SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
   การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress
    เรื่อง ระบบเครือข่ ายและการสื่ อสารบนเครือข่ าย
             จัดทาโดย

          นางสาววารุณี ทองคาแสน
       ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 25


             นาเสนอ
           ครู สมร ตาระพันธ์
 รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
    วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30201)
       ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ )
    สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
          ้ ่
หัวข้ อโครงงาน      : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องการทาสื่ อ

             โทรทัศน์
ประเภทของโครงงาน     : โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน      : นายสุ รศักดิ์ บัวบาลบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1   เลขที่ 5
ครู ทปรึกษาโครงงาน
   ี่          : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ
ปี การศึกษา        : 2554                       บทคัดย่อ

    โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง การทาสื่ อโทรทัศน์
นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social
          ั                    ุ
Media ซึ่งเป็ นสื่ อที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้
                               ั
ศึกษารู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่ อว่า Wordpress
ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับการทาสื่ อโทรทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทาสื่ อสารคดีหรื อสื่ อโทรทัศน์ออกเผยแพร่ ให้ความรู ้ต่างๆ ในเรื่ องที่ทา และพัฒนาในการทา
สื่ อสู่ มืออาชีพโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย
           ้ั                             ้
ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน
                              ่
ผ่านเว็บบล็อก
ที่ http://kobkot09853/wordpess.com) ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน
และผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี
   ้   ่
กิตติกรรมประกาศ

         รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ
                                   ้
อย่างดียิงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน
     ่             ู้                    ั
การจัดทาโครงงานและให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่
ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์

         ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุ กูลทุกท่านที่มีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้การ
เรี ยนรู ้ ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่ วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์ เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น
ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก พ่อ-แม่ ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอ
                     ั                  ้ั
มอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุ ณทุกท่าน ที่มีส่วนช่ วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่ ง
                   ้
ผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 ้ั               ่

                            นายสุ รศักดิ์ บัวบาลบุตร
สารบัญ

                                     หน้ า
บทคัดย่อ                                  ก
กิตติกรรมประกาศ                               ข
สารบัญ                                   ค
สารบัญภาพ                                  จ

บทที่ 1 บทนา                                1
    1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ                    1
    1.2 วัตถุประสงค์
    1.3 ขอบเขตของโครงงาน
    1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง
           ่
     2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต
     2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media
     2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)

บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน
     3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา
     3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน
    4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก
    4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ
     5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน
     5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน
    5.3 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

More Related Content

What's hot (13)

ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ1 pop
ส่วนนำ1 popส่วนนำ1 pop
ส่วนนำ1 pop
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
1 1
1 11 1
1 1
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
00 001
00 00100 001
00 001
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 

Viewers also liked

งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 
(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еуneebitno
 
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)neebitno
 
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)neebitno
 
(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodineebitno
 
(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodineebitno
 
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.101 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1Thanggwa Taemin
 
(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unijaneebitno
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1Thanggwa Taemin
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง102 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1Thanggwa Taemin
 
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонијаneebitno
 
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnostaneebitno
 
(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvoneebitno
 
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodineebitno
 
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvojneebitno
 

Viewers also liked (17)

งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 
(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу(8,91) пристапување кон еу
(8,91) пристапување кон еу
 
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
(1,4) посткомунизам и постоцијализам (транзиција)
 
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)(1,7) нациите и националните држави денес (1)
(1,7) нациите и националните држави денес (1)
 
(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi(3,5) politicki prava i slobodi
(3,5) politicki prava i slobodi
 
(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi(3,4) licni prava i slobodi
(3,4) licni prava i slobodi
 
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.101 บทที่ 1-บทนำ 1.1
01 บทที่ 1-บทนำ 1.1
 
(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija(8,6) pojava na evropska unija
(8,6) pojava na evropska unija
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 
00 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.100 ส่วนนำ1 1.1
00 ส่วนนำ1 1.1
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง102 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง1
 
ขนิษฐา
ขนิษฐาขนิษฐา
ขนิษฐา
 
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
(1,8) состојби и перспективи на развојот на македонија
 
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
(2,4) potrosuvackoto opstestvo i licnosta
 
(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo(2,7) multikulturno opstestvo
(2,7) multikulturno opstestvo
 
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
(3,6) socijalni, ekonomski i kulturni prava i slobodi
 
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
(3,8) covekovi prava, demokratija i razvoj
 

Similar to 00 ส่วนนำ1 1 (19)

00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงานส่วนนำรายงาน
ส่วนนำรายงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 

More from Thanggwa Taemin

07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1Thanggwa Taemin
 
07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1Thanggwa Taemin
 
06 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 106 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 1Thanggwa Taemin
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 105 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1Thanggwa Taemin
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 104 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1Thanggwa Taemin
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานThanggwa Taemin
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานThanggwa Taemin
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์Thanggwa Taemin
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1Thanggwa Taemin
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25Thanggwa Taemin
 

More from Thanggwa Taemin (11)

07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1
 
07 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 107 ภาคผนวก 1
07 ภาคผนวก 1
 
06 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 106 บรรณานุกรม 1
06 บรรณานุกรม 1
 
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 105 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
05 บทที่ 5-สรุปผล ข้อเสนอแนะ 1
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 104 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน 1
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงาน
 
หัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงานหัวข้อโครงงาน
หัวข้อโครงงาน
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
00 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 100 ส่วนนำ1 1
00 ส่วนนำ1 1
 
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
งานคอมพิวเตอร์ วารุณี 5_1_25
 

00 ส่วนนำ1 1

 • 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง ระบบเครือข่ ายและการสื่ อสารบนเครือข่ าย จัดทาโดย นางสาววารุณี ทองคาแสน ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 25 นาเสนอ ครู สมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30201) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ้ ่
 • 2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ องการทาสื่ อ โทรทัศน์ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นายสุ รศักดิ์ บัวบาลบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 5 ครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง การทาสื่ อโทรทัศน์ นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social ั ุ Media ซึ่งเป็ นสื่ อที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้ ั ศึกษารู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่ อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับการทาสื่ อโทรทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การทาสื่ อสารคดีหรื อสื่ อโทรทัศน์ออกเผยแพร่ ให้ความรู ้ต่างๆ ในเรื่ องที่ทา และพัฒนาในการทา สื่ อสู่ มืออาชีพโดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย ้ั ้ ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรี ยน ่ ผ่านเว็บบล็อก ที่ http://kobkot09853/wordpess.com) ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อน และผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
 • 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้ อย่างดียิงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ่ ู้ ั การจัดทาโครงงานและให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุ ณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุ กูลทุกท่านที่มีส่วนช่ วยสนับสนุ นให้การ เรี ยนรู ้ ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่ วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์ เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก พ่อ-แม่ ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอ ั ้ั มอบแด่ บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุ ณทุกท่าน ที่มีส่วนช่ วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่ ง ้ ผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ้ั ่ นายสุ รศักดิ์ บัวบาลบุตร
 • 4. สารบัญ หน้ า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
 • 5. บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก