Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
DDAs trong điều trị viêm gan C
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

35

Share

Download to read offline

Hội chứng xuất huyết

Download to read offline

hội chứng xuất huyết ở trẻ em

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hội chứng xuất huyết

 1. 1. HOÄI CHÖÙNG XUAÁT HUYEÁT Ở TRẺ EM PGS.TS. Trần Thị Mộng Hiệp
 2. 2. Muïc tieâu 1. Trình baøy ñöôïc caùc giai ñoaïn cuûa söï caàm maùu vaø caùc xeùt nghieäm khaûo saùt: - söï caàm maùu tieân phaùt - söï ñoâng maùu huyeát thanh 2. Chaån ñoaùn ñöôïc caùc beänh do roái loaïn ñoâng maùu 3. Lieät keâ ñöôïc caùc beänh tieåu caàu 2
 3. 3. SINH LYÙ HOÏC CUÛA SÖÏ CAÀM MAÙU - Ngaên ngöøa chaûy maùu töï nhieân - Ngöng chaûy maùu: toån thöông thaønh maïch - Phöùc taïp: maïch maùu, tieåu caàu, yeáu toá ÑMHT Bao goàm 2 giai ñoaïn: . söï caàm maùu tieân phaùt (Heùmostase primaire) . söï ÑMHT (coagulation plasmatique)
 4. 4. Sinh lyù hoïc 1. Söï caàm maùu tieân phaùt: => nuùt caàm maùu = tieåu caàu Caùc giai ñoaïn: a/ Maïch maùu co laïi (contraction) b/ Tieåu caàu keát dính (adheùsion plaquettaire) c/ Tieåu caàu hoaït hoùa (activation), baøi tieát (excreùtion): ADP, Seùrotonine, Adreùnaline d/ Tieåu caàu keát tuï (agreùgation plaquettaire) e/ Nuùt caàm maùu (clou plaquettaire) f/ Söï ñieàu hoøa (reùgulation)
 5. 5. Xeùt nghieäm khaûo saùt söï caàm maùu tieân phaùt – Thôøi gian maùu chaûy (Temps de saignement) . PP Ivy: 2 - 6 phuùt . PP Duke: 2 - 4 phuùt – Daáu hieäu daây thaét (Lacet): vaøi chaám XH – Ñeám tieåu caàu: 200.000 – 400.000 / mm3 – Yeáu toá Willebrand: Ristoceùtine – Khaûo saùt chaát löôïng tieåu caàu: Co cuïc maùu, Keát dính, Keát tuï
 6. 6. MOÁI LIEÂN HEÄ GIÖÕA SÖÏ CAÀM MAÙU NGUYEÂN PHAÙT VAØ SÖÏ ÑOÂNG MAÙU HUYEÁT THANH TOÅN THÖÔNG THAØNH MAÏCH Phoùng thích ADP Tieáp xuùc vôùi Phoùng thích (toån thöông) toå chöùc döôùi caùc yeáu toá noäi maïc töø moâ (collageøne) Keát dính TC Hoaït hoùa XII Baøi tieát ADP Adreùnaline Yeáu toá “3” THROMBINE Keát tuï TC thuaän nghòch ÑM huyeát thanh ÑM moâ Keát tuï TC baát thuaän nghòch NUÙT CAÀM MAÙU
 7. 7. 2. Söï ñoâng maùu huyeát thanh: . Ñöôøng noäi sinh (voie intrinseøque): maùu + beà maët aâm : döôùi noäi maïc (in vivo) maët kính (in vitro) . Ñöôøng ngoaïi sinh (extrinseøque): ñöa töø moâ vaøo maùu: Thromboplastine
 8. 8. SÔ ÑOÀ ÑÔN GIAÛN HOÙA SÖÏ ÑMHT XII XIIA XI XIA IX IXA VIII PL Ca++ XA V PL Ca++ Thrombine Fibrine XIII XIIIA X Fibrinogen NOÄI SINH NGOAÏI SINH VII Ca++ II
 9. 9. Các yếu tố đông máu I : Fibrinogen : 2 - 4 g/l II : Prothrombin : 100% V : Proaccelerine : 100% VII : Proconvertine : 100% VIII : Yeáu toá choáng Heùmophilie A (50 - 150%) IX : Yeáu toá choáng Heùmophilie B (100%) X : Yeáu toá Stuart : 100% XI : PTA : 100% XII : Yeáu toá Hageman : 100% XIII : Yeáu toá oån ñònh Fibrine (FSF) : 100%
 10. 10. Khaûo saùt söï ÑMHT Ñöôøng ngoaïi sinh: - Thôøi gian ñoâng maùu (TC): 8 - 12 phuùt - Thôøi gian QUICK (TQ): II, V, VII, X PT (Prothrombin time) tuøy phöông phaùp duøng cuûa moãi phoøng xeùt nghieäm, (bt: 11-13 ") - Taux de Prothrombine (TP): tính döïa vaøo % cuûa TQ PR (Prothrombin ratio) (bt: 70 - 100 %) tuøy phöông phaùp duøng cuûa moãi phoøng xeùt nghieäm (yeáu toá phuï thuoäc Vit K: II, VII, X, IX , PPSB)
 11. 11. Khaûo saùt söï ÑMHT XN tieàn phaãu: Ñeám tieåu caàu, INR, TCA, Fibrinogen TS, TC: khoâng caàn thieát
 12. 12. Khaûo saùt söï ÑMHT INR (International Normalized Ratio) 1983: keát quaû TP coù theå thay ñoåi tuøy phoøng xeùt nghieäm, thoáng nhaát: duøng caùch tính INR INR = (TQ cuûa beänh nhaân/ TQ chöùng) ISI (ISI = indice de sensibiliteù international, ñaëc hieäu cho hoùa chaát xöû duïng ñeå laøm TQ theo töøng phoøng xeùt nghieäm) INR bình thöôøng: 0,8 – 1,2 Xöû duïng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû ñieàu trò baèng thuoác choáng ñoâng - beänh nhaân duøng thuoác choáng ñoâng: INR 2 – 3 - beänh nhaân mang van tim nhaân taïo: INR 2,5 – 3,5 - INR > 5: nguy cô xuaát huyeát raát cao.
 13. 13. Khaûo saùt söï ÑMHT Ñöôøng noäi sinh: - Thôøi gian Ceùphaline hoaït hoùa: tröø yeáu toá VII TCA: Temps de ceùphaline activeùe aPTT: activated Partial Thromboplastin Time Baát thöôøng: > 10 giaây so maãu chöùng
 14. 14. Khaûo saùt söï ÑMHT - Thôøi gian Thrombine: söï thaønh laäp Fibrine Baát thöôøng: > 10” so maãu chöùng - Thôøi gian Howell: (bt = 1’30” - 2’30”) Baát thöôøng khi 1 trong caùc yeáu toá baát thöôøng Baát thöôøng: > 1,5/maãu chöùng - Yeáu toá XIII - Ño löôøng ñaëc hieäu töøng yeáu toá ÑM (70 - 130%)
 15. 15. Rối loạn đông máu huyết thanh TQ (TP) TCA ĐM ngoại sinh (VII) ↑ ┴ ĐM nội sinh (XII,XI,IX,VIII) ┴ ↑ ĐM chung (X, V, II, I) ↑ ↑
 16. 16. Lâm sàng XH dưới da: chấm XH, mảng Xh, bầm máu, tụ máu… XH niêm mạc: chảy máu mũi, chảy máu răng lợi, ói máu, tiêu máu… XH khớp (Hemophilie) XH nội tạng: gan, lách, não…
 17. 17. Lâm sàng Các loại xuất huyết: . Chấm Xh (petechiae): < 2mm . Vết bầm máu nhỏ (purpura): 2-10mm . Vết bầm máu (ecchymosis): > 1cm . Hematoma: tụ máu có nhân
 18. 18. Chẩn đoán . Xác định xuất huyết . Xác định XH do RL cầm máu ban đầu hay đông máu huyết tương . Xác định nguyên nhân
 19. 19. Höôùng chaån ñoaùn: 1. TS tăng, số lượng tiểu cầu giảm: giaûm tieåu caàu 2. TS tăng, số lượng tiểu cầu bt : Beänh cuûa tieåu caàu => Độ tập trung TC kém, thời gian co cục máu dài 3. TCA , TQ kéo dài: . Thieáu nhieàu yeáu toá do maéc phaûi: gan, thaän, . ÑMNMLT, ñieàu trò Heùparine . Thieáu ñôn ñoäc 1 yeáu toá chung: II, V, X (hieám) 4. TCA kéo dài: VIII: Heùmophilie A, IX: Heùmophilie B, XI: Beänh Rosenthal
 20. 20. Höôùng chaån ñoaùn: 5. TQ kéo dài: thieáu yeáu toá VII 6. Thôøi gian Thrombine keùo daøi: (TCA, TQ baát thöôøng) . coù Heùparine trong maùu, oáng nghieäm . baát thöôøng thaønh laäp Fibrine 7. Fibrinogen giảm: . afibrinogeùneùmie, hypofibrinogeùneùmie . tieâu thuï quaù nhieàu Fibrinogen (ĐMNMLT) 8. Taát caû BT : . mao maïch khoâng beàn, thieáu yeáu toá XIII . khoâng coù RL ÑM
 21. 21. 1. Yeáu toá Willebrand Beänh Willebrand 2. Reùcepteur Willebrand Beänh Jean-Bernard Soulier 3. ADP  ADP 4. Baøi tieát Beänh TC do baøi tieát 5. Reùcepteur ADP Beänh Glanzmann Bệnh do chất lượng tiểu cầu
 22. 22. Chẩn đoán Chẩn đoán một trường hợp xuất huyết trên lâm sàng là sự phối hợp giữa các thông tin về: . tuổi . giới . hoàn cảnh khởi phát . tiền căn và khám lâm sàng.
 23. 23. Chẩn đoán . Một bé trai đến tuổi biết đi, bị té ngã và sưng đau khớp gối …. . Một bé gái tuổi dậy thì, hành kinh nhiều, hay bị chảy máu mũi tái phát, da xanh xao… . Một bé trai 12 tuổi, được đưa vào khoa cấp cứu với bệnh cảnh shock, xuất huyết da niêm nhiều nơi…
 24. 24. Chẩn đoán . Một bé 3 tuổi bị xuất huyết da niêm mức độ trung bình sau một thời gian nhiễm siêu vi và không có biểu hiện gì khác… . Một bé gái tuổi dậy thì, dễ bị bầm da, da niêm xanh xao, than đau khớp, hay lỡ miệng, nổi hồng ban và mặt đỏ bừng khi ra ánh sáng…
 25. 25. 31 Xuất huyết giảm tiểu cầu (PTI-ITP)
 26. 26. 32
 27. 27. 33 Ban xuất huyết hoại tử
 28. 28. 34
 29. 29. 35
 30. 30. 36
 31. 31. 37 Ban xuất huyết dạng thấp Henoch Schonlein
 32. 32. Ban xuất huyết dạng thấp (Henoch Schonlein)
 33. 33. 39 TỤ MÁU TRONG BỆNH HEMOPHILIA
 • haiminhhaiminh

  Apr. 27, 2021
 • phngtunanh1

  Mar. 23, 2021
 • MinhKhoiVo

  Mar. 23, 2021
 • QucThng9

  Nov. 25, 2020
 • nhLc9

  Nov. 11, 2020
 • nghianghia7311

  Nov. 7, 2020
 • CuBim1

  Jul. 22, 2020
 • ThamSon1

  Jun. 30, 2020
 • QunhDng20

  May. 14, 2020
 • LoanDng3

  May. 6, 2020
 • Huyt17

  Mar. 25, 2020
 • LTQuanreal

  Mar. 3, 2020
 • sangminh13

  Mar. 2, 2020
 • onMnh5

  Jan. 16, 2020
 • phamdangtuyetnhung

  Nov. 27, 2019
 • minhle77715869

  May. 16, 2019
 • Bnhinh8

  Mar. 10, 2019
 • VyNguyenthanh3

  Mar. 4, 2019
 • ThuDuong39

  Feb. 24, 2019
 • DanhTng2

  Feb. 23, 2019

hội chứng xuất huyết ở trẻ em

Views

Total views

5,639

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

427

Actions

Downloads

122

Shares

0

Comments

0

Likes

35

×