Примерен тест по информационни технологии За подготовка за ИТ олимпиадата (ноември 2010)Светлин НаковРъководител отделте...
Компютърни системи  Хардуерни въпроси
Въпрос Какво представлява интерфейсът FireWire? a) паралелен интерфейс за свързване на  принтери, подобен на LPT b) сер...
Отговор Интерфейсът FireWire     (IEEE 1394) е:  високоскоростен сериен интерфейс  служи за свързване на различни п...
Въпрос На какво е абривиатура  RAM? a) Real Action Mark-up b) Rapid Accessory Movement c) Random Access Memory d) Random...
Отговор RAM е вид памет в електрониката, която  Позволява достъп и за четене, и за запис, до  произволна част от даннит...
Въпрос Каква е теоретичната максимална  скорост на интерфейса USB 2.0? a) 12 Mbit/s b) 400 Mbit/s c) 480 Mbit/s d) 800 M...
Отговор USB 2.0  поддържа скорост до 480 Mbit/s Тази максимална скорост е теоретична и рядко се достига на практика Ин...
Софтуерни системи  Компютърен софтуер
Въпрос Microsoft Office е: a) Софтуер за връзка към бази данни b) Софтуер за предпечатна обработка c) Интегриран софту...
Отговор Microsoft Office е интегриран офис пакет  Съдържа текстообработващ софтуер,  електронни таблици, софтуер за  п...
Въпрос Софтуерът, който инструктира компютъра да зарежда, съхранява и изпълнява приложения се нарича: a) софтуер за връзк...
Отговор Операционната система представлява системен софтуер, който управлява хардуера, приложенията и потребителите  Изп...
Въпрос Кое от изброените не е операционна система? a) iPhone b) Android c) Mac OS X d) FreeBSD e) Windows 7 f) Plan 9  ...
Отговор От изброените единствено iPhone не е операционна система, а устройство, което работи с операц. система, наречена ...
Работа с компютърни системи и програмиИнсталиране, използване, поддръжка, …
Въпрос Какви са минималните изисквания за инсталиране и работа на Windows 7? a) 1 GHz CPU, 2GB RAM b) 1 GB RAM, 64-bit CP...
Отговор Официалните изисквания за Windows 7   са:  1 GHz CPU (32-bit или 64-bit)  1GB RAM (препоръчва се повече, но ...
Въпрос Грешката "General Protection Fault" означава, че: a) няма връзка с Интернет b) няма достатъчно място на твърдия ди...
Отговор Грешката "General Protection Fault" (GPF) възниква, когато едно приложение се опитва да бута извън своята памет ...
Пренос на данни и  бройни системиКанали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи
Въпрос Колко е разликата между 1010(16) и 10101010(2) в десетична бройна система? a) 3842 b) 3941 c) 3942 d) 4239 e) числ...
Отговор Изчисляване на разликата:  1010(16) = 1 * 163 + 0 * 16^2 + 1 * 16 + 0 = 4112(10)  10101010(2) = 1*2^7 + 0*2^6 +...
Въпрос Колко байта е 1 Gbit? a) 1024 b) около 1 милиард c) около 10 милиона d) 1 048 576 e) 4 294 967 296 f) около ...
Отговор 1 KB = 1024 bytes  1 MB = 1024 * 1024 bytes  1 GB = 1024 * 1024 * 1024 bytes 1Kbit = 1 000 / 8 = 125 bytes ...
Операционни системи  Архитектура, процеси, потребители,потребителски интерфейс, файлови системи
Въпрос What does DOS stand  for? a) Digital Operating System b) Disk Operating System c) Desktop Operating System d) Dua...
Отговор DOS е остаряла и примитивна операционна система от времето на Правец 8, Правец 16, Intel 8080 / Intel 80286 и App...
Въпрос В ОС какво означава "кооперативна многозадачност" (cooperative multitasking)? a) ОС дава на процесите по равно вре...
Отговор Терминът "кооперативна многозадачност" означава, че операционната система разчита, че всеки процес доброволно отд...
Софтуерно инженерствоАнализ, спецификация, проектиране, прототип,  имплементация, тестване, поддръжка, …
Въпрос Кой от следните въпроси не е обект на изследване от софтуерното инженерство a) Защо отнема много време за да се за...
Отговор Софтуерното инженерство се занимава     с процесите, подходите и практиките за създаване на софтуер  Изследв...
Въпрос Коя от диаграмите  не е от нотацията UML? a) Класова диаграма (class diagram) b) Диаграма на потоците (stream dia...
Отговор Основните диаграми  в нотацията UML са:  структурни: class diagram, object diagram,  component diagram, deplo...
Компресиране на данниАлгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Въпрос Компресирането по Хъфман представлява: a) алгоритъм за компресия със загуба,  подходящ за графични изображения b...
Отговор Алгоритмът на Хъфман кодира информация без загуба като изгражда оптимален префиксен код (дърво на Хъфман)  Подхо...
Въпрос Кой от изброените алгоритми за компресия не е подходящ за MS Word документи? a) LZW b) дискретна косинусова трансф...
Отговор За кодиране на MS Word документи са подходящи алгоритми без загуба  Не са подходящи алгоритми за компресия със ...
Въпрос С коя   от програмите можем да отворим 7Zip архив (.7z файл)? a) WinRAR, 7Zip, WinZip, IZArc b) gzip, 7Zip, W...
Отговор Всички популярни архиваториподдържат формата 7Zip архив (.7z файлове)  Инструментът gzip поддържа само своя си ...
ТекстообработкаРабота с текстотобработващ софтуер, файловиформати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Въпрос Кой от следните формати е платформено- зависим? a) *.jpg b) *.docx c) *.dll d) *.wma e) *.mpeg f) *.flv      ...
Отговор dll (dynamic-link Library) е формат, поддържан само под Windows  .docx и .wma са формати на MS, но може да  се ...
Въпрос Кое от следните не е текстообработващ софтуер? a) Microsoft Word b) Open Office Calc c) Notepad d) Notepad++ e) Ad...
Отговор От изброените Open Office Calc е електронна таблица  Останалите са тексто-  обработващи инструменти Информация...
Компютърна графикаРастерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами
Въпрос Кой от следните формати не е графичен формат? a) GIF b) TIFF c) WMA d) JPG e) PNG f) EMF             ...
Отговор Отговор  WMA e съкращение на Windows Media Audio   Не е графичен формат  Останалите съхраняват графични  изо...
Въпрос Какво представлява ефектът "перо" (feather) в програмите за обработка на изображения? a) цветопреливка от един цвя...
Отговор Ефектът "перо" се използва за да се направят контурите на даден обект полупрозрачни, така че обектът да се слива ...
Бази от данниМодели на данните, таблици, релации, SQL
Въпрос Кой са четирите основни операции за работа са данни в езика SQL? a) SELECT, CREATE, UPDATE, INSERT b) INSERT, SELE...
Отговор Езикът SQL се състои от  DDL (data definition language)  DML (data manipulation language)  В някои RDBMS сървъ...
Въпрос Кой от следните резултати няма да участва в резултата от заявката SELECT CityName,PostalCode FROM CountiesDatabase...
Отговор Намиране на отговора  Заявката взима всички градове, чиито  пощенски код е в интервала [1000,4000]  Класически...
Информационни системиERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,    софтуерни архитектури
Въпрос Сферата на ________          се е сблъсквала още от древни времена с проблеми, свързани със сложност на ...
Отговор Компютърните науки   се занимават с  Теорията и практиката на информацията и  изчисленията и имплементацията...
Въпрос Организирането на маркетинг кампаниии следене на продажбите са типични функции за какъв клас информационни системи...
Отговор Customer Relationship  Management (CRM) системите  Организират и проследяват комуникацията с  клиентите, тяхно...
Сигурност и защита на    информациятаСиметрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен по...
Въпрос Алгоритмът AES представлява a) остарял алгоритъм за криптографско  хеширане, подобен на MD4 и MD5 b) стандарт за...
Отговор Алгоритмите за криптиране на информация са симетрични и асиметрични  Симетрични – кодират и декодират с един и ...
Въпрос Цифров сертификат представляват a) криптиращи алгоритми, които предоставят  услугата "цифров подпис" b) електрон...
Отговор Цифровите сертификати (удостоверения) са  Електронни документи, издадени от  доставчик на удостоверителни услуг...
Въпрос X.509 е: a) протокол за електронна поща b) преносна среда, подобна на X.25 c) технология за пренос на видео по ...
Отговор За цифровите сертификати съществуват няколко стандарта за представяне:  по стандарта X.509 (версии v1, v2, v3) ...
Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне напрезентации, слайдове, ефекти, бележки,  цветове, изображения...
Въпрос  Ако имате много снимки и искате да направите  слайд шоу (slide show) с тях в MS PowerPoint,  какъв е най-бър...
Отговор  Функцията "Picture  Photo Album  New Photo  Album" добавя група снимки, по една на слайд Информация:   ...
Въпрос  Ако в презентация искаме да сложим  неправоъгълна картинка, така че тя да се слее  добре с фона, какво трябв...
Отговор За да поставим картинка в презентация, така че тя да се слива добре с фона, трябва:  Да ползваме PNG формат карт...
Мултимедия  Софтуер за създаване / обработка намултимедия: звук, видео, файлови формати
Въпрос Кой от следните софтуерни продукти служи за обработка на видеофайлове? a) Adobe Media Server b) Microsoft Expressi...
Отговор Популярните продукти за видеообработка:  Adobe Premiere  Sony Vegas  Apple Final Cut  Avid Media Composer  W...
Въпрос Кой от следните формати за звук е с най- високо качество? a) WAV, 22 KHz, 8-bit, Mono b) AC3, 96 KHz, 24-bit, Mult...
Отговор По-правило по-качественият звук е:  Семплиран на по-висока честота (KHz)  Семплиран с по-висока дълбочина (bit-...
Компютърни мрежиOSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване
Въпрос  Кой от следните протоколи служи за  преобразуване на IP адрес в име и обратното?  a) DNS  b) IMAP  c) IC...
Отговор При TCP/IP базираните компютърни мрежи протоколът DNS служи за  Преобразуване на IP адрес в име на  компютър (х...
Въпрос На кой    слой от OSI модела работят протоколите TCP и UDP? a) Application (приложен слой) – layer 7 b) Present...
Отговор Транспортният слой (transport layer)                  на OSI модела осигурява комуникация от точ...
Въпрос  Кой е най-простият и най-евтин начин да  свържем няколко компютъра в Ethernet мрежа?  a) чрез USB кабели в т...
Отговор За свързване на компютри в Ethernet мрежа по правило се ползва топология "звезда" (или по-сложна)  Концентраторъ...
Устройство на ИнтернетИнтернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,  SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Въпрос Кой от изброените протоколи се ползва за изпращане на e-mail в Интернет? a) POP3 b) IMAP c) HTTP d) SMTP e) FTP f)...
Отговор Изпращането на e-mail се осъществява по протокола SMTP  SMTP = Simple Mail Transfer Protocol  Текстово-базиран ...
Въпрос  Кой от протоколите се използва за включване  към виртуална частна мрежа (VPN)?  a) NNTP  b) PPTP  c) HTT...
Отговор  Виртуалните частни мрежи представляват  компютърни мрежи, изградени от компютри,  свързани чрез криптиран к...
Въпрос Протоколът WebDAV служи за: a) редактиране и управление на документи,  съхранявани върху уеб сървър b) изпращане...
Отговор Протоколът WebDAV е разширение на   HTTP протокола и служи за управление и редактиране на документи:  Позволя...
Електронна комуникацияE-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo  Messenger, социални мрежи, форуми, …
Въпрос Кой от следните E-Mail адреси е валиден a) Doncho.Minkov@abv b) PeshoIvanov {at} hotmail.com c) KPeshov@yahoo-com ...
Отговор Валидните e-mail адреси са във формат:  [получател]@[хост], където   [получател] се e непразна поредица от б...
Въпрос Кои от изброените системи за електронна комуникация работят в режим peer-to-peer? a) ICQ, IRC b) Skype, ICQ c) ICQ...
Отговор От изброените единствено Skype работи като организира и поддържа в Интернет децентрализирана комуникационна peer-...
World Wide Web (WWW)Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
Въпрос Кой HTTP метод се ползва, когато трябва да се изпрати username и парола към уеб сайт? a) PUT b) SEND c) AUTHENTICA...
Отговор При влизане в уеб сайт с потребител и парола се използва HTTP POST  POST заявката съдържа тяло, с което стоят  ...
Въпрос Коя от изброените програми не поддържа изтегляне на файлове по HTTP? a) Internet Explorer b) Google Chrome c) wget...
Отговор  Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari и  Opera Mini са уеб браузъри и работят по HTTP  Програмката wg...
Уеб дизайн, HTML, CSSУеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …
Въпрос Какво означават уеб дизайнерите с абревиатурата CSS? a) Creative Style Sheets b) Cascading Style Sheets c) Composi...
Отговор CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове  Използва се съвместно с HTML за да укаже  как да ...
Въпрос Кой от следните фрагменти код е валиден XHTML фрагмент? a) <html><head><body>…</body></head></html> b) <html><head...
Отговор Според XHTML стандарта всеки таг трябва да бъде затворен  <html> се затваря с </html>  <body> с </body> и т.н....
Въпрос В един CSS файл какъв цвят е #0000DD? a) зелено-оранжев b) лилав c) син d) черен e) червен f) зелен g) жълт    ...
Отговор В CSS   цветовете могат да се задават по RGB схемата във формат #RRGGBB, където  RR, GG и BB са шестнайсетичн...
JavaScriptРазработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти,    манипулация на DO...
Въпрос В кой от следните примери условните оператори в JavaScript са използвани некоректно? a) if (a==5) {…} else {…} b) ...
Отговор Отговор  Синтаксисът на условния оператор if е:   if (условие) {тяло }   Може да следва else / else if клауз...
Въпрос  Имаме HTML следния код:   <div id="footer">some text</div>  Искаме да променим фона на <div> елемента  на...
Отговор За да извлечем елемент по  ID в JavaScript използваме следния код:  document.getElementById(some_id) За да нап...
За повече информация Настоящия примерен тест следва стриктно:  Официалния конспект за олимпиадата по  информационни тех...
Примерен тест за подготовка за                                              ...
Free Trainings @ Telerik Academy  NOIT-IT-Test-Preparation    schoolacademy.telerik.com  Telerik Software Academy ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. NO-IT - sample it-test-november-2010

995 views

Published on

Sample-IT-Test-November-2010
Telerik Software Academy: http://schoolacademy.telerik.com
The presentation, website and all video materials are in Bulgarian

Preparation for the national olympiad in information technologies in Bulgaria.
Hardware questions; Software Questions; Working with Software; Textprocessing questions;
Computer Graphics; Databases; Security; Protection; Multimedia; Networks; Web Design;

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. NO-IT - sample it-test-november-2010

 1. 1. Примерен тест по информационни технологии За подготовка за ИТ олимпиадата (ноември 2010)Светлин НаковРъководител отделтехнологично обучениеwww.nakov.comУчилищна Академия на Телерикschoolacademy.telerik.com
 2. 2. Компютърни системи Хардуерни въпроси
 3. 3. Въпрос Какво представлява интерфейсът FireWire? a) паралелен интерфейс за свързване на принтери, подобен на LPT b) сериен интерфейс за високоскоростен пренос на данни c) сериен интерфейс за пренос на данни, предшественик на USB d) това е другото име на USB 3.0 e) интерфейс за свързване на твърди дискове, подобен на SATA и IDE 3
 4. 4. Отговор Интерфейсът FireWire (IEEE 1394) е:  високоскоростен сериен интерфейс  служи за свързване на различни периферни устройства: видеокамера, принтер, скенер, … Информация:  http://tiny.cc/firewirebg  http://tiny.cc/ieee1394bg  http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394 4
 5. 5. Въпрос На какво е абривиатура RAM? a) Real Action Mark-up b) Rapid Accessory Movement c) Random Access Memory d) Random Access Machine 5
 6. 6. Отговор RAM е вид памет в електрониката, която  Позволява достъп и за четене, и за запис, до произволна част от данните без ограничения  Нарича се още "оперативна памет" Информация  http://tiny.cc/RAMWiki  http://tiny.cc/RAMWebopedia 6
 7. 7. Въпрос Каква е теоретичната максимална скорост на интерфейса USB 2.0? a) 12 Mbit/s b) 400 Mbit/s c) 480 Mbit/s d) 800 Mbit/s e) 5 Gbit/s f) 6 Gbit/s 7
 8. 8. Отговор USB 2.0 поддържа скорост до 480 Mbit/s Тази максимална скорост е теоретична и рядко се достига на практика Информация  http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_B us#USB_2.0_data_rates  http://www.usb.org/developers/usb20/faq20/ 8
 9. 9. Софтуерни системи Компютърен софтуер
 10. 10. Въпрос Microsoft Office е: a) Софтуер за връзка към бази данни b) Софтуер за предпечатна обработка c) Интегриран софтуерен пакет d) Музикален софтуерен пакет e) Софтуер за електронни таблици 10
 11. 11. Отговор Microsoft Office е интегриран офис пакет  Съдържа текстообработващ софтуер, електронни таблици, софтуер за презентации, мейл клиент и др. Информация  http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office  http://tiny.cc/IntegratedSoftware 11
 12. 12. Въпрос Софтуерът, който инструктира компютъра да зарежда, съхранява и изпълнява приложения се нарича: a) софтуер за връзка към бази данни b) софтуер за текстообработка c) BIOS d) CMOS e) системен софтуер f) уеб браузър 12
 13. 13. Отговор Операционната система представлява системен софтуер, който управлява хардуера, приложенията и потребителите  Изпълнението на програми (процеси) е системна задача и се изпълнява от операционната система Информация  http://tiny.cc/SysSoft  http://tiny.cc/os-bg 13
 14. 14. Въпрос Кое от изброените не е операционна система? a) iPhone b) Android c) Mac OS X d) FreeBSD e) Windows 7 f) Plan 9 14
 15. 15. Отговор От изброените единствено iPhone не е операционна система, а устройство, което работи с операц. система, наречена iOS От останалите единствено Plan 9 не е добре известна ОС  Bell Labs Plan 9 е още във фаза "разработка" Информация  http://tiny.cc/os-bg  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_operating_ systems 15
 16. 16. Работа с компютърни системи и програмиИнсталиране, използване, поддръжка, …
 17. 17. Въпрос Какви са минималните изисквания за инсталиране и работа на Windows 7? a) 1 GHz CPU, 2GB RAM b) 1 GB RAM, 64-bit CPU c) 1 GHz CPU, 1GB RAM, GPU d) 64-bit CPU, GPU, 40 GB място на диска e) мобилен телефон с 1 GB RAM и 1 GHz CPU 17
 18. 18. Отговор Официалните изисквания за Windows 7 са:  1 GHz CPU (32-bit или 64-bit)  1GB RAM (препоръчва се повече, но 1 GB е минимумът)  видеокарта с графичен ускорител (GPU) Информация:  http://tiny.cc/win7-requirements 18
 19. 19. Въпрос Грешката "General Protection Fault" означава, че: a) няма връзка с Интернет b) няма достатъчно място на твърдия диск c) приложението изисква повече оперативна памет от наличната d) приложението се опитва да достъпи адрес извън неговото адресно пространство e) приложението е 64-битово, а е стартирано на 32-битова операционна система 19
 20. 20. Отговор Грешката "General Protection Fault" (GPF) възниква, когато едно приложение се опитва да бута извън своята памет  Съвременните ОС изолират процесите един от друг и не им позволява да си "ровят" из паметта  GPF == бутане по чужда памет Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/General_protection_fault 20
 21. 21. Пренос на данни и бройни системиКанали за пренос на данни, единици за измерване, работа с бройни системи
 22. 22. Въпрос Колко е разликата между 1010(16) и 10101010(2) в десетична бройна система? a) 3842 b) 3941 c) 3942 d) 4239 e) числа от различни бройни системи не могат да се изваждат f) първото число е невалидно 22
 23. 23. Отговор Изчисляване на разликата:  1010(16) = 1 * 163 + 0 * 16^2 + 1 * 16 + 0 = 4112(10)  10101010(2) = 1*2^7 + 0*2^6 + 1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2 + 0 = 170(10)  4112(10) - 170(10) = 3942(10)  1010(16) - 10101010(2) = 3942(10) Информация:  http://tiny.cc/NumeralSystems  http://tiny.cc/BinaryNumeralSystem 23
 24. 24. Въпрос Колко байта е 1 Gbit? a) 1024 b) около 1 милиард c) около 10 милиона d) 1 048 576 e) 4 294 967 296 f) около 125 милиона 24
 25. 25. Отговор 1 KB = 1024 bytes  1 MB = 1024 * 1024 bytes  1 GB = 1024 * 1024 * 1024 bytes 1Kbit = 1 000 / 8 = 125 bytes  1Mbit = 1 000 000 / 8 = 125 000 bytes  1Gbit = 1 000 000 000 / 8 = 125 000 000 bytes Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Data_rate_units 25
 26. 26. Операционни системи Архитектура, процеси, потребители,потребителски интерфейс, файлови системи
 27. 27. Въпрос What does DOS stand for? a) Digital Operating System b) Disk Operating System c) Desktop Operating System d) Dual Operating System 27
 28. 28. Отговор DOS е остаряла и примитивна операционна система от времето на Правец 8, Правец 16, Intel 8080 / Intel 80286 и Apple II  Не поддържа многозадачност и много потребители  Съкращение от "Disk Operating System" Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/DOS 28
 29. 29. Въпрос В ОС какво означава "кооперативна многозадачност" (cooperative multitasking)? a) ОС дава на процесите по равно време b) ОС дава на процесите време, пропорционално на приоритета им c) ОС не поддържа многозадачност d) ОС очаква процесите сами и доброволно да отдават процесора на останалите процеси e) ОС разпределя процесорното време по алгоритъм "preemptive multitasking" 29
 30. 30. Отговор Терминът "кооперативна многозадачност" означава, че операционната система разчита, че всеки процес доброволно отдава процесорно време на останалите процеси  Ако един процес "зависне", останалите също ще блокират до настъпване на външна намеса  Накратко "многозадачност няма", има само подобие на такава Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_multitasking 30
 31. 31. Софтуерно инженерствоАнализ, спецификация, проектиране, прототип, имплементация, тестване, поддръжка, …
 32. 32. Въпрос Кой от следните въпроси не е обект на изследване от софтуерното инженерство a) Защо отнема много време за да се завърши даден софтуерен проект? b) Защо хардуерът струва по-евтино от софтуера? c) Как да намалим броя дефекти при разработка на мобилни приложения? d) Защо не могат софтуерните грешки да бъдат отстранени от продукта преди доставката? 32
 33. 33. Отговор Софтуерното инженерство се занимава с процесите, подходите и практиките за създаване на софтуер  Изследва проектирането, разработването, тестването, доставката, внедряването и управлението на софтуерни проекти  Хардуерът почти няма място в тази тематика Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering 33
 34. 34. Въпрос Коя от диаграмите не е от нотацията UML? a) Класова диаграма (class diagram) b) Диаграма на потоците (stream diagram) c) Диаграма на типичните случаи на употреба (use case diagram) d) Диаграма на последователностите (sequence diagram) e) Диаграма на разгръщане (deployment diagram) 34
 35. 35. Отговор Основните диаграми в нотацията UML са:  структурни: class diagram, object diagram, component diagram, deployment diagram, package diagram, …  поведенчески: use-case diagram, activity diagram, sequence diagram, statechart diagram, … Информация:  http://tiny.cc/UMLDiagram  http://tiny.cc/UML 35
 36. 36. Компресиране на данниАлгоритми за компресия, софтуер за архивиране
 37. 37. Въпрос Компресирането по Хъфман представлява: a) алгоритъм за компресия със загуба, подходящ за графични изображения b) алгоритъм за компресия със загуба, подходящ за аудио и видео потоци c) компресия чрез асиметрично кодиране d) префиксен оптимален код за компресия без загуба, подходящ за компресия на текст e) алгоритъм за компресия без загуба, подходящ за графични изображения 37
 38. 38. Отговор Алгоритмът на Хъфман кодира информация без загуба като изгражда оптимален префиксен код (дърво на Хъфман)  Подходящ е за компресия на текст  Работи чрез заместване на символи с кодове с различна дължина (от 2 до 8 бита)  Най-честите символи получават най-къс код Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding 38
 39. 39. Въпрос Кой от изброените алгоритми за компресия не е подходящ за MS Word документи? a) LZW b) дискретна косинусова трансформация c) LZ77 d) DEFLATE e) код на Хъфман 39
 40. 40. Отговор За кодиране на MS Word документи са подходящи алгоритми без загуба  Не са подходящи алгоритми за компресия със загуба като фрактални методи, JPEG и MPEG  Дискретна косинусова трансформация се използва за приближено представяне на точки чрез сума от косинусови криви Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Data_compression  http://tiny.cc/dtc-transform 40
 41. 41. Въпрос С коя от програмите можем да отворим 7Zip архив (.7z файл)? a) WinRAR, 7Zip, WinZip, IZArc b) gzip, 7Zip, WinRAR c) Windows Explorer (ако ползваме Windows 7) d) WinISO, 7Zip e) gzip, WinISO, 7Zip f) Windows DVD Maker 41
 42. 42. Отговор Всички популярни архиваториподдържат формата 7Zip архив (.7z файлове)  Инструментът gzip поддържа само своя си формат (.gz и .z архиви)  WinISO и Windows DVD Maker поддържат ISO и подобни архиви (images), свързани със CD / DVD форматите Информация:  Разгледайте сайтовете на упоменатите инструменти за архивиране на файлове 42
 43. 43. ТекстообработкаРабота с текстотобработващ софтуер, файловиформати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
 44. 44. Въпрос Кой от следните формати е платформено- зависим? a) *.jpg b) *.docx c) *.dll d) *.wma e) *.mpeg f) *.flv 44
 45. 45. Отговор dll (dynamic-link Library) е формат, поддържан само под Windows  .docx и .wma са формати на MS, но може да се отворят и под Linux Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/DLL  http://tiny.cc/DLLs 45
 46. 46. Въпрос Кое от следните не е текстообработващ софтуер? a) Microsoft Word b) Open Office Calc c) Notepad d) Notepad++ e) Adobe InDesign f) KWord 46
 47. 47. Отговор От изброените Open Office Calc е електронна таблица  Останалите са тексто- обработващи инструменти Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Word_processor  http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Calc  Потърсете информация за другите продукти в Интернет 47
 48. 48. Компютърна графикаРастерна и векторна графика, графични файлови формати, графични редактори, цветови гами
 49. 49. Въпрос Кой от следните формати не е графичен формат? a) GIF b) TIFF c) WMA d) JPG e) PNG f) EMF 49
 50. 50. Отговор Отговор  WMA e съкращение на Windows Media Audio  Не е графичен формат  Останалите съхраняват графични изображения Информация:  http://tiny.cc/GraphicFormats  http://tiny.cc/ListOfGraphicFormats  Списък на графичните формати 50
 51. 51. Въпрос Какво представлява ефектът "перо" (feather) в програмите за обработка на изображения? a) цветопреливка от един цвят към друг b) изтриване на всичко освен ръбовете c) спирално завъртане d) обработка на контурите на даден обект, за да се слее по-плавно с фона e) замъгляване f) преминаване към черно и бяло 51
 52. 52. Отговор Ефектът "перо" се използва за да се направят контурите на даден обект полупрозрачни, така че обектът да се слива с фона Информация:  http://tiny.cc/feather-effect  http://www.squidoo.com/feathering-photos 52
 53. 53. Бази от данниМодели на данните, таблици, релации, SQL
 54. 54. Въпрос Кой са четирите основни операции за работа са данни в езика SQL? a) SELECT, CREATE, UPDATE, INSERT b) INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE c) CREATE, CHANGE, DELETE, INSERT d) GET, UPDATE, SELECT, DELETE e) CREATE, INSERT, ALTER, DROP f) GET, POST, PUT, DELETE 54
 55. 55. Отговор Езикът SQL се състои от  DDL (data definition language)  DML (data manipulation language)  В някои RDBMS сървъри има и други групи команди (например GRANT / REVOKE) Командите за работа с данни (DМL) са:  SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE Информация:  http://tiny.cc/dml 55
 56. 56. Въпрос Кой от следните резултати няма да участва в резултата от заявката SELECT CityName,PostalCode FROM CountiesDatabase.Cities WHERE PostalCode >= 1000 and PostalCode <= 4000 a) Пловдив | 4000 b) София | 1000 c) Бургас | 8000 d) Перник | 2300 56
 57. 57. Отговор Намиране на отговора  Заявката взима всички градове, чиито пощенски код е в интервала [1000,4000]  Класически SQL SELECT с WHERE клауза Информация:  http://tiny.cc/SelectQueries  http://sqlcourse.hit.bg/exercise1.html  http://sqlcourse.hit.bg/exercise2.html 57
 58. 58. Информационни системиERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS, софтуерни архитектури
 59. 59. Въпрос Сферата на ________ се е сблъсквала още от древни времена с проблеми, свързани със сложност на алгоритми a) компютърните науки b) софтуерното инженерство c) компютърното програмиране d) програмните парадигми e) информационните системи f) ERP системите 59
 60. 60. Отговор Компютърните науки се занимават с  Теорията и практиката на информацията и изчисленията и имплементацията им в компютърните системи  "Сложност на алгоритъм" е важна концепция от теорията на компютърните изчисления Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science  http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis_of_algorithms 60
 61. 61. Въпрос Организирането на маркетинг кампаниии следене на продажбите са типични функции за какъв клас информационни системи? a) BI b) CAD c) ERP d) CRM e) RDBMS f) никой от изброените 61
 62. 62. Отговор Customer Relationship Management (CRM) системите  Организират и проследяват комуникацията с клиентите, тяхното обслужване и поддръжка  Организират процеса на продажби  Организират процеса на маркетинг Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relation ship_management 62
 63. 63. Сигурност и защита на информациятаСиметрични и асиметрични кодиращи алгоритми, криптографско хеширане, електронен подпис, цифрови сертификати
 64. 64. Въпрос Алгоритмът AES представлява a) остарял алгоритъм за криптографско хеширане, подобен на MD4 и MD5 b) стандарт за кодиране e-mail съобщения, разширяващ стандарта MIME c) асиметричен криптографски алгоритъм, базиран на теорията на елиптичните криви d) асиметричен криптографски алгоритъм, подобен на RSA e) блоков шифър, използващ симетричен ключ 64
 65. 65. Отговор Алгоритмите за криптиране на информация са симетрични и асиметрични  Симетрични – кодират и декодират с един и същ ключ (AES, Blowfish, 3DES, RC2, IDEA)  Асиметрични – кодират информация с един ключ и декодират с друг (RSA, DSA, ECDSA) Информация:  http://tiny.cc/nakov-crypto-book  http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography 65
 66. 66. Въпрос Цифров сертификат представляват a) криптиращи алгоритми, които предоставят услугата "цифров подпис" b) електронни документи, свързващи някакъв публичен ключ с определено лице c) алгоритми за полагане и верификация на цифров подпис d) сигурен носител на криптографски ключове от типа на смарт-картите e) организации като DigiSign, Entrust и Thawte 66
 67. 67. Отговор Цифровите сертификати (удостоверения) са  Електронни документи, издадени от доставчик на удостоверителни услуги 9certification authority)  Удостоверяват, че даден публичен ключ принадлежи на дадено лице (човек, фирма, уеб сайт и т.н.) Информация:  http://www.grao.bg/elections/infoterms.asp  http://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_authority 67
 68. 68. Въпрос X.509 е: a) протокол за електронна поща b) преносна среда, подобна на X.25 c) технология за пренос на видео по Интернет d) стандарт за цифрови сертификати e) формат за фотореалистични изображения f) кодираща схема, подобна на UTF-8 g) мрежова топология, подобна на Token-Ring 68
 69. 69. Отговор За цифровите сертификати съществуват няколко стандарта за представяне:  по стандарта X.509 (версии v1, v2, v3)  по стандарта PGP  по стандарта SPKI Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_certificate  http://en.wikipedia.org/wiki/X.509  http://world.std.com/~cme/html/web.html 69
 70. 70. Презентационни системи Софтуер за презентации, изготвяне напрезентации, слайдове, ефекти, бележки, цветове, изображения, звук, видео
 71. 71. Въпрос Ако имате много снимки и искате да направите слайд шоу (slide show) с тях в MS PowerPoint, какъв е най-бързият начин? a) Ще си направите layout с много снимки и ще ги добавяте през Clip Art b) В Insert менюто, ще изберете Picture –> File и ще изберете наведнъж снимките за всеки слайд c) В Insert менюто, ще изберете Picture  Photo Album  New Photo Album d) Избираме File  Templates  New Slide Show e) Нито един от горните отговори 71
 72. 72. Отговор Функцията "Picture  Photo Album  New Photo Album" добавя група снимки, по една на слайд Информация:  Тествайте в PowerPoint  http://www.indezine.com/products/powerpoint /ppphotoalbum.html 72
 73. 73. Въпрос Ако в презентация искаме да сложим неправоъгълна картинка, така че тя да се слее добре с фона, какво трябва да направим? a) правим целия слайд като PhotoShop картинка b) ползваме JPEG картинка с полупрозрачни контури и прозрачен фон c) ползваме PNG картинка с прозрачен фон и полупрозрачни контури d) ползваме TIFF картинка с полупрозрачни контури 73
 74. 74. Отговор За да поставим картинка в презентация, така че тя да се слива добре с фона, трябва:  Да ползваме PNG формат картинка (защото поддържа пълен alpha канал за прозрачност)  Да направим фона на картинката прозрачен  Да направим контура полупрозрачен (чрез използване на feather ефект) PNG + Информация: JPEG TIFF feather  http://tiny.cc/gimp-feth  http://tiny.cc/feth 74
 75. 75. Мултимедия Софтуер за създаване / обработка намултимедия: звук, видео, файлови формати
 76. 76. Въпрос Кой от следните софтуерни продукти служи за обработка на видеофайлове? a) Adobe Media Server b) Microsoft Expression Blend c) Sony ACID Pro d) Adobe Premiere e) Adobe AIR f) CorelDRAW g) Apple QuickTime 76
 77. 77. Отговор Популярните продукти за видеообработка:  Adobe Premiere  Sony Vegas  Apple Final Cut  Avid Media Composer  Windows Movie Maker Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_vi deo_editing_software 77
 78. 78. Въпрос Кой от следните формати за звук е с най- високо качество? a) WAV, 22 KHz, 8-bit, Mono b) AC3, 96 KHz, 24-bit, Multi-Channel (5.1) c) MP3, 44.1 KHz, 16-bit, Stereo d) WAV, 44.1 KHz, 16-bit, Stereo e) AAC, 44.1 KHz, 16-bit, Stereo f) WAV, 44.1 KHz, 16-bit, Multi-Channel (5.1) g) DVD audio, 192KHz, 24-bit, Multi-Channel (5.1) 78
 79. 79. Отговор По-правило по-качественият звук е:  Семплиран на по-висока честота (KHz)  Семплиран с по-висока дълбочина (bit-depth)  Върху повече паралелно-звучащи канали  С възможно най-малки загуби от компресията  Има по-голям размер (ако не е компресиран) Информация:  http://www.planetoftunes.com/digiaudio/daudiofiles.html  http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_audio_formats 79
 80. 80. Компютърни мрежиOSI модел, мрежови модели, протоколи, стандарти, хардуерно оборудване
 81. 81. Въпрос Кой от следните протоколи служи за преобразуване на IP адрес в име и обратното? a) DNS b) IMAP c) ICMP d) ARP e) HTTP f) RARP g) OSPF 81
 82. 82. Отговор При TCP/IP базираните компютърни мрежи протоколът DNS служи за  Преобразуване на IP адрес в име на компютър (хост)  Преобразуване на хост към IP адрес Останалите протоколи служат за друго Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_Sy stem 82
 83. 83. Въпрос На кой слой от OSI модела работят протоколите TCP и UDP? a) Application (приложен слой) – layer 7 b) Presentation (представителен слой) – layer 6 c) Session (сесиен слой) – layer 5 d) Transport (транспортен слой) – layer 4 e) Network (мрежови слой) – layer 3 f) DataLink (канален слой) – layer 2 g) Physical (физически слой) – layer 1 83
 84. 84. Отговор Транспортният слой (transport layer) на OSI модела осигурява комуникация от точка до точка между два хоста  Типични протоколи са TCP, UDP, SCTP Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/OSI_модел  http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model 84
 85. 85. Въпрос Кой е най-простият и най-евтин начин да свържем няколко компютъра в Ethernet мрежа? a) чрез USB кабели в топология "всеки към всеки" b) чрез мрежови кабели в топология "всеки към всеки" c) чрез мрежов комутатор (switch) и мрежови кабели в топология "звезда" d) чрез мрежов концентратор (hub) и мрежови кабели в топология "звезда" e) чрез маршрутизатор (router) и мрежови кабели в топология "звезда" 85
 86. 86. Отговор За свързване на компютри в Ethernet мрежа по правило се ползва топология "звезда" (или по-сложна)  Концентраторът (hub) е евтино свързващо устройство за компютри в топология "звезда"  Комутатор (switch) е по-добро решение, но по традиция е по-скъпо  Маршрутизаторът е по-скъпо и по-сложно устройство за свързване на отделни мрежи Информация: http://tiny.cc/net-bg 86
 87. 87. Устройство на ИнтернетИнтернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
 88. 88. Въпрос Кой от изброените протоколи се ползва за изпращане на e-mail в Интернет? a) POP3 b) IMAP c) HTTP d) SMTP e) FTP f) PPTP g) ABV.BG 88
 89. 89. Отговор Изпращането на e-mail се осъществява по протокола SMTP  SMTP = Simple Mail Transfer Protocol  Текстово-базиран протокол  Поддържа предаване на съобщения между две машини по определени правила Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/SMTP  http://rosoft.org/node/79 89
 90. 90. Въпрос Кой от протоколите се използва за включване към виртуална частна мрежа (VPN)? a) NNTP b) PPTP c) HTTP d) IMAP e) ARP f) DHCP g) SNMP 90
 91. 91. Отговор Виртуалните частни мрежи представляват компютърни мрежи, изградени от компютри, свързани чрез криптиран канал по Интернет  Могат да се изграждат на няколко нива по OSI модела (типично на layer 2 или layer 3)  Типични протоколи: L2TP, PPTP, IPsec, SSTP Информация:  http://bg.wikipedia.org/wiki/Виртуална_частна_мрежа  http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network 91
 92. 92. Въпрос Протоколът WebDAV служи за: a) редактиране и управление на документи, съхранявани върху уеб сървър b) изпращане на електронна поща c) управление на уеб сървъри d) мониторинг на уеб сървъри e) кеширане на уеб заявки f) теглене на файлове от уеб сървър g) връзка между уеб сървър и база данни 92
 93. 93. Отговор Протоколът WebDAV е разширение на HTTP протокола и служи за управление и редактиране на документи:  Позволява документите да се съхраняват в директории, да се копират, местят, заключват  Използва се в системи за управление на документи, например Microsoft SharePoint Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV 93
 94. 94. Електронна комуникацияE-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo Messenger, социални мрежи, форуми, …
 95. 95. Въпрос Кой от следните E-Mail адреси е валиден a) Doncho.Minkov@abv b) PeshoIvanov {at} hotmail.com c) KPeshov@yahoo-com d) Svetlin.Nakov@some-domain.some.host e) Doncho.Minkov@home@abv.bg f) @telerik g) nakov#telerik.com 95
 96. 96. Отговор Валидните e-mail адреси са във формат:  [получател]@[хост], където  [получател] се e непразна поредица от букви, цифри и някои знаци и започва с буква / цифра  [хост] се състои от име на сървър във формат [name].([name].)*.[domain]  [name] е една или повече букви, следвани от букви, цифри, -, но не завършва на -  [domain] е 2, 3 или 4 латински букви Информация: http://en.wikipedia.org/wiki/Email_address 96
 97. 97. Въпрос Кои от изброените системи за електронна комуникация работят в режим peer-to-peer? a) ICQ, IRC b) Skype, ICQ c) ICQ, Jabber, Yahoo Messenger d) Yahoo Messenger, Skype e) MSN Messenger, Skype f) няма верен отговор 97
 98. 98. Отговор От изброените единствено Skype работи като организира и поддържа в Интернет децентрализирана комуникационна peer-to- peer мрежа в Интернет  Останалите средства за комуникация (от изброените) използват централен сървър Информация:  http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer  http://en.wikipedia.org/wiki/Skype 98
 99. 99. World Wide Web (WWW)Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST, URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
 100. 100. Въпрос Кой HTTP метод се ползва, когато трябва да се изпрати username и парола към уеб сайт? a) PUT b) SEND c) AUTHENTICATE d) GET e) POST f) PASSWD 100
 101. 101. Отговор При влизане в уеб сайт с потребител и парола се използва HTTP POST  POST заявката съдържа тяло, с което стоят данните, но те не са част от заявения URL  При GET заявка всички данни стават част от поискания URL адрес Информация:  http://tiny.cc/http-bg  http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP 101
 102. 102. Въпрос Коя от изброените програми не поддържа изтегляне на файлове по HTTP? a) Internet Explorer b) Google Chrome c) wget d) Apple Safari e) FileZilla f) Opera Mini g) FlashGet 102
 103. 103. Отговор  Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari и Opera Mini са уеб браузъри и работят по HTTP  Програмката wget е конзолен HTTP / FTP клиент (изтегля файлове от Интернет)  Програмата FileZilla е мощен FTP клиент, но не поддържа HTTP  FlashGet e download manager Информация:  Потърсете в Интернет информация за всяка от изброените програми 103
 104. 104. Уеб дизайн, HTML, CSSУеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика, препратки, таблици, формуляри, …
 105. 105. Въпрос Какво означават уеб дизайнерите с абревиатурата CSS? a) Creative Style Sheets b) Cascading Style Sheets c) Composite Style Sheets d) Common Software Suit e) Cooperative Style Sheets f) Photoshop CS4 105
 106. 106. Отговор CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове  Използва се съвместно с HTML за да укаже как да изглежда даден документ:  цветове, разположение по екрана (layout), шрифтове, размери, фонове, стилове и т.н.  CSS кодът е последователност от стилове  селектор, последван от свойства и стойности Информация: http://en.wikipedia.org/wiki/CSS 106
 107. 107. Въпрос Кой от следните фрагменти код е валиден XHTML фрагмент? a) <html><head><body>…</body></head></html> b) <html><head><body>…</head></body></html> c) <html,head><body>…</body></head,html> d) <html><head,body>…</body,head></html> e) <html><head></head><body>…</body></html> f) <html><body>…</body><head></head></html> g) <html><body><head></head></body></html> 107
 108. 108. Отговор Според XHTML стандарта всеки таг трябва да бъде затворен  <html> се затваря с </html>  <body> с </body> и т.н.  Основните тагове трябва да са в следния ред:  <html><head><body>…</body></head></html> Информация  http://tiny.cc/HtmlTags  http://webcolors.hit.bg/webcolors_html.html 108
 109. 109. Въпрос В един CSS файл какъв цвят е #0000DD? a) зелено-оранжев b) лилав c) син d) черен e) червен f) зелен g) жълт 109
 110. 110. Отговор В CSS цветовете могат да се задават по RGB схемата във формат #RRGGBB, където  RR, GG и BB са шестнайсетични стойности (от 00 до FF) съответстващи на червеното, зеленото и синьото  00 е най-ниският интензитет, а FF– най- високият Информация  http://www.w3schools.com/CSS/css_colors.asp  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors 110
 111. 111. JavaScriptРазработка на скриптове с JavaScript, основни JavaScript конструкции, оператори, обекти, манипулация на DOM дървото
 112. 112. Въпрос В кой от следните примери условните оператори в JavaScript са използвани некоректно? a) if (a==5) {…} else {…} b) if (a==5) then {…} else {…} c) if (a==5) {…} else if (…) {…} d) if (a==5 && b==7) {…} e) if (a==5 || b==7) {…} f) if (a==5) {…} else if (…) {…} else {…} 112
 113. 113. Отговор Отговор  Синтаксисът на условния оператор if е:  if (условие) {тяло }  Може да следва else / else if клауза:  else { тяло } или else if (условие) { тяло } Информация: http://www.mgu.bg/drugi/ebooks/belchevski/ja vascript-2.html http://macrodream.hit.bg/javascript/chap4.html 113
 114. 114. Въпрос Имаме HTML следния код:  <div id="footer">some text</div> Искаме да променим фона на <div> елемента на син. Как да го направим на JavaScript? a) document.getElementById(footer).style .background=blue; b) footer.background.color=blue; c) $(footer).background=blue; d) #(footer).background=blue; e) $(footer).background.color=blue; 114
 115. 115. Отговор За да извлечем елемент по ID в JavaScript използваме следния код:  document.getElementById(some_id) За да направим цвете на фона на даден елемент син ползваме следния код:  some_element.style.background=blue; Информация:  http://www.w3schools.com/js/  http://tiny.cc/getElementById 115
 116. 116. За повече информация Настоящия примерен тест следва стриктно:  Официалния конспект за олимпиадата по информационни технологии (за 8-12 клас)  http://edusoft.fmi.uni- sofia.bg/documents/Conspect0910.pdf  Примерните въпроси следват 20-те теми, описани в конспекта Трудността на въпросите е сходна с тази на ИТ олимпиадата Тестът е важен: дава 70% от вашия резултат! 116
 117. 117. Примерен тест за подготовка за националната ИТ олимпиада курсове и уроци по програмиране, уеб дизайн – безплатно BG Coder - онлайн състезателна система - online judge курсове и уроци по програмиране – Телерик академия форум програмиране, форум уеб дизайн уроци по програмиране и уеб дизайн за ученици ASP.NET курс - уеб програмиране, бази данни, C#, .NET, ASP.NET http://schoolacademy.telerik.com програмиране за деца – безплатни курсове и уроци ASP.NET MVC курс – HTML, SQL, C#, .NET, ASP.NET MVC безплатен SEO курс - оптимизация за търсачки алго академия – състезателно програмиране, състезаниякурсове и уроци по програмиране, книги – безплатно от Наков курс мобилни приложения с iPhone, Android, WP7, PhoneGap уроци по уеб дизайн, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop Дончо Минков - сайт за програмиране free C# book, безплатна книга C#, книга Java, книга C# Николай Костов - блог за програмиране безплатен курс "Качествен програмен код" безплатен курс "Разработка на софтуер в cloud среда" C# курс, програмиране, безплатно
 118. 118. Free Trainings @ Telerik Academy NOIT-IT-Test-Preparation  schoolacademy.telerik.com Telerik Software Academy  academy.telerik.com Telerik Academy @ Facebook  facebook.com/TelerikAcademy Telerik Software Academy Forums  forums.academy.telerik.com

×