Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інтернет-сервіси для самоосвіти

629 views

Published on

або Як ефективно навчатися в бібліотеці

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Інтернет-сервіси для самоосвіти

 1. 1. Тернопіль 2018 ТОУНБ Як ефективно навчатися в бібліотеці Інтернет-сервіси для самоосвіти або Світлана Воробель, завідувач відділу інформації ТОУНБ
 2. 2. Робочі навички - 2020 Неординарнемислення Соціальнийінтелект Інноваційнета адаптивнемислення Міжкультурна компетентність Алгоритмічнемислення Умінняфільтрувати зайвуінформацію Умінняпрацюватиз сучаснимимедіа Умінняпрацювати віддалено https://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 3. 3. .... якщо ти розумієш, що від тебе чекають, хто очікує, що таке успіх, і чи потрібен тобі успіх. Чому всі покоління переймаються освітою? 1. Світ змінюється 2. Змінюються діти / студенти / люди 3. Постійно 4. Бути готовим до того, що від тебе чекають – запорука успіху
 4. 4. очне змішане онлайн Не може бути того, «де ми хочемо бути » без аналізу «де ми зараз є»
 5. 5. Освіта через пізнання Евтагогіка • Мета • Мотивація • Ресурси • Пріоритети • Креативність • Особисте бачення • Нестандартні підходи
 6. 6. Результат самоосвіти Кожна діяльність безглузда, якщо в її результаті не створюється якийсь продукт, або немає будь-яких досягнень. І в особистому плані самоосвіти бібліотекаря обов'язково необхідний список результатів, які повинні бути досягнуті за певний термін.
 7. 7. Як іти? http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/Square-wheels-548x211.jpg «Найбільшою небезпекою у часи змін є не зміна, а дії відповідно до вчорашньої логіки!» ©Пітер Ф. Друкер
 8. 8. http://e-osvita.te.ua Дистанційне навчання
 9. 9. Курси / навчальні матеріалиhttps://ula.org.ua
 10. 10. Вебінари та канали youtube
 11. 11. OCLC Online Computer Library Centerhttps://www.oclc.org/en/home.html
 12. 12. webjunction.org
 13. 13. Американська бібліотечна асоціація (ALA) ala.org/educationcareers/elearning
 14. 14. МВOК Massive Open Online Course Massive (масовий) – для проведення цього курсу потрібна велика кількіс ть учасників, як показує практика тільки 10-15% учасників, що зареєстру валися, активно працюють, тому для оптимальної роботи та генерації ін формації потрібно від 30 до 50 активних учасників Open (відкритий): курс є безоплатним і будь-хто і в будь-який момент мо же приєднатися до нього Online (дистанційний тип онлайн) означає, що матеріали курсу та резуль тати спільної роботи знаходяться в мережі Інтернет у відкритому для уч асників доступі Course (курс): мається на увазі, що він має назву, відповідну структуру, п равила роботи та загальні цілі, які згодом для кожного учасника можуть трансформуватися
 15. 15. Як це працює?
 16. 16. Популярні освітні інтернет-платформи Coursera MIT Open Courseware Udacity Khan Academy FutureLearn edX Canvas Network MyEducationKey
 17. 17. Агрегатори курсів швидкий і зручний пошук можливість порівняти якість курсів індивідуальний план навчання
 18. 18. Онлайн-платформа CourseBuffetcoursebuffet.com
 19. 19. EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) 2014 - 2016 https://platform.europeanmoocs.eu/
 20. 20. Prometheus «Prometheus» – громадський проект масових відкритих онлайн-курсів ( МВОК). У співпраці з викладачами кращих ВНЗ України ми створюємо та розміщуємо МВОК на власній онлайн-платформі та надаємо безкош товну можливість університетам, організаціям та провідним компаніям публікувати та розповсюджувати курси на цій платформі. Ми відкрива ємо безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів уні верситетського рівня всім охочим в Україні. Prometheus.org.ua
 21. 21. www.ed-era.com
 22. 22. Skillsacademywww.skillsacademy.com.ua
 23. 23. ВУМ ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ Online.vum.org.ua
 24. 24. Список використаних і рекомендованих джерел 1. Гаврилишин, Б. Самоосвіта як мотивувати себе Електронний ресурс  / Б. Гаврилишин // Благодійний фонд Богдана Гаврил ишина. - Київ, 2017. – Режим доступу: https://youtu.be/C6vLR1NUS6E, вільний. 2. Гібридній війні - ні! Гібридному(змішаному) навчанню - так! Електронний ресурс  : матеріали круглого столу «Змішане навч ання (blended learning): досвід, проблеми, перспективи» // Освітня політика. – Київ, 2013 - Режим доступу: http://education-ua.o rg/ua/draft-regulations/531-gibridnij-vijni-ni-gibridnomu-zmishanomu-navchannyu-tak , вільний. 3. Игнатович, Е. В. Хьютагогика как зарубежная концепция самостоятельного обучения Електронний ресурс  / Е. В. Игнатович // Непрерывное образование: ХХІ век : науч. эл. ежеквартальный ж-л. - Петрозаводск, 2013. – Вып. 3. – Режим доступу: http:// lll21.petrsu.ru, вільний. 4. Кухаренко, В. М. Тренды развития дистанционного обучения в 2016 году Електронний ресурс  / Кухаренко В.М. – Режим до ступу: https://www.slideshare.net/Corporate_E-Learning_UA/2016-56278819, вільний 5. Лавриш, Ю. Технології активного навчання у просторі хьютагогіки [Текст] / Ю. Лавриш // Педагогічні науки: теорія, історія, інн оваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Мака ренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 54–65. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4551, вільний 6. Пічугіна, І. С. Самоосвіта дорослих в сучасному комп’ютерно орієнтованому середовищі Електронний ресурс  / І. Пічугіна // Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь» / ІІТЗН НАПН Україн и. - Київ, 2013. - С. 103-106. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6752, вільний. 7. Якушко, Т. Он‐лайн ресурси для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Електронний ресурс / Т. Якушко. – Режим доступу: https://docs.google.com/presentation/d/1on2ky6bA_0ex5MwXeRzMd0tQXNFj6E4PhubFAYMG4i8/edit#, вільний.

×