Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slike ke toan tai san co dinh hh

4,389 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Slike ke toan tai san co dinh hh

 1. 1. Chủ đề: Chuẩn mực kế toán TSCĐ Hữu Hình & các quy định tronghạch toán kế toán TSCĐ Hữu Hình
 2. 2. I II III IV Thực trạng áp Quy định dụng chuẩn mựcNhững vấn Chuẩn mực trong kế kế toán tài sản cốđề chung về kế toán tài toán hạch định hữu hình ởtài sản cố sản cố định toán tài sản các doanhđịnh hữu nghiệp Việt hữu hình cố định hữuhình Nam. hình
 3. 3. 1. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH. Tài sản được ghi nhận là TSCĐHH phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau: - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy. - Có thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm trở lên. - Có giá trị 10.000.000 đồng trở lên.
 4. 4. 2. Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình -Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu cho đến lúc hƣ hỏng. -Giá trị của TSCĐHH bị hao mòn dần song giá trị của nó lại đƣợc chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm xản xuất ra. - TSCĐHH chỉ thực hiện đƣợc một vòng luân chuyển khi giá trị của nó đƣợc thu hồi toàn bộ.
 5. 5. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮUHÌNH 3. Phân loạiA 3.1 Phân loại TSCĐHH theo tài sản cố định hình thái vật chất biểu hiện hữu hình 3.2 Phân loại TSCĐHH theoB quyền sở hữu 3.3 Phân loại TSCĐHH theoC tình hình sử dụng. 3.4 Phân loại TSCĐHH theo mụcD đích sử dụng.
 6. 6. 4. Đánh giá TSCĐ hữu hình Đánh giá TSCĐHH là xác định giá trị ghi sổ của tài sản. TSCĐHH đƣợc đánh giá lần đầu và có thể đánh giá lại trong quá trình sử dụng. Nó đƣợc đánh giá theo nguyên giá, giá trị đã hao mòn và giá trị còn lại. Trong thời gian sử dụng, nguyên giá TSCĐHH có thể bị thay đổi, khi đó phải căn cứ vào thực trạng để ghi tăng hay giảm nguyên giá TSCĐHH
 7. 7. II. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI SẢNCỐ ĐỊNH HỮU HÌNH1. QUY 2. NỘIĐỊNH DUNGCHUNG CHUẨN MỰC
 8. 8. • CHUẨN MỰC SỐ 03: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH • (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC1 ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) • CHẾ ĐỘ: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH2 • (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) • THÔNG TƯ: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định • (Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC3 ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính)
 9. 9. 1. Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán TSCĐ hữu hình, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán khác cho TSCĐ hữu hình.03. Trường hợp chuẩn mực kế toán khác quy định phương pháp xác định và ghi nhận giá trị ban đầu của TSCĐ hữu hình khác với phương pháp quy định trong chuẩn mực này thì các nội dung khác của kế toán TSCĐ hữu hình vẫn thực hiện theo các quy định của chuẩn mực này.04. Doanh nghiệp phải áp dụng chuẩn mực này ngay cả khi có ảnh hưởng do thay đổi giá cả
 10. 10. 2. NỘI DUNG CHUẨN MỰC2.1. GHI NHẬN TSCĐ HỮU HÌNH 2.6. KHẤU HAO2.2. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU 2.7. XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH2.3. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ 2.8. XEM XÉT LẠI PHƢƠNG PHÁPHỮU HÌNH TRONG TỪNG KHẤU HAOTRƢỜNG HỢP2.4. CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI 2.9. NHƢỢNG BÁN VÀ THANH LÝNHẬN BAN ĐẦU TSCĐ HỮU HÌNH2.5. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI 2.10. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀINHẬN BAN ĐẦU CHÍNH
 11. 11. 1- Chắc chắn thu đƣợc lợi 2- Giá tài sản phải đƣợcích kinh tế trong tƣơng lai xác định một cách đángtừ việc sử dụng tài sản đó; tin cậy 4 Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình 4- Có đủ tiêu chuẩn giá3- Thời gian sử dụng ƣớc trị theo quy định hiện tính trên 1 năm hành.
 12. 12.  Kế toán TSCĐ hữu hình đƣợc phân loại theo nhóm tài sản có cùng tínhchất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp Nhà cửa, vật kiến TSCĐ trúc Máy hữu móc, hình thiết bị khác Phân Vườn loại Phương cây lâu tiện vận năm, tải, thiết súc vật bị truyền Thiết bị, dẫn làm việc dụng cụ quản lý
 13. 13. - - TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban đầu theo Nguyên Giá.- - Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình trong từng trường hợp: b. TSCĐ hữu c. TSCĐ hữua. TSCĐ hữu hình tự xây hình thuê tàihình mua sắm dựng hoặc tự chế chính d. TSCĐ mua e. TSCĐ hữu dƣới hình thức hình tăng từ các trao đổi nguồn khác
 14. 14. a. TSCĐ hữu hình mua sắm 1) Nguyên giá bao gồm:• + giá mua (trừ (-) các khoản đƣợc chiết khấu thƣơng mại hoặc giảm giá),• + các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đƣợc hoàn lại)• + các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đƣa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 15. 15. b. TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thửc. TSCĐ hữu hình thuê tài chính Trƣờng hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, nguyên giá TSCĐ đƣợc xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”
 16. 16. d. TSCĐ mua dƣới hình thức trao đổiNguyên giá TSCĐ nhận về đƣợc tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.e. TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác Nguyên giá TSCĐ hữu hình đƣợc tài trợ, đƣợc biếu tặng, đƣợc ghi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu. Trƣờng hợp không ghi nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đƣa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng
 17. 17.  Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình đƣợc ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tƣơng lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên phải đƣợc ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 18. 18. Sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng,TSCĐ hữu hình đƣợc xác định theo nguyên giá,khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ hữu hình đƣợc xử lý và kế toán theo quy định của Nhà nƣớc
 19. 19. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình Lợi ích kinh tế do TSCĐ hữu hình đem lạiđƣợc phân bổ một cách có hệ thống trong đƣợc doanh nghiệp khai thác dần bằng thời gian sử dụng hữu ích của chúng cách sử dụng các tài sản đó Khấu hao Ba phƣơng pháp khấu hao TSCĐ hữu hìnhThời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu -Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳnghình do doanh nghiệp xác định chủ yếu -Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảmdựa trên mức độ sử dụng ƣớc tính của tài dần sản -Phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng sản phẩm.
 20. 20. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải đƣợc xem xét. lại theo định kỳ, thƣờng là cuối năm tài chính Khi đã xác định chắc chắn là thời gian sử dụng hữu ích không còn phù hợp thì phải điều chỉnh thời gian sử dụng hữu ích và tỷ lệ khấu hao cho năm hiện hành và các năm tiếp theo Chế độ sửa chữa và bảo dƣỡng TSCĐ hữu hình có thể kéo dài thời gian sử dụng hữu ích thực tế hoặc làm tăng giá trị thanh lý ƣớc tính của tài sản
 21. 21. 2.8 Xem xét lại phương pháp khấu hao Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ hữu hình phải đƣợc xem . xét lại theo định kỳ, thƣờng là cuối năm tài chính, nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì đƣợc thay đổi phƣơng pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và các năm tiếp theo
 22. 22. 2.9 Nhượng bán và thanh lý TSCĐ hữu hình . TSCĐ hữu hình đƣợc ghi giảm khi thanh lý, nhƣợng bán Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ hữu hình đƣợc xác định bằng số chênh lệch giữa thu nhập với chi phí thanh lý, nhƣợng bán cộng (+) giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. Số lãi, lỗ này đƣợc ghi nhận là một khoản thu nhập hay chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.
 23. 23. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại . TSCĐ hữu hình về những thông tin sau Phƣơng pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình Phƣơng pháp khấu hao. Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao Nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính
 24. 24. 1. .Tài khoản sử dụng Tài khoản 211- Tài sản cố định hữu hìnhTài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tìnhhình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định củadoanh nghiệp theo nguyên giá.
 25. 25. Bên Nợ Bên Có.• Nguyên giá của TSCĐ hữu hình • Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giảm do điều chuyển cho đơn vị giao đƣa vào sử dụng, do mua khác, do nhƣợng bán, thanh lý sắm, do nhận vốn góp liên hoặc đem đi góp vốn liên doanh doanh, do đƣợc cấp, do đƣợc • Nguyên giá của TSCĐ giảm do tặng biếu, tài trợ tháo bớt một hoặc một số bộ• Điều chỉnh tăng nguyên giá của phận; TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm • Điều chỉnh giảm nguyên giá hoặc do cải tạo nâng cấp TSCĐ do đánh giá lại• Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại• Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở doanh nghiệp
 26. 26. . Tài khoản 2111 - Nhà cửa vật kiến trức Tài khoản 2112 - Máy móc thiết bị Tài khoản 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn Tài khoản 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài khoản 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm Tài khoản 2118 - TSCĐ khác
 27. 27. 3.1 Tại các bộ phận sử dụng• . TSCĐHH trong doanh nghiệp nói chung và trong các bộ phận sử dụng nói riêng là một trong những bộ phận quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp• Từ những chứng từ của TSCĐHH, bộ phận sử dụng ghi vào sổ tài sản của đơn vị. Quyển sổ này theo dõi chi tiết từng tài sản của bộ phận sử dụng.3.2 Tại phòng kế toán- Đánh giá số hiệu cho TSCĐHH- Lập thẻ TSCĐHH hoặc vào sổ chi tiết TSCĐHH theo từng đối tƣợng tài sản+ Thẻ TSCĐHH đƣợc lập dựa trên cơ sở hồ sơ kế toán TSCĐHH+ Sổ chi tiết TSCĐHH, mỗi một sổ hay một số trang sổ đƣợc mở, theo dõi mộtloại TSCĐHH
 28. 28. . - Tài sản cố định hữu hình-Tài sản cố định của đơn vị tăng của đơn vị giảm dodo được góp vốn, nhượng bán, thanh nhận góp vốn bằng TSCĐ, lý, mất mát, phát hiện do mua sắm, do công tác XDCB thiếu khi kiểm kê, đem đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp vốn liên doanh, điều do được viện trợ hoặc biếu tặng. chuyển cho đơn vị khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận…
 29. 29. Kế toán sửa chữa TSCĐHH .Sửa chữa Thƣờng Xuyên Sửa chữa Lớn TSCĐ Sửa chữa Nâng cấp TSCĐ Sửa chữa lớn Sửa chữa lớn Theo kế hoạch Ngoài kế hoạch
 30. 30. •Khấu hao TSCĐHH đƣợc biểu hiện bằng tiền phần giá trị haomòn TSCĐHH•Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng giảm khấu hao, kế .toán sử dụng tài khoản 214•TK 214: hao mòn TSCĐ (tài khoản cấp 2: ..... Tk 2141: hao mònTSCĐ HH)•Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐHHtrong quá trình sử dụng do trích khấu hao và những khoản tănggiảm hao mòn khác của các loại TSCĐHH của doanh nghiệp.•Kết cấu của tài khoản:•+ Bên nợ: giá trị hao mòn TSCĐHH giảm do các lý do giảmTSCĐHH•+ Bên có: giá trị hao mòn của TSCĐHH tăng do trích khấu haoTSCĐHH, do đánh giá lại TSCĐHH•+ Số dƣ bên Nợ: giá trị hao mòn của TSCĐHH hiện có ở đơn vị
 31. 31. .1.Những kết quả đạt đượcVề công tác quản lý TSCĐHHVề chứng từ sử dụngVề tài khoản sử dụngVề hệ thống sổVề báo cáo kế toán
 32. 32. . số tồn tại và nguyên nhân2. Mộta. Những tồn tại khách quan• Chế độ quản lý TSCĐ nói chung và TSCĐHH nói riêng chưa thống nhất• Các khái niệm, thuật ngữ, tiêu chí phân loại mà chế độ kế toán sử dụng đôi khi còn mơ hồ chưa cụ thể• Các qui định về việc đánh giá lại tài sản chưa hoàn thiện• Công tác kế toán quản trị nói chung và quản trị TSCĐHH nói riêngtrong các doanh nghiệp còn mang tính tự phát
 33. 33. .b) Về phân công lao động kế toán•Về công tác đánh giá TSCĐHH•Về vận dụng phương pháp tính khấu hao•Về công tác đánh giá lại TSCĐHH•Về chứng từ sử dụng•Về tài khoản sử dụng•Về hệ thống sổ kế toán
 34. 34. . pháp3. Giải•Hoàn thiện chuẩn mực kế toán TSCĐHH•Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp từ góc độ kế toántài chính•Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp từ góc độ kế toánquản trị•Hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ tin học gắn với việc nâng cao hiệu quảcông tác kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp
 35. 35. . Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm 3 ^^ Chúc các bạn có kì thi học kì đạt kết quả cao !

×