F:\ปี 52 เทอม 3\การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์\Chapter4 E Commerce

2,206 views

Published on

E-commerce Presentation

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

F:\ปี 52 เทอม 3\การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์\Chapter4 E Commerce

 1. 1. การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร บทที่ 4 E-Commerce พาณิชย อิเล็กทรอนิกส
 2. 2. E-Commerce หัวขอบรรยาย 1. ความหมายของ E-Commerce 2. ประโยชนของ E-Commerce 3. ประเภทของ E-Commerce 4. ปจจัยพื้นฐานของระบบ E-Commerce 5. ลักษณะธุรกิจทีพบใน Internet ่
 3. 3. ความหมาย E-Commerce พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ไดมีผูความหมายไวหลาย ความหมาย เชน - กิจกรรมเชิงพาณิชยที่ดําเนินการโดยมีการแลกเปลี่ยน เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูลขาวสาร โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส อีเมล และอื่น ๆ (Hill, 1997) - การใชวิธีการอิเล็กทรอนิกสในการดําเนินงานใหบรรลุ วัตถุประสงคทางธุรกิจ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน EDI การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส การประมูลอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคมอื่น ๆ โทรทัศนและการใช อินเทอรเน็ต (Palmer, 1997)
 4. 4. EDI = Electronic Data Interchange การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยผานสื่ออิเล็คทรอนิกส • เชน –E-mail –SMS = Short MesSage –MMS = Multimedia MesSage –File Electronics –รหัส Electronic
 5. 5. ความหมาย E-Commerce พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทํา ธุรกรรมทุกรูปแบบโดยการครอบคลุมถึง การซือ-ขายสินคา/บริการ การชําระเงิน ้ การโฆษณาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะเครือขายทาง อินเตอรเน็ต
 6. 6. ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส •ตอผูซอ/ผูบริโภค ื้ •ตอผูขาย/ผูประกอบการ  •ตอผูผลิต
 7. 7. ประโยชน E-commerce ตอผูซื้อ • ทราบขอมูลสินคากอนตัดสินใจได • เปรียบเทียบ / ทราบราคาสินคาลวงหนาได • ตรวจสอบคุณสมบัตของสินคาได ิ • ไดเห็นสินคากอนตัดสินใจ • ลดความเสียงที่จะไดรับสินคา (เชนการจองโรงแรมหองพัก/การ ่ เดินทาง) • สามารถลดพอคาคนกลางได • สามารถกําหนดคุณสมบัติ (Specification) ที่ตองการได 
 8. 8. ประโยชนตอผูขาย • เพิ่มชองทางในการจําหนายสินคา • จัดหาสินคาไดตามความตองการของลูกคา • ลดพอคาคนกลาง • ลดตนทุน – การโฆษณาประชาสัมพันธ – การขนสงสินคา/การกระจายสินคา –สินคาคงคลัง/คางสตอก • สามารถดําเนินธุรกิจได 24/7 • สามารถเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายไดดีกวา
 9. 9. ประโยชนของพาณิชย อิเล็กทรอนิกส เพิ่มโอกาสในการเขาถึงลูกคา หาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ ราคาและบริการ เพิ่มยอดขาย ผูขาย มีรานคาใหเลือกมากขึ้น ผูซื้อ ประหยัดคาใชจาย ลดภาระสินคาคงคลัง ไมมีขอจํากัดเวลา เพิ่มสินคา/บริการ/เปด ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว สถานที่ ตลาดใหม ลดพอคาคนกลาง ผูประกอบการ ลดเวลาในการจัดซื้อ/สง มอบสินคา ลดราคาในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ เพิ่มยอดขาย ภายในสํานักงาน
 10. 10. ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส E-Commerce มี 4 ประเภทหลัก ๆ คือ ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B หรือ B2B) ธุรกิจและลูกคา (Business to Consumers หรือ B to C หรือ B2C) ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government หรือ B to G หรือ B2G) ลูกคากับลูกคา (Consumers to Consumers หรือ C to C หรือ C2C) รัฐบาล กับ รัฐบาล (Government to Government :G2G) รัฐบาล กับ ประชาชน (G2C = Citizen)
 11. 11. B EDI B ent E -R r nm etai EDI ove ling E-G G G C C E-Government E-Government E-Community
 12. 12. ประเภท E-Commerce > B2B • B2B (Business to Business) คือการคาระหวางผูคา กับลูกคาเชนกัน แตในที่นี้ลูกคาจะเปนในรูปแบบของ ผูประกอบการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่อง การขายสง การ ทําการสั่งซื้อสินคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส การ จําหนายระบบบริหารทรัพยากร (ERP) เปนตน ซึ่งจะมี ความซับซอนในระดับตางๆกันไป • โดยทั่วไป มูลคาการทําธุรกรรมแบบ B2B จะมีมูลคาสูง กวา B2C หลายเทา
 13. 13. B2B ธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจ
 14. 14. ประเภท E-Commerce > B2C • B2C (Business to Consumer) คือหรือการทําพาณิช ยกรรมอิเล็กทรอนิกส จากผูประกอบการ ไปยังผูบริโภค ทั่วไปหรือภายในทองถิ่น การซื้อสินคาอาจเปนทั้งแบบ การคาปลีกสินคาจํานวนมาก ซึ่งการชําระเงินโดยมา เปนการชําระผานระบบบัตรเครดิต • เปนการตลาดแบบการขายสินคาไปยังผูบริโภคโดยตรง
 15. 15. B2C ธุรกิจ E-Commerce ผูบริโภคคนสุดทาย
 16. 16. ประเภท E-Commerce > B2G • B2G (Business to Government) คือผูประกอบการ กับ ภาครั ฐ เป น การประกอบธุ ร กิ จ ระหว า งภาคเอกชนกั บ ภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ หรือที่เรียกวา e-Government Procurement รัฐบาลจะทํา การซื้ อ /จั ด จ า งผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ ประหยั ด คาใชจาย เชน • การชําระภาษีออนไลน ผาน เว็บไซต www.rd.or.th • การใชงานระบบ EDIในพิธีการศุลกากรของกรมศุลกากร www.customs.go.th
 17. 17. B2G ธุรกิจ E-Commerce หนวยงานภาครัฐ
 18. 18. ประเภท E-Commerce > C2C • C2C (Consumer to Consumer ) คือการคา ระหวางผูบริโภค กับ ผูบริโภค ในเรื่องการติดตอ   ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภคนั้น มีหลายรูปแบบ   และวัตถุประสงค เชนเพื่อการติดตอแลกเปลี่ยน ขอมูล ขาวสาร ในกลุมคนที่มีการบริโภค เหมือนกัน หรืออาจจะทําการแลกเปลี่ยนสินคา กันเอง ขายของมือสองเปนตน
 19. 19. C2C ผูบริโภค E-Commerce ผูบริโภค
 20. 20. C2C • www.ebay.com (E-auction คือการประมูลออนไลน) • www.tarad.com • www.hatyaimall.com • www.lelong.com.my • www.weloveshopping.com
 21. 21. รูปแบบการใชบริการของภาครัฐ: G2C • G2C (Government to Consumer) หรือภาครัฐ กับ ประชาชน ในที่น้ีคงไมใชวัตถุประสงคเพือการคา แตจะเปนเรื่องการบริการ ่ ของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การใหบริการขอมูลประชาชน ผานอินเตอรเน็ต เปนตน • ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยเองก็มีใหบริการแลวหลายหนวยงาน เชน การคํานวณและเสียภาษีผานอินเตอรเน็ต • ขอมูลการติดตอการทําทะเบียนตางๆของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบวาตองใชหลักฐานอะไรบาง ในการทําเรื่องนั้นๆ • การดาวนโหลดแบบฟอรมบางอยางจากบนเว็บไซต
 22. 22. ปจจัยพื้นฐานระบบ E-commerce 1. Telecommunication Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน ทางการติดตอสื่อสาร อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมพื้นฐาน เพื่อใหการใชงานสามารถกระจาย ออกไปไดทั่วประเทศ เชน โทรศัพท ระบบวงจรเชา ใยแกวนํา แสง และระบบไรสาย เปนตน
 23. 23. ISP = Internet Service Provider คือองคกรที่ใชบริการอินเตอรเน็ต Internet แปลงสัญญาณ จาก Analog เปน Digital สายโทรศัพท ISP •TOT modem •TT&T คอมพิวเตอร •True โทรศัพท •AIS •3BB
 24. 24. ปจจัยพื้นฐานระบบ E-commerce 2.Internet Software and Tools – Markup Language คือ ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม ภาษาหนึงของคอมพิวเตอร เพื่อแสดงผลลัพธใน ่ ลักษณะของเว็บเพจ ซึ่งสามารถแสดงผลไดในรูปแบบ ตางๆ ไมวาเปนภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสียง เชน HTML, Dynamic HTML, VRML, SGML, และ XML (อาจจะใช Software หรือ Web สําเร็จรูป) – Software Web Browser เชน IE, FireFox, Safari, googleChorm เปนตน
 25. 25. ปจจัยพื้นฐานระบบ E-commerce 2.Internet Software and Tools เครื่องมือซอฟตแวรในการสรางเว็บ Web Authoring Tools เปนโปรแกรมสรางเว็บ ชวยอํานวยความ สะดวกในการสรางเว็บเพจ ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้ โดยมากไม จําเปนตองทราบ HTML ก็สามารถสรางเว็บได เชน MS- Frontpage, GoLive, และ Dream Weaver
 26. 26. รูปแบบของธุรกิจในระบบ Internet (E-commerce) ธุรกิจการสือสาร เชน ใหบริการ E-mail ่ ธุรกิจบริการขอมูลออนไลน เชน จําหนายขอมูล สมัคร วารสาร/เอกสาร ธุรกิจโฆษณาบน World Wide Web เชน ระบบ Banner ธุรกิจซื้อและจัดสงสินคาทางอินเทอรเน็ต ธุรกิจการศึกษาทางไกล ธุรกิจใหคําปรึกษาทางดานการเงินและการลงทุนตลาดหุน 
 27. 27. รูปแบบของธุรกิจในระบบ Internet (E-commerce) ธุรกิจการเงินอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจการพิมพ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว
 28. 28. สรุป E-Commerce หมายถึง การทําธุรกรรมทุกรูปแบบโดยผาน สื่ออิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายอินเตอรเน็ต แนวคิดของ E-Commerce ประกอบดวยปจจัย 3 สวน คือ 1) แอพพลิเคชั่นการใชงาน 2) ปจจัยทางการบริหารที่ เกี่ยวของ และ 3) โครงสรางพื้นฐานของระบบ E-Commerce มี 4 ประเภทคือ 1) ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) 2) ธุรกิจกับลูกคา (B2C) และ 3) ธุรกิจกับรัฐบาล (B2G) 4) ธุรกิจลูกคากับลูกคา (C2C)
 29. 29. การสรางเว็บไซตพาณิชยอเล็กทรอนิกส ิ •สรางดวยตนเอง (in-house) •สะดวก ปรับแตงไดเอง •คาใชจายทีมงานอาจสูง •วาจางทีมงานมืออาชีพ(Outsourcing) •องคกรที่ไมมีบุคลากรภายใน •ปรับแกทีหลังยุงยาก •ใชโปรแกรมสําเร็จรูป •ใชเว็บ E-commerce สําเร็จรูป (C2C) •ใชเว็บ Template สําเร็จรูป
 30. 30. กระบวนการทาง e-Commerce 1. การคนหาสินคา 2. การสั่งซื้อ 3. การชําระเงิน 4. การสงมอบสินคา 5. การใหบริการหลังการขาย
 31. 31. โครงสรางของระบบ e-Commerce 1. ระบบหนาราน (storefront) 2. ระบบตะกรารับคําสั่งซื้อ(shopping cart system) 3. ระบบการชําระเงิน (payment system) 4. ระบบสมัครสมาชิก(member system) 5. ระบบขนสง(transportation system) 6. ระบบติดตามคําสังซื้อ(order tracking system) ่
 32. 32. Q&A

×