Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een vuurzee van mensen (Pinksteren 2018)

167 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden op de Pinksteren (B – 2018) tijdens de viering op Ten Bos – Sint Amanduskerk Erembodegem. De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: https://www.kerknet.be/parochie-aalst-hopparochie/inspiratie/vieringen-op-ten-bos

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een vuurzee van mensen (Pinksteren 2018)

 1. 1. There have been mountains that I've tried to climb alone And there have been valleys where I couldn´t see the sun. Like a ship on the ocean without a guiding light Was lost and discouraged, with no hope in sight. In the middle of darkness, in the center of a storm, I know there's a name that I can call. And I call on your name, call on your name, Jesus my friend, I call on your name. You understand, Lord, take my hand, lead ev´ry step that I take In het leven zijn er bergen geweest die ik alleen wilde beklimmen en valleien waarin ik de zon niet kon zien. Zoals een schip op de oceaan, zonder enig licht, was ik verloren en ontmoedigd, geen hoop meer in zicht. In het midden van de duisternis in het oog van de storm weet ik dat er een naam is die ik kan aanroepen. Dus doe ik beroep op Jouw naam, Jezus, Jij die mij begrijpt. Neem mijn hand, Heer en leid me bij elke stap die ik zet.
 2. 2. Jacobus Petrus Andreas
 3. 3. FilipPus Johannes Bartelomeus
 4. 4. Jakobus Tomas Matteus
 5. 5. Taddeus Simon Maria
 6. 6. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.
 7. 7. When cares increase in my heart Your consolation calms my soul And when I think I have lost my foothold Lord Your mercy holds me up The Lord will be a stronghold My God will be The rock where I take refuge Als ik gebukt ga onder zorgen dan brengt Jouw troost rust in mijn ziel. En als ik geen vaste grond meer onder mijn voeten voel, dan houdt Jouw barmhartigheid mij recht. Dan is de Heer mijn vesting, is Hij de rots waar ik mijn toevlucht vind.
 8. 8. [Vg.] Wij geloven in God, die onze Vader is, die het wonder van onze schepping heeft gemaakt. [Al.] Hij houdt Zijn hand boven ons hoofd en laat ons nooit in de steek. Hij roept ons, om vuur te zijn in deze wereld, om boven onszelf uit te stijgen: mensen naar Zijn beeld en gelijkenis.
 9. 9. [Vg.] Wij geloven in zijn zoon, Jezus van Nazareth die in opstand kwam tegen elke vorm van opgesloten-worden in dogma’s of vooroordelen [Al.] Door haat en onverdraagzaamheid werd Hij om het leven gebracht. Toch geloven wij dat Hij verrezen is, dat Jezus nog steeds verder leeft, en Zijn vuur niet te doven is.
 10. 10. [Vg.] Wij geloven dat Jezus’ Geest brandt in ons hart en zo zichtbaar is in mensen om ons heen. [Al.] Zijn Geest ontvlamt in onze wereld, als bezielend en inspirerend licht in elke mens, Zo voelen wij dat Zijn enthousiasme ons richting geeft en ons roept om mensen te zijn, zo aanstekelijk als God zelf.
 11. 11. [Vg.] Wij geloven dat we Gods weg samen verder zullen wagen, [Al.] hier in deze geloofsgemeenschap, week na week, verbonden met alle christenen over heel de wereld, één vuurzee van Goddelijke liefde, die Gods woorden willen waarmaken vandaag, morgen, elke dag weer.
 12. 12. We bidden dat we licht voor elkaar mogen zijn en Jij God, olie in de lamp (PeterBiesbrouck)
 13. 13. We lift our hands To You, oh God We glorify Your holy name Now and forever We bring to You Our sacrifice Receive our praises As we stand before Your throne All we have and all we give Is from Your mighty hand Why You came and died for us We'll never understand All our wealth And all our crowns We lay before Your feet And our hearts rejoice Before You when we meet Onze handen reiken naar Jou, God. Nu en voor altijd eren we Jouw heilige naam. We brengen Jou een offerande en vragen dat je onze lofzang zou willen aannemen. Alles wat we hebben en alles wat we hier aanbieden hebben we uit Jouw hand ontvangen. Waarom Je in de wereld kwam en voor ons stierf zullen we wel nooit begrijpen. Daarom willen we onze rijkdommen voor Jouw voeten neerleggen en onze harten verheugen zich als wij elkaar eindelijk ontmoeten.
 14. 14. [Vg.] God en Vader, wij voelen ons vandaag dankbaar want we geloven dat Gij de bron van alle leven zijt. [Al.] De Geest die ons leven geeft, die enthousiasme en geestdrift kan brengen in ons leven, nieuwe mogelijkheden in een moeilijke wereld. Zo zijn wij hier samen rond Jouw tafel als mensen die met elkaar begaan zijn, tochtgenoten, genietend van elkaars aanwezigheid, in liefde en vriendschap, met een warme zorg voor elkaar.
 15. 15. [Vg.] Dankbaarheid vervult ons hart want Gij zijt een wonder van warme aandacht, een Vader, die van zijn kinderen houdt. [Al.] Jouw woord nodigt ons uit om hetzelfde voor onze medemensen te doen: licht en warmte brengen in de wereld om ons heen. Maar Jouw geestkracht waait ook onrust in ons leven. Zo open je onverwacht deuren naar een nieuwe toekomst en daag je ons uit om het met Jou te wagen. Daarom willen we nu ook samen zingen:
 16. 16. [Vg.] Nooit duidelijker te zien en te ervaren dan in die profeet uit Nazareth: Jezus de zoon van Jozef en Maria. [Al.] Doorschenen van Jouw goedheid, werd hij later ook Jouw Zoon genoemd, een wonder van Jouw liefde. Zijn Geest geeft ons vaart en in Zijn woorden hebben we Jouw stem gehoord, de vlam van Jouw liefde. [rechtstaan]
 17. 17. [Vg.] Uiteindelijk botsten Jezus’ woorden en daden op de machten van zijn tijd. En op die laatste avond voor zijn lijden en sterven… …consecratie… In goede en kwade dagen, in lief en leed brengen wij het leven van Jezus ter sprake.
 18. 18. [Al.] Wij vieren zijn gedachtenis want wij geloven dat Jij, God en Vader, ten volle zichtbaar bent geworden, doorheen Hem. Doorschijn ons dan ook met Zijn kracht, doordring ons met Jouw geest en maak ons tot een vuurzee van licht voor anderen.
 19. 19. [Vg.] Zoals Jezus zijn ook wij, geroepen en gezonden. Geef dan dat wij door de Geest gedragen, nieuwe wegen durven gaan, onze vleugels openslaan om Gods vrede bewerken, elkaar zijn toegewijd. [Al.] Dan zal Jouw rijk verder groeien, midden onder ons. Beziel ons daarom met Jouw Geest, vandaag en hopelijk alle dagen van ons leven.
 20. 20. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid .Amen.
 21. 21. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, (Löwenthal Tom)
 22. 22. The angels bow down at the thought of You The darkness gives way to the light for You The price that you paid gives us life brand new Hosanna forever we worship You For you are the joy that my soul longs for The lamb that was slain for my sins and the One I adore King of kings, Ruler of everything Hosanna forever we worship You For your patience and kindness And favor and mercy And honor and glory Because you are worthy We can't live without You We can't breathe without You We can't sing without You Hosanna Hosanna De engelen buigen bij de gedachte aan Jou De duisternis wijkt voor Jouw licht De losprijs die Jij betaalde, geeft ons nieuw leven Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. Jij bent de vreugde waar mijn ziel naar verlangt Het lam dat stierf voor onze zonden Jij bent diegene die ik aanbid Koning der koningen, Heerser over de schepping Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. voor Jouw geduld en vriendschap, gunst en genade eer en glorie omdat Je het waard bent omdat we niet kunnen leven zonder Jou onze adem van Jou ontvangen de klanken van het zingen Hosanna Hosanna
 23. 23. No greater love in this world but You No one can compare to the things You do Wherever You go I will follow You Hosanna forever we worship You Someday every tongue shall confess Your name This house made of clay soon shall pass away Whatever the test You will bring us through Hosanna forever we worship You In onze wereld is geen grotere Liefde Niemand kan zich met Jou meten Waar Je ook gaat, ik zal Je volgen Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou. Ooit zal iedereen Jou erkennen Dit huis van klei zal binnenkort verdwijnen En welke beproevingen er ook komen Jij zal ons er doorheen leiden Hosanna voor eeuwig, wij aanbidden Jou.
 24. 24. na de viering …

×