Thi cong ctb ii danh cho sv-2

1,109 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
754
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thi cong ctb ii danh cho sv-2

 1. 1. Ch−¬ng ii h¹ thuû KC§ xuèng Ph−¬ng TiÖn Næi1. c«ng t¸c h¹ thuû kc® xuèng ph−¬ng tiÖn næi (ptn) Là công vi c ưa KC ã ư c thi công xong toàn b ho c 1 ph n tv trí thi công trên bãi l p ráp xu ng phương ti n n i là Ponton ho c Sà lan(SLMB) neo b n trư c bãi l p ráp chu n b v n chuy n ra vi trí xâyd ng ngoài khơi.* Các phương pháp h thu KC xu ng phương ti n n i: + H thu b ng kéo trư t xu ng Ponton + H thu b ng kéo trư t xu ng Sà lan + H thu b ng c u xu ng Ponton + H thu b ng c u xu ng Sà lan + H thu b ng xe tri n (Trailer) xu ng Sà lan1.1 H thu KC xu ng Poton b ng kéo trư t:1.1.1 Công tác chu n b - Chu n b ư ng trư t - Chu n b máng trư t : c u t o và v trí máng trư t - Chu n b phương ti n kéo trư t - Chu n b cáp : c u t o và sơ móc cáp, h Puli gi m l c - Chu n b c n y - Chu n b thi t b kéo - Ti n hành l p t và ki m tra h th ng máy bơm và h th ng ư ng ng bơm nư c vào Ponton; - L p t h th ng g i trên Ponton; - Ki m tra m n nư c c a Ponton, chúi d c, nghiêng ngang vànghiêng d c c a Ponton; - V ch s n v trí l p t KC trên Ponton sao cho h 2 Ponton mb o i u ki n thi công t khi h th y n khi ánh chìm.
 2. 2. Hình 2.1 - B trí máng trư tHình 2.2 - C u t o máng trư t dư iHình 2.3 - C u t o máng trư t trên
 3. 3. gHình 2.4 - M t b ng chu n b kéo trư t
 4. 4. 1.1.2 Quy trình h thuBư c 1. Kéo trư t chân ra mép c ng - Cáp kéo ư c móc t i hai móc cáp phía dư i c a chân .; - Dùng 2 C u (2 t i kéo) thu cáp kéo chân t nơi xây d ng trư t trên ư ng trư t, o n ban u ph i dùng kích th ng s c ì ban uc ac h ; - Thông qua h Puli, l c căng trong cáp s ư c gi m theo c p gi m tương ng c a h Puli gi m l c; - B ng các bư c thu cáp kéo và gión h Puli sau m i bư c s d n ưa chân ra n mép c ng.* Hai c u ph i gia t i cùng m t lúc chân ư c kéo cân b ng trên ư ng trư t. g g vÞ trÝ 2: Hình 2.5 - Kéo KC ra mép c ng
 5. 5. Bư c 2. ưa chân xu ng Ponton dư i - Chuy n cáp lên hai móc phía trên c a chân và kéo chân nhô ra kh i mép c ng m t kho ng thích h p liên k t v i Ponton dư i; - Ch n m c nư c trư c b n thích h p ưa Ponton vào v trí nh n t i; - Ponton s ư c bơm nư c d n n m n nư c th p hơn so v i mép dư i c a chân ; - Sau khi KC ư c kéo vào v trí s bơm nư c ra Ponton n i lên và ti p nh n t i t chân ; -C nh chân vào Ponton. g Hình 2.6 - ưa ponton dư i vào KC
 6. 6. Bư c 3. Gi i phóng máng trư t dư i - C t liên k t, ti p t c bơm nư c Ponton dư i n i lên, ho c nh s tác ng c a thu tri u Ponton dư i ti p t c n i lên cao; - Khi ó h s xoay quanh máng trư t trên và tách kh i máng trư t dư i; - Dùng c u ho c t i gi i phóng máng trư t dư i.Bư c 4. ưa chân xu ng Ponton trên - L p c n y và chuy n cáp kéo móc vào c n y h tr và ti p t c kép h ra phía bi n n v trí thích h p liên k t v i Ponton trên; - Bơm nư c d n vào Ponton trên nó ch m n thích h p r i kéo vào v trid nh n t i; - Bơm nư c ra PT n i lên, nh n t i, c nh chân vào Ponton. g g Hình 2.7 - Kéo h KC - PTD ra ngoài
 7. 7. g vÞ trÝ 4: Hình 2.8 - Kéo ponton trên vào nh n t iBư c 5. Gi i phóng máng trư t trên - Bơm nư c 02 Ponton n i lên, ho c nh s tác ng c a thutri u 02 Ponton ti p t c n i lên cao; - Dùng c u ho c t i gi i phóng máng trư t trên; - Gi i phóng c n y và neo gi h PT-KC an toàn i th i i mthích h p ưa ra bi n.
 8. 8. 1.2 H thu KC xu ng Sà lan (SLMB) b ng kéo trư t:1.2.1 Công tác chu n b - Chu n b ư ng trư t - Chu n b máng trư t : c u t o và v trí máng trư t - Chu n b phương ti n kéo trư t - Chu n b cáp : c u t o và sơ móc cáp, h Puli gi m l c - Chu n b c n y - Chu n b thi t b kéo - Ti n hành l p t và ki m tra h th ng máy bơm và h th ng ư ng ng bơm nư c vào Sà lan; - L p t h th ng g i trên Sà lan; - Ki m tra m n nư c c a Sà lan, chúi d c, nghiêng ngang và nghiêng d c c a Sà lan; - V ch s n v trí l p t KC trên Sà lan sao cho Sà lan m b o i u ki n thi công t khi h th y n khi ánh chìm.1.2.2 Quy trình h thuBư c 1. Kéo trư t chân ra mép c ng - Cáp kéo ư c móc t i hai móc cáp phía dư i c a chân .; - Dùng 2 C u (2 t i kéo) thu cáp kéo chân t nơi xây d ng trư t trên ư ng trư t, o n ban u ph i dùng kích th ng s c ban uc ac h ; - Thông qua h Puli, l c căng trong cáp s ư c gi m theo c p gi m tương ng c a h Puli gi m l c; - B ng các bư c thu cáp kéo và gión h Puli sau m i bư c s d n ưa chân ra n mép c ng.* Hai c u ph i gia t i cùng m t lúc chân ư c kéo cân b ng trên ư ng trư t.
 9. 9. vÞ trÝ 1:Hình 2.9 - Chu n b kéo trư t
 10. 10. vÞ trÝ 2:Hình 2.10 - Kéo trư t KC ra mép c ng
 11. 11. Bư c 2. ưa KC dư i xu ng SLMB - Kéo chân d n nhô ra kh i mép c ng và KC trư t lên m t boong c a SLMB; - Th c hi n kéo cho n khi toàn b KC xu ng h t SLMB và n m úng t i v trí ã l a ch n. g vÞ trÝ 3: Hình 2.11 - Kéo trư t KC xu ng sà lan
 12. 12. Bư c 3. Gi i phóng máng trư t - Liên k t KC v i các g i ã ư cb trí s n trên SLMB; - Dùng c u ho c t i gi i phóng máng trư t trên; - neo gi h SLMB-KC an toàn i th i i m thích h p ưa ra bi n. - Liên k t KC v i các g i ã ư cb trí s n trên SLMB; - Dùng c u ho c t i gi i phóng máng trư t trên; - Neo gi h SLMB-KC an toàn i th i i m thích h p ưa ra bi n.1.3 H thu KC xu ng Sà lan b ng c u:1.3.1 Công tác chu n b - Chu n b i u ki n th i ti t và i u ki n v khí tư ng h i văn; - Dùng tàu kéo ưa Sà Lan vào mép c ng, ti n hành neo Sà Lan b ng h th ng dây cáp neo; - L p t, hàn c nh h th ng d m , ch ng bu c trên Sà Lan; - L p t và ki m tra h th ng máy bơm và h th ng ư ng ng bơm nư c vào các khoang c a sà lan theo tính toán thi t k ; - Chu n b h th ng máy bơm d phòng theo tiêu chu n quy nh; - Ki m tra l p t h th ng gia cư ng t i các v trí trên m t boong c a Sà Lan; - Ki m tra m n nư c c a sà lan, chúi d c, nghiêng ngang và nghiêng d c c a sà lan; - Bơm h t nư c d n trong Sà Lan ra; - Ti n hành v ch s n v trí l p t KC trên Sà Lan sao cho tr ng tâm KC trùng v i tr ng tâm c a Sà Lan; - Hàn các g i trên Sà Lan theo úng v trí ã nh;1.3.2 Quy trình h thuBư c 1. - Ti n hành neo u t u c u phía ngoài c a c ng - Neo u Sà lan vào v trí chu n b s n sàng h thu KC ;
 13. 13. Hình 2.12 - Chu n b tàu c u và sà lan
 14. 14. Bư c 2. - Ti n hành di chuy n tàu c u v v trí mép c ng b ng 2 tàu kéo, kho ng cách c a mũi tàu c u n v trí c a mép c ng b ng chi u r ng c a m tàu. Tàu c u truy n l c lên mép c ng các thông qua m tàu và các dây neo. Hình 2.13 - Di chuy n tàu c u vào sát mép c ng và móc cáp vào KCBư c 3. C u nh c KC - ưa tàu c u vào v trí c u KC ; - Móc c u vào cáp c u KC nh ng v trí ã nh trư c, ki m tra ph n l c t i các v trí móc cáp; - Nh c t t KC lên cho t i khi t 10% t i trên m i móc, d ng l i ki m tra và xem xét cáp và ma ní có s c gì không. N u không ta ti p t c c u nh c; - Nh c KC lên cho t i khi t 50% t i trên m i móc, d ng l i ki m tra và xem xét như trên;
 15. 15. - Nh c kh i chân lên cho t i khi t 90% t i trên m i móc, ki mtra t t c kho ng h các g i ;- Nh c KC lên cho t i khi t 100% t i trên m i móc, lúc này kheh c a KC và g i s xu t hi n;- Ti p t c nh c KC sao cho kho ng h gi a KC và g i kho ng1m, (kho ng cách d ng l i thu d n g i );-D nh tg i ;- H KC xu ng cách m t t kho ng 1m thì d ng l i, cho c u giv trí này kho ng 30 phút xem cáp và ma ní có kh năng làmvi c hay không;- Sau 30 phút th y cáp và maní n nh thì ti p t c cho c u nângKC lên 2m n a (cách m t t 3m);- Ti n hành xoay c n t t ưa KC v v trí Sà Lan như thi t k ; Hình 2.14 - C u nh c KC
 16. 16. Bư c 4. - Di chuy n tàu c u ra ngoài v trí mép c ng và neo c nh tàu c u t i v trí ó; - Di chuy n Sà Lan vào v trí ã nh trư c h thu KC xu ng Sà Lan; - Di chuy n tàu kéo ra kh i Sà Lan sau khi neo Sà Lan vào mép c ng; Hình 2.15 - Di chuy n t u c u và ưa sà lan vàoBư c 5. H thu KC xu ng Sà Lan - Di chuy n tàu c u ti n l i mép c ng; - ưa KC vào v trí trên Sà Lan và gi n nh, v trí tr ng tâm KC ph i trùng v trí sơn màu tr ng ã v ch s n, ây là v trí tr ng tâm c a KC ã ư c nh trư c trùng v i tr ng tâm c a Sà Lan; - H th p t t hai móc c u, t KC xu ng m t b ng các g i yên ng a ã l p t sãn trên m t boong Sà Lan.Bư c 6. - Ch ng bu c và gia c cho h KC , d m s n sàng lai d t Sà Lan ra v trí xây d ng.
 17. 17. Hình 2.16 - H KC xu ng sà lan1.4 H thu KC xu ng Sà lan b ng xe tri n (Trailer):1.4.1 Công tác chu n b - Chu n b i u ki n th i ti t và i u ki n v khí tư ng h i văn; - Ti n hành thu d n các trang thi t b và v t tư hi n có trong ph m vi thi công; - Di r i t t c các chư ng ng i v t n m trên hành trình di chuy n c a xe trailer, thi t l p hành lang an toàn trong ph m vi di chuy n c a xe trailer t v trí kh i chân n mép c ng; - Chu n b ch t o và l p t h th ng hai d m liên k t gi a mép c ng và Sà lan; - Chu n b và ki m tra kích thư c c a Sa lan theo các yêu c u c a b n v k thu t; - Dùng tàu kéo ưa Sà Lan vào mép c ng, ti n hành neo Sà Lan b ng h th ng dây cáp neo;
 18. 18. - Ti n hành ch t o và hàn các liên k t gi a giá vào Sà lanKC ;- L p t và ki m tra h th ng máy bơm và h th ng ư ng ngbơm nư c vào các khoang c a sà lan theo tính toán thi t k ;- Chu n b h th ng máy bơm d phòng theo tiêu chu n quy nh;- Ki m tra và l p t h th ng gia cư ng t i các v trí trên m t boongc a sà lan;- Ki m tra m n nư c c a sà lan, chúi d c, nghiêng ngang vànghiêng d c c a sà lan;- Ti n hành v ch s n v trí l p t KC trên Sà Lan;- Chu n b xe trailer v i các s lư ng các mô un xe và các thông sk thu t theo thi t k ;- Chu n b bơm c p d u vào các u máy c a xe trailer sao cho nócó nhiên li u ho t ng trong quá trình h thu ;- Ch t o và l p t h th ng các d m n m ngang trên xe trailer;- ánh d u v trí c a xe trailer trên h th ng d m h p; Hình 2.17 - Trailer
 19. 19. Hình 2.18 - KC t trên h d m h thu1.4.2 Quy trình h thuBư c 1. ưa xe trailer vào v trí - H th p sàn ch u l c c a xe trailer b ng cách h th p h th ng gi m sóc thu l c (h cao sàn ch u l c c a trailer xu ng th p hơn m t dư i c a d m h p kho ng 0.5m); - ưa t ng oàn xe m t vào v trí nh n t i như ã nh;Bư c 2. Xe trailer nh n t i t h KC và d m - Ki m tra b m t ti p xúc gi a d m h p và sàn ch u l c c a xe trailer; - Nâng cao sàn ch u l c c a xe trailer lên ti p xúc v i m t dư i c a d m h p; - ưa các oàn xe trailer vào tr ng thái nh n t i b ng cách bơm căng h th ng gi m sóc thu l c c a xe trailer; - Gi i phóng các g i b ng các xe nâng và c u lo i nh .
 20. 20. Hình 2.19 - M t b ng b trí xe trailer C.O.G Ax1400 Bx1400 L4+L5Hình 2.20 - M t ng b trí xe trailer
 21. 21. Bư c 3. ưa KC ra mép c ng - L p hành lang an toàn t i khu v c di chuy n c a xe trailer n v trí mép c ng; - Ki m tra l i m t l n n a chư ng ng i v t nh hư ng n quá trình di chuy n c a xe theo khu v c di chuy n xe trailer; - Ki m tra l n cu i h th ng ng cơ c a xe, nhiên li u, h th ng gi m xóc thu l c, h th ng áp l c c a các bánh xe, h th ng i u khi n t ng c a xe, - Di chuy n h KC và xe trailer t v trí ch t o n v trí ã ư c nh trư c t i mép c ng (cách mép c ng kho ng 10m); - Trong su t quá trình di chuy n c a xe trailer, các tr c xe ph i di chuy n cùng t c , t c di chuy n c a xe ư c ki m soát b ng h th ng i u khi n t ng; T? I DÂY NEO 01 BÍCH NEO DÂY DÂY N EO 02 N EO 0 3 D? M H? P D? M H? P C.O.G 06 N EO EO 05 DÂY N DÂY 04 NEO DÂY T? I Hình 2.21 - ưa KC ra mép c ng
 22. 22. Bư c 4. ưa KC xu ng Sà lan - Ki m tra các c tính k thu t c a h th ng c u d n như kh năng ch u t i, d c cho phép; - Di chuy n oàn xe trailer nhưng v i t c nh hơn trư c xu ng sà lan; - Khi xe trailer di chuy n xu ng sà lan thì ti n hành bơm tháo nư c, và d n nư c vào các khoang sà lan m b o i u ki n n nh, ng th i m b o sao cho cao c a sà lan và cao c a mép c ng chênh nhau trong gi i h n cho phép C.O.G MÉP C? NG SÀ LAN T? I DÂY NEO 01 BÍCH NEO DÂY DÂY N EO 02 NEO 0 3 D? M H? P D? M H? P C.O.G C.O.G 06 NEO EO 05 DÂY N DÂY 04 NEO DÂY T? I Hình 2.22 - ưa KC xu ng sà lan
 23. 23. Bư c 5. H KC xu ng g i trên Sà lan và ưa xe trailer lên b - H th p cao sàn ch u l c c a xe trailer t t h th p kh i chân và d m h p vào v trí các g i ã ư c b trí s n trên sà lan; -C nh kh i chân và d m h p v i các g i ; - Ti p t c h th p cao sàn c a xe trailer xu ng th p hơn m t dư i c a d m h p r i di chuy n oàn xe lên mép c ng.

×