Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การเขียนรายงานโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
• ปก 
• ขออนุมัติจากคณะกรรมการ 
• บทคัดย่อ 
• กิตติกรรมประกาศ 
• คำนำ 
• สารบัญ 
• ส...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
• บทที่1 บทนำ 
• บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
• บทที่3 วิธีการดำเนินงา...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > ปก 
• ปกนอก (แข็ง สีกรมท่า อักษร และตรามหาวิทยาลัยสีทอง) 
• ปกใน (ภาษาไทย) (กระดาษส...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทคัดย่อ 
บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของโครงงาน ใช้ข้อความสั้นกะทัดรัด ชัดเจนทำใ...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทคัดย่อ 
การเขียนบทคัดย่อ 
1. จุดประสงค์ (Purpose or Objective) 
เป็น การอธิบายให้...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >กิตติกรรมประกาศ 
การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วน 
ช่วยเหลือให...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >คำนำ 
การเขียนคำนำ เป็นการเขียนสรุปเนื้อหาการพัฒนาโครงงาน/ปริญญานิพนธ์ 
ทั้งหมด เช่น...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >สารบัญ, สารบัญรูป,สารบัญตาราง 
การเขียนสารบัญให้ดูในคู่มือประกอบ 
ข้อสังเกต ความผิดพ...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >สารบัญ, สารบัญรูป,สารบัญตาราง 
การกำหนดหมายเลขสารบัญรูปและสารบัญตาราง 
• ให้กำหนดหมา...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่1 บทนำ 
การเขียนบทที่ 1 บทนำ 
- เขียนคล้าย ๆ กับการเขียนข้อเสนอโครงงาน (Propos...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ของการทบทวนทฤษฎีและงานวิจั...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น 
• ระเบียบวิธี...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สำคัญ คือการอ้างอิง 
เอาข้อมูลมาจาก...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่3 วิธีการดำเนินงาน 
• การเขียนวิธีการดำเนินงาน ต้องสัมพันธ์กับโครงงานที่ 
นักศ...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่3 วิธีการดำเนินงาน 
• การนำเสนอผลการออกแบบ (Design) เช่น Design User 
Interfac...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 
• การเขียนวิธีผลการดำเนินงาน ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
ข...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) 
• นำเสนอภาพตัวอย่างผลของการพัฒนาระบบ (ไม่ต้องทั้งหมด)...
ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและ 
ข้อเสนอแนะ 
• สรุปผลการดำเนินงานแก้ปัญหา (ตามที่กล่า...
เอกสารอ้างอิง 
• การเขียนเอกสารอ้างอิงต้องเขียนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (ยึด 
รูปแบบ APA) (ดูในคู่มือประกอบ) 
• ทุกชื่อ / ข้อม...
เอกสารอ้างอิง 
• คำที่ค้นหา จาก Google แล้ว copy url ที่เป็นภาษาต่างด้าวมา ไม่ต้องนำมาวางแต่ให้ 
ระบุเป็นภาษาไทยแทน เช่น 
...
ภาคผนวก 
• คือ นำเสนอเอกสาร / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
ที่ต้องการนำเสนอ เช่น 
• คู่มือการใช้งานระบบ 
• แบบประเมินการ...
ประวัติผู้จัดทำ 
• นำเสนอข้อมูลของผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ 
• ภาพถ่าย (อย่าถ่ายภาพอ้อร้อ เก๊ก) ควรเป็นชุดใส่ครุย 
พร้อมรับปริญ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนรายงานโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6,509 views

Published on

การเขียนรายงานโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเขียนรายงานโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1. 1. การเขียนรายงานโครงงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. 2. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • ปก • ขออนุมัติจากคณะกรรมการ • บทคัดย่อ • กิตติกรรมประกาศ • คำนำ • สารบัญ • สารบัญรูป • สารบัญตาราง
 3. 3. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ • บทที่1 บทนำ • บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • บทที่3 วิธีการดำเนินงาน • บทที่4 ผลการดำเนินงาน • บทที่5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ • บรรณานุกรม • ภาคผนวก • ประวัติผู้จัดทำปริญญานิพนธ์
 4. 4. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > ปก • ปกนอก (แข็ง สีกรมท่า อักษร และตรามหาวิทยาลัยสีทอง) • ปกใน (ภาษาไทย) (กระดาษสีขาว เนื้อหาเหมือนปกนอก) • ปกใน (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ต้องมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
 5. 5. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
 6. 6. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทคัดย่อ บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของโครงงาน ใช้ข้อความสั้นกะทัดรัด ชัดเจนทำให้ ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของโครงงานอย่างรวดเร็ว โดยให้พิมพ์บทคัดย่อในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้าเท่านั้น เมื่อผู้อ่านๆบทคัดย่อจบแล้ว ต้องมองภาพรวมของโครงงานออก บทคัดย่อควรมี 2-3 ย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าควรกล่าวถึง 1. วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตของการทำโครงงาน (Purposes of Objectives) 2. วิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ วิธีการเก็บข้อมูล จำนวนและ ลักษณะของงานที่ศึกษา 3. ผลการทำโครงงานว่าได้ระบบอะไร (หรือ ได้พบอะไร) ขนาดเท่าใด เหมาะสมที่จะใช้งานในลักษณะใด รวมถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ถ้ามีการ ทดสอบ) นอกจากนี้อาจมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่สำคัญด้วย 4. คำสำคัญ (Key Words) คือ คำศัพท์ หรือคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน
 7. 7. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทคัดย่อ การเขียนบทคัดย่อ 1. จุดประสงค์ (Purpose or Objective) เป็น การอธิบายให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายในการศึกษานั้นว่ามุ่งในเรื่องใดบ้าง และหากจำเป็นต้อง กล่าวถึงปัญหาสำคัญหรือการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการ ศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิด ก็อาจกล่าวไว้ โดยย่อ 2. วิธีการ (Methodology) เป็นการอธิบายขั้นตอน เทคนิค อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่สำคัญในการศึกษาวิจัยนั้นโดยย่อ 3. ผลและบทสรุป (Result and Conclusions) เป็น การกล่าวถึงผลการค้นคว้าทดลอง โดยการเขียนอย่างกระทัดรัด และให้ความรู้ ความเข้าใจ มากที่สุด หากมีข้อกำหนดใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของผลการวิจัย จะต้องชี้แจงไว้ด้วย ส่วนบทสรุป โดยอธิบายความสำคัญของผลการค้นคว้าที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่ กำหนดไว้เบื้องต้น นอกจากนี้อาจมีข้อเสนอแนะ การประเมินผล และแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ สำคัญด้วย
 8. 8. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >กิตติกรรมประกาศ การเขียนกิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วน ช่วยเหลือให้การจัดทำโครงงานสำเร็จได้ด้วยดี ประกอบด้วย ผู้ให้คำปรึกษา แหล่งข้อมูลให้ทำเป็นกรณีศึกษา แหล่งให้ ข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สนับสนุนการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ตรวจทานแก้ไขโครงงาน ตรวจสอบรายงาน ผู้อำนวย ความสะดวก และแนะนำการค้นคว้า ซึ่งการเขียนขอบคุณ อาจจะขอบคุณเป็นบุคคล หรือหน่วยงานก็ได้
 9. 9. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >คำนำ การเขียนคำนำ เป็นการเขียนสรุปเนื้อหาการพัฒนาโครงงาน/ปริญญานิพนธ์ ทั้งหมด เช่น ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะ.......................... มหาวิทยาลัย........ ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์คือ....................... โดยมีรูปแบบการพัฒนาโดยใช้ (เครื่องมือ..........) มีขั้นตอนการพัฒนา (Methodology) คือ..................... และ ผลจากการพัฒนา / ศึกษา พบว่า...................................... และข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งาน............................................. สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง.................................หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ......... และหากพบเห็นข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้
 10. 10. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >สารบัญ, สารบัญรูป,สารบัญตาราง การเขียนสารบัญให้ดูในคู่มือประกอบ ข้อสังเกต ความผิดพลาด • การจัดลำดับย่อหน้า • การเยื้องหัวข้อหลัก และหัวข้อรอง • พิมพ์คำว่า “สารบัญ (ต่อ)” กรณีที่สารบัญเกินกว่า 1 หน้า • หมายเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญไม่ตรงกับเลขหน้าใน เอกสาร • การเว้นวรรคระหว่างหมายเลขและข้อความ (เช่น สารบัญ ภาพ + สารบัญตาราง)
 11. 11. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >สารบัญ, สารบัญรูป,สารบัญตาราง การกำหนดหมายเลขสารบัญรูปและสารบัญตาราง • ให้กำหนดหมายเลขตามบทที่ เช่น ภาพที่ 1.1 คือ ภาพที่ 1 ในบทที่ 1, ภาพที่ 2.1 คือภาพที่ 1 ในบทที่ 2 • หมายเลขภาพ ควรเขียนตัวหนา และชื่อภาพเขียน ตัวอักษรปกติ และอยู่ใต้ภาพ • ภาพที่นำมาจากที่อื่น ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และระบุใต้ หมายเลขภาพด้วย • หมายเลขตารางที่ ควรอยู่ด้านบนของตารางและชิดขวา หน้ากระดาษ • การกำหนดหมายเลขที่ตาราง เหมือนกันกับหมายเลขภาพ เช่น ตารางที่ 1.1 ........................................
 12. 12. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่1 บทนำ การเขียนบทที่ 1 บทนำ - เขียนคล้าย ๆ กับการเขียนข้อเสนอโครงงาน (Proposal) ประกอบด้วย - ความสำคัญ/ ภูมิหลังและความเป็นมา / ที่มาของปัญหา - วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงงาน - ขอบเขตขอการพัฒนาโครงงาน - ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ + เครื่องมือ ที่ใช้งาน - ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน (Methodology) เช่น SDLC - แผนการพัฒนาโครงงาน (Gantt Chart) (ต้องสัมพันธ์และสอดคล้อง กับระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน) - (งบประมาณในการพัฒนาโครงงาน ถ้ามี) - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงงาน - (สรุปบทที่ 1)
 13. 13. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือการต้องการให้ นักศึกษา อ่าน / ศึกษา รูปแบบของทฤษฎี กรอบแนวคิด และวิธีการ หรือ Methodology หรือ ขั้นตอนการพัฒนา ที่เหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกับ โครงงานที่นักศึกษาต้องการพัฒนา ไม่ใช่ Copy อะไรก็ได้ มาวาง!!!!!!
 14. 14. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น • ระเบียบวิธีการพัฒนา (SDLC) หรือ ขั้นตอนการพัฒนา CAI หรือ Multimedia (ต้องพิจารณาด้วยว่าโครงงานของเราทำเรื่องอะไร และ เลือกใช้ขั้นตอนการพัฒนาที่เหมาะสม ) • เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ + ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ ( ขอร้อง ไม่ต้อง Copy คำสั่ง หรือ หนังสือ หรือวิธีการสอนเขียนโปรแกรม หรือ เครื่องมือการใช้งาน โปรแกรม เพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญ) • หรืออาจจะทบทวน Process / Data flow หรือ การออกแบบ ER diagram หรือขั้นตอนการทำงานที่คล้าย ๆ กับโครงงานของเรา • ทฤษฎีหรืองานวิจัยของคนอื่น ควรอ่านและสรุปออกมาเป็นเนื้อหา หรือ สาระที่สำคัญเท่านั้น (ไม่ใช่ Copy เค้ามาทั้งหมด)
 15. 15. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่2 ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ คือการอ้างอิง เอาข้อมูลมาจากไหน หรือ เอามาจากใคร อย่าลืมเขียนอ้างอิง และอ้างอิงในบทแล้ว ต้องนำคนที่อ้างอิงในบทที่ 2 ไปเขียนลงใน อ้างอิงท้ายเล่มรายงานด้วย!!!!! (และเขียนอ้างอิงให้ถูกตามรูปแบบและมาตรฐานด้วย) ข้อสังเกตความผิดพลาด : การ Copy แล้ววาง, เขียนอ้างอิง, การจัดลำดับ หมายเลขว่าเรื่องใดอยู่ในหัวข้อใด, การไม่เปลี่ยน fontจากที่ copy ของเค้ามา
 16. 16. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่3 วิธีการดำเนินงาน • การเขียนวิธีการดำเนินงาน ต้องสัมพันธ์กับโครงงานที่ นักศึกษาจะพัฒนาและระเบียบวิธี (Methodology) ที่ใช้ใน การพัฒนาโครงงาน • ระเบียบวิธีการดำเนินงานต้องเหมือนกันกับที่ระบุไว้ในบทที่ 1 • การเขียนรายละเอียดของเนื้อหา ต้องสอดคล้อง สัมพันธ์ (ล้อ) ตามระเบียบวิธีการพัฒนา และเป็นขั้น ๆ โดยอธิบาย เนื้อหา รายละเอียดในแต่ละขั้น ข้อสังเกต - หลายๆคนเขียนอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานแต่ไม่ รู้ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนไหน???? - การเขียนหมายเลขกำกับลำดับขั้นควรระบุให้ถูกต้อง ไม่สับสน
 17. 17. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่3 วิธีการดำเนินงาน • การนำเสนอผลการออกแบบ (Design) เช่น Design User Interface หรือ Design งาน multimedia ควรนำภาพ ที่ Design มาใส่ในบทนี้ (ไม่ใช่ ภาพที่ได้พัฒนาแล้วจริง) • แต่ในขั้นตอนการพัฒนาอาจจะนำตัวอย่างภาพที่ได้มีการพัฒนา แล้วมานำเสนอได้ • (ถ้ามีการประเมินผลการใช้งานระบบ ควรนำเสนอ การ ออกแบบประเมินการใช้งานระบบด้วย)
 18. 18. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน • การเขียนวิธีผลการดำเนินงาน ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ของโครงงาน (ผลการดำเนินงานคือ ผลการดำเนินงาน แก้ปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่บอกไว้ในบทที่ 1) • ดังนั้น การเขียนผลการดำเนินงาน ต้องนำวัตถุประสงค์ (จาก บทที่1 มาดู แล้วอธิบายผลการดำเนินงานในแต่วัตถุประสงค์ อย่างละเอียด • ภาพที่พัฒนาแล้วจริง อาจจะนำเสนอในส่วนนี้ได้
 19. 19. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน (ต่อ) • นำเสนอภาพตัวอย่างผลของการพัฒนาระบบ (ไม่ต้องทั้งหมด) • นำเสนอการใช้งาน • นำเสนอผลการประเมินการใช้งานระบบ (ต้องดูด้วยว่าอยู่ใน วัตถุประสงค์ข้อใด) พร้อมอภิปรายผลการประเมิน • (อาจจะนำเสนอภาพประกอบการใช้งานจริง) • สรุปผลการดำเนินงานแก้ปัญหา
 20. 20. ส่วนประกอบของรายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ > บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและ ข้อเสนอแนะ • สรุปผลการดำเนินงานแก้ปัญหา (ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 ว่าระบบนี้แก้ปัญหาได้อย่างไร) • สรุปผลการพัฒนาการแก้ปัญหาว่าเป็นอย่างไรมีตอนอะไรบ้าง • นำเสนอข้อจำกัดของระบบว่ามีอะไรบ้าง • นำเสนอข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข • นำเสนอการนำระบบไปใช้หรือพัฒนาต่อในเรื่องใด
 21. 21. เอกสารอ้างอิง • การเขียนเอกสารอ้างอิงต้องเขียนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (ยึด รูปแบบ APA) (ดูในคู่มือประกอบ) • ทุกชื่อ / ข้อมูลอ้างอิงที่ปรากฏอยู่ในเล่มต้องนำมาวางไว้ที่ เอกสารอ้างอิงท้ายเล่มด้วย • เรียงตามลำดับตัวอักษร • เรียงภาษาไทยให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเรียงภาษาอังกฤษ • ข้อมูลที่ copy มาจากอินเตอร์เน็ตต้องระบุที่มา และ Copy แหล่ง อ้างอิงด้วย เช่น URL
 22. 22. เอกสารอ้างอิง • คำที่ค้นหา จาก Google แล้ว copy url ที่เป็นภาษาต่างด้าวมา ไม่ต้องนำมาวางแต่ให้ ระบุเป็นภาษาไทยแทน เช่น http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99% E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0% B8%A5 แต่ระบุภาษาไทยแทน คือ http://th.wikipedia.org/wiki/ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนให้ ____________แล้วตามด้วย พ.ศ. _____________.(2550).DBMS (Database Management System). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.learners.in.th/blogs/posts/268583. (วันที่ ค้นข้อมูล : 1 ธันวาคม 2555).
 23. 23. ภาคผนวก • คือ นำเสนอเอกสาร / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ที่ต้องการนำเสนอ เช่น • คู่มือการใช้งานระบบ • แบบประเมินการใช้งานระบบ • ภาพการใช้งานระบบที่นำไปใช้จริง
 24. 24. ประวัติผู้จัดทำ • นำเสนอข้อมูลของผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ • ภาพถ่าย (อย่าถ่ายภาพอ้อร้อ เก๊ก) ควรเป็นชุดใส่ครุย พร้อมรับปริญญา • ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา • โปรแกรมวิชา • วัน เดือน ปี เกิด • สถานที่เกิด • ประวัติการศึกษา • มัธยม / ปวช. • ปริญญาตรี

×