Missiezondag 2010

894 views

Published on

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de missieviering op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Published in: Spiritual, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Missiezondag 2010

 1. 1. Amezaliwa Jezus is in ons hart geboren… Laat ons daarom op de trom slaan en in onze handen klappen, de Heer vereren die onze Redder is. Muren doet hij vallen, hij is onze verzoening met God.
 2. 2. Heer, ontferm Je over ons. Christus, ontferm Je over ons. Heer, ontferm Je over ons
 3. 3. We lopen in het licht van de Heer Siyahamb'ekukhanyen' kwen khos, (4x) Siyahamba, Oooo Siyahamb'ekukhanyen' kwen khos, Siyahamba, Oooo Siyahamb'ekukhanyen' kwen khos,
 4. 4. Nginesi ponono saseTequin
 5. 5. Geloofsbelevenis Pr. Ik geloof in God, die niet van steen is, maar die hart heeft voor mensen.
 6. 6. Al. Ik geloof in God, die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als ik me liefdevol inzet voor anderen.
 7. 7. Pr. Ik geloof in God, die niet sterk is, die lijden en geweld niet kan verhinderen, maar die wel wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
 8. 8. Al. Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is, maar streng voor ieder die mensen uitsluit, wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
 9. 9. Pr. Ik geloof in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken.
 10. 10. Al. Ik geloof in God die mensen aanmoedigt om het goede te doen. En ik geloof dit alles vanwege Jezus Christus, die ons heeft laten zien wat echte liefde is en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt.
 11. 11. God koos u uit, werk voor Hem met uw lichaam mpe na motema mwa yo mobimba, Nzambe aponi yo. En van ganser harte, want God koos u uit. God koos jou uit, werk voor Hem met je lichaam en van ganser harte, want God koos je uit. Hoor Gods stem, ginds op de berg Sion. Lees in de bijbel hoe Jezus zijn apostelen uitverkoos.
 12. 12. Pr. Heer onze God, schepper van hemel en aarde, wij danken Jou voor alles wat leeft en ademhaalt, voor het licht van deze dag, voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan; voor mensen die, zoals Jij, ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
 13. 13. Al. Wij zeggen Jou dank voor die ene mens, Jezus van Nazareth, Jouw Zoon. Hij is Jouw evenbeeld omdat Hij er is voor de minste van de mensen. Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, door hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
 14. 14. Pr. Daarom zeggen wij U van harte dank en aanbidden U met de woorden: Gij zijt de heilige, ja de heilige, God gij zijt de waarlijk heilige De allerheiligste, Uw naam is heilig, Ja de engelen met de heiligen en de gelovigen, Laten wij de heilige God met liederen eren.
 15. 15. Pr. Roep ons op, Vader, om heilig en goed te zijn zoals het Jouw wil is geweest op de dag dat Jij de mens geschapen hebt; dat wij worden zoals Je zelf bent: liefde die de wereld schept en draagt en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.
 16. 16. Al. Roep ons op, tot gehoorzaamheid en nederigheid; doe ons luisteren en maak ons aandachtig voor het woord van Jezus Christus, die mens geworden is om te dienen, en daarom, sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart verheerlijkt wordt door allen die zijn naam dragen.
 17. 17. Pr. Roep ons op door Jouw scheppend woord, tot kracht en sterkte, Vader, dat wij, zoals Jouw Zoon, een steun kunnen zijn voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, elkaar kunnen dragen in uren van nood, als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.
 18. 18. Al. Roep ons op, Vader, tot één gemeenschap door deel te hebben aan het lichaam en het bloed van Jouw Zoon. RECHTSTAAN
 19. 19. Pr. Roep ons tot gemeenschap met Hem in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken. … In dit heilig teken, herdenken wij Jezus, en roepen we Hem weer in ons midden
 20. 20. Al. Roepen wij tot Jou, God van liefde, dankbaar voor de gemeenschap met Jou, met elkaar en met alle mensen die ons tot hier hebben geleid; die nog met ons meegaan in geloof, hoop en liefde, of die ons blijven begeleiden vanuit Jouw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan.
 21. 21. Pr. Roep ons op, Vader, tot de volle menselijkheid van Jouw Zoon Jezus Christus, die de zieken geneest, de zonden vergeeft, de hongerigen spijzigt, de kleinen tot zich roept, en voor iedereen woorden heeft van eeuwig leven;
 22. 22. Al. die ons zijn Geest zendt om de weg vrij te maken naar vrede en geluk onder alle mensen waar ook ter wereld. Daarvoor blijven wij Jou danken en verheerlijken: met en door Christus de Heer, vandaag en alle dagen die Je ons geeft.
 23. 23. Kleine lam, lam van God, dat onze zonden wegneemt, Heb medelijden met ons Heb medelijden met ons Geef ons de vrede, geef ons de vrede.
 24. 24. Nkosi sikeleli Afrika. God, zegen Afrika geprezen is zijn naam. Hoor onze smeekbede. God, zegen ons. Kom, Geest, kom, heilige Geest, en zegen ons, haar kinderen Heer, bescherm uw volk. Stop oorlog en rampspoed. Bescherm het: uw volk, Jezus, uw volk, Afrika.
 25. 25. op maandag 1 november is er onze Allerheiligenviering met de herdenking van onze overledenen. We nodigen ook dit jaar iedereen uit om in deze viering een foto mee te brengen

×