Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2ivitajad

421 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K2ivitajad

  1. 1. 6 L AUPÄEV 2. MÄRTS 2013PEREELU: Hull töökoormus omavahelistele suhetele põntsu ei panePerekond käivitajad Sõbrad on ristinud Terje Bürklandi ja Jaa-nus Ratturi perekond käivitajateks. Sest Jaa-nus töötab ühe Ida-Viru tööstuse lipulaeva - õli-tehase Enefit 280 käivitusjuhina ja Terje pu-hub tuult tiibadesse maakonna tänavusele turis-mimagnetile - Kiviõli seiklusturismi keskusele.SIRLE SOMMER-KALDA mine. Laias laastus müün agasirle@pohjarannik.ee ikka tervet Ida-Virumaad. Jaanus: Ka minu töö seis- Kuivõrd olete kursis teine- neb tegelikult inimeste juhti-teise koduväliste tegemistega? mises.Või olete mõlemad õhtuks nii Terje: Jaanuselt kogu aegküpsed, et ei taha tööst silpigi küsitakse, no kus see suurvahetada? nupp on, mida vajutatakse, et Jaanus: Pigem see viima- tehas käima läheks.ne. Jaanus: Tegelikult ei ole Terje: Tegelikult ikka rää- üldse nuppe. Operaatorite ain-gime ja olen väga palju kursis sad tööriistad on klaviatuur jasellega, kuidas kivist lõpuks hiir. Selline pilt, mis avanesõli tuleb. Aga kui mõnikord ta- kunagi elektrijaamades, kushan õhtul midagi küsida, siis oli suur pult täis tulesid ja nup-otsustan pigem, et ma ei vii pe, on kadunud.Jaanuse mõtet jälle töölaine- Tuttavad tihti küsivad, mil-le, kui ta on vahepeal saanud les minu töö seisneb või midamõtte sealt lahti rebida. Mina see tehas endast kujutab. Agaoma asjadest ikka räägin. ega sellest täpselt niikuinii aru ei saada. Iga algus läheb üle kivide ja Terje pole siiani mäesuuski alla saanud, aga mäepealikuna Jaanus tõdeb, et käivitusjuhi poole on praegu väga paljud pil-kändude. Seiklusturismi kes- No teeme proovi... töötades on selleks esimest korda soov tekkinud. gud suunatud. "See on nagu maja ehitusegi puhul: tapeetija onkuse Facebooki lehel kohtab Jaanus: Tehases on keskar- PEETER LILLEVÄLI see kõige viimane, kes saab löögi endale." ERAKOGUohtrate kiidusõnade kõrval ka vuti, mis juhib kogu seadmes-nurinat: küll on rajale sattu- tiku tööd. Kujutage ette kõige ja keskealised soovivad liht-nud kive, lund vähe, varustust lihtsamat juhtplokki, mis ju- salt elada.ebapiisavalt ja nädalavahetu- hib ühte kõige lihtsamat sea- Mina mujale tööle ei kipu.sel kimbutavad pikad järje- det, näiteks individuaalmaja Mul oli suur probleem isegikorrad... keskküttekatelt, kus enamas- siis, kui oli variant, et pean ko- Terje: Tegelikult on see loo- ti mõõdetakse temperatuuri lima Tallinna. See oli siis, kuimulik, et mida suurem mass ja kütuse etteannet. Õliteha- saime Jaanusega tuttavaks jatuleb mäele, seda rohkem te- ses on selliseid juhtplokke tu- tema elas Tallinnas ning minakib ebakõlasid. Kas või see, handeid. töötasin Sakal. Olin võimalikuet kivid on kusagil raja peal Otseselt tehast juhivad ope- kolimise üle väga õnnetu het-- kaks nädalat oli tempera- raatorid, aga käivitusmees- keni, kuni Jaanusele tehti siiatuur nullkraadi ümber ja me kond on inseneridest koosnev tööpakkumine.ei saanud teha lund. Ja seda rahvusvaheline meeskond, keslund, mida alt üles viia, lihtsalt koostab kasutusjuhendeid, kui- Kuidas mõjub enesetunde-enam ei jätkunud. Kivid too- das peaks seade käivituma ja le ja suhetele see, kui mõlemavad lume alt välja ka hooletult töörežiimile minema jms. suhtes on tööalaselt ülisuuredpidurdavad lumelaudurid. ootused, mis paratamatult te- Oleme püüdnud teha nii, et Kas tajud, kuidas iga vii- kitab pingeid?ei jäta ühtegi kriitikat vastuse- vitatud tund ja päev põletab Jaanus: See on loodussea-ta. Praegu mul pole probleemi Eesti Energia pappi, mis ei ole dus - tugevamad jäävad ellu.enda kogumise ja vastuse kir- mitte peenraha? Terje: Tegelikult sa ikka tun-jutamisega, aga enne seda hin- Jaanus: Jah, seda tuletatak- netad seda, lased selle endastgan ikka sügavalt sisse... se mulle pidevalt meelde. Sel- läbi, aga see ei tohi olla põhjus, les mõttes on käivitusjuhi poo- miks kusagil uksed hakkavad Jaanus, kui palju oskad Ter- le väga paljud pilgud suuna- paukuma. Kumbki ei tunne süümepiinu, kui peab puhkepäevadelgi tööasju ajama, sest kaasa peab ka.jele tema tööprobleemides nõu tud, kuna muid tegevusi enam Mul on juhtimiskogemust MATTI KÄMÄRÄanda? tehasega ei ole: ehitusfaas on päris pikka aega ja tuleb en- Jaanus: Ikka annan nõu. läbi ja kõik vaatavad käivita- nast ise ka usaldada. Et see, kus on klient kohest teenin- Vau, sa jõuad õppida ka pakume kontrasti: ühes otsasNäiteks rendis on väga eba- jate poole. Arusaadav, see on mis ma teen, on õige. Ja kui dust ootamas, aga sellest hoo- veel. on näiteks Saka, kus ma en-mugavad lauad, kus väljasta- nagu maja ehitusegi puhul: ta- ma olen objektiivne ning võtan limata on kogu aeg midagi töö- Terje: Teen Tartu ülikooli ne töötasin, need ilusad ko-takse varustust - kusagile po- peetija on see kõige viimane, kõiki osapooli arvesse ja sa- alast teha. Muidu oleksid võib- Pärnu kolledžis magistritööd, had, pankrannik, Peipsi. Jale oma suuski ja suusakeppe kes saab löögi endale. Et miks mas ka kaitsen enda seisukoh- olla süümepiinad, et ka näda- õpin turismiteenuste disaini ja teises otsas pole mitte kole-toetada. Olen öelnud, et tehke tapeetija hiljaks jäi. ti, siis see aitab tugevam olla. lavahetusel olen tööga hõiva- juhtimist. Töö teema on Jõhvi dad, vaid just need põnevadlaud sakiliseks või pange sin- Iga väikese asja pärast püssi tud, aga jumal tänatud, Jaanus kui sihtkoha turundus. kohad, mis on nüüd n-ö taas-na mingid suusahoidjad. Jagan Kui suur on tõenäosus, et se- põõsasse ei viska. on samuti. kasutuses: tööstusjäätmeteasjast nii palju, kui olen näi- da tehnoloogiat hiljem ekspor- Jaanus: Ja minul on selles Ainult et süda on vahepeal prügilast on saanud seiklus-nud Soomes kolm korda suu- ditakse ning sinu oskusi ja ko- Kui lumi ära sulab, läheb mõttes hea meel, et siis saan teise kohta liikunud? keskus ja Aidu karjäärialalesatamas käies. gemusi vajatakse mõne aasta elu ilmselt rahulikumaks ja puhkepäevadel peale töö ka Terje: Jõhviga on see, et ma tuleb sõudekanal. Terje: Mina ise pole siiani pärast Jordaanias või USAs? enne motovõistlusi jääb veidi oma hobidega tegelda ja po- elan siin ja tahan, et see are- Muudame tööstusalade siht-mäesuuski alla saanud ja va- Jaanus: Väljavaade on suur, hingetõmbeaega? le samuti sellepärast süüme- neks. Keskusena on ta terve otstarvet, nii et seal saab spor-rem puudus selle vastu ka hu- aga selle aluseks on ikkagi töö- Terje: Siis tekib mul ehk piinu. maakonna süda, mille 50 ki- tida ja seigelda. See huvi, misvi. Nüüd on kihk tulnud, nä- tav tehas ja tehnoloogia. normaalne töörütm, sest prae- lomeetri raadiusesse jäävad oli meie keskuse vastu "Tou-hes emotsioone, mida inime- gu on nii, et saadan südaöö pai- Hull töökoormus pigem kõik Ida-Viru turismiobjektid. resti" messil, oli mulle ka oota-sed mäelt saavad. Meil on vä- Aga kui vaja, oleksid nõus ku viimase töömeili ja nii iga hoiab, mitte ei riku suhteid? Jõhvi peab saama turistile at- matu. Usun, et turism ja kae-ga head koolitajad. Olen saa- piiri taha minema? Ka Terjel päev. Ehkki töötan praegu ko- Terje: Võibolla siis pole ae- raktiivsemaks ja sellel teemal vandusmaastike taaskasutuse-nud tagasisidet inimestelt, kes poleks ilmselt probleemi üks- dus ja käin mäel paar korda ga pisiasjade kallal nokkida. võin ma rääkida kolm päeva. levõtt turismiobjektina on Ida-pole varem kunagi sõitnud, kõik millises maailma otsas nädalas. Juhi töö on üldse vä- Virumaa pääsetee.aga kes tegid 1,5tunnise koo- hakkama saada... ga paljus nähtamatu. Kui tulla tagasi suusakes- Räägime sellest pikemaltlituse läbi ja pärast seda juba Jaanus: Loomulikult annab Jaanus: Ka minul pole kel- kuse juurde, siis Kiviõli olla siis, kui diplomitöö valmis. Mis saab Ida-Virumaastläksidki mäele - see pidavat tu- selline kogemus väga head eel- last kellani töö. Tehase käivita- muutunud nende kolme näda- Aga kuidas mõjub mäekülas- siis, kui meil ei ole enam põ-lema väga ruttu. dused ka rahvusvaheliselt lä- mine praeguses faasis toimub lavahetusega, mis mägi avatud tajatele tööstuslinn Kiviõli? levkivi? Turistid kõiki toita ei bi lüüa, aga Eesti Energial on 24 tundi ööpäevas. Kui paras- on, eestikeelseks linnaks... Terje: Mujalttulnu ootus jõua... Oled pikka aega juhtinud nii suured plaanid siin kodu- jagu ei tegelda garantii- või Terje: Jah, eks need, kes tu- Ida-Virumaa suhtes on siiski Jaanus: See on regionaal-vägesid Saka mõisas. Kas on maalgi. Usun, et tööpuudust seadmete remondiga, on tehas levad mäele, käivad ka linna madal. Inimesed üllatuvad po- poliitiline küsimus. Riik peabmingi oluline erinevus, kas ei tule. 24 tundi ööpäevas töös ja kogu peal ja nüüd on vaja Kiviõli sitiivselt juba sellest, kui saa- mõtlema ka variant B peale,juhtida mõisa või mäge? Terje: Arvan, et need, kes käivituspersonal hõivatud. On praktilist turismikaarti, kus on vad eestikeelset teenindust. mida ta ei tee tõenäoliselt en- Terje: Tegelikult ei ole. Sel- praegu ära lähevad, on esiteks täiesti tavaline, et jõuan koju peal pangaautomaat, apteek, Tahan lähiajal seiklusturis- ne, kui suur häda käes on. Li-ge on see, et sa pead juhtima noored ja teiseks meieealised, alles üheksa paiku. kauplus, kohvik... Joonistasi- mi keskuse kodulehel rääkida saks sellele, et Ida-Virumaalinimesi, mis ei ole üldsegi mit- kellel ei ole sellist tööd, mis Terje: Kui mina panen ik- me sellise googleist väljaprin- sellest, kuhu inimene satub: osatakse toota elektrit ja õli,te lihtne. Ja lõppkokkuvõttes pakuks neile rahuldust, ja ko- ka telefoni öösel hääletu pea- ditud lehele ise. keset töötavat tööstusmaas- on siin olemas kompetents too-teenindad klienti, kes kohale limine on nende ainus võima- le ega lase end ka varahom- Jaanus: Terje peaks oma tikku, sest teisel pool mäge ta ükskõik mida muud, on jutuleb ja ostab kas pääsme või lus teenida raha. Ja neile ei saa mikul üles äratada, siis Jaanu- diplomitöö pealkirja ära muut- suitseb korsten ja sõidavad Nitroferdi näide. Inimesed onpaketi. Muud vahet ei olegi, seda pahaks panna, sest noo- sel on telefon kogu aeg sees. ma, et mitte Jõhvi, vaid Kiviõli kallurid, millel on peal põlev- olemas. On vaja, et siia tulek-lihtsalt valdkonnaga kurssi vii- red tahavad kogeda maailma Me ei seisa kumbki leti taga, sihtturundus. kivikoorem. Ja öelda, et me sid investeeringud.

×