SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
Tervetuloa!
Teemana tänään: Koululaisten tule-ongelmat
Asiantuntijana: Kerttu Toivo, Tampereen Urheilulääkäriasema
Turvallisinta on,
että lapsi ja nuori
liikkuu.
Riittävästi ja
monipuolisesti.
TEKO − Terve koululainen
Rahoitus: STM (2010-2012) ja OKM (2013-2016)
4
terveurheilija.fi
tervekoululainen.fi
Koululaisten
tule-ongelmat
24.11.2016
Kerttu Toivo, LL, LitK, erikoistuva lääkäri
Terve koululainen -hanke
Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti
Webinaarin sisältö
• Käsitteet
• Tyypillisimpien tuki- ja
liikuntaelimistön ongelmien
yleisyys kouluikäisillä
• TULE-ongelmiin yhteydessä olevat
tekijät
• Näkökulmia TULE-ongelmien
ehkäisyyn ja hoitoon
• Milloin hoidossa tarvitaan
ammattilaisen apua?
Kuva: Freepik
Kipu
• Yleinen TULE-oire
• Epämiellyttävä kokemus, joka liittyy
kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota
kuvataan kudosvaurion käsittein
• Henkilökohtainen kokemus, ei pidä
kyseenalaistaa
• Kivun kokemiseen vaikuttavat
psykososiaaliset tekijät
• Luokittelu syntymekanismin perusteella:
kudosvauriokipu, hermovauriokipu
ja idiopaattinen kipu
Kuva: Freepik
TULE: Tuki- ja liikuntaelimistö
• Luusto
• Nivelet
 Nivelsiteet
 Nivelrusto
 Nivelkapselit
• Lihakset
• Jänteet
Kuva: Freepik
TULE-kivun syitä kouluikäisillä
• äkillinen tapaturma tai
rasitusvamma (apofysiitit)
• ’kasvukivut’
• normaali rasituksen jälkeinen
lihaskipu
• niska-hartia ja selkäperäinen
kipu
• laaja-alaiset ja paikalliset kipu
oireyhtymät
• tulehduksellinen reumasairaus
• bakteeritulehdus
• syöpäsairaus
Liikunta ja TULE-terveys
• Liikunta kasvuiässä
vahvistaa tuki- ja
liikuntaelimistöä.
• lihasten kasvu ja
voiman lisääntyminen
• luuston massan ja
tiheyden lisääntyminen
• nivelrustojen
kestävyys
• nivelsiteiden, jänteiden
ja nivelkapseleiden
vahvistuminen
Liikunta tuki- ja liikuntaelimistön
oireiden hoidossa, esim.
kestävyysliikunta ja terapeuttinen
harjoittelu
Liikuntasuositukset kouluikäisille
Fyysisen aktiivisuuden
suositus kouluikäisille
7–18-vuotiaille
Nuorten liikuntasuositus
13–18 v
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008.
Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. UKK-instituutti.
Suositus paikallaanolosta
• Yli kahden tunnin
pituisia istumisjaksoja
tulee välttää.
• Ruutuaikaa
viihdemedian ääressä
korkeintaan kaksi
tuntia päivässä.
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä
2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry.
Kuva: Freepik
Tyypillisimpien
tuki- ja
liikuntaelimistön
ongelmien yleisyys
kouluikäisillä
Rankakipu nuorilla
Jeffries ym. 2007, Hakala ym. 2002
Kuva:Freepik
• sisältää niska-hartiakivun ja
selkäkivun
• lisääntynyt 1980-luvulta asti
• yleistyy iän myötä
• noin 18-vuotiaana yhtä yleistä kuin
aikuisilla
• yhteys rankakipuun aikuisena
Rankakipu nuorilla
Alaselkäkipu
• ajoittain 30-50 %:lla
kouluikäisistä
• yleistyy 18 ikävuoteen asti
• luokittelu
 spesifin sairauden
aiheuttama
 varhainen lannerangan
välilevyvaurio
 epäspesifinen kipu
Niska-hartiakipu
• Kouluterveyskysely 2015:
8. ja 9. luokka
 Lähes päivittäin: 7 % pojista,
15 % tytöistä
 Viikoittain: 21 % pojista, 38 %
tytöistä
• Yleisempää tytöillä
• Päänsärkyyn liittyy usein niska-
hartiakipua.
• Lievä välilevyn rappeuma ei
näyttäisi olevan yhteydessä
oireisiin.
• Syy yleensä mekaaninen tai
toiminnallinen häiriö, kipu
harvoin vain yhdestä
rakenteesta johtuvaa.
Laaja-alainen kipu
• Kipua vähintään kahdella kehon
alueella.
• 3‒5 lk oppilaista laaja-alaista TULE-
kipua 7 %:lla viimeisen 3 kk aikana

14‒16 v. ikäisistä laaja-alaista kipua
15 %:lla
• Niska ja selkäkipu ovat laaja-alaisen
kivun riskitekijä 4 vuoden seurannassa.
(Mikkelsson ym. 2008)
TULE-ongelmiin
yhteydessä olevat
tekijät
Mieliala
• Kuormittavat tapahtumat
ylittävät psyykkisen
kestokyvyn
> psykosomaattiset
kipuoireet.
• Masennusoireet ovat
yhteydessä niska-
hartiakipuun.
• Masennusoireilla ja
käytösongelmilla on yhteys
laaja-alaiseen kipuun.
• TULE-kipu voi aiheuttaa
mielialaoireita.
Kuva:Freepik
Myrtveit ym. 2014, Mikkelsson
ym. 2008
Uni
• Unirytmin ongelmat ja
päiväväsymys liittyvät
laaja-alaisiin kipuihin.
• Päiväväsymys lisää
liikuntavammojen
riskiä.
Kuva:Freepik
Tupakka
• edesauttaa
välilevyjen
rappeutumista
• lisää niska-hartia ja
selkäkivun
ilmaantumisen
todennäköisyyttä
Kuva:Freepik
Ravitsemus ja paino
Vajaaravitsemus
• altistaa kuukautisten
poisjäännille ja
osteoporoosille
• lisää
rasitusmurtumien
riskiä
• vaikutus
selkäkipuun
Ylipaino
• lisää hieman
selkäkivun
todennäköisyyttä
• vaikeasti ylipainoisilla
enemmän tule-oireita,
erityisesti polvikipua,
sekä murtumia
Taylor ym 2006
Fyysinen aktiivisuus
Liikunta
• Fyysisesti aktiivisemmilla
on vähemmän niska-
hartiakipua.
• Paljon urheilevilla ja
yläraajoja staattisesti
kuormittavilla on
enemmän.
• Yli 6 t viikossa urheilevilla
lapsilla on enemmän
selkäkipua kuin
urheilemattomilla.
Paikallaanolo
• Runsaasti paikallaan
olevilla on enemmän
alaselkäkipua, erityisesti
istuminen pahentaa.
• Runsaasti tietokonetta
käyttävillä (yli 2-3 t) on
enemmän niska-
hartiakipua.
Hakala ym. 2006, Myrtveit ym.
2014
Niska-hartia ja alaselkä kipu
seuranuorilla ja ei-seuranuorilla
• 14-16 v. nuoret, n=1601
• Toistuva kipu viimeisen 3 kk aikana
 Niska-hartia: 56 %:lla tytöistä ja 27 %:lla pojista
 Alaselkä: 35 %:lla tytöistä ja 25 %:lla pojista
• Seuranuori pojilla oli enemmän alaselkäkipua.
• Seuranuori tytöillä oli vähemmän niska-
hartiakipua.
• Runsaampi ruutuaika oli yhteydessä niska-
hartiakipuun pojilla ja alaselkäkipuun tytöillä ja
pojilla.
Rossi ym. 2016
Mitkä tekijät vaikuttavat kouluikäisten
tule-oireiden ilmaantumiseen?
On tutkimusnäyttöä
vaikutuksesta
• matalampi
sosioekonominen asema
lisää riskiä pitkällä
aikavälillä (vuosia)
• negatiiviset mielialaoireet,
kuten masennus ja
ahdistuneisuus, lisäävät
myös pitkittymisen riskiä
• tupakointi todennäköisesti
• naissukupuoli
Ei näyttöä vaikutuksesta
• korkea BMI
• nivelten yliliikkuvuus,
selittää oireiden
pysyvyyttä
Huquet ym. 2016
Näkökulmia
TULE-ongelmien
ehkäisyyn ja hoitoon
Aikaisempi TULE-kipu on
tärkein TULE-kivun riskitekijä,
sama koskee liikuntavammoja
> ennaltaehkäisyn merkitys
TULE-kivun aiheuttama haitta
• poissaolot koulusta
• poissaolot harrastuksista
• sosiaalisen elämän kaventuminen
• univaikeudet
• masennus, ahdistuneisuus
• vanhempien huoli ja poissaolo työstä
• kansantaloudellinen merkitys
Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
• Liikunnan minimisuositus täyttyi
- 49 %:lla alakoululaisista ja
- 18 %:lla yläkoululaisista.
• Liikuntaa on enemmän arkipäivinä kuin
viikonloppuina
• Pojat ovat aktiivisempia kuin tytöt,
pojilla myös ruutuaikaa enemmän
• 9‒15 v: 25 %:lla ruutuaikasuositus
toteutuu 5 päivänä viikossa.
• Alakoululaiset ovat paikallaan 6.4 t
päivässä, yläkoululaiset 8.2 t päivässä.
• 47 % kaikesta paikallaanolosta kertyy
koulussa.
• n. 85 % kulkee korkeintaan 3 km
koulumatkan lihasvoimin.
• Vanhempien tuki on tärkeää, ystävien
tapaaminen on tärkeä motiivi liikkua.
Lasten ja nuorten liikunta Suomessa tuloskortti 2016
Liikuntavammat kasvuikäisillä
• Äkilliset tapaturmat:
ruhjeet, haavat,
revähdykset,
venähdykset, murtumat
• Rasitusvammat:
penikkavaivat,
rasitusmurtumat,
apofysiitit
Niska-hartiakivun hoito
• niskalihasten isometrinen harjoittelu ja
hartiaseudun lihasten dynaaminen
harjoittelu: lihasvoiman ja kestävyyden
lisääminen
• ryhdin korjaus ja kuormittavien asentojen
välttäminen
• venytysharjoitteet ja kestävyysharjoittelu
vaikuttavat vain vähän niskakipuun
• lihaskuntoharjoittelun on todettu
vähentävän myös päänsärkyä
• tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö
Ylävartalon kuormitus
Pyri tähän Vältä tätä
Kuvat:EijaSavolainen
Selkävaivat koululaisella
• Ohjattu harjoitusohjelma vähentää kivun
voimakkuutta jonkin verran.
• Neuvonta ja harjoittelu yhdessä voivat
vähentää alaselkäkipuja kouluikäisillä ja
varusmiehillä.
Michaeleff ym. 2014, Hill ym. 2015, Suni ym. 2013
Tervekoululainen.fi
Lantion ja alaselän neutraali asento
Lannerangan asennon hallinta
-pidä toinen jalka edessä
Pyri tähän Vältä tätä
Kuvat:EijaSavolainen
Liikuntavammojen ehkäisy koulun
näkökulmasta
• riittävä kokonaisliikunnan määrä, istumisen
tauottaminen
• liikunnan monipuolisuus
• kilpailu lisää vammariskiä
• välipala n. tunti ennen liikuntaa
• alku- ja loppuverryttelyt liikuntatunneilla
• säännölliseen elämänrytmiin kannustaminen
• varusteiden, välineiden ja olosuhteiden
huomioiminen
• ei urheilua sairaana, vammojen kuntoutumisen
huomioiminen
Mukaeltu Pasanen 2015
Milloin hoidossa
tarvitaan
ammattilaisen apua?
Milloin ainakin tarvitaan terveydenhuollon
ammattilaisen arviota pikaisesti?
• kipu jatkuvaa tai ei lievity levossa
• voimakas, paheneva tai hallitsematon kipu
• kipu on laaja-alaista
• yleisvointi ei ole normaali tai on kuumetta
• muiden elinjärjestelmien oireet
• ontuminen vaikka ei olisi kipua
• asentovirhe esim. tapaturman jälkeen
• tulehduksen merkit
• ei pysty käyttämään raajaa normaalisti tai esim.
vamma muuten mietityttää
Muut tilanteet
• Muissakin toistuvissa tule-ongelmissa on hyvä
hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen
arvioon.
• Taustalla olevien tekijöiden selvittäminen, esim.
masennus tai ahdistuneisuus, sosiaalisen
ympäristön ongelmat.
• Kroonistumisen ehkäisy, fysioterapiasta on usein
apua.
Miten opettaja voi auttaa?
• Kuunnella oppilasta ja keskustella hänen
kanssaan. Kysyä, onko huolia.
• Keskustella vanhempien kanssa, ohjata
terveydenhoitajalle tai lääkärille.
• Kannustaa noudattamaan terveellisiä
elintapoja: uni, liikunta, ruutuaika,
ravitsemus, tupakointi.
• Sisällyttää opetukseen asentotottumusten
opastusta, ryhtiä ja lihastasapainoa
säilyttävää liikuntaa ja rentoutusharjoituksia
osana liikunnan ja terveystiedon opetusta.
Näkökulmia liikuntaan osallistumiseen
• Sellaista liikuntaa, joka ei rasita vamma-aluetta
voi vammasta riippuen tehdä, esim. keskivartaloa
vahvistavat harjoitteet, kävely, fysioterapeutin
ohjaamat harjoitteet jne.
• Porukassa mukana pysyminen on tärkeää.
• Tauon jälkeen paluu normaaliin liikuntaan
asteittain.
Käytännön työkaluja
• tervekoululainen.fi: videot ja
oppimateriaalit
• terveurheilija.fi-nettisivut, Terve Urheilija
Youtube-kanava ja -mobiilisovellus:
alkuverryttelyohjelmat, liikehallinnan
testaus
• VoimanPolku-mobiilisovellus: monipuolisia
voimaharjoitteita koko keholle
• oivamieli.fi: rentoutusharjoituksia
• Smart Moves/Terve koululainen: mobiilipelit
Spineblast Inc ja SprintGame
• Liikunnan Käypä Hoito -suositus, videot
KIITOS!
Suomenkielistä kirjallisuutta
• Arokoski, Mikkelsson, Pohjolainen, Viikari-Juntura. Fysiatria. 2015.
Kustannus Oy Duodecim. Luvut. 5.Kipu ja 12. Kasvuikäisten
selkäsairaudet ja niska-hartiakipu.
• Kalso, Haanpää, Vaino. Kipu. 2009. Kustannus Oy Duodecim.
Luku: Lasten kipu.
• Hakkarainen, H. Pasanen, K. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu.
Suomen Valmentajat. VK-Kustannus Oy. 2015.
• Arokoski J, Laimi K. Nuoren niska-hartiakipu on yleinen vaiva.
Suomen Lääkärilehti 2014;69(12):879-884
• Niskakipu Käypä Hoito -suositus
• Kouluterveyskyselyn tuloksia: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset
Tutkimusartikkeleita
• Hakala P, Rimpelä A, Salminen JJ, Virtanen SM, Rimpelä M. BMJ. 2002 Oct 5;325(7367):743. Back, neck, and shoulder pain in Finnish adolescents:
national cross sectional surveys.
• Hakala PT, Rimpelä AH, Saarni LA, Salminen JJ. Eur J Public Health. 2006 Oct;16(5):536-41. Frequent computer-related activities increase the risk of
neck-shoulder and low back pain in adolescents.
• Hill J, Keating J. Physical Therapy. 95:4. 2015. Daily Exercises and Education for Preventing Low Back Pain in Children: Cluster Randomized
Controlled Trial.
• Huguet A, Tougas ME, Hayden J, McGrath PJ, Stinson JN, Chambers CT. Pain. 2016 Dec;157(12):2640-2656. Systematic review with meta-
analysis of childhood and adolescent risk and prognostic factors for musculoskeletal pain
• Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Nov 1;32(23):2630-7. Epidemiology of adolescent spinal pain: a
systematic overview of the research literature.
• Michaleff ZA, Kamper SJ, Maher CG, Evans R, Broderick C, Henschke N. Eur Spine J. 2014 Oct;23(10):2046-58.Low back pain in children and
adolescents: a systematic review and meta-analysis evaluating the effectiveness of conservative interventions.
• Mikkelsson M, El-Metwally A, Kautiainen H, Auvinen A, Macfarlane GJ, Salminen JJ. Pain. 2008 Sep 15;138(3):681-7. Onset, prognosis and risk
factors for widespread pain in schoolchildren: A prospective 4-year follow-up study
• Myrtveit SM, Sivertsen B, Skogen JC, Frostholm L, Stormark KM, Hysing M. J Adolesc Health. 2014 Sep;55(3):366-72. Adolescent neck and shoulder
pain--the association with depression, physical activity, screen-based activities, and use of health care services.
• Picavet HS, Berentzen N, Scheuer N, Ostelo RW, Brunekreef B, Smit HA, Wijga A.Pain. Dec;157(12):2826-2833. 2016.
Musculoskeletal complaints while growing up from age 11 to age 14: the PIAMA birth cohort study.
• Tsuyoshi Sato, Takui Ito, Toru Hirano, Osamu Morita, Ren Kikuchi, Naoto Endo, and Naohito Tanabe. Eur Spine J. 2011 Jan; 20(1): 94–99. Low back
pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities
• Suni JH1, Taanila H, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Pihlajamäki H, Parkkari J. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Mar 1;38(5):375-84.
Neuromuscular exercise and counseling decrease absenteeism due to low back pain in young conscripts: a randomized, population-based primary
prevention study.
• Taylor E, Theim K, BA, Margaret C. Mirch, Samareh Ghorbani, Marian Tanofsky-Kraff, Diane C. Adler-Wailes, Sheila Brady, James C. Reynolds,
Karim A. Calis and Jack A. Yanovski. 2006 June ; 117(6): 2167–2174. Orthopedic Complications of Overweight in Children and Adolescents.

More Related Content

What's hot

Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli YlitaloLapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
sarilvonen
 

What's hot (20)

Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
 
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan? Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
 
Päivikki Koponen: Väestötutkimustietoa ulkomaalaistaustaisista ja etnisistä v...
Päivikki Koponen: Väestötutkimustietoa ulkomaalaistaustaisista ja etnisistä v...Päivikki Koponen: Väestötutkimustietoa ulkomaalaistaustaisista ja etnisistä v...
Päivikki Koponen: Väestötutkimustietoa ulkomaalaistaustaisista ja etnisistä v...
 
Miten lasten lihavuuden hoitoa ja hoitopolkuja voidaan kehittää?
Miten lasten lihavuuden hoitoa ja hoitopolkuja voidaan kehittää?Miten lasten lihavuuden hoitoa ja hoitopolkuja voidaan kehittää?
Miten lasten lihavuuden hoitoa ja hoitopolkuja voidaan kehittää?
 
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuisetLeila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
Leila Karhunen: Elintapaohjaus – miten toteutetaan? - aikuiset
 
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyölläLasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
Lasten liikunnan edistäminen hallintokuntien yhteistyöllä
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
 
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
 
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
 
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli YlitaloLapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
Lapsen ylipainon puheeksi otto Samuli Ylitalo
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
 
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
 
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi VasankariLiikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
 
Heli Kuusipalo: Ravitsemussuositukset eri väestöryhmille
Heli Kuusipalo: Ravitsemussuositukset eri väestöryhmilleHeli Kuusipalo: Ravitsemussuositukset eri väestöryhmille
Heli Kuusipalo: Ravitsemussuositukset eri väestöryhmille
 
Miten liikkumisen suositukset toteutuvat suomalaisissa väestötutkimuksissa?
Miten liikkumisen suositukset toteutuvat suomalaisissa väestötutkimuksissa?Miten liikkumisen suositukset toteutuvat suomalaisissa väestötutkimuksissa?
Miten liikkumisen suositukset toteutuvat suomalaisissa väestötutkimuksissa?
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
 
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi MansikkamäkiLiikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
Liikunta vaihtoehtona vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Kirsi Mansikkamäki
 

Similar to TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat

Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominenTyöelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
vkrannila
 

Similar to TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat (20)

Miranda Helena, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus - TEY ry 60 v. Selkä suo...
Miranda Helena, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus - TEY ry 60 v. Selkä suo...Miranda Helena, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus - TEY ry 60 v. Selkä suo...
Miranda Helena, Helsingin kaupungin Työterveyskeskus - TEY ry 60 v. Selkä suo...
 
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana SuniMistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
Mistä koostuu vaikuttava lihaskuntoharjoittelu ja selkäneuvonta? Jaana Suni
 
Väkivallan vaikutus lapsen kehitykseen
Väkivallan vaikutus lapsen kehitykseenVäkivallan vaikutus lapsen kehitykseen
Väkivallan vaikutus lapsen kehitykseen
 
Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominenTyöelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
Työelämäjakson esitys sote-ala Marja LehtoTuominen
 
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
Eija Kalso Miten kuolevan potilaan kivunhoito onnistuu? 5.6.2015
 
Kivun psykologiaa hammaslääketieteen kandeille // http://terhirunsio.wordpres...
Kivun psykologiaa hammaslääketieteen kandeille // http://terhirunsio.wordpres...Kivun psykologiaa hammaslääketieteen kandeille // http://terhirunsio.wordpres...
Kivun psykologiaa hammaslääketieteen kandeille // http://terhirunsio.wordpres...
 
Ppt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitysPpt vv 170215_esitys
Ppt vv 170215_esitys
 
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
Muistisairaiden toimintakyvyn tukeminen – esimerkkejä vaikuttavuudesta kaisu ...
 
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari ParkkariNuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
Nuoren urheilijan väsymys: jaksaminen ja arjen hallinta. Jari Parkkari
 
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmatKilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
Kilpa- ja kuntourheilijan yleisimmät terveysongelmat
 
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistusTuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
Tuomo Ronkainen: Lasten ja nuorten narkolepsia – psykososiaalisen tuen ohjeistus
 
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveydenhoito perusterveydenhuoll...
 
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta? Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
Harri Lindholm ja Sirpa Lusa: liike vai lepo: milloin etu, milloin haitta?
 
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 20211. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
 
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
Aino Mattila; Transtutkittavien määrä kasvaa eksponentiaalisesti - Mikä neuvo...
 
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi VasankariSairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
 
Psykiatrinen hoito tänään
Psykiatrinen hoito tänäänPsykiatrinen hoito tänään
Psykiatrinen hoito tänään
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä 11.4.2017
 
Psykofyysinen fysioterapia vakavasti traumatisoituneen pakolaisen hoidossa
Psykofyysinen fysioterapia vakavasti traumatisoituneen pakolaisen hoidossaPsykofyysinen fysioterapia vakavasti traumatisoituneen pakolaisen hoidossa
Psykofyysinen fysioterapia vakavasti traumatisoituneen pakolaisen hoidossa
 

More from Tervekoululainen

More from Tervekoululainen (17)

Move!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsvikten
 
Move!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gym
 
Move!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstips
 
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
 

TEKO webinaari 3 Koululaisten tule-ongelmat

 • 1. Tervetuloa! Teemana tänään: Koululaisten tule-ongelmat Asiantuntijana: Kerttu Toivo, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 2.
 • 3. Turvallisinta on, että lapsi ja nuori liikkuu. Riittävästi ja monipuolisesti. TEKO − Terve koululainen Rahoitus: STM (2010-2012) ja OKM (2013-2016)
 • 5. Koululaisten tule-ongelmat 24.11.2016 Kerttu Toivo, LL, LitK, erikoistuva lääkäri Terve koululainen -hanke Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti
 • 6. Webinaarin sisältö • Käsitteet • Tyypillisimpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien yleisyys kouluikäisillä • TULE-ongelmiin yhteydessä olevat tekijät • Näkökulmia TULE-ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon • Milloin hoidossa tarvitaan ammattilaisen apua? Kuva: Freepik
 • 7. Kipu • Yleinen TULE-oire • Epämiellyttävä kokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan tai jota kuvataan kudosvaurion käsittein • Henkilökohtainen kokemus, ei pidä kyseenalaistaa • Kivun kokemiseen vaikuttavat psykososiaaliset tekijät • Luokittelu syntymekanismin perusteella: kudosvauriokipu, hermovauriokipu ja idiopaattinen kipu Kuva: Freepik
 • 8. TULE: Tuki- ja liikuntaelimistö • Luusto • Nivelet  Nivelsiteet  Nivelrusto  Nivelkapselit • Lihakset • Jänteet Kuva: Freepik
 • 9. TULE-kivun syitä kouluikäisillä • äkillinen tapaturma tai rasitusvamma (apofysiitit) • ’kasvukivut’ • normaali rasituksen jälkeinen lihaskipu • niska-hartia ja selkäperäinen kipu • laaja-alaiset ja paikalliset kipu oireyhtymät • tulehduksellinen reumasairaus • bakteeritulehdus • syöpäsairaus
 • 10. Liikunta ja TULE-terveys • Liikunta kasvuiässä vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä. • lihasten kasvu ja voiman lisääntyminen • luuston massan ja tiheyden lisääntyminen • nivelrustojen kestävyys • nivelsiteiden, jänteiden ja nivelkapseleiden vahvistuminen Liikunta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa, esim. kestävyysliikunta ja terapeuttinen harjoittelu
 • 11. Liikuntasuositukset kouluikäisille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille Nuorten liikuntasuositus 13–18 v Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. UKK-instituutti.
 • 12. Suositus paikallaanolosta • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry. Kuva: Freepik
 • 14. Rankakipu nuorilla Jeffries ym. 2007, Hakala ym. 2002 Kuva:Freepik • sisältää niska-hartiakivun ja selkäkivun • lisääntynyt 1980-luvulta asti • yleistyy iän myötä • noin 18-vuotiaana yhtä yleistä kuin aikuisilla • yhteys rankakipuun aikuisena
 • 15. Rankakipu nuorilla Alaselkäkipu • ajoittain 30-50 %:lla kouluikäisistä • yleistyy 18 ikävuoteen asti • luokittelu  spesifin sairauden aiheuttama  varhainen lannerangan välilevyvaurio  epäspesifinen kipu Niska-hartiakipu • Kouluterveyskysely 2015: 8. ja 9. luokka  Lähes päivittäin: 7 % pojista, 15 % tytöistä  Viikoittain: 21 % pojista, 38 % tytöistä • Yleisempää tytöillä • Päänsärkyyn liittyy usein niska- hartiakipua. • Lievä välilevyn rappeuma ei näyttäisi olevan yhteydessä oireisiin. • Syy yleensä mekaaninen tai toiminnallinen häiriö, kipu harvoin vain yhdestä rakenteesta johtuvaa.
 • 16. Laaja-alainen kipu • Kipua vähintään kahdella kehon alueella. • 3‒5 lk oppilaista laaja-alaista TULE- kipua 7 %:lla viimeisen 3 kk aikana  14‒16 v. ikäisistä laaja-alaista kipua 15 %:lla • Niska ja selkäkipu ovat laaja-alaisen kivun riskitekijä 4 vuoden seurannassa. (Mikkelsson ym. 2008)
 • 18. Mieliala • Kuormittavat tapahtumat ylittävät psyykkisen kestokyvyn > psykosomaattiset kipuoireet. • Masennusoireet ovat yhteydessä niska- hartiakipuun. • Masennusoireilla ja käytösongelmilla on yhteys laaja-alaiseen kipuun. • TULE-kipu voi aiheuttaa mielialaoireita. Kuva:Freepik Myrtveit ym. 2014, Mikkelsson ym. 2008
 • 19. Uni • Unirytmin ongelmat ja päiväväsymys liittyvät laaja-alaisiin kipuihin. • Päiväväsymys lisää liikuntavammojen riskiä. Kuva:Freepik
 • 20. Tupakka • edesauttaa välilevyjen rappeutumista • lisää niska-hartia ja selkäkivun ilmaantumisen todennäköisyyttä Kuva:Freepik
 • 21. Ravitsemus ja paino Vajaaravitsemus • altistaa kuukautisten poisjäännille ja osteoporoosille • lisää rasitusmurtumien riskiä • vaikutus selkäkipuun Ylipaino • lisää hieman selkäkivun todennäköisyyttä • vaikeasti ylipainoisilla enemmän tule-oireita, erityisesti polvikipua, sekä murtumia Taylor ym 2006
 • 22. Fyysinen aktiivisuus Liikunta • Fyysisesti aktiivisemmilla on vähemmän niska- hartiakipua. • Paljon urheilevilla ja yläraajoja staattisesti kuormittavilla on enemmän. • Yli 6 t viikossa urheilevilla lapsilla on enemmän selkäkipua kuin urheilemattomilla. Paikallaanolo • Runsaasti paikallaan olevilla on enemmän alaselkäkipua, erityisesti istuminen pahentaa. • Runsaasti tietokonetta käyttävillä (yli 2-3 t) on enemmän niska- hartiakipua. Hakala ym. 2006, Myrtveit ym. 2014
 • 23. Niska-hartia ja alaselkä kipu seuranuorilla ja ei-seuranuorilla • 14-16 v. nuoret, n=1601 • Toistuva kipu viimeisen 3 kk aikana  Niska-hartia: 56 %:lla tytöistä ja 27 %:lla pojista  Alaselkä: 35 %:lla tytöistä ja 25 %:lla pojista • Seuranuori pojilla oli enemmän alaselkäkipua. • Seuranuori tytöillä oli vähemmän niska- hartiakipua. • Runsaampi ruutuaika oli yhteydessä niska- hartiakipuun pojilla ja alaselkäkipuun tytöillä ja pojilla. Rossi ym. 2016
 • 24. Mitkä tekijät vaikuttavat kouluikäisten tule-oireiden ilmaantumiseen? On tutkimusnäyttöä vaikutuksesta • matalampi sosioekonominen asema lisää riskiä pitkällä aikavälillä (vuosia) • negatiiviset mielialaoireet, kuten masennus ja ahdistuneisuus, lisäävät myös pitkittymisen riskiä • tupakointi todennäköisesti • naissukupuoli Ei näyttöä vaikutuksesta • korkea BMI • nivelten yliliikkuvuus, selittää oireiden pysyvyyttä Huquet ym. 2016
 • 26. Aikaisempi TULE-kipu on tärkein TULE-kivun riskitekijä, sama koskee liikuntavammoja > ennaltaehkäisyn merkitys
 • 27. TULE-kivun aiheuttama haitta • poissaolot koulusta • poissaolot harrastuksista • sosiaalisen elämän kaventuminen • univaikeudet • masennus, ahdistuneisuus • vanhempien huoli ja poissaolo työstä • kansantaloudellinen merkitys
 • 28. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa • Liikunnan minimisuositus täyttyi - 49 %:lla alakoululaisista ja - 18 %:lla yläkoululaisista. • Liikuntaa on enemmän arkipäivinä kuin viikonloppuina • Pojat ovat aktiivisempia kuin tytöt, pojilla myös ruutuaikaa enemmän • 9‒15 v: 25 %:lla ruutuaikasuositus toteutuu 5 päivänä viikossa. • Alakoululaiset ovat paikallaan 6.4 t päivässä, yläkoululaiset 8.2 t päivässä. • 47 % kaikesta paikallaanolosta kertyy koulussa. • n. 85 % kulkee korkeintaan 3 km koulumatkan lihasvoimin. • Vanhempien tuki on tärkeää, ystävien tapaaminen on tärkeä motiivi liikkua. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa tuloskortti 2016
 • 29. Liikuntavammat kasvuikäisillä • Äkilliset tapaturmat: ruhjeet, haavat, revähdykset, venähdykset, murtumat • Rasitusvammat: penikkavaivat, rasitusmurtumat, apofysiitit
 • 30. Niska-hartiakivun hoito • niskalihasten isometrinen harjoittelu ja hartiaseudun lihasten dynaaminen harjoittelu: lihasvoiman ja kestävyyden lisääminen • ryhdin korjaus ja kuormittavien asentojen välttäminen • venytysharjoitteet ja kestävyysharjoittelu vaikuttavat vain vähän niskakipuun • lihaskuntoharjoittelun on todettu vähentävän myös päänsärkyä • tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö
 • 31. Ylävartalon kuormitus Pyri tähän Vältä tätä Kuvat:EijaSavolainen
 • 32. Selkävaivat koululaisella • Ohjattu harjoitusohjelma vähentää kivun voimakkuutta jonkin verran. • Neuvonta ja harjoittelu yhdessä voivat vähentää alaselkäkipuja kouluikäisillä ja varusmiehillä. Michaeleff ym. 2014, Hill ym. 2015, Suni ym. 2013
 • 33.
 • 35. Lantion ja alaselän neutraali asento
 • 36. Lannerangan asennon hallinta -pidä toinen jalka edessä Pyri tähän Vältä tätä Kuvat:EijaSavolainen
 • 37. Liikuntavammojen ehkäisy koulun näkökulmasta • riittävä kokonaisliikunnan määrä, istumisen tauottaminen • liikunnan monipuolisuus • kilpailu lisää vammariskiä • välipala n. tunti ennen liikuntaa • alku- ja loppuverryttelyt liikuntatunneilla • säännölliseen elämänrytmiin kannustaminen • varusteiden, välineiden ja olosuhteiden huomioiminen • ei urheilua sairaana, vammojen kuntoutumisen huomioiminen Mukaeltu Pasanen 2015
 • 39. Milloin ainakin tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen arviota pikaisesti? • kipu jatkuvaa tai ei lievity levossa • voimakas, paheneva tai hallitsematon kipu • kipu on laaja-alaista • yleisvointi ei ole normaali tai on kuumetta • muiden elinjärjestelmien oireet • ontuminen vaikka ei olisi kipua • asentovirhe esim. tapaturman jälkeen • tulehduksen merkit • ei pysty käyttämään raajaa normaalisti tai esim. vamma muuten mietityttää
 • 40. Muut tilanteet • Muissakin toistuvissa tule-ongelmissa on hyvä hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen arvioon. • Taustalla olevien tekijöiden selvittäminen, esim. masennus tai ahdistuneisuus, sosiaalisen ympäristön ongelmat. • Kroonistumisen ehkäisy, fysioterapiasta on usein apua.
 • 41. Miten opettaja voi auttaa? • Kuunnella oppilasta ja keskustella hänen kanssaan. Kysyä, onko huolia. • Keskustella vanhempien kanssa, ohjata terveydenhoitajalle tai lääkärille. • Kannustaa noudattamaan terveellisiä elintapoja: uni, liikunta, ruutuaika, ravitsemus, tupakointi. • Sisällyttää opetukseen asentotottumusten opastusta, ryhtiä ja lihastasapainoa säilyttävää liikuntaa ja rentoutusharjoituksia osana liikunnan ja terveystiedon opetusta.
 • 42. Näkökulmia liikuntaan osallistumiseen • Sellaista liikuntaa, joka ei rasita vamma-aluetta voi vammasta riippuen tehdä, esim. keskivartaloa vahvistavat harjoitteet, kävely, fysioterapeutin ohjaamat harjoitteet jne. • Porukassa mukana pysyminen on tärkeää. • Tauon jälkeen paluu normaaliin liikuntaan asteittain.
 • 43. Käytännön työkaluja • tervekoululainen.fi: videot ja oppimateriaalit • terveurheilija.fi-nettisivut, Terve Urheilija Youtube-kanava ja -mobiilisovellus: alkuverryttelyohjelmat, liikehallinnan testaus • VoimanPolku-mobiilisovellus: monipuolisia voimaharjoitteita koko keholle • oivamieli.fi: rentoutusharjoituksia • Smart Moves/Terve koululainen: mobiilipelit Spineblast Inc ja SprintGame • Liikunnan Käypä Hoito -suositus, videot
 • 45. Suomenkielistä kirjallisuutta • Arokoski, Mikkelsson, Pohjolainen, Viikari-Juntura. Fysiatria. 2015. Kustannus Oy Duodecim. Luvut. 5.Kipu ja 12. Kasvuikäisten selkäsairaudet ja niska-hartiakipu. • Kalso, Haanpää, Vaino. Kipu. 2009. Kustannus Oy Duodecim. Luku: Lasten kipu. • Hakkarainen, H. Pasanen, K. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. Suomen Valmentajat. VK-Kustannus Oy. 2015. • Arokoski J, Laimi K. Nuoren niska-hartiakipu on yleinen vaiva. Suomen Lääkärilehti 2014;69(12):879-884 • Niskakipu Käypä Hoito -suositus • Kouluterveyskyselyn tuloksia: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja- asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset
 • 46. Tutkimusartikkeleita • Hakala P, Rimpelä A, Salminen JJ, Virtanen SM, Rimpelä M. BMJ. 2002 Oct 5;325(7367):743. Back, neck, and shoulder pain in Finnish adolescents: national cross sectional surveys. • Hakala PT, Rimpelä AH, Saarni LA, Salminen JJ. Eur J Public Health. 2006 Oct;16(5):536-41. Frequent computer-related activities increase the risk of neck-shoulder and low back pain in adolescents. • Hill J, Keating J. Physical Therapy. 95:4. 2015. Daily Exercises and Education for Preventing Low Back Pain in Children: Cluster Randomized Controlled Trial. • Huguet A, Tougas ME, Hayden J, McGrath PJ, Stinson JN, Chambers CT. Pain. 2016 Dec;157(12):2640-2656. Systematic review with meta- analysis of childhood and adolescent risk and prognostic factors for musculoskeletal pain • Jeffries LJ, Milanese SF, Grimmer-Somers KA. Spine (Phila Pa 1976). 2007 Nov 1;32(23):2630-7. Epidemiology of adolescent spinal pain: a systematic overview of the research literature. • Michaleff ZA, Kamper SJ, Maher CG, Evans R, Broderick C, Henschke N. Eur Spine J. 2014 Oct;23(10):2046-58.Low back pain in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis evaluating the effectiveness of conservative interventions. • Mikkelsson M, El-Metwally A, Kautiainen H, Auvinen A, Macfarlane GJ, Salminen JJ. Pain. 2008 Sep 15;138(3):681-7. Onset, prognosis and risk factors for widespread pain in schoolchildren: A prospective 4-year follow-up study • Myrtveit SM, Sivertsen B, Skogen JC, Frostholm L, Stormark KM, Hysing M. J Adolesc Health. 2014 Sep;55(3):366-72. Adolescent neck and shoulder pain--the association with depression, physical activity, screen-based activities, and use of health care services. • Picavet HS, Berentzen N, Scheuer N, Ostelo RW, Brunekreef B, Smit HA, Wijga A.Pain. Dec;157(12):2826-2833. 2016. Musculoskeletal complaints while growing up from age 11 to age 14: the PIAMA birth cohort study. • Tsuyoshi Sato, Takui Ito, Toru Hirano, Osamu Morita, Ren Kikuchi, Naoto Endo, and Naohito Tanabe. Eur Spine J. 2011 Jan; 20(1): 94–99. Low back pain in childhood and adolescence: assessment of sports activities • Suni JH1, Taanila H, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Pihlajamäki H, Parkkari J. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Mar 1;38(5):375-84. Neuromuscular exercise and counseling decrease absenteeism due to low back pain in young conscripts: a randomized, population-based primary prevention study. • Taylor E, Theim K, BA, Margaret C. Mirch, Samareh Ghorbani, Marian Tanofsky-Kraff, Diane C. Adler-Wailes, Sheila Brady, James C. Reynolds, Karim A. Calis and Jack A. Yanovski. 2006 June ; 117(6): 2167–2174. Orthopedic Complications of Overweight in Children and Adolescents.