SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
ჯგუფის წევრები:
 სალომე კელბერაშვილი
 თეონა გოდერძიშვილი
   ანა თათრიშვილი
   ნინო ჯარიაშვილი
    ბეტო ბოგვერაძე
  ინსტიტუციონალისტური
  შინაგანი
შეზღუდული
 სამსახურიდან  შესაძლებლობები
გათავისუფლება
 დაბალი პენსია

 არასაკმარისი სოციალური
დახმარებები

 გაუმართავი სადაზღვევო სისტემა
  7 (ერთეული) სახლი ხანდაზმულთა
  და შეზღუდული შესაძლებლობების
  მქონე პირთათვის
  სულ 491 ერთეული ადგილი
  403 (ერთეული) დაკავებული
საერთო დაფინანსება 2987.6 ათასი ლარი

დღის ცენტრებით სარგებლობს 403 ადამიანი

               ასაკით პენსიონერი 666 ათასი ადამიანი
  2011 წლის განმავლობაში „საქართველოს
  კარიტასის“ სამედიცინო პროგრამის
  მობილურმა ჯგუფმა მცხეთა–მთიანეთის
  რეგიონში განახორციელა საქველმოქმედო
  პროექტი, რომელიც მოიცავდა სამედიცინო
  კონსულტაციას, გამოკვლევებს და აუცილებელი
  მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

  პაციენტებს მკურნალობისათვის აუცილებელი
  მედიკამენტები გადაეცათ.
ხანდაზმულთა დასახმარებლად ჩართულნი
     არიან ადგილობრივი და სართაშორისო
          ორგანიზაციები

  2011 წელს “წითელი ჯვრის” კვირეულის  2010 წელს “წითელი ჯვრის”
  ფარგლებში ისანი-სამგორის რაიონში    მხარდაჭერით დახმარება
  “ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი       4500-მდე სოციალურად
  გაიხსნა”.                დაუცველ პირს გაუწიეს
  3. შრომით ურთიერთობაში      4. დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის
  აკრძალულია ნებისმიერი სახის    პირდაპირ ან არაპირდაპირ
  დისკრიმინაცია რასის, კანის    შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან
  ფერის, ენის, ეთნიკური და     იწვევს მისთვის
  სოციალური             დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელ
  კუთვნილების, ეროვნების, წარმ   ი, ღირსების შემლახველი ან
  ოშობის, ქონებრივი და       შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა
  წოდებრივი             პირისთვის ისეთი პირობების
  მდგომარეობის, საცხოვრებელი    შექმნა, რომლებიც პირდაპირ ან
  ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუა  არაპირდაპირ აუარესებს მის
  ლური               მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში
  ორიენტაციის, შეზღუდული      მყოფ სხვა პირთან შედარებით.
  შესაძლებლობის, რელიგიური
  ან რაიმე გაერთიანებისადმი
  კუთვნილების, ოჯახური
  მდგომარეობის, პოლიტიკური
  და სხვა შეხედულების გამო.
მუხლი 5. ა) საპენსიო ასაკის – 65 წლის მიღწევა;
 ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა;
 გ) მარჩენალის გარდაცვალება.         მუხლი 6. პენსიის მიღების უფლება
1. პენსიის მიღების უფლების წარმოშობის საფუძველია ამ კანონის მე-5
  მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლის არსებობა.
 ამასთანავე, საპენსიო ასაკის მიღწევის გამო პენსიის მიღების უფლება
        ქალებს წარმოეშობათ 60 წლის ასაკიდან.
2. პენსიის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება
 წყდება პირის მიერ საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში
ა.)სააგენტოში არსებულ
   შეზღუდული
   შესაძლებლობების მქონე
   პირთათვის, ხანდაზმულთა
   თვის და მზრუნველობას
   მოკლებულ ბავშვთათვის
   ღირსეული ცხოვრების
   პირობების შექმნა;
               ბ) ხანდაზმულთა და შეზღუდული
               შესაძლებლობის მქონე პირთა
               ინსტიტუციონალური პატრონაჟი _
               მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი
               სამედიცინო
               მომსახურება, სამკურნალო-
               სარეაბილიტაცო ღონისძიებების
               გატარება;
  დამოუკიდებლობა;
  მონაწილეობა;
  მოვლა;
  შიდა პოტენციალის რეალიზება და ღირსება
Prezentacia

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Prezentacia

 • 1. ჯგუფის წევრები: სალომე კელბერაშვილი თეონა გოდერძიშვილი ანა თათრიშვილი ნინო ჯარიაშვილი ბეტო ბოგვერაძე
 • 2. ინსტიტუციონალისტური  შინაგანი
 • 3. შეზღუდული სამსახურიდან შესაძლებლობები გათავისუფლება
 • 4.  დაბალი პენსია  არასაკმარისი სოციალური დახმარებები  გაუმართავი სადაზღვევო სისტემა
 • 5. 7 (ერთეული) სახლი ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის  სულ 491 ერთეული ადგილი  403 (ერთეული) დაკავებული
 • 6. საერთო დაფინანსება 2987.6 ათასი ლარი დღის ცენტრებით სარგებლობს 403 ადამიანი ასაკით პენსიონერი 666 ათასი ადამიანი
 • 7. 2011 წლის განმავლობაში „საქართველოს კარიტასის“ სამედიცინო პროგრამის მობილურმა ჯგუფმა მცხეთა–მთიანეთის რეგიონში განახორციელა საქველმოქმედო პროექტი, რომელიც მოიცავდა სამედიცინო კონსულტაციას, გამოკვლევებს და აუცილებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.  პაციენტებს მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტები გადაეცათ.
 • 8. ხანდაზმულთა დასახმარებლად ჩართულნი არიან ადგილობრივი და სართაშორისო ორგანიზაციები  2011 წელს “წითელი ჯვრის” კვირეულის 2010 წელს “წითელი ჯვრის” ფარგლებში ისანი-სამგორის რაიონში მხარდაჭერით დახმარება “ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი 4500-მდე სოციალურად გაიხსნა”. დაუცველ პირს გაუწიეს
 • 9. 3. შრომით ურთიერთობაში 4. დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის აკრძალულია ნებისმიერი სახის პირდაპირ ან არაპირდაპირ დისკრიმინაცია რასის, კანის შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან ფერის, ენის, ეთნიკური და იწვევს მისთვის სოციალური დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელ კუთვნილების, ეროვნების, წარმ ი, ღირსების შემლახველი ან ოშობის, ქონებრივი და შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა წოდებრივი პირისთვის ისეთი პირობების მდგომარეობის, საცხოვრებელი შექმნა, რომლებიც პირდაპირ ან ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუა არაპირდაპირ აუარესებს მის ლური მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში ორიენტაციის, შეზღუდული მყოფ სხვა პირთან შედარებით. შესაძლებლობის, რელიგიური ან რაიმე გაერთიანებისადმი კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულების გამო.
 • 10. მუხლი 5. ა) საპენსიო ასაკის – 65 წლის მიღწევა; ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა; გ) მარჩენალის გარდაცვალება. მუხლი 6. პენსიის მიღების უფლება 1. პენსიის მიღების უფლების წარმოშობის საფუძველია ამ კანონის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლის არსებობა. ამასთანავე, საპენსიო ასაკის მიღწევის გამო პენსიის მიღების უფლება ქალებს წარმოეშობათ 60 წლის ასაკიდან. 2. პენსიის მიღების უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება წყდება პირის მიერ საჯარო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში
 • 11. ა.)სააგენტოში არსებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთა თვის და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა; ბ) ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინსტიტუციონალური პატრონაჟი _ მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო- სარეაბილიტაცო ღონისძიებების გატარება;
 • 12. დამოუკიდებლობა;  მონაწილეობა;  მოვლა;  შიდა პოტენციალის რეალიზება და ღირსება