Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

96 views

Published on

Terve koululainen -hankkeen Move!-webinaarisarjan päättäneen verkkoluennon teemana oli Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä kouluyhteisössä. Asiantuntijana terveyden edistämisen asiantuntija, fysioterapeutti Kirsti Siekkinen Likesistä.

Verkkoluento pidettiin 27.11.2018.

Luentotallenne ja muut webinaarisarjan tallenteet ja esitysmateriaalit ovat katsottavissa osoitteessa https://www.tervekoululainen.fi/webinaari

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

 1. 1. Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä kouluyhteisössä 27.11.2018 Kirsti Siekkinen Terveyden edistämisen asiantuntija TtM, ft, physiotrainer LIKES
 2. 2. Sisältö 1. Taustaa 2. Move! -mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä 3. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn edistämisestä kouluyhteisössä
 3. 3. Taustaa Move! tuottaa tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä. Taustalla huoli lasten ja nuorten heikentyneestä toimintakyvystä. • Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. • Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen ja voi rajoittaa osallistumista liikunnallisiin peleihin, leikkeihin ja harrastuksiin. • Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn taustalla voi olla myös psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteita. • Fyysistä toimintakykyä on mahdollista kehittää.
 4. 4. Miksi fyysistä toimintakykyä on tärkeää mitata/seurata? A) Nykytilan selvittämiseksi ja varhaisen tuen käynnistämiseksi • Auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.
 5. 5. B) Lapsen ja nuoren tulevaisuuden vuoksi • Liikunta ja liikkuminen ovat keskeisiä terveyden säilyttämisen ja kohentamisen kannalta. • Fyysisen toimintakyvyn taustalla olevat kuntotekijät seuraavat usein nuoruudesta aikuisuuteen. • Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja hyvä toiminta muodostavat fyysisen toimintakyvyn pohjan. • Hyvä kestävyys- ja lihaskunto ovat yhteydessä pienempään riskiin sairastua II-tyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. • Fyysisen toimintakyvyn heikkous voi pahimmillaan merkitä luopumista opiskelu- ja ammattihaaveista.
 6. 6. Move!-mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
 7. 7. Mittausliikkeiden hallinta • Tehdäänkö liikkeet ensimmäisen kerran mittauspäivänä vai onko liikkeitä harjoiteltu etukäteen koulussa, kerhossa tai kotona? Mittaustilanne • Onko oppilaat vertaismittaajina? Onko mahdollisuus käyttää muita aikuisia mittaajina? • Onko mittaajan tehtäviä ehditty harjoitella? Motivaatio • Millainen motivaatioilmapiiri on mittaustilanteessa? Millainen fiilis on mittauspäivänä oppilailla/opettajalla? • Onko mittauksen tarkoitus ja tavoite oppilaille selkeä? Mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
 8. 8. Oppilaan kuntotekijät • Korkea kehon rasvan määrä heikentää tuloksia kaikissa mittausosioissa, mutta erityisesti 20 m viivajuoksussa, etunojapunnerruksessa ja 5- loikassa. (Joensuu ym. 2018) • Korkea rasvaprosentti ja vähäinen reippaan liikunnan määrä on epäedullinen yhdistelmä fyysisen toimintakyvyn kannalta (Haapala ym. 2016): • reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti ottaen parempana toimintakykynä mittauksissa. • reippaan liikunnan avulla voidaan kuitenkin osittain kompensoida korkean rasvan määrän haitallisia vaikutuksia. • liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla on keskimäärin parempi fyysinen toimintakyky kuin passiivisilla lapsilla, vaikka molemmilla olisi korkea rasvaprosentti (Haapala ym. 2016). Liikunnan lisääminen ja ylipainon ehkäisy ovat lapsilla ja nuorilla merkityksellisiä fyysisen toimintakyvyn kannalta.
 9. 9. Murrosiän kehityksen vaiheen vaikutukset mittaustuloksiin • Mittaustulokset parantuvat murrosiässä luonnostaan fyysisen kasvun ja biologisen kypsymisen myötä. • Varhaiskypsyydestä on etua voimaa ja nopeutta vaativissa mittauksissa, erityisesti pojilla. • Tytöillä murrosiän edetessä kehon rasvaprosentti normaalisti kasvaa, mikä voi näkyä varhaiskypsien tyttöjen fyysisessä toimintakyvyssä. • Nopea pituuskasvu saattaa ilmetä väliaikaisena liikekömpelyytenä tai liikkuvuuden rajoittuneisuutena. Liikunnallisesti aktiivisilla, normaalipainoisilla oppilailla havaittiin oletusarvoa heikompia tuloksia • Onko liikunta riittävän monipuolista? • Onko liikunta liian kuormittavaa? • Liittyikö mittaustilanteisiin joitakin epävarmuustekijöitä?
 10. 10. Move!-mittaukset ja tule-terveys
 11. 11. • Vähäinen/yksipuolinen liikunta-aktiivisuus ja paikallaanolon lisääntyminen heijastuvat tuki- ja liikuntaelinten toimintaan ja motorisiin taitoihin. • Oireiden taustalla usein kehon lihastasapainohäiriö. • niska- ja selkäoireet sekä alaraajavaivat yleisimpiä. • Liikuntavammoja syntyy äkillisten, kontrolloimattomien liikkeiden seurauksena joko ulkoisten ja /tai sisäisten riskitekijöiden aiheuttamina. • Tule-oireita ja liikuntavammoja voidaan ehkäistä • tietoa lisäämällä • liiketaitoja harjoittamalla. Tule-oireet vaivaavat yhä nuorempia
 12. 12. Mittausosio Ominaisuudet/taidot 1 20 m viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot (+ juoksutekniikka, keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 2 Vauhditon 5-loikka Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot (+ keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 3 Heitto-kiinniotto- yhdistelmä Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima (+ keskivartalon asennonhallinta, selän ja olkanivelten liiikkuvuus) 4 Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima (+ kaulan ja niskan alueen hallinta) 5 Etunojapunnerrus Yläraajojen voima (+ keskivartalon, lapa-alueen ja niskan asennonhallinta) 6 Kehon liikkuvuus: Kyykistys Lantion ja alaraajojen liikkuvuus (+ rintarangan ja lanneselän alueen liikkuvuus, selän asennonhallinta) Alaselän ojennus täysistunnassa Alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus (+ rintarangan ja alaraajojen liikkuvuus) Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus (+ rinta- ja kaularangan sekä kyynärnivelten liikkuvuus)
 13. 13. Tule-oireiden ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää kiinnittää huomio mm. seuraaviin asioihin fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä: • keskivartalon asennonhallinta ja lihastuki • lapatuki • niska-hartiaseudun lihastuki • polvilinjaus • puolierot liikkuvuudessa • yliliikkuvuus
 14. 14. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan havainnointi MOVE!- mittauksissa, esimerkkejä kehon hallinnan haasteista ja vinkkejä niiden korjaamiseen • Linkki aineistoon esityksen lopussa.
 15. 15. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn edistämisestä kouluyhteisössä
 16. 16. Move!-mittauksesta saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää • pedagogisessa mielessä kohdennettuna koko oppilasryhmään eri oppiaineissa. • työkaluna tunnistamaan ne oppilaat, joilla on fyysisen toimintakyvyn haasteita. • työkaluna koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä.
 17. 17. Mittausten jälkeen Yksilö-/ryhmäpalaute • MOVE!-mittausten tarkoitus ja merkitys kerrataan • Mitä jäi mittauksista mieleen? Mitä opin itsestäni/kehoni fyysisestä toimintakyvystä ? • Miten mittausten jälkeen edetään? Laajat terveystarkastukset ja Move! • Miten yksilönä/ luokkana voidaan toimintakykyä ja sen osa-alueita kehittää? Oppilaiden osallistaminen suunnitteluun.
 18. 18. • Terveystieto, biologia, ympäristöoppi: fyysisen toimintakyvyn ja sen osa-alueiden käsittely MOVE!-mittausten pohjalta. • Kotitalous: MOVE!-mittausten aihepiiriä tukeva materiaali (esim. ravinnon merkitys jaksamiseen ja hyvinvointiin, luusto, liikunta ja ravitsemus). • Liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut oppitunnit: fyysisen toimintakyvyn, erityisesti esille nousseiden heikkojen osa-alueiden kehittäminen (esim. liikkuvuus). • Ammatinvalinnan ohjauksessa: oppilaan tukeminen toimintakyvyn kehittämisessä myös ammatinvalinnan näkökulmasta. Opetukseen integrointi (esimerkkejä)
 19. 19. Esimerkkejä harjoitusliikkeistä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi Treeneistä on myös videot!
 20. 20. Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri
 21. 21. Muu tukitoiminta, kohdennettu tuki: • Lapsen/nuoren ohjaus koulun harrastuskerhoihin tai kohdennettuihin ryhmiin. • Vertaistuen hyödyntäminen (liikkarit, liikunta-agentit, liikuntatutorit, hyvikset, tukarit). • Lapsen/nuoren ohjaus kunnan, urheiluseurojen, yksityisten palveluntuottajien ym. tarjoamiin harrasteryhmiin. Harrastepalvelukalenterit? • Perheliikuntaan kannustaminen. Lähiliikunta- ja luontoliikuntapaikkojen mahdollisuudet tutuksi.
 22. 22. Ohjaus: - Koulun kerhot, ns. kutsukerhot (”Move!-kerhot”) - Kunnan, urheiluseurojen ym. tarjoamiin sopivan (matalan) kynnyksen harrasteryhmät. - Yksilöllinen ohjaus (fysioterapeutti, koulu-PT, lasten ja nuorten liikuntaneuvonta) Seurantakäynti tarvittaessa. Miten Move!-mittaukset sujuivat? Oliko jotain, mikä jäi mittausten jälkeen mietityttämään? Olisiko sinulla/teillä perheenä mielessä keinoja, millä voisit/voisitte yhdessä kehittää kuntoa? Kertoisitteko niistä? Laajat terveystarkastukset/Move! ja liikunnan puheeksi ottaminen
 23. 23. Yksilöllinen kuntovalmennus (liikunta-, hyvinvointi-, elintapaohjaus) • Koulu-fysioterapeutti, koulu-PT, koulun liikunnanohjaaja. • Lasten (perheiden) ja nuorten liikuntaneuvonta. • Lasten ja nuorten liikunnan palveluketjun tunteminen.
 24. 24. Koulu-/kuntakohtaisten Move!-tulosten hyödyntäminen • Tulosten esittäminen vanhempainilloissa, opettajien kokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa jne. • ”Miltä meidän koulun/kunnan tilanne näyttää”, ”Mitä voimme yhdessä tehdä fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi?” • Toimenpidesuunnitelmat ja kehittävän toiminnan integrointi koulun Liikkuva koulu –toimintaan. • Oppilaiden/huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. • Move!:n hyödyntäminen seurannassa.
 25. 25. • Yhteistyön lisääminen koulun ja eri hallintokuntien välillä • Fyysistä toimintakykyä tukevan toiminnan kehittäminen ja kohdentaminen • Harrasteliikunta ja sopivan (matalan) kynnyksen liikuntaryhmät. Taloudellinen tuki. • Vielä harvoissa kunnissa kehitetty lapsille ja nuorille kohdennettua liikuntaneuvontaa/liikunnan palveluketjua. Kuva: KKI-ohjelma
 26. 26. Lähteet ja materiaalia: Viitatut artikkelit: • Joensuu ym. (2018) Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional associations in 9- to 15-year-old children. Eur J Sport Sci. 2018 Jul;18(6):882-892. doi: 10.1080/17461391.2018.1457081. Epub 2018 Apr 3. • Haapala EA ym. (2016). Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. J Sports Sci. 2016 Sep;34(18):1699-706. doi: 10.1080/02640414.2015.1134805. Epub 2016 Jan 6. Lisätietoa Move!-mittausjärjestelmästä: • https://edu.fi/move Move!-treenit ja muita hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä käsitteleviä sivustoja: • https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/ • www.neuvokasperhe.fi • www.skillilataamo.fi • www.terveurheilija.fi • www.smartmoves.fi • https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/03/09152716/Hyvinvointitaidot.pdf
 27. 27. Liikkuva koulu–materiaalia: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/yhteisty%C3%B6-kouluterveydenhuollon-kanssa • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/1339- terveydenhuolto_osana_liikkuvaa_koulua_1.pdf • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuvakoulu_personaltrainer_toimint amalli_tiivistelma_web.pdf Kunto, terveys ja työkyky: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/kunto_terveys_tyokyky • https://www.youtube.com/watch?v=LjVfSls7AHg • https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri Move! tule-terveyden näkökulmasta: • https://kesli-fi- bin.directo.fi/@Bin/c2e69ea23c952ab60314f59049c17817/1542191242/applic ation/pdf/367311/Move%20mittaukset%20-%20Hermanni%20Oksanen.pdf Lähiliikuntapaikat: • http://liikkumaan.fi/
 28. 28. Kuva: Sokratis.it ”Vähän liikkuvan nuoren ensisijaisena päänvaivana ei suinkaan ole huono kunto, vaan pikemminkin huoli siitä, kelpaanko minä kavereiden keskuudessa sellaisena kuin olen”. Kiitos!

×