IT Law - E-commerce

10,379 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,170
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT Law - E-commerce

 1. 1. Електронни документиЕлектронни подписиЕлектронна търговияДоц. д-р Георги ДимитровТодор Саракчиев
 2. 2. Изключения от приложното полеОБХВАТ НАЗакона за Електронния Документ иЕлектронния Подпис (ЗЕДЕП)3 ГРУПИ ОТНОШЕНИЯСвързани селектронниядокументСвързани селектроннияподписСвързани судостоверителни услуги
 3. 3.  В областта на задълженията идоговоритеНе поражда задължения загражданско-правните субектиза използуване на е-документ ие-подпис; Административни отношения Съдебна система ДругиПриложимост на ЗЕДЕП
 4. 4.  Юридическо действиеПравно-релевантно или ирелевантно Словесно изявление; Форма за обективиране – електронна; Общоприет стандарт за цифровата форма; Начин на преобразуване – ирелевантен; Възможност за преобразуване; Несловесна информация – може, но не самоЕлектронно изявление
 5. 5. До:ИванИванов....До:ИванИванов....До:ИванИванов....100101010010100111111 ...ЗаписванеВъзпроизвеждане До:ИванИванов....Неограничен бр. пътиЕлектронен документ няма оригинал и преписи е-документ = писмен документ може и неподписан
 6. 6. До:ИванИванов....ТитулярАвторФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕАвтор. Титуляр
 7. 7. До:ИванИванов....по силатана законапо свояволяПолучава е-изявленияАдресат
 8. 8. АвторАдресатПосредникна ЕИ наавтора/титуляраПосредникна ЕИ наадресатаInternet© 2001 – 2012, Доц. д-р Георги ДимитровПосредник
 9. 9.  Изпращане С постъпване в ИС, която не е под контролана автора; Получаване1. Ако не е уговорено друго: С постъпване в ИС, посочена от адресата; Ако адресатът не е посочил ИС – в неговата; Ако няма – с изтеглянето му от ИС където еполучено.2. Ако е уговорено: с потвърждаване на получаването Узнаване Място на изпращане и получаванеИзпращане. Получаване. Узнаване
 10. 10. Частен ключ Публичен ключОригиналносъобщениеПодписванеПодписаносъобщениеПроверкаПровереносъобщение√Писмо доИван И.Уважаеми...Писмо доИван И.Уважаеми...Писмо доИван И.Уважаеми...АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАфИЯ. КВАЛИФИЦИРАНЕ-ПОДПИС.
 11. 11. Писмо доИван И.Уважаеми...17 4C A8 B2 …Прилагане наХеш-алгоритъмХеш-идентификатор(електронно резюме)Писмо доИван И.Уважаеми...Кодиране счастния ключЕлектронен подпис(криптирано резюме)12 FAC7 B418 …ИзпращанеПодписан документПисмо доИван И.Уважаеми...17 4C A8 B2 …Писмо доИван И.Уважаеми...Прилагане наХеш-алгоритъмДекодиране сПубл. ключЕ-подпис(крипт. резюме)12 FAC7 B418 …17 4C A8 B2 …1. Извличане на резюме3. Изпращане2. Подписване 5. Проверка на подписа6. Успешна проверка,ако съвпадат4. Като 1√Двойка асиместричниключовечастен публиченМЕХАНИЗЪМ НА КЕП
 12. 12. Само проверка с публичния ключ – недостатъчно.Липсва връзка между публичния ключ и автора.връзка между публичния ключ и неговия авторчрез специално удостоверение, издадено отДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИУСУГИДоставчици на удостоверителни услуги
 13. 13. Удостоверение за квалифициран е-подпис удостоверявапринадлежност напубличния ключ; официален е-документ; публично достъпен; формален, реквизити; подписан; срок на валидност; технически стандарт.
 14. 14. Публичен ключ Данни за ДУУУдостоверение за квалифициран е-подпис.РЕКВИЗИТИ
 15. 15. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯ
 16. 16. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯ?Какво (не) е електронна търговия? Онлайн магазин Facebook Google dnevnik.bg, capital.bg, btn.bg… Telerikacademy.com pokerstars.bg …
 17. 17. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯЗакон за електронна търговияЕлектронната търговия НЕ е друг вид търговияЕлектронна търговия е предоставянето науслуги на информационното общество
 18. 18. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯЕлектронна търговия е предоставянето на услугина информационното общество: От разстояние Чрез електронни средства След изрично изявление от страна на получателя на услугата; Платени или безплатни Включително търсене на информация или предоставяне на достъпдо нея
 19. 19. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯЕлектронна търговия е предоставянето на услугина информационното общество и НЕ включва: хазартните игри нотариална дейност установяването и събирането на публичните вземания защита на личните данни …
 20. 20. ЕЛЕКТРОННАТЪРГОВИЯСвобода на предоставянето и използване науслуги на информационното общество отфизически или юридически лица
 21. 21. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯДоставчикът на услуги на информационното общество е длъжен дапредоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до: името или наименованието си; постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление; данни за кореспонденция, включително телефон и адресна електронна поща, за осъществяване на пряка и навременнавръзка с него данни за вписване в търговски или друг публичен регистър …
 22. 22. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯКомисията за защита на потребителите упражнява цялостенконтрол за спазването на Закона за електронна търговияПри непредоставяне на информация:За физически лица, доставчик на услуги, глоба в размер от 200до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.За юридически лица и ЕТ, доставчик на услуги, глоба в размер от500 до 2500 лв.
 23. 23. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯДоставчикът на услуги НЕ е длъжен да извършванаблюдение на информацията, която съхранява,пренася или прави достъпна при предоставяне науслуги на информационното общество, нито датърси факти и обстоятелства, указващиизвършването на неправомерна дейност.
 24. 24. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯИЗКЛЮЧЕНИЯ: доставчикът е узнал или е бил уведомен за противоправнияхарактер на информацията или е бил уведомен от компетентендържавен орган за противоправния характер на дейността наполучателя; са му били известни фактите или обстоятелствата, които правятдейността или информацията явно противоправна; ползвателя е свързано лице с доставчика лице; изменя информацията избира получателя …
 25. 25. COOKIESДоставчикът на услуги на информационното общество може дасъхранява информация или получава достъп до информация,съхранена в крайното устройство на получателя на услугата (cookie),ако: Информира потребителя за целите на съхраняване и обработка наинформацията, преди достъп до нея; Възможност за отказ от съхраняване или достъп, с изключение назадължителното за предоставяне на услугата;
 26. 26. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯТърговски съобщения: по смисъла на този закон сарекламни или други съобщения, представящи пряко иликосвено стоките, услугите или репутацията на лицето.
 27. 27. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯНЕ са търговски съобщения: Домейн Адрес на електронна поща Връзки към сайт Съобщения за стоките, услугите или репутацията налицето, информацията за които е събрана по независимначин, без за това да е заплатено.
 28. 28. НЕПОИСКАНИТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯФизически лица - забранено е изпращането нанепоискани търговски съобщения на физически лица, безтяхно предварително съгласие
 29. 29. НЕПОИСКАНИТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯЮридически лица - забранено е изпращането нанепоискани търговски съобщения на имейл адреситевписани в специален регистър (Комисия за защита напотребителите)
 30. 30. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПОЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
 31. 31. ДОГОВОР Договорът е съглашение между две или повече лица, за да сесъздаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях; Оферта (предложение) – приемане (съгласие)
 32. 32. ДОГОВОР Договорът се смята сключен в момента, в който приеманетодостигне до предложителя Електронното изявление е получено с постъпването му впосочената от адресата информационна система.
 33. 33. ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ Договор при общи условия – приема се само в писмена форма Писмената форма се счита за спазена, ако е съставен електронендокумент Доставчик на услугата & ползвател
 34. 34. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НАУСЛУГИДоставчикът на услуги предварително информира получателя науслугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно: техническите стъпки по сключването на договора и тяхнотоправно значение; дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата икакъв е начинът за достъп до него; техническите средства за установяване и поправяне на грешки привъвеждането на информация, преди да бъде направеноизявлението за сключване на договора; езиците, на които договорът може да бъде сключен.
 35. 35. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НАУСЛУГИ Доставчикът на услуги без неоправдано забавяне потвърждавачрез електронни средства получаването на изявлението засключване на договора. Изявлението за сключване на договора и потвърждението занеговото получаване се смятат за получени, когато технитеадресати имат възможност за достъп до тях.
 36. 36. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НАУСЛУГИ Посредник при електронното изявление е лице, което повъзлагане от титуляря, автора или адресата изпраща, получава,записва или съхранява електронно изявление или извършва другиуслуги, свързани с него. Посреднитък осигурява условия за точно определяне на времето иизточника на предаваните електронни изявления Съхранява информацията в срок от една година
 37. 37. КАЗУС НАТЕМА СКЛЮЧВАНЕ НАДОГОВОР ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
 38. 38. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ Електронно изявление е словесно изявление, представено вцифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване,разчитане и визуално представяне на информацията. Електронното изявление може да съдържа и несловеснаинформация.
 39. 39. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕСловесно изявление: Изявление – резултат от човешката воля и съзнание; Словесно – нещо изразено с думи, с използването на естественезик;
 40. 40. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ Визуално:
 41. 41. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ HTML:
 42. 42. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ HTTPfirst_name=Todor&last_name=Sarakchiev&agreement=yes
 43. 43. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ Match HTML - HTTP
 44. 44. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕНатискане на клавиш води до изпращане на HTMLформата.Натискането на клавиш словесно изявление ли е?
 45. 45. ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ HTTP request НЕ съдържа текста “I agree to the general termsand conditions” HTTP request НЕ съдържа текста на общите условия HTTP request съдържа стойности, които НЕ са видими запотребителя; Как HTTP заявката за преобразува до текста „ I agree to thegeneral terms and conditions“? Електронно изявление е словесно изявление, представено вцифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване,разчитане и визуално представяне на информацията.
 46. 46. Въпроси?Доц. д-р Георги ДимитровЕл.поща: george.dimitrov (at) dpc.bgТодор СаракчиевЕл. поща: todor.sarakchiev (at) gmail.com

×