SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Source	
  of	
  all	
  sta-s-cs:
Tổng	
  quan	
  	
  
thị	
  trường	
  trực	
  tuyến	
  Việt	
  Nam	
  
Mục	
  lục	
  
1.	
  Mở	
  đầu	
   3	
  
Sơ	
  bộ	
  thị	
  trường	
  internet	
  
2.Tốc	
  độ	
  tăng	
  trưởng	
  thị	
  trường	
  internet	
   4	
  
3.	
  Số	
  người	
  sử	
  dụng	
  internet	
  	
   5	
  
4.	
  Mức	
  độ	
  sử	
  dụng	
  internet	
  	
   6	
  
5.	
  Việc	
  sử	
  dụng	
  internet	
  theo	
  độ	
  tuổi	
  	
   7	
  
Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  	
  
1.	
  	
  Tổng	
  quát	
   8	
  
2.	
  Các	
  trang	
  web	
  được	
  ưa	
  thích	
  	
   11	
  
3.	
  Mạng	
  xã	
  hội	
   15	
  
Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  	
   17	
  
Quảng	
  cáo	
  trên	
  điện	
  thoại	
   22	
  
About	
  	
  Taka	
  -­‐	
  WSI	
  
Source	
  of	
  all	
  sta-s-cs:
Việt	
  Nam	
  	
   Mở	
  đầu	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  3	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Năm 1997 là mốc đáng nhớ khi "giấc mơ Internet" của Việt Nam thành
hiện thực bằng việc kết nối mạng toàn cầu.Đến nay, Việt Nam đã trở
thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng Internet nhanh nhất trong khu vực
và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới.	
  	
  
	
  
Sau 14 năm kết nối với mạng Internet toàn cầu, đến thời điểm này, Việt
Nam có gần 27 triệu người sử dụng Internet, chiếm 31% dân số, với
hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ. Sự phát triển đó không chỉ thể hiện ở
những con số về tốc độ tăng trưởng, loại hình dịch vụ, số lượng truy
cập mà còn thể hiện qua việc người dân có thể truy cập Internet ở mọi
lúc, mọi nơi.	
  	
  
	
  
Tốc	
  độ	
  tăng	
  trưởng	
  thị	
  trường	
  internet	
  2000	
  -­‐	
  2010	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  4	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Việt	
  Nam	
  	
  
Việt	
  Nam	
  	
   Số	
  người	
  sử	
  dụng	
  internet	
  tại	
  Việt	
  Nam	
  2004	
  -­‐	
  2010	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  5	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Việt	
  Nam	
  	
   Mức	
  độ	
  sử	
  dụng	
  internet	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  6	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Việt	
  Nam	
  	
   Việc	
  sử	
  dụng	
  internet	
  theo	
  độ	
  tuổi	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  7	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  8	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Người	
  sử	
  dụng	
  internet	
  có	
  5	
  loại	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  khác	
  nhau	
  
	
  như	
  sau:	
  
•  Thu	
  thập	
  thông	
  jn	
  
•  Giải	
  trí	
  trực	
  tuyến	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
•  Giao	
  jếp	
  trực	
  tuyến	
  	
  
•  Blog	
  và	
  mạng	
  xã	
  hội	
  	
  	
  	
  
•  Kinh	
  doanh	
  trực	
  tuyến	
  	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  9	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  10	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Hoạt	
  động	
  thường	
  xuyên	
  nhất	
  là	
  thu	
  thập	
  thông	
  jn	
  với	
  2	
  hoạt	
  động	
  
chính:	
  đọc	
  jn	
  tức	
  	
  và	
  sử	
  dụng	
  các	
  công	
  cụ	
  wm	
  kiếm.	
  	
  Có	
  94%	
  người	
  sử	
  
dụng	
  internet	
  đọc	
  thông	
  jn	
  và	
  92%	
  sử	
  dụng	
  công	
  cụ	
  wm	
  kiếm.	
  	
  
	
  
Trong	
  khi	
  đó	
  các	
  hoạt	
  động	
  thương	
  mại	
  điện	
  tử	
  thì	
  vẫn	
  chưa	
  phát	
  
triển.	
   Mua	
   sắm	
   đấu	
   giá	
   mới	
   chỉ	
   vừa	
   vượt	
   khỏi	
   mốc	
   42%	
   người	
   sử	
  
dụng	
  và	
  ngân	
  hàng	
  điện	
  tử	
  thì	
  vẫn	
  đang	
  ở	
  mức	
  sơ	
  khai	
  với	
  10%	
  người	
  
sử	
  dụng.	
  	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  11	
  
Phục	
  vụ	
  cho	
  hoạt	
  động	
  thu	
  thập	
  thông	
  -n	
  
Các	
  trang	
  web	
  được	
  ưa	
  thích	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  12	
  
Phục	
  vụ	
  cho	
  hoạt	
  động	
  giao	
  -ếp	
  
Các	
  trang	
  web	
  được	
  ưa	
  thích	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  13	
  
Phục	
  vụ	
  cho	
  các	
  hoạt	
  động	
  giải	
  trí	
  	
  
Các	
  trang	
  web	
  được	
  ưa	
  thích	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  14	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Blog	
  và	
  mạng	
  xã	
  hội	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  15	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Zing	
  me	
  và	
  facebook	
  đang	
  trong	
  trận	
  đấu	
  “song	
  mã”	
  trên	
  đấu	
  trường	
  mạng	
  xã	
  hội.	
  
Độ	
  tuổi	
  sử	
  dụng	
  mạng	
  xã	
  hội	
  
Việt	
  Nam	
   Các	
  hoạt	
  động	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  16	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Lý	
  do	
  cá	
  nhân	
  sử	
  dụng	
  mạng	
  xã	
  hội	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  17	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Mạng Internet đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống,
nhưng quảng cáo trực	
  tuyến	
  vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng
đầu tư quảng cáo, và con số này thấp hơn so với các nước cùng
khu vực Đông Nam Á. “Để tiếp cận với một người dùng Internet,
các nhà quảng cáo chỉ mới chi 50 cents (tương đương
10.000VNĐ) mỗi năm. Trung Quốc chi gấp 15 lần con số này”, ông
Brian Pelz, đồng sáng lập VNG và thành viên của ban điều hành
IAB, nhận xét.	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  18	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Mức	
  chi	
  cho	
  quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  19	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Mức	
  chi	
  cho	
  quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  tăng	
  nhanh.	
  Tuy	
  nhiên	
  so	
  với	
  các	
  kênh	
  quảng	
  cáo	
  
truyền	
  thống	
  khác	
  thì	
  mức	
  chi	
  này	
  còn	
  rất	
  thấp.	
  VD:	
  trong	
  khi	
  j	
  vi	
  chiếm	
  76%	
  chi	
  jêu	
  
cho	
  quảng	
  cáo	
  thì	
  internet	
  rất	
  khiêm	
  tốn	
  với	
  con	
  số	
  0.4%.	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  20	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Các	
  mô	
  hình	
  Pnh	
  giá	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trực	
  tuyến	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  21	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Các	
  kênh	
  quảng	
  cáo	
  trên	
  internet	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trên	
  điện	
  thoại	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  22	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Tỷ	
  lên	
  truy	
  cập	
  internet	
  bằng	
  điện	
  thoại	
  di	
  động	
  
Việt	
  Nam	
   Quảng	
  cáo	
  trên	
  điện	
  thoại	
  
Copyright	
  ©2011	
  by	
  Research	
  and	
  Management	
   Page	
  23	
  
WSI	
  Internet	
  Marke-ng	
  Trends	
  Report	
  2011	
  
Tỷ	
  lên	
  truy	
  cập	
  internet	
  bằng	
  điện	
  thoại	
  di	
  động	
  theo	
  tuổi	
  	
  
Source	
  of	
  all	
  sta-s-cs:
Tính đến tháng 01/2011, số người dùng Internet tại Việt Nam đã vượt qua con số 27
triệu người, đứng thứ 7 tại châu Á, bên cạnh số lượng trang web của Việt Nam cũng
tiếp tục tăng trưởng mạnh, điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của lĩnh vực Internet
Marketing. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet Marketing vẫn
chưa tạo được đột phá để có thể chiếm lĩnh nhiều hơn thị trường	
  quảng cáo thông
qua Internet. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách hàng vẫn chưa thật sự nhìn ra
được lợi ích của loại hình tiếp thị mới này.	
  Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội
cho các doanh nghiệp khi khai thác thị trường này.
ABOUT	
  WSI	
  
	
  
WSI	
  leads	
  the	
  global	
  Internet	
  industry	
  offering	
  best	
  of	
  breed	
  digital	
  markejng	
  solujons	
  to	
  suit	
  the	
  needs	
  of	
  muljple	
  
industries.	
  	
  The	
  company	
  has	
  the	
  world’s	
  largest	
  Internet	
  Consultants’	
  network	
  with	
  its	
  head	
  office	
  in	
  Toronto,	
  Canada.	
  WSI	
  
Consultants	
  have	
  helped	
  thousands	
  of	
  businesses	
  realize	
  their	
  online	
  markejng	
  potenjal.	
  By	
  using	
  innovajve	
  Internet	
  
technologies	
  and	
  advanced	
  digital	
  markejng	
  strategies,	
  businesses	
  can	
  have	
  a	
  WSI	
  Digital	
  Markejng	
  System	
  tailored	
  to	
  their	
  
individual	
  needs	
  to	
  elevate	
  their	
  Internet	
  presence	
  and	
  profitability	
  to	
  new	
  levels.	
  With	
  the	
  support	
  and	
  cooperajon	
  of	
  its	
  
customers,	
  franchise	
  network,	
  employees,	
  suppliers	
  and	
  charitable	
  organizajons,	
  WSI	
  aims	
  to	
  help	
  make	
  child	
  poverty	
  
history	
  through	
  its	
  global	
  outreach	
  program	
  (www.makechildpovertyhistory.org).	
  For	
  more	
  informajon	
  about	
  WSI’s	
  
offerings	
  and	
  business	
  opportunijes,	
  please	
  visit	
  our	
  website	
  at	
  	
  www.wsidigitalmarkejng.com.	
  The	
  informajon	
  herein	
  is	
  
the	
  property	
  of	
  RAM	
  Corporate	
  (RAM).	
  We	
  are	
  an	
  independently	
  owned	
  and	
  operated	
  WSI	
  franchised	
  business.	
  
	
  
The	
  informajon	
  herein	
  is	
  the	
  property	
  of	
  Research	
  and	
  Management	
  Corporate	
  (RAM).	
  Each	
  WSI	
  franchise	
  office	
  is	
  an	
  
independently	
  owned	
  and	
  operated	
  business.	
  
	
  
©2011	
  RAM.	
  All	
  rights	
  reserved.	
   	
  	
  

More Related Content

Similar to Thai robbin phân tích internet-market

Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014Dung Tri
 
Thương mại di động Việt Nam 2014
Thương mại di động Việt Nam 2014Thương mại di động Việt Nam 2014
Thương mại di động Việt Nam 2014Dũng Nguyễn Văn
 
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobileThống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobileeCreateApp
 
Hồ sơ năng lực IOP
Hồ sơ năng lực IOPHồ sơ năng lực IOP
Hồ sơ năng lực IOPI OPTIMIZE
 
Vietnam eCommerce Map 2019-2020
Vietnam eCommerce Map 2019-2020Vietnam eCommerce Map 2019-2020
Vietnam eCommerce Map 2019-2020Duy, Vo Hoang
 
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.com
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.comXu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.com
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.comMobi Marketing
 
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Appota Group
 
Hiểu cho đúng về lợi ích của social media
Hiểu cho đúng về lợi ích của social mediaHiểu cho đúng về lợi ích của social media
Hiểu cho đúng về lợi ích của social mediaJohnnythong
 
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...OnTimeVitThu
 
Cmc fund newsletter q3-2011
Cmc fund  newsletter q3-2011Cmc fund  newsletter q3-2011
Cmc fund newsletter q3-2011Cmc Fund
 
Workshop social networking 09
Workshop social networking 09Workshop social networking 09
Workshop social networking 09Le Thuy Hanh
 
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.net
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.netKỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.net
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.netLazyy Kidd
 
Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009WeCreate
 
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Khoi Toan
 

Similar to Thai robbin phân tích internet-market (20)

Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
Thuong mai dien tu tren nen tang di dong tai Viet Nam - Vecita 2014
 
Thương mại di động Việt Nam 2014
Thương mại di động Việt Nam 2014Thương mại di động Việt Nam 2014
Thương mại di động Việt Nam 2014
 
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobileThống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
Thống kê thương mại điện tử,bán hàng trên ứng dụng,web mobile
 
Hồ sơ năng lực IOP
Hồ sơ năng lực IOPHồ sơ năng lực IOP
Hồ sơ năng lực IOP
 
Vietnam eCommerce Map 2019-2020
Vietnam eCommerce Map 2019-2020Vietnam eCommerce Map 2019-2020
Vietnam eCommerce Map 2019-2020
 
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.com
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.comXu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.com
Xu hướng Internet Marketing từ năm 2011 - www.vietglobalcorp.com
 
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
Báo cáo thị trường ứng dụng điện thoại di động tại Việt Nam nửa đầu 2018
 
Nhóm 4-TMĐTCB.docx
Nhóm 4-TMĐTCB.docxNhóm 4-TMĐTCB.docx
Nhóm 4-TMĐTCB.docx
 
Hiểu cho đúng về lợi ích của social media
Hiểu cho đúng về lợi ích của social mediaHiểu cho đúng về lợi ích của social media
Hiểu cho đúng về lợi ích của social media
 
[Quan tri chien luoc] noi dung de tai chien luoc trong nen kt e
[Quan tri chien luoc] noi dung de tai chien luoc trong nen kt e[Quan tri chien luoc] noi dung de tai chien luoc trong nen kt e
[Quan tri chien luoc] noi dung de tai chien luoc trong nen kt e
 
Monetize Your Applications
Monetize Your ApplicationsMonetize Your Applications
Monetize Your Applications
 
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...
BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING CỦA THƯƠNG...
 
[Report] State of Mobile Advertising in Vietnam, Q2-2015
[Report] State of Mobile Advertising in Vietnam, Q2-2015[Report] State of Mobile Advertising in Vietnam, Q2-2015
[Report] State of Mobile Advertising in Vietnam, Q2-2015
 
Ch1
Ch1Ch1
Ch1
 
Cmc fund newsletter q3-2011
Cmc fund  newsletter q3-2011Cmc fund  newsletter q3-2011
Cmc fund newsletter q3-2011
 
Workshop social networking 09
Workshop social networking 09Workshop social networking 09
Workshop social networking 09
 
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.net
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.netKỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.net
Kỹ năng thuyết trình - dự án chosinhvien.net
 
TMDT_Alibaba
TMDT_AlibabaTMDT_Alibaba
TMDT_Alibaba
 
Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009Vietnam digital marketing overview 2009
Vietnam digital marketing overview 2009
 
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019
 

More from Kiến Thức Hay Corp

Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyKiến Thức Hay Corp
 
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerThairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerKiến Thức Hay Corp
 
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologThairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologKiến Thức Hay Corp
 
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonThai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonKiến Thức Hay Corp
 
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Kiến Thức Hay Corp
 

More from Kiến Thức Hay Corp (13)

Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5
 
Thairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessmentThairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessment
 
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doiThairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
 
Thai robbin lanh dao 360
Thai robbin lanh dao 360Thai robbin lanh dao 360
Thai robbin lanh dao 360
 
Thairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealthThairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealth
 
Thairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincomeThairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincome
 
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
 
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanhThairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh
 
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerThairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
 
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bologThairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
Thairobbin huong dan thay doi giao dien cho bolog
 
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhonThai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
Thai robbin lamcachnao_de_ngu_it_hon_mavan_lamviec_nhieuhon
 
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minhThai robbin 7loaihinhtri thong minh
Thai robbin 7loaihinhtri thong minh
 
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
Thai robbin 100quylutbtbinthnhcngtrongkinhdoanh-120827195940-phpapp01
 

Thai robbin phân tích internet-market

 • 1. Source  of  all  sta-s-cs: Tổng  quan     thị  trường  trực  tuyến  Việt  Nam  
 • 2. Mục  lục   1.  Mở  đầu   3   Sơ  bộ  thị  trường  internet   2.Tốc  độ  tăng  trưởng  thị  trường  internet   4   3.  Số  người  sử  dụng  internet     5   4.  Mức  độ  sử  dụng  internet     6   5.  Việc  sử  dụng  internet  theo  độ  tuổi     7   Các  hoạt  động  trực  tuyến     1.    Tổng  quát   8   2.  Các  trang  web  được  ưa  thích     11   3.  Mạng  xã  hội   15   Quảng  cáo  trực  tuyến     17   Quảng  cáo  trên  điện  thoại   22   About    Taka  -­‐  WSI   Source  of  all  sta-s-cs:
 • 3. Việt  Nam     Mở  đầu   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  3   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Năm 1997 là mốc đáng nhớ khi "giấc mơ Internet" của Việt Nam thành hiện thực bằng việc kết nối mạng toàn cầu.Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng Internet nhanh nhất trong khu vực và nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới.       Sau 14 năm kết nối với mạng Internet toàn cầu, đến thời điểm này, Việt Nam có gần 27 triệu người sử dụng Internet, chiếm 31% dân số, với hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ. Sự phát triển đó không chỉ thể hiện ở những con số về tốc độ tăng trưởng, loại hình dịch vụ, số lượng truy cập mà còn thể hiện qua việc người dân có thể truy cập Internet ở mọi lúc, mọi nơi.      
 • 4. Tốc  độ  tăng  trưởng  thị  trường  internet  2000  -­‐  2010   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  4   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Việt  Nam    
 • 5. Việt  Nam     Số  người  sử  dụng  internet  tại  Việt  Nam  2004  -­‐  2010   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  5   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 • 6. Việt  Nam     Mức  độ  sử  dụng  internet   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  6   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 • 7. Việt  Nam     Việc  sử  dụng  internet  theo  độ  tuổi   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  7   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 • 8. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  8   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Người  sử  dụng  internet  có  5  loại  hoạt  động  trực  tuyến  khác  nhau    như  sau:   •  Thu  thập  thông  jn   •  Giải  trí  trực  tuyến                 •  Giao  jếp  trực  tuyến     •  Blog  và  mạng  xã  hội         •  Kinh  doanh  trực  tuyến    
 • 9. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  9   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011  
 • 10. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  10   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Hoạt  động  thường  xuyên  nhất  là  thu  thập  thông  jn  với  2  hoạt  động   chính:  đọc  jn  tức    và  sử  dụng  các  công  cụ  wm  kiếm.    Có  94%  người  sử   dụng  internet  đọc  thông  jn  và  92%  sử  dụng  công  cụ  wm  kiếm.       Trong  khi  đó  các  hoạt  động  thương  mại  điện  tử  thì  vẫn  chưa  phát   triển.   Mua   sắm   đấu   giá   mới   chỉ   vừa   vượt   khỏi   mốc   42%   người   sử   dụng  và  ngân  hàng  điện  tử  thì  vẫn  đang  ở  mức  sơ  khai  với  10%  người   sử  dụng.    
 • 11. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  11   Phục  vụ  cho  hoạt  động  thu  thập  thông  -n   Các  trang  web  được  ưa  thích  
 • 12. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  12   Phục  vụ  cho  hoạt  động  giao  -ếp   Các  trang  web  được  ưa  thích  
 • 13. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  13   Phục  vụ  cho  các  hoạt  động  giải  trí     Các  trang  web  được  ưa  thích  
 • 14. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  14   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Blog  và  mạng  xã  hội  
 • 15. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  15   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Zing  me  và  facebook  đang  trong  trận  đấu  “song  mã”  trên  đấu  trường  mạng  xã  hội.   Độ  tuổi  sử  dụng  mạng  xã  hội  
 • 16. Việt  Nam   Các  hoạt  động  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  16   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Lý  do  cá  nhân  sử  dụng  mạng  xã  hội  
 • 17. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến     Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  17   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Mạng Internet đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống, nhưng quảng cáo trực  tuyến  vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong tổng đầu tư quảng cáo, và con số này thấp hơn so với các nước cùng khu vực Đông Nam Á. “Để tiếp cận với một người dùng Internet, các nhà quảng cáo chỉ mới chi 50 cents (tương đương 10.000VNĐ) mỗi năm. Trung Quốc chi gấp 15 lần con số này”, ông Brian Pelz, đồng sáng lập VNG và thành viên của ban điều hành IAB, nhận xét.  
 • 18. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  18   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Mức  chi  cho  quảng  cáo  trực  tuyến  
 • 19. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  19   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Mức  chi  cho  quảng  cáo  trực  tuyến  tăng  nhanh.  Tuy  nhiên  so  với  các  kênh  quảng  cáo   truyền  thống  khác  thì  mức  chi  này  còn  rất  thấp.  VD:  trong  khi  j  vi  chiếm  76%  chi  jêu   cho  quảng  cáo  thì  internet  rất  khiêm  tốn  với  con  số  0.4%.  
 • 20. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  20   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Các  mô  hình  Pnh  giá  
 • 21. Việt  Nam   Quảng  cáo  trực  tuyến   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  21   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Các  kênh  quảng  cáo  trên  internet  
 • 22. Việt  Nam   Quảng  cáo  trên  điện  thoại   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  22   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Tỷ  lên  truy  cập  internet  bằng  điện  thoại  di  động  
 • 23. Việt  Nam   Quảng  cáo  trên  điện  thoại   Copyright  ©2011  by  Research  and  Management   Page  23   WSI  Internet  Marke-ng  Trends  Report  2011   Tỷ  lên  truy  cập  internet  bằng  điện  thoại  di  động  theo  tuổi    
 • 24. Source  of  all  sta-s-cs: Tính đến tháng 01/2011, số người dùng Internet tại Việt Nam đã vượt qua con số 27 triệu người, đứng thứ 7 tại châu Á, bên cạnh số lượng trang web của Việt Nam cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh, điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của lĩnh vực Internet Marketing. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet Marketing vẫn chưa tạo được đột phá để có thể chiếm lĩnh nhiều hơn thị trường  quảng cáo thông qua Internet. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách hàng vẫn chưa thật sự nhìn ra được lợi ích của loại hình tiếp thị mới này.  Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp khi khai thác thị trường này.
 • 25. ABOUT  WSI     WSI  leads  the  global  Internet  industry  offering  best  of  breed  digital  markejng  solujons  to  suit  the  needs  of  muljple   industries.    The  company  has  the  world’s  largest  Internet  Consultants’  network  with  its  head  office  in  Toronto,  Canada.  WSI   Consultants  have  helped  thousands  of  businesses  realize  their  online  markejng  potenjal.  By  using  innovajve  Internet   technologies  and  advanced  digital  markejng  strategies,  businesses  can  have  a  WSI  Digital  Markejng  System  tailored  to  their   individual  needs  to  elevate  their  Internet  presence  and  profitability  to  new  levels.  With  the  support  and  cooperajon  of  its   customers,  franchise  network,  employees,  suppliers  and  charitable  organizajons,  WSI  aims  to  help  make  child  poverty   history  through  its  global  outreach  program  (www.makechildpovertyhistory.org).  For  more  informajon  about  WSI’s   offerings  and  business  opportunijes,  please  visit  our  website  at    www.wsidigitalmarkejng.com.  The  informajon  herein  is   the  property  of  RAM  Corporate  (RAM).  We  are  an  independently  owned  and  operated  WSI  franchised  business.     The  informajon  herein  is  the  property  of  Research  and  Management  Corporate  (RAM).  Each  WSI  franchise  office  is  an   independently  owned  and  operated  business.     ©2011  RAM.  All  rights  reserved.