Примерен тест по информационни технологии  Подготовка за ИТ олимпиадата (декември 2010)Дончо МинковТехнологичен трейнър...
Компютърни системи  Хардуерни въпроси
Въпрос Какво стои     зад абревиатурата HDMI в компютърния хардуер? a) Hard Disc Micro Interface b) Hyper Dynamic Mu...
Отговор High-Definition Multimedia Interface е:  Цифров аудио/видео интерфейс, способен да  предава некомпресиран пот...
Въпрос Кой от изброените носители на информация се нуждае от електрозахранване, за да съхранява информацията, записана в ...
Отговор Оперативната памет (RAM) запазва съдържанието си само докато й се подава електрозахранване  При прекратяване на ...
Въпрос Кое от следните не е технология, използвана при компютърните дисплеи (монитори): a) CRT b) TFT c) LCD d) TCP e) OL...
Отговор От изброените единствено TCP не е вид монитор, а мрежов протокол  CRT – Cathode-Ray Tube (електронна тръба)  TF...
Софтуерни системи  Компютърен софтуер
Въпрос Софтуерът, който намира и стартира операционната система се нарича: a) ACPI b) BIOS c) CMOS d) NTLDR e) RAID f) OS...
Отговор BIOS означава Basic          Input/Output System (основна входно-изходна система)  BIOS-ът е кратък пр...
Въпрос Кое от долуизброените НЕ е системен софтуер a) Device drivers b) OS kernel c) BIOS d) Device firmware e) RDBMS f) ...
Отговор Системният софтуер управлява самия компютър (хардуера) Приложният софтуер предоставя функционалност за крайния п...
Въпрос Коя от следните Linux дистрибуции е най- стара a) Slackware b) Fedora c) Mandriva d) Ubuntu e) OpenSUSE f) Gentoo ...
Отговор Slackware е една от най-старите Linux дистрибуции  Първата версия е пусната на 16 юли 1993  Прието е да се вклю...
Работа с компютърни системи и програмиИнсталиране, използване, поддръжка, …
Въпрос За какво служи Firewall? a) Изолира хардуера и го  предпазва от запалване b) Предпазва компютъра от токов удар c...
Отговор  Firewall (защитна стена) e специализиран  софтуер, който филтрира мрежовия трафик по  предварително зададен...
Въпрос Какво е максималното количество RAM, което може да използва Windows XP Media Center Edition в 32-битовата си верси...
Отговор По принцип 32-битовите операционни системи и приложения са ограничени от хардуера да адресират максимум 4 GB RAM...
Пренос на данни и  бройни системиКанали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи
Въпрос Изчислете пресмятането: 627(16) / 15(10) = ?(2) a) 1101001 b) 10011001 c) 1110101 d) 100110 e) 101101101 f) ...
Отговор Изчисляване:  627(16)=(6*162)+(2*161)+(7*160)=1536+32+7=1575(10)  1575:15=105  105:2=52|1 ; 52:2=26|0 ; 26:2=1...
Операционни системи  Архитектура, процеси, потребители,потребителски интерфейс, файлови системи
Въпрос Какво представлява понятието "клъстер" (cluster) във файловите системи? a) начин на съхранение на данните върху  ...
Отговор Файловата система заделя съседни групи от сектори и ги управлява като група  Клъстерът е поредица сектори Ако д...
Въпрос Какво означава FAT? a) Frequency and Timing b) File Allocation Table c) File Access Terminal d) Format Access Tech...
Отговор FAT е вид файлова система  Означава File Allocation Table  Остаряла, но пък доста просто реализирана  Използва...
Въпрос  Коя от следните операционни системи не  предоставя стандартен графичен интерфейс?  a) Mac OS X  b) Windows...
Отговор MS DOS  Microsoft Disk Operating System Информация:  Wikipedia – MS DOS                    ...
Софтуерно инженерствоАнализ, спецификация, проектиране, прототип,  имплементация, тестване, поддръжка, …
Въпрос Кое от изброените не е основен инструмент при разработване на софтуерни приложения и системи? a) Текстов редактор ...
Отговор  Инструментите за разработка на софтуер  (software development tools) са софтуерни  приложения, използвани п...
Компресиране на данниАлгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Въпрос Кой от следните начини за компресия е със загуба на данни? a) Трансформация на Бъроуз-Уилър b) Аритметично кодиран...
Отговор Векторната квантизация (vector quantization – VQ) е метод за компресиране със загуба  VQ апроксимира няколко век...
Отговор (2)  Трансформация на Бъроуз-Уилър се използва в  компресора bzip2 (.bz2)  Аритметично кодиране е без загуба...
Въпрос Кой от следните формати файлове не е компресиран? a) JPG b) 7z c) BMP d) ZIP e) RAR f) WMV g) DOCX        ...
Отговор Bitmap image (BMP) е некомпресиран  Идва от "map" и "bit" (карта на битовете) Останалите ползват някаква компре...
ТекстообработкаРабота с текстотобработващ софтуер, файловиформати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Въпрос Какво представлява ASCII? a) Стандарт за форматиране на параграфи в  текстообработващите програми b) Шрифт в тек...
Отговор ASCII (American Standard Code for Information Interchange) кодовете представят текст в компютрната техника  ASCI...
Въпрос Посочете невярното за UTF-8 кодировката? a) Всеки ASCII текст може да се запише в UTF-8 b) Всеки символ се кодира ...
Отговор UTF-8 е универсална Unicode кодировка  По-често срещаните символи се кодират с 1  байт, а по-редките с 2, 3 или...
Компютърна графикаРастерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами
Въпрос Кое от изброените не е графичен редактор? a) Photoshop b) CorelDraw c) GIMP d) MS Paint e) OGRE f) Artweaver g) Pa...
Отговор Всички изброени приложения, освен OGRE са графични редактори  OGRE представлява енджин за разработка на  игри ...
Въпрос Колко цвята поддържа PNG формата? a) 256 b) 4096 c) 65536 d) около 256 хиляди e) около 16,7 милиона f) няма ограни...
Отговор PNG (Portable Network Graphics)    е графичен файлов формат за изображения  Поддържа до 32-битовa RGBA палит...
Бази от данниМодели на данните, таблици, релации, SQL
Въпрос Кой от следните резултати няма да участва в резултата от заявката (за момиче е записано 0, а за момче – 1) SELECT...
Отговор Oтговор:  Заявката намира всички момичета, които са  под 23 години  Класически SQL SELECT с WHERE клауза Инфо...
Въпрос Какво е SQL? a) Вид релационна база данни b) Език за сървърно програмиране c) Система за управление на съдържаниет...
Отговор SQL (Structured Query Language) е специализиран програмен език за манипулиране на релационни данни  Команди за м...
Въпрос Коя от следните програми не се използва за управление и обработка на бази от данни? a) MySQL b) Microsoft Access c...
Отговор Outlook Express  е е-мейл клиент  Не се използва за управление на бази данни,  а за пращане и четене на към e-...
Информационни системиERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,    софтуерни архитектури
Въпрос Системата ... е комбинация от хардуер и софтуер,който позволява на инжинери да проектират всичко: от мебели до сам...
Отговор Системите за компютърно проектиране (Computer Aided Design, CAD системи)  Заменят чертожната дъска при създаване...
Въпрос CRM системите представляват софтуер: a) За управление на производството b) За оптимизиране на бизнес процесите c) ...
Отговор CRM (Customer RelationshipManagement) е система за връзка с клиенти и доставчици  Включва използването на технол...
Въпрос Кое от изброените не          е типична отговорност на информационните системи? a) управление на произво...
Отговор Информационна система  Софтуер, който съхранява и обработва  информация (най-често записана в база  данни), за...
Сигурност и защита на    информациятаСиметрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен по...
Въпрос  Какво е DES (в компютърната криптография)?  a) стандарт за кодиране e-mail съобщения,    разширяващ стандар...
Отговор Алгоритмите за криптиране на информация са симетрични и асиметрични  Симетрични – кодират и декодират с един и ...
Въпрос Коя от хеш-функциите дава реултат 160 битови извлечения? a) MD2 b) MD5 c) WHIRLPOOL d) SHA-1 e) PANAMA f) RIPEMD ...
Отговор  SHA (Secure Hash Algorithm) е криптографска  хеш-функция, разработена от NSA   Резултатът (message digest)...
Въпрос Кое от изброените не е метод за криптиране на WiFi връзка? a) HMAC-SHA1 b) WEP c) WPA-PSK + TKIP d) WPA2-PSK + AES...
Отговор  Протоколът WEP е остарял и доказано  несигурен  не се ползва от 2001 г. насам  Протоколите WPA / WPA2 осиг...
Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне напрезентации, слайдове, ефекти, бележки,  цветове, изображения...
Въпрос Кое от следните не е система за изработка на презентации (презентационна система)? a) MS Power Point b) Prezi c) A...
Отговор От изброените само Photoshop не е софтуер за изработка на презентации.  Keynote е софтуер за презентации на Appl...
Въпрос Какво представлява файл с .pptx разширение? a) Flash-базирана презентация b) XML-базирана презентация, записана в ...
Отговор Разширението .pptx се използва за презентации със XML архитектура  Използва се ZIP компресия за намаляване  раз...
Мултимедия  Софтуер за създаване / обработка намултимедия: звук, видео, файлови формати
Въпрос  За какво служат кодеците (codecs)?  a) Разпределят звуковия поток към всяка от    тонколоните на звуковата ...
Отговор Кодекът представлява софтуер за кодиране и декодиране на аудио или видео  Когато трябва да се запише мултимедия ...
Въпрос Кой от следните аудио  кодеци е с най-добро качество? a) AAC b) MP3 c) FLAC d) Vorbis (Ogg) e) WMA f) Dolby Digit...
Отговор FLAC (Free Lossless Audio Codec) е кодек за компресиране на аудио  Компресира без загуба (lossless compression)...
Въпрос Кое от изброените софтуерни приложения не може да възпроизвежда видео? a) Adobe Flash Player b) BS Player c) Windo...
Отговор  BS Player, Windows Media Player и Winamp са аудио  / видео възпроизвеждащ софтуер (players)  Adobe Flash Pl...
Компютърни мрежиOSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване
Въпрос Кое от следните не е един от слоевете на OSI модела на компютърните мрежи? a) Application (приложен слой) b) Sessi...
Отговор Седемте слоя на OSI модела са:  Програмна част: Слой 7: Application ; Слой 6:  Presentation ; Слой 5: Session ...
Въпрос За какво се използва ICMP протоколът? a) За P2P връзка между два компютъра b) За свързване на клиент към сървър c)...
Отговор ICMP (Internet Control Message Protocol)                    е интернет протокол от мрежово нив...
Въпрос Кое от изброените не е вид мрежа? a) Local Area Network (LAN) b) Personal Area Network (PAN) c) Wide Area Network ...
Отговор Понятията LAN, PAN, WAN и WLAN са добре известни компютърни мрежи Мрежите от тип GRPS и HSDPA се използват от мо...
Устройство на ИнтернетИнтернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,  SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Въпрос За какво служи протоколът IMAP? a) за достъп до електронна поща на отдалечен  сървър от локален клиент b) за обм...
Отговор Internet Message Access           Protocol е интернет протокол от приложния слой на OSI модела  IMAP ...
Въпрос Кой от следните протоколи / стандарти не се използва при e-mail комуникация? a) POP3 b) IMAP c) SNMP d) SMTP e) MI...
Отговор  SNMP (Simple Network Management Protocol) е  протокол за управление на мрежи   Служи за следене на работат...
Електронна комуникацияE-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo  Messenger, социални мрежи, форуми, …
Въпрос Кой от изброените продукти / услуги не поддържа разговори в реално време? a) Skype b) MSN Messenger c) Microsoft O...
Отговор  Microsoft Outlook представлява корпоративен  e-mail клиент от пакета Microsoft Office   Outlook служи глав...
World Wide Web (WWW)Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
Въпрос В кой ред, не всички са уеб браузери? a) Internet Explorer, Safari, Opera b) Mozilla Firefox, Internet Explorer c)...
Отговор Flex Type е (беше) един от най-използваните кирилизатори, макар и с доста недостатъци  Всички останали са уеб бр...
Въпрос Кой браузър е включен като част от операционната система Mac OS X? a) Mozilla Firefox b) Google Chrome c) Flock d)...
Отговор Safari е уеб браузър, създаден от Apple  Включен е като част от операционната  система Mac OS X  През 2007 г. ...
Уеб дизайн, HTML, CSSУеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …
Въпрос На какво е съкращение HTML? a) Hypertext Markup Language b) Hypertext Meta Language c) Hyperlink Texting Meta Lang...
Отговор HTML (Hypertext Markup            Language) е език за описание и форматиране на уеб документи  Описан...
Въпрос Как се затварят единичните тагове в XHTML? a) <[tag] <!--!>> b) <[tag] > c) <[tag] //> d) <[tag] ;> e) <[tag] ?> f...
Отговор XHTML е език от семейството на XML- базираните езици, който произлиза от HTML  Съкращението е от eXtensible Hype...
JavaScriptРазработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти,    манипулация на DO...
Въпрос Как се декларира и създава празен масив в JavaScript? a) var array = new Array(); b) var[] array = (); c) var[] ar...
Отговор Масивите в JavaScript  се декларират по следния начин: var array = new Array();  array е името на масива  Чре...
Въпрос Кой от следните редове ще визуализира "Текст" чрез JavaScript? a) give "Текст"; b) cout << "Текст"; c) echo "Текст...
Отговор В JavaScript      можем да пишем в текущия отворен HTML документ чрез: document.write("Текст"); В JavaScri...
Въпрос Даден е следният JavaScript   код: var dict = new Array() dict["Java"] = "джава"; dict["C#"] = "си шарп"; d...
Отговор  Асоциативните масиви в JavaScript приличат на  хеш-таблица и се ползват по следния начин:  var dict = new A...
Въпрос Даден е следният JavaScript  код: var str = "Hello world!"; var pattern = /Hello/g; var result = pattern.test(...
Отговор  Регулярните изрази в JavaScript се задават по  Perl синтаксис във формат:  /pattern/modifiers  Нашият шаб...
Примерен тест за подготовка за                                              ...
Free Trainings @ Telerik Academy  NOIT-IT-Test-Preparation    http://schoolacademy.telerik.com  Telerik Software A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2. NO-IT - sample it-test-december-2010

925 views

Published on

Sample-IT-Test-December-2010
Telerik Software Academy: http://schoolacademy.telerik.com
The presentation, website and all video materials are in Bulgarian

Preparation for the national olympiad in information technologies in Bulgaria.
Hardware questions; Software Questions; Working with Software; Textprocessing questions;
Computer Graphics; Databases; Security; Protection; Multimedia; Networks; Web Design;

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. NO-IT - sample it-test-december-2010

 1. 1. Примерен тест по информационни технологии Подготовка за ИТ олимпиадата (декември 2010)Дончо МинковТехнологичен трейнърhttp://minkov.itУчилищна Академия на Телерикhttp://academy.telerik.com
 2. 2. Компютърни системи Хардуерни въпроси
 3. 3. Въпрос Какво стои зад абревиатурата HDMI в компютърния хардуер? a) Hard Disc Micro Interface b) Hyper Dynamic Multimedia Interface c) High Definition Multimedia Interface d) High Definition Micro Interface e) HDD Multi Interface f) Hyper-threading DMI 3
 4. 4. Отговор High-Definition Multimedia Interface е:  Цифров аудио/видео интерфейс, способен да предава некомпресиран поток;  HDMI осигурява връзка между всяко дигитални устройства  Например изкаване на картина и звук от лаптоп към телевизор Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/HDMI 4
 5. 5. Въпрос Кой от изброените носители на информация се нуждае от електрозахранване, за да съхранява информацията, записана в него? a) Твърд диск (HDD) b) Floppy диск c) DVD d) Оперативна памет (RAM) e) USB Flash Drive 5
 6. 6. Отговор Оперативната памет (RAM) запазва съдържанието си само докато й се подава електрозахранване  При прекратяване на достъпа до енегрия губи съдържанието си  RAM == Random Access Memory Останалите устройства имат нужда от захранване само докато четат / пишат данни Информация:  Wikipedia – RAM 6
 7. 7. Въпрос Кое от следните не е технология, използвана при компютърните дисплеи (монитори): a) CRT b) TFT c) LCD d) TCP e) OLED f) PDP 7
 8. 8. Отговор От изброените единствено TCP не е вид монитор, а мрежов протокол  CRT – Cathode-Ray Tube (електронна тръба)  TFT – Thin-Film Transistor (транзистори)  LCD – Liquid Crystal Display (течни кристали)  OLED – Organic Light Emitting Diode (диоди)  PDP – Plasma Display Panel (плазма) Информация:  http://tiny.cc/Monitors-bg 8
 9. 9. Софтуерни системи Компютърен софтуер
 10. 10. Въпрос Софтуерът, който намира и стартира операционната система се нарича: a) ACPI b) BIOS c) CMOS d) NTLDR e) RAID f) OS g) American Megatrends (AMI) 10
 11. 11. Отговор BIOS означава Basic Input/Output System (основна входно-изходна система)  BIOS-ът е кратък програмен код  Стартира се с включването на компютъра  Намира се в чип върху дънната платка  Позволява настройка на хардуерни параметри като честота на процесора и паметта  Може да се препрограмира (flashing) Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS 11
 12. 12. Въпрос Кое от долуизброените НЕ е системен софтуер a) Device drivers b) OS kernel c) BIOS d) Device firmware e) RDBMS f) Boot loader g) Hypervisor 12
 13. 13. Отговор Системният софтуер управлява самия компютър (хардуера) Приложният софтуер предоставя функционалност за крайния потребител RDBMS системите (релационни бази данни) са приложен софтуер  Съхраняват и управляват данни, записани в таблици с връзки между тях Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software 13
 14. 14. Въпрос Коя от следните Linux дистрибуции е най- стара a) Slackware b) Fedora c) Mandriva d) Ubuntu e) OpenSUSE f) Gentoo g) Debian 14
 15. 15. Отговор Slackware е една от най-старите Linux дистрибуции  Първата версия е пусната на 16 юли 1993  Прието е да се включват само стабилни версии на приложенията Debian е пусната на 16 август 1993 Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution  http://en.wikipedia.org/wiki/Slackware 15
 16. 16. Работа с компютърни системи и програмиИнсталиране, използване, поддръжка, …
 17. 17. Въпрос За какво служи Firewall? a) Изолира хардуера и го предпазва от запалване b) Предпазва компютъра от токов удар c) Проверява мрежовия трафик и разрешава или забранява достъпа, съобразно определени правила d) Блокира мишката и клавиатурата при прекалено много зададени процеси e) Това е компютърен вирус, който блокира Интернет достъпа 17
 18. 18. Отговор Firewall (защитна стена) e специализиран софтуер, който филтрира мрежовия трафик по предварително зададени правила  Обикновено е конфигуриран да блокира достъпа от Интернет към вътрешната мрежа  Оставя достъпни само публичните сървърни приложения  Може да блокира определени услуги или приложения, например ICQ, Skype, e-mail, …  Бива packet-level, application-level, stateful filer http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(computing) 18
 19. 19. Въпрос Какво е максималното количество RAM, което може да използва Windows XP Media Center Edition в 32-битовата си версия? a) 2GB b) 512MB c) 8GB d) 4GB e) 16GB f) Няма ограничение 19
 20. 20. Отговор По принцип 32-битовите операционни системи и приложения са ограничени от хардуера да адресират максимум 4 GB RAM Microsoft Windows XP е семейство 32-битови и 64-битови операционни системи  Media Center (32-bit) поддържа до 4GB RAM Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP  http://bit.ly/4AvWsO 20
 21. 21. Пренос на данни и бройни системиКанали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи
 22. 22. Въпрос Изчислете пресмятането: 627(16) / 15(10) = ?(2) a) 1101001 b) 10011001 c) 1110101 d) 100110 e) 101101101 f) 1010101 g) 1001011 22
 23. 23. Отговор Изчисляване:  627(16)=(6*162)+(2*161)+(7*160)=1536+32+7=1575(10)  1575:15=105  105:2=52|1 ; 52:2=26|0 ; 26:2=13|0 ; 13:2=6|1 ; 6:2=3|0 ; 3:2=1|1 ; 1:2=0|1 => четем остатъците отзад-напред и получаваме 1101001  627(16) : 15(10) = 1101001(2) Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Numeral_system 23
 24. 24. Операционни системи Архитектура, процеси, потребители,потребителски интерфейс, файлови системи
 25. 25. Въпрос Какво представлява понятието "клъстер" (cluster) във файловите системи? a) начин на съхранение на данните върху носителите на информация b) алгоритъм за записване на имената на файловете c) единица заделено дисково пространство, определено за файлове и директории d) структура данни, описваща един файл e) понятието "клъстер" не съществува 25
 26. 26. Отговор Файловата система заделя съседни групи от сектори и ги управлява като група  Клъстерът е поредица сектори Ако даден диск използва 512-байтови физически сектори, то  Един 512-байтов клъстер ще съдържа 1 сектор  Един 4 KB клъстер ще съдържа 8 сектора Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Data_cluster 26
 27. 27. Въпрос Какво означава FAT? a) Frequency and Timing b) File Allocation Table c) File Access Terminal d) Format Access Technology e) File Account Transfer f) Нито едно от изброените 27
 28. 28. Отговор FAT е вид файлова система  Означава File Allocation Table  Остаряла, но пък доста просто реализирана  Използва се на флаш-памет, дигитални камери и други портативни устройства  Не е транзакционна (т.е. не е надеждна) Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table  http://en.wikipedia.org/wiki/File_system 28
 29. 29. Въпрос Коя от следните операционни системи не предоставя стандартен графичен интерфейс? a) Mac OS X b) Windows c) MS DOS d) iOS e) Linux f) Android g) CentOS 29
 30. 30. Отговор MS DOS  Microsoft Disk Operating System Информация:  Wikipedia – MS DOS 30
 31. 31. Софтуерно инженерствоАнализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, …
 32. 32. Въпрос Кое от изброените не е основен инструмент при разработване на софтуерни приложения и системи? a) Текстов редактор b) HTML c) IDE d) Профайлър e) Компилатор f) Дебъгер g) SCM repository 32
 33. 33. Отговор Инструментите за разработка на софтуер (software development tools) са софтуерни приложения, използвани при разработката  IDE, компилатор, дебъгер, SCM система, профайлър, bug tracker, декомпилатор, build tool, obfuscator, continuous integration tool, … HTML е технология, не е софтуерен инструмент Информация: http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_tool 33
 34. 34. Компресиране на данниАлгоритми за компресия, софтуер за архивиране
 35. 35. Въпрос Кой от следните начини за компресия е със загуба на данни? a) Трансформация на Бъроуз-Уилър b) Аритметично кодиране c) Адаптивно кодиране на Хъфман d) Run-length encoding (RLE) e) Векторна квантизация f) Кодиране на Лемпел-Зив 35
 36. 36. Отговор Векторната квантизация (vector quantization – VQ) е метод за компресиране със загуба  VQ апроксимира няколко вектора чрез един усреднен вектор и така може да представи няколко точки чрез една  Използва се за компресия на аудио и видео Останалите методи компресират без загуба Информация:  http://tiny.cc/vq-compression  http://bit.ly/hZEBaM 36
 37. 37. Отговор (2) Трансформация на Бъроуз-Уилър се използва в компресора bzip2 (.bz2) Аритметично кодиране е без загуба  Кодира поредици битове с числа (които се представят с по-малко битове) Кодирането на Хъфман е без загуба Run-length encoding (RLE) кодира поредица еднакви битове чрез двойката {битове, брой} Кодиране на Лемпел-Зив – от него произхождат алгоритмите LZW, LZ77, LZ78 (и ZIP архивите) 37
 38. 38. Въпрос Кой от следните формати файлове не е компресиран? a) JPG b) 7z c) BMP d) ZIP e) RAR f) WMV g) DOCX 38
 39. 39. Отговор Bitmap image (BMP) е некомпресиран  Идва от "map" и "bit" (карта на битовете) Останалите ползват някаква компресия Информация:  Wikipedia – Bitmap 39
 40. 40. ТекстообработкаРабота с текстотобработващ софтуер, файловиформати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
 41. 41. Въпрос Какво представлява ASCII? a) Стандарт за форматиране на параграфи в текстообработващите програми b) Шрифт в текстообработващите програми c) Проблем, получаващ се при гарантиране на многоезичност d) Американски национален стандарт за компресия на текст e) Символно множество и символно кодиране базирано на латинската азбука 41
 42. 42. Отговор ASCII (American Standard Code for Information Interchange) кодовете представят текст в компютрната техника  ASCII съпоставя по един байт на всяка буква от латинската азбука и някои специални знаци  ASCII използва 7 или 8 бита и дефинира 128 символа и техните кодове Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII 42
 43. 43. Въпрос Посочете невярното за UTF-8 кодировката? a) Всеки ASCII текст може да се запише в UTF-8 b) Всеки символ се кодира с от 1 до 4 байта c) Не поддържа всички Unicode символи d) Поддържа кирилица e) Поддържа китайски и арабски език f) Подходяща е за кодиране на e-mails g) Подходяща е за съхранение на текст в текстообработващи програми 43
 44. 44. Отговор UTF-8 е универсална Unicode кодировка  По-често срещаните символи се кодират с 1 байт, а по-редките с 2, 3 или 4 байта  Може да представи всеки символ от Unicode  Предпочитан вариант е при имейлите, уеб страниците, файловете и програмите, обработващи текст Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8 44
 45. 45. Компютърна графикаРастерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами
 46. 46. Въпрос Кое от изброените не е графичен редактор? a) Photoshop b) CorelDraw c) GIMP d) MS Paint e) OGRE f) Artweaver g) Paint.NET 46
 47. 47. Отговор Всички изброени приложения, освен OGRE са графични редактори  OGRE представлява енджин за разработка на игри Информация:  Разгледайте сайтовете на производителите  http://alternativeto.net/software/adobe-photoshop/  http://www.freesoftware4all.co.uk/graphic_editors.htm  http://www.neopets.com/~floryn629 47
 48. 48. Въпрос Колко цвята поддържа PNG формата? a) 256 b) 4096 c) 65536 d) около 256 хиляди e) около 16,7 милиона f) няма ограничение на броя цветове g) поддържа пълна CMYK палитра + прозрачност (32-bit color) 48
 49. 49. Отговор PNG (Portable Network Graphics) е графичен файлов формат за изображения  Поддържа до 32-битовa RGBA палитра:  24-битов цвят (16,7 милиона цвята)  8-битова прозрачност (alpha канал)  Използва компресия без загуба Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/PNG  http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics 49
 50. 50. Бази от данниМодели на данните, таблици, релации, SQL
 51. 51. Въпрос Кой от следните резултати няма да участва в резултата от заявката (за момиче е записано 0, а за момче – 1) SELECT Name, Gender, Age FROM People WHERE Gender = 0 and Age <= 23 a) Женя | 0 | 20 b) Иван | 1 | 15 c) Станимира | 0 | 19 d) Ивета | 0 | 18 51
 52. 52. Отговор Oтговор:  Заявката намира всички момичета, които са под 23 години  Класически SQL SELECT с WHERE клауза Информация:  http://tiny.cc/SelectQueries 52
 53. 53. Въпрос Какво е SQL? a) Вид релационна база данни b) Език за сървърно програмиране c) Система за управление на съдържанието d) Уеб сървър e) Език за управление на бази данни f) Система за управление на бази данни 53
 54. 54. Отговор SQL (Structured Query Language) е специализиран програмен език за манипулиране на релационни данни  Команди за манипулация на данни (DML): SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  Команди за дефиниране на схемата на данните (DDL): CREAT, ALTER, DROP  Стандартизиран е от ANSI / ISO Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/SQL 54
 55. 55. Въпрос Коя от следните програми не се използва за управление и обработка на бази от данни? a) MySQL b) Microsoft Access c) Outlook Express d) Oracle e) FoxPro f) dBASE g) Firebird 55
 56. 56. Отговор Outlook Express е е-мейл клиент  Не се използва за управление на бази данни, а за пращане и четене на към e-mails Останалите са RDBMS сървъри Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express  http://goo.gl/trtOK 56
 57. 57. Информационни системиERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектури
 58. 58. Въпрос Системата ... е комбинация от хардуер и софтуер,който позволява на инжинери да проектират всичко: от мебели до самолети. a) ERP b) FMIS c) CRM d) CAD e) BI f) CMS 58
 59. 59. Отговор Системите за компютърно проектиране (Computer Aided Design, CAD системи)  Заменят чертожната дъска при създаването на конструкционна документация за механични, електрически или електронни продукти  Водещи CAD системи: AutoCAD, Solid Works, ArchiCAD, OrCAD Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer- aided_design 59
 60. 60. Въпрос CRM системите представляват софтуер: a) За управление на производството b) За оптимизиране на бизнес процесите c) За управление на финансите d) За управление на уеб съдържание e) За управление на риска f) За връзка с клиенти и доставчици g) За управление на проекти h) За отчети, анализи и прогнози 60
 61. 61. Отговор CRM (Customer RelationshipManagement) е система за връзка с клиенти и доставчици  Включва използването на технологии, за да се организират и автоматизират и бизнес процеси като:  Маркетинг, продажби и поддръжка на клиенти  Водещи CRM системи: SAP CRM, Oracle Siebel CRM, Microsoft CRM, Salesforce, PoepleSoft Информация:  http://tiny.cc/crm-en 61
 62. 62. Въпрос Кое от изброените не е типична отговорност на информационните системи? a) управление на производствени процеси b) съхранение на информация c) обработка на информация d) изготвяне на отчети e) търсене на информация f) подпомагане вземането на решения g) агрегиране на данни от външни системи 62
 63. 63. Отговор Информационна система  Софтуер, който съхранява и обработва информация (най-често записана в база данни), за да подпомогне работата на хората  Комбинация от технологии и човешки дейности, използващи технологиите за да поддържат оперативната работа, управлението и взимането на решение Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems 63
 64. 64. Сигурност и защита на информациятаСиметрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификати
 65. 65. Въпрос Какво е DES (в компютърната криптография)? a) стандарт за кодиране e-mail съобщения, разширяващ стандарта MIME b) симетричен алгоритъм за криптиране, по- малко надежден от AES c) алгоритъм за хеширане, подобен на MD5 d) асиметричен криптографски алгоритъм e) вид електронен подпис f) електронен документ свързващ ключ с определено лице 65
 66. 66. Отговор Алгоритмите за криптиране на информация са симетрични и асиметрични  Симетрични – кодират и декодират с един и същ ключ (DES, AES, Blowfish, RC2, IDEA)  Асиметрични – кодират информация с един ключ и декодират с друг (RSA, DSA, ECDSA) Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography  http://goo.gl/A8Bkm 66
 67. 67. Въпрос Коя от хеш-функциите дава реултат 160 битови извлечения? a) MD2 b) MD5 c) WHIRLPOOL d) SHA-1 e) PANAMA f) RIPEMD 67
 68. 68. Отговор SHA (Secure Hash Algorithm) е криптографска хеш-функция, разработена от NSA  Резултатът (message digest) при SHA-1 е 160-битa  Използва се масово, включително и за цифрови подписи  MD2  128 bits, MD5  128 bits, WHIRLPOOL  512 bits, PANAMA 256 bits, RIPEMD  128 Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function 68
 69. 69. Въпрос Кое от изброените не е метод за криптиране на WiFi връзка? a) HMAC-SHA1 b) WEP c) WPA-PSK + TKIP d) WPA2-PSK + AES e) WPA2-PSK + TKIP f) WPA2-EAP 69
 70. 70. Отговор Протоколът WEP е остарял и доказано несигурен  не се ползва от 2001 г. насам Протоколите WPA / WPA2 осигуряват сигурност в WiFi мрежи (WLAN) в два режима  WPA-PSK (WPA-Home) – споделен ключ  WPA-EAP (WPA-Enterprise) – използва EAP за автентикация (най-често с RADIUS сървър) Информация:  http://goo.gl/17bS  http://goo.gl/2nfPI 70
 71. 71. Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне напрезентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видео
 72. 72. Въпрос Кое от следните не е система за изработка на презентации (презентационна система)? a) MS Power Point b) Prezi c) Apple Keynote d) Adobe Photoshop e) OpenOffice Impress 72
 73. 73. Отговор От изброените само Photoshop не е софтуер за изработка на презентации.  Keynote е софтуер за презентации на Apple  Prezi и е интересен продукт от малката унгарска софтуерна компания Zui Labs Информация:  В сайтовете на производителите 73
 74. 74. Въпрос Какво представлява файл с .pptx разширение? a) Flash-базирана презентация b) XML-базирана презентация, записана в компресиран ZIP файл c) презентация с мултимедийно съдържание d) документ на KPresenter e) документ на MS PowerPoint 2003 f) база данни на MS Access 2010 74
 75. 75. Отговор Разширението .pptx се използва за презентации със XML архитектура  Използва се ZIP компресия за намаляване размера на файла  Отваря се с MS PowerPoint 2007 / 2010 или по- нова версия (има и add-in за Office 2003) Информация:  http://www.fileinfo.com/extension/pptx 75
 76. 76. Мултимедия Софтуер за създаване / обработка намултимедия: звук, видео, файлови формати
 77. 77. Въпрос За какво служат кодеците (codecs)? a) Разпределят звуковия поток към всяка от тонколоните на звуковата система b) Кодират и декодират цифров поток по определен мултимедиен стандарт c) Показват аудио / видео файлове и предоставят навигация (пускане, спиране, превъртане, …) d) Разкодират видео и се грижат за правилния тайминг и оформление на субтитрите e) Кодират пароли и друга секретна информация 77
 78. 78. Отговор Кодекът представлява софтуер за кодиране и декодиране на аудио или видео  Когато трябва да се запише мултимедия във файл, се използва кодек (примерно H.263, H.264, DivX, XviD, AAC, MP3, AC3, WMV, …)  Кодирането намалява драстично големината на файла заради компресията  Най-често се ползва компресия със загуба Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Codec 78
 79. 79. Въпрос Кой от следните аудио кодеци е с най-добро качество? a) AAC b) MP3 c) FLAC d) Vorbis (Ogg) e) WMA f) Dolby Digital (AC3) 79
 80. 80. Отговор FLAC (Free Lossless Audio Codec) е кодек за компресиране на аудио  Компресира без загуба (lossless compression)  Поддържа се на по-малко устройства и системи в сравнение с MP3 Кодеците AAC, MP3, OGG, WMA и AC3 компресират звук със загуба  Следователно качеството на звука е по-ниско Информация:  http://tiny.cc/flac-en 80
 81. 81. Въпрос Кое от изброените софтуерни приложения не може да възпроизвежда видео? a) Adobe Flash Player b) BS Player c) Windows Media Player d) Winamp e) Internet Explorer 8 f) Google Chrome 4 g) Silverlight Player 81
 82. 82. Отговор BS Player, Windows Media Player и Winamp са аудио / видео възпроизвеждащ софтуер (players) Adobe Flash Player, Silverlight Player са RIA платформи с богати мултимедийни възможности, включително показване на видео Google Chrome версия 4, поддържа HTML5 и може да възпроизвежда видео с новия таг <video> Internet Explorer 8 (без plugins) не поддържа HTML5 и показва видео само с plug-ins или ActiveX Информация:  Потърсете информация от производителите 82
 83. 83. Компютърни мрежиOSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване
 84. 84. Въпрос Кое от следните не е един от слоевете на OSI модела на компютърните мрежи? a) Application (приложен слой) b) Session (сесиен слой) c) Physical (физически слой) d) Informational (информационнен слой) e) Transport (транспортен слой) f) DataLink (канален слой) g) Presentation (представителен слой) 84
 85. 85. Отговор Седемте слоя на OSI модела са:  Програмна част: Слой 7: Application ; Слой 6: Presentation ; Слой 5: Session  Транспортна част: Слой 4: Transport ; Слой 3: Network ; Слой 2: Data ; Слой 1: Physical  Можете да ги запомните чрез APSTNDP – "All People Seems To Need Data Processing" Информация:  http://bit.ly/dJ1D5p, http://goo.gl/2rsnh 85
 86. 86. Въпрос За какво се използва ICMP протоколът? a) За P2P връзка между два компютъра b) За свързване на клиент към сървър c) За изпращане на файлове d) За отваряне на уеб страници e) За изпращане на SMS съобщения f) За обмяна на контролни съобщения (например грешки, ) g) За изграждане на сесия между два хоста 86
 87. 87. Отговор ICMP (Internet Control Message Protocol) е интернет протокол от мрежово ниво (layer 3)  Използван за изпращане на контролни съобщения, например недостижимост на хост  Рядко се използва от интернет приложенията  Използва се от командите ping и traceroute Информация:  http://tinyurl.com/icmp-proto  http://www.tech-faq.com/icmp.html 87
 88. 88. Въпрос Кое от изброените не е вид мрежа? a) Local Area Network (LAN) b) Personal Area Network (PAN) c) Wide Area Network (WAN) d) Wireless Local Area Network (WLAN) e) HSDPA f) WiMAX g) GRPS h) Всички изброени са мрежи 88
 89. 89. Отговор Понятията LAN, PAN, WAN и WLAN са добре известни компютърни мрежи Мрежите от тип GRPS и HSDPA се използват от мобилните оператори за мобилна телефония и мобилен интернет WiMAX е стандарт за мобилен интернет Информация:  http://www.wifinotes.com/types-of-networks.html  http://en.wikipedia.org/wiki/3GPP 89
 90. 90. Устройство на ИнтернетИнтернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
 91. 91. Въпрос За какво служи протоколът IMAP? a) за достъп до електронна поща на отдалечен сървър от локален клиент b) за обмяна на файлове между машини, свързани в локална мрежа или в Интернет c) за изпращане на електронни съобщения между машини в Интернет d) за разпознаване на имена на компютри, свързани в Интернет e) за криптиране на e-mail съобщения 91
 92. 92. Отговор Internet Message Access Protocol е интернет протокол от приложния слой на OSI модела  IMAP поддържа отдалечена пощенска кутия, организирана в папки (folders)  Стои на сървъра, но е достъпна отдалечено  IMAP позволява на клиентите да изтеглят части от съобщения и атачмънти Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/IMAP  http://bit.ly/3UGLA 92
 93. 93. Въпрос Кой от следните протоколи / стандарти не се използва при e-mail комуникация? a) POP3 b) IMAP c) SNMP d) SMTP e) MIME f) Всеки от посочените протоколи са използва при комуникация по e-mail 93
 94. 94. Отговор SNMP (Simple Network Management Protocol) е протокол за управление на мрежи  Служи за следене на работата на компютри, сървъри, рутери, принтери и други хардуерни и софтуерни устройства, свързани към мрежа Протоколите SMTP, POP3, IMAP и стандарта MIME се ползват в e-mail инфраструктурата Информация:  http://tinyurl.com/snmp-proto  http://tinyurl.com/email-infractructure 94
 95. 95. Електронна комуникацияE-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, социални мрежи, форуми, …
 96. 96. Въпрос Кой от изброените продукти / услуги не поддържа разговори в реално време? a) Skype b) MSN Messenger c) Microsoft Outlook d) ICQ e) IRC f) Yahoo Messenger 96
 97. 97. Отговор Microsoft Outlook представлява корпоративен e-mail клиент от пакета Microsoft Office  Outlook служи главно за изпращане / четене на електронни съобщения (e-mail), макар че има куп други функции Skype, MSN Messenger, ICQ, IRC, Yahoo Messenger служат за онлайн разговори Информация:  http://bit.ly/eatemm  http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook 97
 98. 98. World Wide Web (WWW)Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
 99. 99. Въпрос В кой ред, не всички са уеб браузери? a) Internet Explorer, Safari, Opera b) Mozilla Firefox, Internet Explorer c) AOL Explorer, Opera Mini d) Google Chrome, Netscape e) Safari, Google Chrome, Flex Type f) Mozilla Firefox, Netscape g) Avant, Chrome, Opera 99
 100. 100. Отговор Flex Type е (беше) един от най-използваните кирилизатори, макар и с доста недостатъци  Всички останали са уеб браузъри  AOL Explorer и Avanti са обвивки на IE Информация:  Сайтовете на производителите  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_browsers 100
 101. 101. Въпрос Кой браузър е включен като част от операционната система Mac OS X? a) Mozilla Firefox b) Google Chrome c) Flock d) Internet Explorer e) Safari f) Opera 101
 102. 102. Отговор Safari е уеб браузър, създаден от Apple  Включен е като част от операционната система Mac OS X  През 2007 г. е пусната версия и за Windows Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_browser  http://www.apple.com/safari/ 102
 103. 103. Уеб дизайн, HTML, CSSУеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …
 104. 104. Въпрос На какво е съкращение HTML? a) Hypertext Markup Language b) Hypertext Meta Language c) Hyperlink Texting Meta Language d) Hybrid Text Meta Language e) Hybrid Text Markup Language f) Нито едно от изброените 104
 105. 105. Отговор HTML (Hypertext Markup Language) е език за описание и форматиране на уеб документи  Описанието на документа става чрез специални елементи, наречени тагове (tags) Информация:  Почти във целия интернет  http://bg.wikipedia.org/wiki/HTML  http://en.wikipedia.org/wiki/HTML 105
 106. 106. Въпрос Как се затварят единичните тагове в XHTML? a) <[tag] <!--!>> b) <[tag] > c) <[tag] //> d) <[tag] ;> e) <[tag] ?> f) <[tag] /> g) <[tag] }> 106
 107. 107. Отговор XHTML е език от семейството на XML- базираните езици, който произлиза от HTML  Съкращението е от eXtensible HyperText Markup Language  В него всички тагове трябва да бъдат затворени, дори и единичните  Примерен единичен XHTML таг: <br /> Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML 107
 108. 108. JavaScriptРазработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти, манипулация на DOM дървото
 109. 109. Въпрос Как се декларира и създава празен масив в JavaScript? a) var array = new Array(); b) var[] array = (); c) var[] array = new var[]; d) var array[] = []; e) var[] array = new Array() ; f) var array[] = new Array() ; g) var array[] = new []; 109
 110. 110. Отговор Масивите в JavaScript се декларират по следния начин: var array = new Array();  array е името на масива  Чрез извикването на new Array() се създава нов Array обект – празен масив Информация:  http://www.w3schools.com/js/js_obj_array.asp 110
 111. 111. Въпрос Кой от следните редове ще визуализира "Текст" чрез JavaScript? a) give "Текст"; b) cout << "Текст"; c) echo "Текст"; d) document.write("Текст"); e) alert "Текст"; f) echo(Текст); g) document.alert(Текст); 111
 112. 112. Отговор В JavaScript можем да пишем в текущия отворен HTML документ чрез: document.write("Текст"); В JavaScript можем да изведем съобщение в popup диалог по следния начин: alert(Текст); Информация:  http://xahlee.org/js/javascript_basics.html 112
 113. 113. Въпрос Даден е следният JavaScript код: var dict = new Array() dict["Java"] = "джава"; dict["C#"] = "си шарп"; dict["HTML"] = "ейч ти ем ел"; window.alert(dict["PHP"]); Какво прави той? a) Показва на екрана "null" b) Показва на екрана "undefined" c) Показва на екрана празен низ d) Кодът е синтактично некоректен 113
 114. 114. Отговор Асоциативните масиви в JavaScript приличат на хеш-таблица и се ползват по следния начин: var dict = new Array(); // Create new array dict["key"] = "value"; // Add key-value pair for (var key in dict) // Enumerate all keys alert(key + " -->" + dict[key]); delete dict["key"]; // Delete a key alert(dict.length); // Get array length Информация:  http://blog.xkoder.com/2008/07/10/javascript-associative- arrays-demystified/  http://www.mojavelinux.com/articles/javascript_hashes.html 114
 115. 115. Въпрос Даден е следният JavaScript код: var str = "Hello world!"; var pattern = /Hello/g; var result = pattern.test(str); document.write("Returned value: " + result); Какво прави той? a) Отпечатва "true" b) Отпечатва "false" c) Отпечатва "1" d) Кодът е синтактично некоректен 115
 116. 116. Отговор Регулярните изрази в JavaScript се задават по Perl синтаксис във формат: /pattern/modifiers Нашият шаблон представлява символния низ "Hello" с опция /g (глобално търсене) /Hello/g Методът pattern.test(str) проверява дали даден низ str отговаря на шаблона pattern Информация: http://goo.gl/ctuNc; http://goo.gl/QvhVF; http://goo.gl/iP6xc 116
 117. 117. Примерен тест за подготовка за националната ИТ олимпиада курсове и уроци по програмиране, уеб дизайн – безплатно BG Coder - онлайн състезателна система - online judge курсове и уроци по програмиране – Телерик академия форум програмиране, форум уеб дизайн уроци по програмиране и уеб дизайн за ученици ASP.NET курс - уеб програмиране, бази данни, C#, .NET, ASP.NET http://schoolacademy.telerik.com програмиране за деца – безплатни курсове и уроци ASP.NET MVC курс – HTML, SQL, C#, .NET, ASP.NET MVC безплатен SEO курс - оптимизация за търсачки алго академия – състезателно програмиране, състезаниякурсове и уроци по програмиране, книги – безплатно от Наков курс мобилни приложения с iPhone, Android, WP7, PhoneGap уроци по уеб дизайн, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop Дончо Минков - сайт за програмиране free C# book, безплатна книга C#, книга Java, книга C# Николай Костов - блог за програмиране безплатен курс "Качествен програмен код" безплатен курс "Разработка на софтуер в cloud среда" C# курс, програмиране, безплатно
 118. 118. Free Trainings @ Telerik Academy NOIT-IT-Test-Preparation  http://schoolacademy.telerik.com Telerik Software Academy  academy.telerik.com Telerik Academy @ Facebook  facebook.com/TelerikAcademy Telerik Software Academy Forums  forums.academy.telerik.com

×