thanh công c Features. 3. Trong b ng thu c tính, trên nhãn Type : a. Dư i Hole Specification: • Click Countersink . • Ch n Ansi Metric trong Standard. • Ch n M8 trong Size. b. Dư i End Condition, ch n Through All. 4. Ch n nhãn Positions . 5. Click t l như hình minh h a.38 Trình thu t t o l . 48
 49. 49. 6. Click Smart Dimension trên thanh công c Dimensions/Relations và l y kích thư c các l như hình minh h a. 7. Click hai l n óng c hai b ng thu c tính. t các phương trình ki m soát v trí các l vít.Các phương trình t o ra m i quan h toán h c gi a các kích thư c. B n có th dùng các phươngtrình nh v các i tư ng thay vì t các kích thư c c th .Trong ví d này, b n s t v trí m t l gi a chi u cao c a lá b n l và l kia m t ph n ba chi ucao ó. N u b n thay i chi u cao lá b n l , v trí các l vít v n duy trì theo quan h toán h c này. 1. t m t phương trình ki m soát v trí m t trong các tâm i m như sau: a. Trong cây FeatureManager: • Tr i r ng CSK for M8 Flat Head Machine Screw1. • Right-click 3DSketch1 và ch n Edit Sketch. b. Click Equations trên thanh công c Tools. Trong h p tho i này, click Add. c. Xóa dòng ch m c nh trong h p tho i Add Equation, n u c n. d. Ch n kích thư c 30mm trong vùng h a r i gõ = (d u b ng). e. Double-click b m t r ng c a lá b n l hi n th các kích thư c c a nó, r i ch n kích thư c 60mm. f. Gõ /2 (chia hai) trong h p tho i hoàn t t, r i click OK. Như v y là kho ng cách t i m tâm xu ng c nh áy s b ng m t n a chi u cao c a lá b n l . 2. Thêm m t phương trình ki m soát v trí tâm l khác: a. Click Add. b. Xóa ký t m c nh trong h p tho i New Equation, n u c n. c. Ch n kích thư c 40mm r i gõ =. d. Ch n kích thư c 120mm làm cơ s . e. Gõ /3 hoàn t t, r i click OK. Phương trình này quy nh kho ng cách t tâm l n c nh bên b ng 1/3 chi u dài c a lá b n l . 3. Click OK, r i óng sketch.Bây gi l y i x ng các l nhanh chóng copy các l có s n qua m t Front. 49
 50. 50. 1. Click Mirror trên thanh công c Features. 2. Trong b ng thu c tính: • Dư i Mirror Face/Plane , ch n m t Front trong cây FeatureManager. • Dư i Features to Mirror , ch n l nh t o l trong cây FeatureManager ho c trong vùng h a. 3. Click OK. Các l này ư c l y i x ng sang ph n bên kia c a lá b n l . 4. Lưu part này.T o m t hình v b c cHình v b c c b n t o trong m c này s chia chi u dài c a lá b n l thành năm ph n b ng nhau.Vi c s d ng các phương trình và l nh i x ng s m b o năm ph n này v n luôn b ng nhau dùb n có thay i chi u dài lá b n l . B n dùng hình v b c c ó l y d u các lát c t trong m c này. d ch n các c nh trong bài t p, có th ch n ki u hi n th Hidden Lines Removed . 1. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình và t tên nó là layout for cuts. 2. Click c nh dư i c a ng b n l và click Offset Entities . 3. Trong b ng thu c tính: • t Offset Distance b ng 1. • Ch n Reverse, n u c n, offset xu ng phía dư i c nh ư c ch n. • H y ki m Select chain, n u c n. 4. Click OK . 5. Nh n Ctrl, ch n hai c nh như minh h a, r i click Convert Entities chuy n các c nh này thành nét v . 6. Click Extend Entities 39 , r i click hai c nh v a convert, như minh h a. Hai ư ng này s ư c kéo dài t i ư ng offset n m ngang.39 L nh này phát tri n m t nét v n ti p xúc v i nét v k ti p. 50
 51. 51. 7. V m t ư ng th ng n m ngang n i v i hai o n convert phía trên. 8. V hai o n th ng ng, r i l y kích thư c 24mm như minh h a.Thêm phương trình ki m soát chi u dài các ch c t. 1. Trong cây FeatureManager, right-click Equations và ch n Add Equation. 2. Thêm các phương trình m i kích thư c này b ng 1/5 chi u dài lá b n l : • "D2@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5 • "D3@layout for cuts" = "D1@Extrude-Thin1" / 5 M i giá tr này ph i b ng 24mm trong h p tho i. 3. Click OK. 4. V m t ư ng tâm ng i qua trung i m c a mô hình. 5. Ch n ư ng th ng ng và ư ng tâm, r i click Mirror Entities . Sketch ã xong và hoàn toàn xác nh. 6. óng sketch, r i lưu part.T o lá b n l có ba ch c t40Bây gi b n có th tham chi u hình v layout for cuts t o các lát c t u tiên. B i vì m i ch c tc n r ng hơn m t chút ch còn l i tương ng trên lá b n l i di n, nên b n s offset t hình v bc c. 1. M m t sketch trên m t r ng c a mô hình. 2. Click ư ng dư i c a hình v b c c và click Convert Entities . 3. Trong h p tho i, click closed contour, r i click OK. ư ng sao chép này thu c v sketch hi n th i (ch không thu c sketch b c c). 4. Click m t trong nh ng o n th ng ng g n mép c a40 B b n l g m hai lá b n l l p v i nhau nh m t cái ch t xuyên qua ng ch t, m t lá b n l có hai ch c t, lá b n lkia có ba ch c t. 51
 52. 52. mô hình, r i click Offset Entities . 5. Trong b ng thu c tính: • t Offset Distance là 1. • Ch n Reverse, n u c n, offset ư ng này vào phía gi a. • H y Select chain. 6. Click OK . 7. L p l i các bư c t 2 n 6 cho ư ng th ng ng g n c nh i di n c a mô hình.Bây gi th c hi n l nh c t 3 ch . 1. Click m t trong nh ng o n th ng ng, g n ư ng tâm và offset 1 mm ra phía ngoài ( ch c t gi a r ng hơn). L p l i cho c nh i di n. 2. Click Trim Entities , r i t a các o n n m ngang như minh h a, có ba hình ch nh t khép kín. a. Click Trim to closest trong b ng thu c tính. b. T a các o n n m ngang tách ra ba hình ch nh t khéo kín. c. Click OK . 3. Click Extruded Cut . 4. Trong b ng thu c tính, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 5. Click OK. 6. i tên feature này thành 3Cuts, r i lưu part.T o lá b n l có hai ch c tBây gi dùng cùng phương pháp ó t o ch c t cho lá b n lcòn l i. 1. Quay lui thi t k v trư c l nh 3Cuts b ng cách kéo thanh rollback v ngay dư i layout for cuts. 2. M m t sketch trên b m t r ng c a mô hình. 52
 53. 53. 3. Click ư ng dư i trong hình v b c c, r i click Convert Entities . 4. Trong h p tho i này, click closed contour, r i click OK. 5. Click m t ư ng th ng ng g n mép, r i click Offset Entities . 6. Trong PropertyManager: • t Offset Distance b ng 1. • Offset ư ng này ra phía ngoài. • H y ki m Select chain. 7. Click OK . 8. L p l i cho c nh g n mép bên kia. 9. Click ư ng th ng ng g n tâm và offset 1mm v phía tâm c a part. L p l i cho ư ng còn l i. 10. Click Trim Entities. T a ba o n m i u và hai o n gi a, còn l i hai hình ch nh t khép kín.Bây gi t o l nh c t hai ch . 11. Click Extruded Cut . 12. Trong PropertyManager, ch n Through All trong End Condition cho c Direction 1 và Direction 2. 13. Click OK . 14. t l i tên feature là 2Cuts. 15. Trong cây FeatureManager, right-click layout for cuts, và ch n Hide.T o các bi n th c a Part nàyTrong m c này, b n t o ra hai bi n th c a part này b ng cách ch n các l nh ã ư c ch n. u tiên t o bi n th OuterCuts (c t ngoài). 1. ưa mô hình v tr ng thái cu i b ng cách kéo thanh rollback xu ng dư i áy cây FeatureManager. 53
 54. 54. Toàn b ng b n l bi n m t do hai l nh c t. ây là bi n th m c nh, g m có y t tc các feature. 2. Click nhãn ConfigurationManager trên nh panel bên trái chuy n n cây i u khi n ConfigurationManager. 3. Right-click tên part trên nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. 4. Gõ OuterCuts cho Configuration Name, r i click OK . 5. Click nhãn FeatureManager trên nh panel bên trái tr l i cây FeatureManager. ý tên c a bi n th bên c nh tên part trên nh cây: Hinge (OuterCuts). 6. Click l nh 2Cuts, r i click Suppress trên thanh công c Features. L nh 2Cuts ã b ch n và hi n th v i màu xám trong cây FeatureManager. L nh này không có tác d ng trong bi n th hi n hành.Bây gi t o bi n th InnerCuts (c t trong). 1. Click nhãn ConfigurationManager . 2. Right-click tên part trên nh cây ConfigurationManager và ch n Add Configuration. 3. Gõ InnerCuts cho Configuration Name, r i click OK . 4. Tr v cây FeatureManager. ý tên bi n th : Hinge (InnerCuts). 5. Click l nh 3Cuts, r i click Suppress . Bây gi c hai l nh c t u b ch n. 6. Click l nh 2Cuts r i click Unsuppress trên thanh công c Features. L nh 3Cuts v n b ch n và hi n th màu xám trong cây FeatureManager. L nh 2Cuts ư c kích ho t trong bi n th hi n hành. 7. Lưu part.Chèn và l p ráp các chi ti t trong m t AssemblyBây gi hãy t o t h p. 1. M m t tài li u assembly m i. B ng thu c tính Insert Component xu t hi n. Vì tài li u part b n l v n ang m , Hinge xu t hi n trong Open documents dư i Part/Assembly to Insert. 2. Click View, Origins th y g c t a . 54
 • AnHong72

  Apr. 15, 2021
 • kyhoangvan

  Sep. 8, 2019
 • TRUNGDONG-M8286-HVN

  Jun. 28, 2019
 • herohuynhtan

  Mar. 9, 2019
 • changkhoonline99

  Oct. 14, 2018
 • vavanthu

  May. 5, 2018
 • Kaison96

  Jan. 17, 2018
 • trieupm

  Jun. 18, 2017
 • minhphamhuu

  Mar. 10, 2017
 • At7707

  Jan. 8, 2017
 • NhnHt4

  Aug. 18, 2016
 • VanCanhNguyen1

  Jun. 23, 2015
 • LBnPhm

  Jun. 23, 2015
 • TranDai6

  Jun. 13, 2015
 • muhammetp1

  Apr. 30, 2015
 • pascasarjana2

  Feb. 22, 2015
 • tanloithai7

  Jan. 26, 2015
 • nangnv_561992

  Apr. 1, 2014
 • tung021287

  Apr. 1, 2014
 • truongbinhan04021983

  Mar. 21, 2014

Hướng dẫn thiết kế mô phỏng động học trong solidworks,download tài liệu tại link này http://www.share99.net/2012/11/tai-lieu-hoc-mo-phong-dong-hoc-solidwork-tieng-viet-cuc-hay.html Còn rất nhiều tài liệu và phần mềm cho sinh viên cơ khí nữa .........

Views

Total views

22,832

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14,086

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

29

×