Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คณิต ป.6 หน่วยที่1

7,318 views

Published on

จำนวนนับ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คณิต ป.6 หน่วยที่1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จานวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จานวน 15 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เลขหลักและค่าประจาหลัก วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 1 ชั่วโมง สาระสาคัญ 1. ค่าประจาหลักแต่ละหลักเลขที่อยู่ทางซ้ายมือ จะมีค่าเป็นสิบเท่าของค่าประจาหลักของ หลักเลขที่อยู่ถัดไปทางขวามือ 2. ตัวเลขในหลักต่างๆ เท่ากับผลคูณของตัวเลขนั้นกับค่าประจาหลัก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อกาหนดตัวเลขแทนจานวนให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจาหลักได้ สาระการเรียนรู้ ค่าของตัวเลขตามค่าประจาหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเรียงลาดับจานวน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับตัวเลขฮินดูอารบิก และหลักเลข แล้วให้นักเรียนตอบ คาถามต่อไปนี้ ตัวเลขฮินดูอารบิกมีทั้งหมดกี่ตัว (10 ตัว) มีตัวเลขอะไรบ้าง (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) เรียกตัวเลขสิบตัวนี้ว่าอย่างไร (เลขโดด) หลักเลขเรียงลาดับอย่างไร (เรียงจากหลักที่มีค่าน้อยไปหาหลักที่มีค่ามาก) หลักเลขมีทั้งหมดกี่หลัก (7 หลัก) อะไรบ้าง (หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน) หกร้อยยี่สิบล้าน จานวนนี้มีกี่หลัก (7 หลัก) เพราะว่าหลักถัดไปถือว่ายังอยู่ในหลักล้าน 2. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง ให้หนูเรียนด้วย และเพลงค่าประจาหลัก ทั้งห้องเรียน 3. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง จานวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร 4. ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดในแบบเรียน
 2. 2. สื่อการเรียน 1. เพลงให้หนูเรียนด้วย และเพลงค่าประจาหลัก 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบฝึกหักในหนังสือเรียน 4. แบบบันทึกคะแนน การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 หลักความพอประมาณ ใช้เวลาในการทากิจกรรมอย่างเหมาะสมตามเวลาที่กาหนดให้ 2 หลักความมีเหตุผล ใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล 3 หลักมีภูมิคุ้มกัน ในการทากิจกรรมต้องมีสมาธิ ฝึกฝนบ่อย ๆ จะทาให้เกิดทักษะ 4 เงื่อนไขความรู้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่าของตัวเลขตามค่าประจาหลักและสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ 5 เงื่อนไขคุณธรรม มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ 6 การเชื่อมโยงสู่ 4 มิติ สังคม – สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน วัดผลประเมินผล การวัดผล 1. สังเกตจากความสนใจ ตั้งใจในการเรียน ความรับผิดชอบในการทาแบบฝึกและ แบบฝึกหัด 2. ตรวจแบบฝึก 3. ตรวจแบบฝึกหัด การประเมินผล 1. ถือเกณฑ์ผ่านจากการสังเกตพฤติกรรมสาหรับผู้ที่ได้ระดับคุณภาพตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 2. ถือเกณฑ์ผ่านสาหรับผู้ที่ทาแบบฝึกชุดที่ 1 ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป 3. ถือเกณฑ์ผ่านสาหรับผู้ที่ทาแบบฝึกหัด ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป
 3. 3. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. (ลงชื่อ) …………………….. (นายสาทิต วารีย์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าก่า(สิทธิผลนุกูล) บันทึกผลหลังสอน 1. ผลการสอน …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 2. ปัญหา/อุปสรรค …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. 3. แนวทางแก้ไข …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. (ลงชื่อ) ……………….……… (นายธนากร คาแสน) ครู ชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้าก่า(สิทธิผลนุกูล)
 4. 4. เนื้อร้อง ราตรี รุ่งทวีชัย ทานอง ให้หนูไปด้วย พี่จ๋า พี่จ๋าพี่ พี่มาเรียนวันนี้ให้หนูเรียนด้วย พี่จะเรียนวิชาคณิต หนูก็จะฝึก คิดให้สละสลวย ถ้าจะให้หนูคิดเองก็ยิ่งดี หนุจะแสดงวิธีละให้พี่งงงวย หนูจะตั้งใจเรียน จะคอยพากเพียรให้ดีจริงด้วย หากหนูไม่เข้าใจ มีปัญหา เรื่องใด คุณครูโปรดช่วย จะได้คิดค้นทาเสียใหม่ ข้อนี้ทาอย่างไร จึงจะไม่งงงวย ทานอง พม่าราขวาน ใส่หลักหน่วยหนึ่งอัน มีค่าเท่ากับหนึ่ง ใส่หลักสิบหนึ่งอัน มีค่าเท่ากับสิบ ใส่หลักร้อยหนึ่งอัน มีค่าเท่ากับร้อย อย่าจาพล่อย ๆ ถ้าเจ้าจะใส่หลักพัน พันหยิบหนึ่งอัน มันก็เป็นพันทันที เล เล่ เล เหล่ เหล่ เล เล้ เล เล เล เพลงให้หนูเรียนด้วย เพลงค่าประจาหลัก
 5. 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ประจาบทที่ 1 เรื่อง จานวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คาชี้แจง 1. แบบทดสอบจานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน เวลา 30 นาที 2. ให้นักเรียนกากบาท (X) ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ตัวเลข 8 ในจานวนใดมีค่ามากที่สุด ก. 3,080 ข. 4,853 ค. 5,428 ง. 8,205 2. ค่าของตัวเลข 6 ใน 605,432 มีค่า เท่าใด ก. 60 ข. 600 ค. 60,000 ง. 600,000 3. ค่าของตัวเลข 1 ใน 1,578,461 มีค่า ต่างกันเท่าไร ก. 1 ข. 999,999 ค. 2,000,000 ง. 2,000,002 4. จานวน 98,145 ตัวเลขใดมีค่าน้อยที่สุด ก. 2 ข. 4 ค. 5 ง. 8 5. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับจานวนที่มีค่า น้อยไปหาจานวนที่มีค่ามากได้ถูกต้อง ก. 504,988 416,678 505,199 612,015 ข. 123,456 124,345 125,465 123,346 ค. 176,125 819,126 825,123 888,644 ง. 416,787 418,675 406,896 420,568 6. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับจานวนที่มีค่า น้อยไปหาจานวนที่มีค่ามากได้ถูกต้อง ก. 239,478 249,478 259,478 269,478 ข. 356,784 356,794 356,694 356,795 ค. 347,683 349,683 347,693 350,683 ง. 781,345 781,445 781,455 781,450
 6. 6. 7. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับจากจานวนที่มี ค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อยได้ ถูกต้อง ก. 995, 752 659,560 ข. 487,157 462,241 ค. 768,009 764,850 ง. 890,344 858,281 8. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับจากจานวนที่มี ค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อยได้ ถูกต้อง ก. 3,805,456 3,803,999 ข. 59,432,172 58,978,269 ค. 98,101 113,123 ง. 28,264,821 26,620,211 9. ต่อไปนี้ข้อใดใช้การประมาณได้ ก. บ้านเลขที่ ข. หมายเลขโทรศัพท์ ค. ความสูงของเสาธง ง. หมายเลขทะเบียนรถยนต์ 10. น้องนนท์สูง 155 ซม. ค่าประมาณ ความสูงของน้องนนท์ ให้ใกล้เคียง จานวนเต็มสิบ คือ ก. 140 ซม. ข. 150 ซม. ค. 160 ซม. ง. 200 ซม. 11. มาลีขายมันฝรั่งได้เงิน 200 บาท ตอน เย็นขายได้อีก 257 บาท รวมมาลีขาย มันฝรั่งงทั้งวันได้ประมาณใกล้เคียง จานวนเต็มร้อยบาทเท่าไร ก. 400 บาท ข. 450 บาท ค. 500 บาท ง. 550 บาท 12. ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่น ของ 875,384 คือข้อใด ก. 886,000 ข. 880,000 ค. 876,000 ง. 875,000 13. 42 – (63) + (155) = ก. 19 ข. 27 ค. 67 ง. 192 14. (122 + 204)  13 – (168  4) = ก. 4,196 ข. 5,200 ค. 6,542 ง. 6,750
 7. 7. 15. 634 – (12  11)  436 = ก. 532 ข. 752 ค. 895 ง. 938 16. 137 – (21 + 51) = ประโยค สัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาใด ก. มีนักเรียนสมัครเข้าชุมนุมภาษา ของโรงเรียน 137 คน วิชา ภาษาญี่ปุ่นรับได้ 21 คน วิชา ภาษาอังกฤษรับได้ 51 คน มี นักเรียนสมัครเกินมาจานวนกี่คน ข. คุณพ่อมีเงิน 137 บาท ต้องจ่ายค่า ขนม 21 บาท คุณแม่ให้มาอีก 51 บาท พ่อมีเงินอยู่เท่าไร ค. นักยกน้าหนัก 137 คน วิ่งไป ทางตรง 21 คน วิ่งไปทางลัดอีก 40 คน เหลือนักยกน้าหนักอีกกี่ คนที่วิ่งไม่ถึงเส้นชัย ง. วันแรกน้องนัทกินเงาะได้ 21 ลูก วันต่อมากินเพิ่มได้อีก 51 ลูก รวม แล้วน้องนัทกินเงาะได้ทั้งหมดกี่ลูก 17. 45 + 27 = ก. เขียวมีเงิน 45 บา ทขาวมีเงิน 27 บาท เขียวมีเงินมากกว่าขาวเท่าไร ข. แขกมีเงิน 45 บาท ซื้อสีเทียน 27 บาท แขกเหลือเงินอยู่เท่าไร ค. หนูแดงวิ่งห่างออกไปจากจุดเริ่มต้น 45 เมตร แล้ววิ่งย้อนกลับมาทาง เดิม 27 เมตร หนูแดงจะอยู่ห่าง จากจุดเริ่มต้นเท่าไร ง. วันแรกแป๋วอ่านหนังสือได้ 45 หน้า วันต่อมาอ่านได้ 27 หน้า แป๋วอ่าน หนังสือได้ทั้งหมดกี่หน้า อ่านโจทย์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 18- 20 “แก้วซื้อกุหลาบ 15 ดอกๆ ละ 3 บาท ใบเฟิร์น 2 มัดๆ ละ 10 บาท และกระเช้า 1 ใบ ราคา 25 บาท แก้วนาสิ่งที่ซื้อทั้งหมด จัดกระเช้าดอกไม้ใน 1 ใบ และขายดอกไม้ กระเช้านี้ไป 200 บาท แก้วจะได้กาไร เท่าไร 18. ในการหาคาตอบควรคิดขั้นตอนใดเป็น อันดับแรก ก. ราคาขาย – ราคาซื้อดอกกุหลาบ ข. ราคาขาย – ราคากระเช้าดอกไม้ ค. ราคาซื้อทั้งหมดของกุหลาบและ ใบเฟิร์น ง. ราคาขายลบด้วยราคาเฟิร์น
 8. 8. 19. ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนได้อย่างไร ก. 200 – {(153) + (210) – 25) ข. 200 – {(23) + (1510)} ค. 25 + {(23) + (1510)} ง. 25 + {(153) + (210)} 20. คาตอบที่ถูกต้องคือข้อใด ก. 110 บาท ข. 94 บาท ค. 90 บาท ง. 44 บาท ขอให้โชคดี
 9. 9. ข้อ คาตอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ง ง ข ค ค ก ข ง ค ค ค ข ข ค ง ค ง ค ก ก แบบบันทึกคะแนน เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทที่ 1 เรื่อง จานวนและการบวก การลบ การคูณ และการหาร ทาถูกกันกี่ข้อครับ ถ้าเกิน 15 ข้อเก่งมาก นะครับ ถ้ายังไม่ถึง ก็พยายามต่อไป
 10. 10. ที่ ชื่อ - สกุล ใบงาน แบบฝึกหัด รวม ค่าเฉลี่ย สรุป ผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ (ลงชื่อ)--------------------------------------ผู้ประเมิน

×