Study Building Blog

1,192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Study Building Blog

  1. 1. ทฤษฎี กิจกรรม /ปฏิบัติ สือ / เครืองมือ ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับธรกิจ ุ ่ - นักศึกษาหาหน้าทีของฝ่ ายตาง ๆใน - เทคนิ คการค้นหาข้อมูลโดย - ความหมายธุรกจ ิ ธุรกจิ Search Engine - ิ ่ กระบวนการทางธุรกจ (ผลิต, ตลาด, จัดซื อ, การเงิน, คลัง, ขนสง) ิ - นักศึกษาออกแบบธุรกจ เพือจํา E- - โปรแกรม MS-Word - ปั จจัยการผลิต (4M = Man, Money, Material, Management) Commerce (เน้นสิ นค้าท้องถิน และแสดง - โปรแกรมทางด้านการ - ่ สวนผสมทางการตลาด (4P=Product, Price, Place, Promotion) ถึงความเป็ นท้องถินและศิลปวัฒนธรรม ออกแบบ - สวนผสมทางการตลาดยุคใหม่ (4C = Customer Need, Cost, ่ ไทย) - เครื องมือใน Internet Convenience, Communication) - วิเคราะห์ว่าธุรกจทีทํามีฝ่ายใดบ้า ิ - โปรแกรม E-Mail - วิเคราะห์ 4P’s และ 4C’s ของสิ นค้า - Search Engine การประยกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในธรกิจ ุ ุ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพืองาน - MS-Excel สํานักงาน - MS-Power Point o การใช้โปรแกรมเพือการคํานวณ - MS-Publisher และการเงิน - MS-Front Page o การใช้โปรแกรมเพือนําเสนอ - Macromedia Dreamweaver ่ o MS-Publisher เพือทําแผนพับ -เครื องมือในอินเตอร์ เน็ต ,นามบัตร - Search Engine o การออกแบบเว็บไซต์ร้าน ERP, Logistic and Supply Chain Management, HRIS, AIS, DBMS, CRM, MKIS, E-Business, E-Commerce, M-Commerce การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือกลยทธ์ ทางด้ านธรกิจ ุ ุ - กรณี ศึกษา -เครื องมือในอินเตอร์ เน็ต - รายงานนักศึกษา - Search Engine o วิเคราะห์ SWOT กลุ่ม -โปรแกรม MS-Front Page วิเคราะห์ SWOT o วางกลยุทธ์ของกลุ่ม (ใช้ตวอยาง ั ่ จากกรณี ศึกษา) o วิเคราะห์ 5 Force Model - การออกแบบเว็บไซต์ร้าน ิ กลยุทธ์ทางธุรกจโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ธรกิจยค ICT ุ ุ - จัดทํา E-Commerce ร้านค้า - MS-Front Page E-Business M-Commerce - นําสิ นค้าทีทําลงสู่ ระบบ - เครื องมือในอินเตอร์ เน็ต E-Commerce อินเตอร์ เน็ต - Free Ecommerce ิ รู ปแบบธุรกจ - จัดทําระบบการชําระเงิน - M Commerce โครงสร้ างพืนฐานทางคอมพิวเตอร์ เพือธรกิจ ุ - ั การทํางานกบระบบ Client / Server - เครื องมือในอินเตอร์ เน็ต Client Data Hardware Software Data/base Comm - File transfer protocol (Hosting) - Free Hosting /Serve - Free Ecommerce r ระบบอินเตอร์ เน็ตและการประยกต์ ใช้ เพืองานธรกิจ ุ ุ - กรณี ศึกษาจากอินเตอร์ เน็ต - เครื องมือในอินเตอร์ เน็ต Knowledge การตลาด : Facebook, twitter, Hi5, Google - ่ นักศึกษาทําการตลาดสิ นค้าผาน - Free Hosting Management Google Ads, Banner, SEO, E- App ระบบ Internet - เว็บ 2.0 Banking, EDI, Web 2.0 - ่ ั ่ การทํางานรวมกนผานเว็บ - Google App กรณีศึกษาการจัดการธรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ ในธรกิจประเภทต่ าง ๆ ุ ุ ่ - บูรณาการองค์ความรู้ของแตละบท - Power Point (การประกันภัย, โรงแรม, โรงพยาบาล, การผลิต, การบริหารงานบคคล,ุ - นําเสนอกรณี ศึกษาจริ ง - Internet / โปรแกรมอืนๆ การเงินและบัญชี, ธนาคาร, การขนส่ ง, การศึกษา, อสั งหาริมทรัพย์ ฯลฯ) ี ั คุณธรรม จริ ยธรรม และกฎหมายทีเกยวข้องกบคอมพิวเตอร์ - กรณี ศึกษา ่ - ขาว/ประเด็นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
  2. 2. Output1 รายงาน กรณีศึกษา (รายงานกล่ ม) ุ ิ ่ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานด้านธุ รกจประเภทตาง ๆ ิ ให้นกศึกษา นําเสนอกรณี ศึกษาองค์กร หรื อระบบขององค์กรทีได้มีการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุ รกจ ั หัวข้ อรายงาน ่ ่ ่ ่ ทุกเลมรายงานจะต้องประกอบด้วยหัวข้อตอไปนี (สวนหัวข้ออืน ๆ ทีนักศึกษาเห็นวาเหมาะสมสามารถนํามาประกอบได้เพือความ สมบูรณ์ของรายงานและเนือหา) ิ ่ 1. ชือเรือง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกจ / สวนงาน / ระบบ กรณีศึกษา ระบบ / แผนก / ฝ่ าย / องค์กร 2. ภาพรวมของธรกิจ ุ ่ ิ เชน วัตถุประสงค์ / เป้ าหมายของธุรกจ /ระบบ ่ 3. นําเสนอระบบเดิม (คือระบบกอนทีจะมีการนําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้) ่ i. ลักษณะและการทํางานของระบบเดิม เชน ใช้มือ, ใช้แฟ้ ม/ตูเ้ อกสาร เป็ นต้น ii. ปัญหาและอุปสรรคของระบบเดิม 4. นําเสนอว่ ามีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ (แทนที)ระบบเดิมอย่ างไร i. รู ปแบบการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ (นําเสนอภาพกระบวนการทํางาน (Flowchart)) หรื อระบบจริ ง 5. ประโยชน์ ทีได้ รับหลังจากนําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ i. ประโยชน์ ต่อองค์ กร ่ (เชน Productivity, Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, Ethics) ่ ii. ประโยชน์ ต่อผู้เกียวข้ อง เชน ลูกค้า iii. ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ งแวดล้ อม ่ 6. นําเสนอตัวอย่ างระบบจริ ง (อาจจะผานทางระบบอินเตอร์เน็ต) หรือแผนภาพแสดงกระบวนการทํางาน ของระบบ 7. ปัจจัยทีทําให้ ระบบประสบความสํ าเร็จ (Critical Success Factors) เชน ความมุ่งมันของผูบริ หาร, ความรู ้ความสามารถของ ่ ้ บุคลากร, ความพร้อมของโครงสร้างพืนฐานทางด้านเทคโนโลยี, ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น 8. สิ งทีนักศึกษาได้ รับจากการทํารายงาน และ/หรือ ข้ อเสนอแนะเพิมเติม 9. แหล่ งข้ อมลอ้ างอิง ู เกณฑ์ การประเมิน เกณฑ์ การประเมิน - P=Productivity คือ ทุกกลุ่มจะต้องมีชินงาน(รู ปเลม ่ - ่ ั M=Morale คือ การทํางานรวมกนเป็ นทีม ขวัญและ รายงานและการนําเสนอ) กาลังใจของสมาชิ กในกลุ่ม ํ - Q=Quality คือ คุณภาพของงานพิจารณาจากเนื อหาและ - E=Environment คือ ต้องคํานึ งถึงสิ งแวดล้อม ความถูกต้องสมบูรณ์ ่ ่ (อนุญาตให้ใช้กระดาษ 2 หน้า, ไมรับงานทีหอด้วยพลาสติกหุ้ม - ้ ่ C=Cost คือ ต้นทุน/ความคุมคาของงาน (บางชิ นงานเลม ่ ปก) ่ ิ ่ ใหญ่แต่ไมมีเนื อหา, บางชิ นงานลงทุนสู งเกนไป,ไมจําเป็ นต้อง - ่ E=Ethics คือ คุณธรรม จริ ยธรรม (อ้างอิงแหลงทีมาของ พิมพ์ดวยหมึกสี ) ้ ่ ่ ข้อมูล, ขอบคุณผูให้ขอมูล, ไมนําความลับมาเผยแพรโดยไมได้ ้ ้ ่ - ่ D=Delivery คือการสงรายงานต้องตรงเวลา รับอนุญาต) - ่ ้ ่ S=Safety คือ ความปลอดภัย (เชนไฟล์ตองไมมีไวรัส, - L=Learning คือ สิ งทีนักศึกษาได้เรี ยนรู้จากการทํา ่ ิ ขนาดตัวอักษรไมเล็กเกนไป) รายงานและการรู้จกการบูรณาการองค์ความรู้จากวิชาทีเรี ยน ั
  3. 3. Output 2 ธรกิจบนอินเตอร์ เน็ต ุ ิ ให้นกศึกษาออกแบบธุ รกจหรื อสิ นค้าทีต้องการนํามาขายใน อินเตอร์ เน็ต โดยสิ นค้าหรื อบริ การนัน จะต้อง ั ํ ่ แสดงถึงความเป็ นไทย ความเป็ นท้องถิน หรื อสิ นค้าทีมีจาหนายในท้องถิน ถ้านักศึกษาสามารถหาร้านค้าหรื อในท้องถินทีผลิตขึนในชุมชนหรื อวิสาหกจชุมชนหรื อกลุ่มตาง ๆ มา ิ ่ ออกแบบและจัดทําเว็บไซต์จะได้คะแนนเพิม ิ กจกรรมทีปฏิบติ ั 1. ออกแบบ/จัดทําเว็บไซต์ร้านค้า 2. ออกแบบโลโกของร้าน ้ 3. ออกแบบแผนพับและจัดทําเอกสารทีเกียวข้องกบธุ รกจ (เชนหัวกระดาษ, ซองจดหมาย, นามบัตร เป็ นต้น) ่ ั ิ ่ ิ ่ ่ 4. วิเคราะห์ธุรกจ (เชน การผลิต จะผลิตเองหรื อ Outsource, สวนผสมทางการตลาด 4Ps และ 4Cs) ิ กระบวนการทางธุ รกจมีอะไรบ้าง ิ ่ 5. วิเคราะห์กลยุทธ์ของธุ รกจ (เชน SWOT, 5 Force Model) และจะนําคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื องมือในการ ่ ่ แขงขันอยางไร? อะไรบ้าง? 6. นําสิ นค้าเข้าสู่ ระบบ Internet (E-Commerce) (โดยผาน Free Web Hosting หรื อเว็บไซต์ให้บริ การ E- ่ commerce) ่ 7. การใช้เครื องมือจาก application ในระบบอินเตอร์ เน็ต เชน Google Maps, Google Appl, Java, Poll System, You tube, Content Management System เป็ นต้น 8. การทําการตลาดออนไลน์ โดยใช้เครื องมือการตลาด ยุคใหม่ เชน Search Engine Marketing, Search Engine ่ Optimization, Social Network, Facebook, Hi5, Twitter เป็ นต้น Outcome หลังจากสํ าเร็จวิชานีนักศึกษาสามารถ ่ ิ 1. มีความรู ้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในทุกภาคสวนของกระบวนการทางธุ รกจและรู ้จกเครื องมือการ ั บริ หารจัดการใหม่ ๆทีเกดขึนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ิ ิ 2. สามารถวิเคราะห์การทําธุ รกจได้ ิ ิ 3. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ในการทําธุ รกจได้และรู ้จกประยุกต์ใช้เครื องมือทางคอมพิวเตอร์ ในการดําเนินธุ รกจได้ ั ่ 4. สามารถออกแบบและจัดทําร้านสิ นค้าผานระบบ Internet ได้ ิ ่ ่ 5. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพือการธุ รกจได้ เชน การออกแบบ, การทําตารางการคํานวณ, การทําแผนพับ การทํา นามบัตร การจัดทําเว็บไซต์ และการนําเสนอผลงานได้ เป็ นต้น ิ 6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและ Application เพือเป็ นเครื องมือในการดําเนินธุ รกจได้ 7. สามารถติดตอสื อสาร แลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ และจัดการความรู ้ร่ วมกนได้ ่ ั ี ั ิ 8. รู ้ถึงประเด็นทางด้านกฎหมาย คุณธรรม และจริ ยธรรมทีเกยวข้องกบการใช้คอมพิวเตอร์ เพือธุ รกจและประยุกต์ใช้ใน ชีวตประจําวันได้ ิ

×