Chapter1 introduction2 business

928 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter1 introduction2 business

 1. 1. บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกียวกับการ ่ จัดการธุรกิจ By Thanapat Yeekhaday
 2. 2. หัวขอบรรยาย ความหมายของธุรกิจ หนาที่ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจาง การผลิต การตลาด การบัญชีและการเงิน คลังสินคา วิศวกรรม การขนสง การจัดการทรัพยากรมนุษย สรุป
 3. 3. ความหมายของธุรกิจ การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการผลิต สินคาและบริการ โดยผานชองทาง การตลาด ไปสูมือผูบริโภคโดยมี วัตถุประสงคเพื่อ กําไรหรือผลตอบแทน
 4. 4. ความหมายของธุรกิจ ธุรกิจมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบันมาก เพราะเปนองคการที่ผลิตสินคา หรือบริการที่เปนปจจัยพื้นฐานของการ ดํารงชีวิต หรือปจจัย 4 ซึ่งกระบวนการทางธุรกิจมีดังนี้ ทุน การจัดการ การตลาด การเงิน HRM ความมั่งคั่ง ปจจัยในการ หนาที่ ผลตอบแทน ประกอบธุรกิจ ทางธุรกิจ วัตถุดิบ แรงงาน จัดซื้อจัดจาง การผลิต การบัญชี ขนสง กําไร
 5. 5. การดําเนินธุรกิจปจจุบันตองคํานึงถึง Stakeholder ดวย Stakeholder คือผูที่เกี่ยวของ หรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย  เชน Stakeholder ของธุรกิจ ทางตรง ทางออม เจาของหรือผูถือหุน สังคม ลูกคา / ผูบริโภค ชุมชน พนักงาน สิ่งแวดลอม Supplier คือผูขายสง การเมือง วัตถุดบ ิ เศรษฐกิจ คูแขง เทคโนโลยี
 6. 6. CSR = Corporate Social Responsibility คือ การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
 7. 7. ฝายบริหาร ฝายทรัพยากรมนุษย HRM/HRD Supplier/ ฝายการเงิน ฝายบัญชี Outsourcer Quality Assurance Research / Development -กลวย ฝายผลิต -น้ํามัน -เกลือ QC ปอก เคลือบ แชน้ําปูน ผึ่งลม ฝาย -เครื่องจักร Quality Control QC QC QC QC -มีด ทอด QC การตลาด -เนย ลูกคา -Package -น้ําตาล จัดซื้อ / packing หัน ่ QC QC จัดจาง ฝายขาย Store คลังสินคา Engineer ฝายขนสง/ logistic ฝาย IT
 8. 8. หนาที่ทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อ หมายถึง การดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบวัสดุและสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่จําเปนโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ ราคา และชวงเวลา แหลงจัดจําหนาย การนําสง ถูกตองตามที่ผูจัดซื้อ ตองการ งานบางอยางองคกรไมไดทํากิจกรรมนั้นเอง แตอาจจางใหบุคคลหรือองคกร อื่นมาทําแทนใหก็ได
 9. 9. Outsource คือการจางใหคนอื่นหรือองคกรอื่น มาดําเนินการในบางกิจกรรมทางธุรกิจแทน ขอดี เครื่องมือหรือเทคโนโลยีของ Outsourcer ดีกวา งบประมาณที่บางครั้งไมจาเปนจะตองจายตลอด (เชน การจาง ํ ทํางานหรือพัฒนาโปรแกรมบางสวน) เราสามารถเอาเวลาไปทํางานอยางอืนที่สําคัญกวา ่
 10. 10. ขอเสีย คุณภาพอาจจะไมเปนไปตามที่ตองการ ความลับ (สูตรเด็ด) อาจจะรัวไหลได ่ ราคาจะสูง (ถาเปนการจางมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียง)
 11. 11. หนาที่ทางธุรกิจ การผลิต ปจจัยการผลิต 4M Method/ Material Manageme Man Money Products and Services
 12. 12. หนาที่ของฝายผลิต ผลิตและพัฒนาการผลิต (productivity) ตรวจสอบคุณภาพ (Quality) รักษามาตรฐาน (Standard) ควบคุมตนทุน (Cost)
 13. 13. หนาที่ทางธุรกิจ การตลาด 4P’s Products Price Place Promotion Customer Cost Convenience Communication Needs Function / E-Commerce, Digital Media, CRM บริการหลังการขาย M-Commerce, Social Network Online
 14. 14. หนาที่ทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การบัญชี หมายถึง การจัดเก็บ รวบรวม จดบันทึกรายการที่ เกิดขึ้นของกิจการเฉพาะที่สามารถวัดมูลคาหนวยเงินตราได รวมทั้งการจัดประเภท วิเคราะห และรายงานผลสรุปของรายการ ที่เกิดขึ้นในรูปของงบประจํางวด ใหกบผูบริหารในกิจการทราบ ั การจัดการการเงิน (Financial Management) หมายถึง กิจกรรมการจัดการดานการเงิน ไดแก การจัดหาเงิน การเก็บรักษา และการจัดสรรเงินทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปราบรื่น และเปนไปตาม วัตถุประสงคที่กิจการกําหนดไว
 15. 15. หนาที่ทางธุรกิจ การขนสง การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคลหรือสิ่งของจาก ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถาเปนการเคลื่อนยายบุคคล เรียกวา การขนสงผูโดยสารหากเปนการเคลื่อนยายสัตวหรือ สิ่งของตางๆ เรียกวา การขนสงสินคา ในทางธุรกิจ การขนสง เปนกระบวนการเคลื่อนยายสินคาและ บริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือเปนการเคลื่อนยายวัตถุดบไปยัง ิ โรงงานเพือทําการผลิตสินคาหรือบริการ โดยใชเครื่องมือและ ่ อุปกรณในการขนสงเปนพาหนะพาไปตามความตองการและเกิด อรรถประโยชนตามที่ผูกําการขนสงตองการ
 16. 16. หนาที่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การที่ ผูบริหารใชศิลปะและวิธการในการสรรหา ี คัดเลือก และบรรจุบคลากรทีมีความเหมาะสม ุ ่ มาปฏิบัตงานในองคการ พรอมทั้งรักษาใหอยู ิ กับองคการอยางมีความสุข
 17. 17. กระบวนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย Job Analysis Manpower Planning Recruitment Job Description Job Specification (Task) (Person) Selection Placement Evaluation for Selection Probation (ทดสอบ) Performance Appraisal (ประเมิน) Permanent Employer Compensation(ทดแทน) Human Resource Development
 18. 18. สรุป : กิจกรรมทางธุรกิจ

×