Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานชิ้นที่1 แนะนำตัว

104 views

Published on

นายฐานันดร จูทิม 5681124040 D1 เลขที่14

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

งานชิ้นที่1 แนะนำตัว

  1. 1.  ชื่อ... นายฐานันดร จูทิม  ชื่อเล่น... ตู๋ตี๋  รหัสประจาตัว... 5681124040  ปัจจุบันศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  เลขที่...14  หมู่เรียน...D1
  2. 2.  มีจิตอาสาในการช่วยงานมหาวิทยาลัยควบคู่การเรียน โดยดารงตาแหน่งประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา2558 โดยการเรียนไม่เสีย  เป็นคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  รักสนุก และเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
  3. 3.  เป็นคนอารมณ์ร้อน ฉุนเฉียวง่าย  บุคลิกภาพ การเดินหลังโกง  พูดมาก
  4. 4.  เพราะ อาจารย์เป็นคนพูดเก่ง มีความกล้าแสดงออก และเป็น ต้นแบบในการแสวงหาความรู้และสามารถให้คาปรึกษาได้ดี
  5. 5.  ความรู้เกี่ยวการใช้โปรแกรมในการผลิตสื่อ และมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการสร้างสื่อเพื่อใช้ใน การประกอบอาชีพครู เพราะสื่อเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  อยากได้เกรดA ในรายวิชานี้ ส่วนตัวเป็นคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเก่ง แต่จะใช้ ความรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้เกรดA
  6. 6.  อยากให้อาจารย์สอนแบบสนุกๆ ไม่ต้องเครียดมาก เพราะส่วนตัวชอบการเรียนรู้แบบสนุก ไม่ ค่อยชอบเคร่งเครียด  จะตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้A ในรายวิชานี้

×