Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
”Plan B” – verdiskaping for
lavutslippsøkonomien
               Rapport 2 2009
            ...
”Plan B” – verdiskaping for
lavutslippsøkonomien
ISBN 978-82-92447-31-4 (trykket utgave)
ISBN 978-82-92447-21-1 (elekt...
Innhold

Forord                              4

Sammendrag                 ...
Forord
Utslippene av klimagasser øker, både i Norge og globalt. Samtidig ser vi stadig flere tegn på en
akselererende, neg...
Sammendrag
                                                      ...
Skulle det ta lengre tid før kravene om omstilling       norsk sokkel. De samlede utslipp fra virksomheten
   ...
svært stort, og mulighetene for næringsutvikling     Øke produksjonen av miljøvennlige materialer
        ...
Kapittel 1 | En mer offensiv klimapolitikk
                                      ...
”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien
                    Norske klimagassutslipp etter kil...
eksempel står olje- og gassnæringen og norsk         et fremtidsrettet valg som vil styrke norsk
       ...
Endrede finansielle rammevilkår                     kombinert med store og svært lite energieffektive...
Kan virksomheten redusere egne utslipp 20, 30        omstillingen. Den tidlige utviklingen av norsk olje-
   ...
gassnæringen, samt material- og energi-          av tiltak vi bør gjennomføre for å unngå enda større
   ...
Finanskrisen viser at det er mulig å iverksette         En styrking av Enova gjennom en ekstraordinær
    ...
Kapittel 2 | Virkemidler for en radikal omstilling
                                  ...
utvikling i det norske samfunn. Hovedutfordringen       I Stortingsmelding nr 13 (2006-2007) Et aktivt og
   ...
Staten vil med andre ord både selv bidra til         innrettet og på hvilke krav som kan stilles til
     ...
utvikling. Behovene for støtte vil øke, vi vil ha       Slik er det ofte ikke. Markeder skapes gjerne
     ...
Kapittel 3 | Tiltak for omstilling
                                          ...
eksempel kompetanse om konstruksjon, korrosjon
                                    ...
staten kan bruke sitt eierskap til å sette konkrete          fornybar energi. For eksempel vil øremerking av
...
tildelt konsesjoner ble disse vilkårene lagt til grunn          Støtte til teknologiutvikling
        ...
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien

1,335 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapport: Plan B - verdiskaping i lavutslippsøkonomien

 1. 1. ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Rapport 2 2009 Rapport 2 2009
 2. 2. ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien ISBN 978-82-92447-31-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-21-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar2009 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright © Teknologirådet Elektronisk publisert på: www.teknologiradet.no
 3. 3. Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Kapittel 1 | En mer offensiv klimapolitikk 8 1.1 Risiko for hurtig klimaendring 8 1.2 Behovet for Plan B 9 1.3 Tidsperspektivet for Plan B 10 1.4 Lavutslippsøkonomien 10 1.5 Forutsetninger for suksess 12 1.6 Norges rolle 12 1.7 Finanskrisen 13 Kapittel 2 | Virkemidler for en radikal omstilling 15 2.1 Om virkemidler 15 2.2 Statlig eierskap 16 2.3 Konsesjoner 17 2.4 Støtte til utvikling og spredning av teknologi 17 Kapittel 3 | Tiltak for omstilling 19 3.1 Sentrale utfordringer for Norge 19 3.2 Snu olje- og gassnæringen mot ny fornybar 19 3.3 Ny fornybar – energiproduksjon og næringsutvikling 22 3.4 Fremtidsrettet materialproduksjon 27 Referanser 30
 4. 4. Forord Utslippene av klimagasser øker, både i Norge og globalt. Samtidig ser vi stadig flere tegn på en akselererende, negativ klimautvikling. Skal vi reversere endringene må vi handle raskt. Vi vil trenge større innenlands utslippskutt raskere. Samtidig må næringslivet tilpasse seg lavutslippsøkonomiens krav for å overleve. Allerede nå ser vi at klimaendringene påvirker konkurranseforhold, kostnader og selskapers omdømme. Vi tror denne trenden vil tilta. For selskaper som raskt tilpasser seg kan dette være en unik mulighet, og Norge kan bli en vinner i lavutslippsøkonomien. Hvordan kan norske myndigheter spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv? Hvilke mål bør vi sette oss, og hvordan bør virkemidler brukes? Dette er spørsmål som drøftes i denne rapporten. Ekspertgruppen for prosjektet har hatt følgende medlemmer: Elin Lerum Boasson, forsker, Fridtjof Nansens Institutt Edgar Hertwich, professor industriell økologi, NTNU Marius Holm, nestleder, Bellona Johan Hovland, informasjonsdirektør, Elkem Christine T. Meisingset, leder, samfunnsansvarlige investeringer, Storebrand Kapitalforvaltning AS Svein Tveitdal, direktør Klima 2020 Alf Holmelid, Universitetet i Agder og medlem av Teknologirådet Carsten Tank Nielsen, daglig leder CTM Management Developement og medlem av Teknologirådet Teknologirådets prosjektleder Jon Fixdal har ledet prosjektet. Teknologirådet skal gi uavhengige råd til Stortinget og øvrige myndigheter i viktige teknologi- spørsmål, og dessuten bidra til den offentlige debatten rundt teknologi. Vi håper denne rapporten kan bidra til en offensiv, men nyansert debatt om klimaomstilling av norsk næringsliv. Tore Tennøe Direktør, Teknologirådet
 5. 5. Sammendrag ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Vi kan stå overfor en akselererende, negativ klimautvikling. Klimautfordringene påvirker i stadig sterkere grad forretningsmuligheter, konkurranseforhold og selskapers omdømme. Norske virksomheter må tilpasse seg utviklingen. Olje- og gassnæringen, materialproduksjon og ny fornybar energi er særlig viktige sektorer for en slik omstilling i Norge. Gjennom aktiv bruk av statlig eierskap og konsesjoner, og ved tilstrekkelig støtte til teknologiutvikling, kan norske myndigheter spille en avgjørende rolle for omstillingen av næringslivet. Behov for mer ambisiøs politikk Lavutslippsøkonomien Hva kan norske myndigheter gjøre for å stimulere Med lavutslippsøkonomien forstår vi en norske virksomheter til å omstille seg til lavutslipps- økonomi der: økonomien? Det er hovedproblemstillingen i denne rapporten. Konkurranseforhold, forretnings- muligheter, kostnader og selskapers Utgangpunktet er den vedvarende økningen i omdømme i stor grad påvirkes av utslipp av klimagasser, både i Norge og globalt. I hvordan selskapene tilpasser seg følge Global Carbon Project har de menneskeskapte klimautfordringene. CO2-utslippene vokst fire ganger så raskt fra og med Det vil åpne seg betydelige muligheter år 2000 som i perioden 1990-1999. Utslippene er nå for innovasjon og fremtidsrettet over det mest dramatiske av scenariene til FNs næringsutvikling. klimapanel. Selskaper kontinuerlig må arbeide for Samtidig ser vi flere tegn på at klimaet forverrer seg å redusere egne utslipp og karbon- raskere enn antatt. Hurtig smeltende isbreer, intensiteten til de verdikjeder smeltende permafrost og stadig mindre is på og selskapene inngår i. rundt Nordpolen er noen av faresignalene. Vi kan Selskaper må utvikle varer og tjenester stå overfor en akselererende, negativ som er produsert med små utslipp og klimautvikling. tilpasset strenge krav til energi- effektivitet. Utslippsøkningene og tegnene på negativ Selskaper vil være under et vedvarende klimautvikling viser at politikken ikke har klart å politisk press for utslippsreduksjoner reversere utviklingen. Det er derfor på tide å og krav til klimavennlig produksjon. vurdere en mer ambisiøs klimapolitikk – en ”Plan B”. Den må: Omstilling nå Gi kraftigere og raskere reduksjon av innenlands Tidsperspektivet for Plan B bør være 2020. Innen utslipp. 2020 vil antagelig det internasjonale politiske Stimulere omstilling av norsk næringsliv til presset for radikale og omfattende klimatiltak ha lavutslippsøkonomiens krav og muligheter (se økt betydelig. Det kan skje i form av en bred og boks). forpliktende klimaavtale, eller – hvis det internasjonale systemet svikter – andre løsninger i Denne rapporten tar i hovedsak for seg tilpassing til fraværet av en avtale. Ytterligere tegn på en lavutslippsøkonomien. akselererende negativ klimautvikling vil styrke kravet om omstilling. 5
 6. 6. Skulle det ta lengre tid før kravene om omstilling norsk sokkel. De samlede utslipp fra virksomheten ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien melder seg, vil det likevel være fornuftig å starte er på 14.6 millioner tonn CO2, mens virksomheten i omstillingen nå. Desto tidligere vi starter, desto på norsk sokkel slapp ut 10.5 millioner tonn. Det flere år kan nasjonale utslippsreduksjoner fordeles tilsvarer 19 % av Norges samlede utslipp. Samtidig over, og desto større konkurransekraft kan norske har selskapet betydelig finansiell styrke, og kan virksomheter få i forhold til virksomheter som innta en lokomotivfunksjon i omstillingen. venter med omstillingen. De som venter må være forberedt på en langt raskere og mer smertefull For å fremme omstilling av olje- og gassnæringen omstilling når den først kommer. kan norske myndigheter: Bruk av virkemidler Stille krav om 30 % reduksjon i klimagassutslipp Norske myndigheter har til disposisjon et bredt sett fra all aktivitet å på norsk sokkel innen 2020. virkemidler som kan stimulere ønsket omstilling av Reduksjonen bør være i tonn for hver MtOE som norsk næringsliv og løfte frem fremtidsrettede produseres. teknologier. For alle nye konsesjoner stille krav om elektrifisering av produksjonen eller fangst og Statlig eierskap, konsesjoner og støtte til lagring av CO2. teknologiutvikling vil være særlig viktige. Disse tre virkemidlene kan stimulere ønsket omstilling i Kreve at en økende andel av investeringene til aktuelle virksomheter, samtidig som de kan stille selskaper med konsesjon på norsk sokkel skal krav som de samme virksomhetene vil måtte være knyttet til ny fornybar energi. Innen 2020 oppfylle. bør 5 % av StatoilHydros investeringer være knyttet til produksjon av ny fornybar energi. I rapporten drøfter vi hvordan disse kan brukes til La deler av statens utbyttet fra StatoilHydro bli omstilling innen tre områder som vil være viktig for værende i selskapet, og øremerke disse midlene Norge i fremtiden: olje- og gassnæringen, til utvikling av teknologi og kompetanse for ny materialproduksjon og ny fornybar energi. fornybar energi. Øremerke en betydelig andel av det øvrige av Snu olje- og gassnæringen mot ny fornybar statens utbyttet fra StatoilHydro til innovasjon, Fossil energi vil med all sannsynlighet være sterkt teknologiutvikling og utbygging av ny fornybar etterspurt i flere tiår fremover. Samtidig er energi i regi av andre virksomheter. forbrenning av fossil energi hovedårsaken til klima- problemene. Vedvarende fokus på utvinning av Ny fornybar – energiproduksjon og næringsutvikling fossil energi vil bidra til økte utslipp av klimagasser. Norges naturressurser og norsk kompetanse gjør at Det vil også binde opp kapital og ressurser som ny fornybar energi bør bli viktig både for energi- alternativt kan brukes til mer fremtidsrettet produksjon og fremtidsrettet næringsutvikling. Det innovasjon og energiproduksjon, for eksempel forutsetter imidlertid at vi både tar i bruk teknologi innen havbasert vindkraft. som er kommersielt tilgjengelig, og at vi satser målbevisst på fremtidsrettet teknologi- og Norske myndigheter bør derfor arbeide for at olje- og gassnæringen målrettet skal omstille seg til næringsutvikling. Blant aktuelle mål og tiltak er: lavutslippsøkonomiens krav. For å få dette til vil Utbygging av 15 TWh vindkraft på land innen bruk av det statlige eierskapet i StatoilHydro, mål- 2020. Teknologien er kommersielt tilgjengelig, rettet bruk av konsesjonssystemet og økt støtte til og tilgangen på prosjekter er svært god. Skal fremtidsrettet teknologiutvikling være viktig. målet nås må støttenivået økes. StatoilHydros rolle i en slik omstilling vil være særlig Utbygging av 5 TWh havbasert vindkraft innen viktig. Selskapet står for 80 % av utvinningen på 2020. Potensialet er for energiproduksjon er 6
 7. 7. svært stort, og mulighetene for næringsutvikling Øke produksjonen av miljøvennlige materialer ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien betydelig. med 20 % innen 2020 Norske myndigheter bør utvikle en forpliktende Gjøre produksjonen 30 % mer energieffektiv fremdriftsplan for havbasert vindkraft, i innen 2020. samarbeid med relevante næringsaktører. Stilles krav om energigjenvinning for alle nye Planen bør dekke alt fra prototypetesting til anlegg fra dag én. Et slikt krav vil kunne føre til fullskala utbygging. en prioritering av produksjonsanlegg som ligger Etablere et støttesystem for havbasert vindkraft i den teknologiske fronten og som forventes å tilpasset ambisjonsnivået. Støttesystemet må være mest konkurransedyktige i fremtiden. legge til grunn at denne teknologiutviklingen i Stille krav om energigjenvinning fra alle en periode fremover vil være kostnadskrevende. etablerte anlegg innen 2020. Fremtidsrettet materialproduksjon Gi støtte til energigjenvinningsanlegg på linje Norske virksomheter er allerede verdensledende med støtte til ny fornybar energi. Det kan gjøres innen miljøvennlig materialproduksjon. Potensialet gjennom en sertifikatordning eller innenfor for utvikling av flere fremtidsrettede arbeidsplasser Enovas støtteordninger. er stort. Næringen er godt posisjonert for å inngå i Etablere gode støtteordninger for utvikling av verdikjeder med lave utslipp. pilotanlegg. Utbyggingen av slike anlegg er svært kostnadskrevende, men et helt nødvendig Materialindustrien er en del av prosessindustrien trinn på veien mot storskala produksjon. som i 2007 hadde et samlet utslipp på drøye 14 millioner tonn CO2, tilsvarende ca. 25 % av Norges Vurdere en omstillingspakke for eldre anlegg, samlede klimagassutslipp. Industrien må derfor slik at de enten klarer å tilpasse seg de nye være forberedt på å gjennomføre store kutt, og det kravene, eller omstiller seg til annen industriell vil også påvirke norsk materialproduksjon. Aktuelle produksjon. mål og tiltak er: 7
 8. 8. Kapittel 1 | En mer offensiv klimapolitikk ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Vi kan stå foran en akselererende, negativ klimautvikling. Konfrontert med en slik utvikling vil kravene om raske og omfattende utslippsreduksjoner tilta. Næringslivet kan bli tvunget til å tilpasse seg lavutslippsøkonomiens krav, samtidig som nye markeder og forretningsmuligheter vil åpne seg. Virksomheter som raskt tilpasser seg en slik virkelighet vil få konkurransefordeler. De som utsetter omstillingen må forberede seg på en bråere og mer smertefull omstilling. 1.1 Risiko for hurtig klimaendring “Anthropogenic CO2-emissions are growing x4 faster since 2000 than during the previous decade, and EU og Norge har som offisielt mål at den globale above the worst case emission scenario of the Inter- temperaturøkningen skal begrenses til 2 grader governmental Panel on Climate Change (IPCC).”4 celsius i forhold til førindustrielt nivå. Det krever at klimagassutslippene innen 2050 reduseres med De globale utslippene øker selv om de i følge FNs inntil 85 %. Da kan hver innbygger på jorda i snitt klimapanel burde ha begynt å avta i år, og senest slippe ut ca. 1 tonn CO2 per år. I 2007 slapp hver må begynne å avta innen 2015. I følge klima- nordmann ut 11.5 tonn (se boks 1). panelets ”worst-case”-scenario vil vi risikere en global temperaturøkning opp mot 6,4 grader celsius Når vi vet hva CO2-utslippene i dag er fra noen i dette århundre dersom ikke tilstrekkelige tiltak vanlige aktiviteter (se tabell 1), er det åpenbart at iverksettes. 5 En slik temperaturøkning vil få dette blir en stor utfordring. katastrofale følger. Utslippskilde CO2-utslipp (tonn) I tillegg til de økende utslippene av klimagasser har vi de senere årene fått flere indikasjoner på en Produksjon av mat en vanlig 0,7 person spiser i løpet av ett år1 akselererende, negativ klimautvikling. Situasjonen i dag kjennetegnes blant annet av følgende: Bilkjøring, årlig kjørelengde 2,4 15.000 km med utslipp 160 gr. CO2/km Målinger av overflatetemperaturen på ni steder i Flytur tur/retur Hellas/ 0,5 Nord-Atlanteren og Norskehavet viser markerte Spania (2000 km hver vei)2 temperaturøkninger siden år 2000.6 Oppvarming av bolig, 150 1,12 kvm, 25.000 kWh per år3 Store områder med permafrost er i ferd med å smelte, og kan slippe ut betydelige mengder av Tabell 1: CO2-utslipp fra noen vanlige aktiviteter klimagassen metan.7 Denne gassen er 20 ganger I 2007 satt Norge og verden for øvrig utslippsrekord. mer potent enn CO2. Global Carbon Project sier i sitt årsregnskap for Flere store isbreer, som innlandsisen på 2007 følgende om de globale, menneskeskapte Grønland, breer i Himalaya og isen på utslippene: Kilimanjaro, har smeltet i langt høyere tempo enn forutsatt.8 1 Hertwich (2008) 2 Konservativt estimat basert på utslipp på 120 gram CO2 per person per kilometer. Tallene som brukes til slike beregninger varierer mellom 120 og 300 gram per person per kilometer, se for eksempel www.carbonindependent.org 3 4 Basert på norsk energimiks med 12 % import, totalt 45 gr. CO2- Se www.globalcarbonproject.org 5 ekvivalenter pr. kWh. Kilde: Misa, www.misa.no Vi sikter her til A1FI-scenariet. Se IPCC (2008) 6 Se Holliday et. al (2008) 7 Se Shakhova et al. (2008) 8 Se UNEP/WGMS (2008) 8
 9. 9. ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Norske klimagassutslipp etter kilde i 2007 2% Industri 3% 3% Olje- og gassvirksomhet 6% 26 % Veitrafikk 7% Landbruk Skipsfart (fiske og innenriks) 8% Andre mobile utslipp Fyring og annen stasjonær forbrenning 19 % 26 % Avfall Andre utslipp Norges samlede utslipp av klimagasser i 2007 var 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Pr. 31. desember var det ca. 4.8 millioner innbyggere her til lands. Utslipp per innbygger blir da 11.46 tonn (tall fra Statistisk Reduksjonen i utbredelsen av sommer-is i Arktis I lys av dette bør vi utvikle en plan for en mer går raskere enn selv de mest pessimistiske ambisiøs klimapolitikk – Plan B. Plan B bør ha to anslagene for bare noen år siden.9 hovedmål: I denne rapporten har vi derfor lagt til grunn at En kraftig reduksjon av Norges innenlands kloden står overfor en akselererende negativ klima- utslipp av klimagasser innen 2020. EU har åpnet utvikling. Fra dette utgangspunktet vil vi drøfte opp for reduksjoner opp til 30 % i dette behovet for en mer offensiv klimapolitikk, ”Plan B”. tidsrommet,10 og ”Plan B” bør være minst like ambisiøs. 1.2 Behovet for Plan B En tilpassing av norsk næringsliv til lavutslipps- Økningen i utslipp av klimagasser og tegnene på en økonomiens krav og muligheter. Vi ser allerede akselererende negativ klimautvikling indikerer at at forretningsmuligheter, kostnader, myndighetene hittil ikke har klart å iverksette tiltak konkurranseforhold og selskapers omdømme i en skala som kan reversere endringene. Politikken påvirkes av klimautfordringene. Vi legger til henger ikke med. Hvis denne trenden vedvarer kan grunn at denne utviklingen vil vedvare (se også vi få klimaendringer det vil være vanskelig å forutsi kapittel 1.4 nedenfor). omfanget og virkningene av. Det er en nær sammenheng mellom omstilling av næringslivet og kutt i nasjonale utslipp. For 9 10 Se Stroeve et. al. (2007) Se for eksempel http://ec.europa.eu/environment 9
 10. 10. eksempel står olje- og gassnæringen og norsk et fremtidsrettet valg som vil styrke norsk ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien industri til sammen for over 50 % av norske næringsliv på lang sikt. klimagassutslipp.11 Vi kan derfor ikke oppnå de utslippsreduksjoner som kreves uten at nærings- 1.4 Lavutslippsøkonomien livet bidrar med betydelige kutt, og det vil kreve Norsk næringsliv har gode forutsetninger for å bli omstilling. Samtidig vil en nasjonal politikk for å en vinner i lavutslippsøkonomien, men det vil kreve redusere utslipp påvirke næringslivets rammevilkår, en målrettet innsats. Vi ser allerede at klima- og kunne stimulere virksomheter til å tilpasse seg utfordringene er i ferd med å endre virksomheters lavutslippsøkonomiens krav. konkurranseforhold og rammevilkår: I denne rapporten skal vi fokusere på omstilling av Utvikling av nye markeder næringslivet, og hvilke utfordringer dette reiser. Markedet for klimavennlige varer og tjenester øker, Hovedproblemstillingen er hva norske myndigheter bl.a. etterspørselen etter lavutslippsbiler, mat med kan gjøre for å stimulere omstillingen, med særlig lavt klimaavtrykk, og teknologi for ny fornybar fokus på hvordan utvalgte virkemidler kan brukes energiproduksjon.12 Markedene er betydelige, og for å få ønsket effekt. stadig voksende. For eksempel var de samlede globale investeringene i ny fornybar energi i 2007 1.3 Tidsperspektivet for Plan B på 148 milliarder US dollar, en økning på 60 % fra Plan B bør ha 2020 som tidsperspektiv, og ikke året før. Samtidig økte de samlede globale 2050. Innen 2020 vil det internasjonale politiske investeringene av venture-kapital til tidlig-fase presset for radikale og omfattende klimatiltak forskning og utvikling innen ny fornybar energi med antakelig ha økt betydelig. Det kan skje I form av en 112 % fra 2006-2007, og nådde til sammen 2 bred og forpliktende klimaavtale, eller – hvis det milliarder amerikanske dollar.13 internasjonale systemet svikter – andre løsninger i fraværet av en avtale. Ytterligere tegn på en Endret kostnadsbilde akselererende negativ klimautvikling vil også kunne Mange virksomheter vil få økte råvare- og energi- styrke kravet om omstilling. Over hele kloden vil vi kostnader ettersom prisen på utslipp av klima- kunne få krav om mer omfattende utslipps- gasser øker. Forurensende produksjon vil gradvis bli reduksjoner, høyere pris på utslipp, og moratorier mindre lønnsomt. Det vil bli stadig viktigere å inngå mot særskilte teknologier, som personbiler med i verdikjeder der de samlede utslippene er lave. Det utslipp over gitte grenser. blir også viktig å ha oversikt over klimaintensiteten til underleverandører og samarbeidspartnere. Uansett tidsperspektiv vil det være fornuftig å starte omstillingen nå. Det gjelder både for Norge Carbon Trust i England har gjennomført en studie som nasjon og for norske virksomheter. Desto av verdikjedene til selskapene Walkers og Trinity tidligere vi starter, desto flere år kan nasjonale Mirror. Studien viste at de to selskapene ved hjelp utslippsreduksjoner fordeles over, og desto større av effektiv kontroll med sine verdikjeder, fra konkurransefortrinn kan norske virksomheter få i produksjon av råmaterialer, via produktproduksjon forhold til virksomheter som venter med og distribusjon til salg, til sammen kunne redusere omstillingen. utslipp på 28.000 tonn CO2 per år, og spare 2.7 millioner pund gjennom ulike tiltak i verdikjedene.14 De som venter med omstillingen vil kunne bli tvunget til en langt raskere og betydelig mer smertefull omstilling når det politiske kravet først melder seg. Å starte omstillingen nå vil derfor være 12 ”Ny fornybar” brukes om all fornybar energi utenom vannkraft. 13 Tall fra UNEP (2008) 14 Dette omfattet også tiltak som å redusere antallet sider i hver 11 Se Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no avis. Carbon Trust er et uavhengig selskap opprettet av den 10
 11. 11. Endrede finansielle rammevilkår kombinert med store og svært lite energieffektive ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Investorer ser i økende grad på selskapers klima- biler, bidratt vesentlig til å svekke konkurranse- profil, og vurderer om potensielle investerings- dyktigheten til produsenter som GM og Ford i objekter vil være skikket til å overleve i lavutslipps- forhold utenlandske – og særlig japanske – økonomien. Selskaper vurderes opp mot konkurr- konkurrenter.18 enter innen samme sektor, og ut fra hvordan de håndterer egne karbonrisiki. Muligheter og risiko Omstillingen til lavutslippsøkonomien medfører En indikasjon på denne utviklingen er de 470 både muligheter og risiki. Dette påpekes blant finansaktører og organisasjoner som siden 2006 har annet i en studie utført av Carbon Trust i England. signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Studien viser hvordan klimaendringene kan påvirke Ved å signere prinsippene forplikter aktørene seg til forretningsgrunnlaget til virksomheter innen syv å arbeide systematisk med forbedringer innenfor ulike sektorer. I konklusjonen heter det: ansvarlige investeringer. Gruppen som helhet representerer mer enn 18 trillioner amerikanske “Well positioned and proactive, forward thinking dollar.15 businesses could increase company value by up to 80%. Conversely, poorly positioned and laggard I Norge er investorsamarbeidet Bærekraftig companies run the greatest risk of destroying value. verdiskaping et eksempel på at det stilles krav til … as much as 65% of company value was at risk in børsnoterte selskaper om bærekraftig utvikling og some sectors. In the automobile industry, for langsiktig verdiskaping. 12 norske, institusjonelle example, both significant potential opportunities investorer deltar med samlede investeringer på and risks were identified, which could transform the 2700 milliarder kroner, hvorav 1000 milliarder er sector.”19 direkte investert i Norge.16 Enhver virksomhet som ønsker å være Et eksempel på lokalt nivå er nettverket ”FN-by konkurransedyktig i lavutslippsøkonomien må klimapartner” i Agder. Her samarbeider 15 bedrifter forstå hvilke spesifikke muligheter og risiki som med fylkeskommunen og Arendal kommune for å gjelder for akkurat dem. Blant de problemstillinger utvikle varer og tjenester for lavutslippssamfunnet. virksomheter bør analysere er: I tillegg forplikter partnerne seg til å måle og redusere egne utslipp av klimagasser.17 Hvilke nye markeder kan oppstå i lavutslipps- økonomien, og som virksomheten kan ha Omdømmepåvirkning forutsetninger for å konkurrere innenfor? Forbrukere tar i økende grad hensyn til selskapers Hvordan er karbonintensiteten til egen klimaprofil når de kjøper varer og tjenester. Klima- produksjon, og hvordan denne kan reduseres? profilen blir også stadig viktigere i virksomheters omdømme i offentligheten og blant myndighetene. Hvordan er karbonintensiteten til de verdikjeder man inngår i, og hvordan man kan arbeide for å Et eksempel er den amerikanske bilindustrien. Der redusere denne? har økende miljøbevissthet blant forbrukere, Hvordan vil klimarettede politiske tiltak og reguleringer påvirke de markeder man opererer innenfor og forutsetningene for egen engelske regjeringen i 2001 for å akselerere omstillingen til lavkarbonøknomien. Trinity Mirror er Englands største forretningsdrift? avisprodusent, Walkers landets største produsent av snacks. Se Carbon Trust (2006). 15 www.csrwire.com 16 18 Blant selskapene er StatoilHydro, Storebrand, DnBNOR og Se Lash og Wellington (2007) Gjensidige Se www.bearekraftigverdiskaping.no 19 17 Carbon Trust (2008) Blant de deltagende selskapene er Skanska og Sparebanken Sør. Se www.fnbyen.no/klimapartner 11
 12. 12. Kan virksomheten redusere egne utslipp 20, 30 omstillingen. Den tidlige utviklingen av norsk olje- ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien eller 40 % dersom den pålegges slike og gassvirksomhet er et eksempel på en slik reduksjoner? langsiktig satsing. Til tross for at kontantstrømmen fra oljeaktivitetene i Nordsjøen var negativ helt 1.5 Forutsetninger for suksess fram til 1989, fortsatte staten å støtte produksjons- virksomhet og teknologiutvikling. Myndighetene kan hjelpe næringslivet til å tilpasse seg lavutslippsøkonomiens krav, og til å utnytte de Prioritering av midler til utslippsreduserende tiltak muligheter en slik omstilling gir. For at med rask effekt må ikke bli en barriere mot myndighetene skal lykkes med en offensiv finansiering av tiltak med lengre tidshorisont. En omstilling til lavutslippsøkonomien, trenger vi en omfattende omstilling av norsk næringsliv, med politikk som er ambisiøs, forutsigbar og langsiktig. tilhørende reduksjoner i norske klimagassutslipp, vil kreve store investeringer. Disse midlene kunne gitt Ambisiøs raskere utslippsreduksjoner dersom de ble brukt på For å stå i forhold til utfordringene bør en omstilling tiltak som kan gjennomføres i dag (dvs. mer til lavutslippsøkonomien være ambisiøs. Den bør gi kostnadseffektive på kort sikt). Men på lengre sikt tydelige mål for omstillingen, og klart uttrykke hvor kan de samme investeringene gi større reduksjoner vi ønsker omstillingen skal føre Norge og norske og samtidig et mer konkurransedyktig næringsliv. virksomheter. En slik strategi bør omfatte: Nyere forskning tilsier at vi i de nærmeste 8-10 Konkrete mål for omstilling av norsk næringsliv, årene vil kunne oppleve en midlertidig stans i den for eksempel uttrykt i form av investering i globale temperaturøkningen. Dette skyldes at forskning og utvikling, energieffektivisering, nye naturlige klimavariasjoner i Nord-Atlanteren og arbeidsplasser innen prioriterte kompetanse- Stillehavet midlertidig motvirker konsekvensene av områder, eller økt produksjon av ny fornybar de menneskeskapte klimaendringene.20 For å sikre energi. at næringslivets omstilling blir effektiv nok, må vi Hvilke teknologi- og kompetanseområder vi imidlertid ikke la en eventuell midlertidig stans i ønsker å prioritere. temperaturøkning føre til utsettelse av nødvendige Tidsperspektiver for omstillingen. tiltak. Risikoen for akselererende negativ klima- utvikling vil ikke bli mindre som følge av en slik En klart uttrykt visjon kan bidra til å tydeliggjøre – midlertidig stans. for både politikere, næringsliv og samfunnet for øvrig – formålet med omstillingen. Det kan 1.6 Norges rolle samtidig signalisere at dette er en omstilling som vil medføre streng prioritering av ressurser. En mer ambisiøs tilnærming til klimautfordringene vil være både nødvendig og nyttig for Norge: Forutsigbar For næringslivet er forutsigbarhet viktig for å kunne I Norge har vi høye klimagassutslipp per inn- drive virksomheten på en mest mulig fremtidsrettet bygger. Vi vil komme under sterkt press for å redusere utslippene, og utslippsintensive norske måte. Hvis næringsaktører i dag fikk vite hvilke utslippsreduserende krav de blir stilt overfor om 2, virksomheter vil være sårbare. 5 og 10 år, og samtidig hvilke støtteordninger de Vi har økonomiske og kompetansemessige kan søke på, vil det gi et viktig fundament for fortrinn for en offensiv klimaomstilling, blant omstilling til lavutslippsøkonomien. annet fra vår kompetanse innenfor olje- og Langsiktig Politikken må være langsiktig slik at teknologiske og økonomiske barrierer i minst mulig grad stopper 20 Keenyside et. al. (2008) 12
 13. 13. gassnæringen, samt material- og energi- av tiltak vi bør gjennomføre for å unngå enda større ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien produksjon. konsekvenser senere hen. Norges frie stilling og store delegasjon til de 1.7 Finanskrisen internasjonale klimaforhandlingene gir oss bedre muligheter til å påvirke mer enn Verden er inne i en økonomisk krise vi ikke ennå størrelsen skulle tilsi. Men vår troverdighet – og kjenner omfanget av. Men vi vet at krisen påvirker dermed vår gjennomslagskraft – i tilgangen på kapital og gjør det vanskeligere å forhandlingene, avhenger av at vi har en igangsette prosjekter og tiltak som ikke oppfattes ambisiøs nasjonal politikk med omfattende som nødvendige på kort sikt. Dette kan særlig gå ut utslippskutt. over forsknings- og innovasjonsvirksomhet i næringslivet. Derfor kan en aktiv omstilling til Vår produksjon av fossil energi, som er lavutslippsøkonomien bli svekket og forsinket så hovedårsaken til klimaendringene, gir oss en lenge den økonomiske krisen pågår. moralsk forpliktelse til å vise handlingsvilje. Det vil være så krevende å nå et mål om globale Det behøver imidlertid ikke bli slik. Flere aktører, utslipp på 1 tonn per person per år, at alle bidrag som USAs president Barack Obama, FNs miljø- blir viktige. Derfor må alle land som kan kutte, program (UNEP), og Norges miljøvernminister Erik kutte så mye de klarer. Solheim har påpekt at finanskrisen kan represen- Norge kan ved å kutte gå foran og vise at det er tere en mulighet til å omstrukturere økonomien i en mulig å omstille seg til et lavutslippssamfunn. mer miljø- og klimavennlig retning. Det kan skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Krisen kan Det kan ha en svært viktig internasjonal signaleffekt. brukes til å gi et ekstra løft til sektorer og næringer vi vet vil være etterspurte i lavutslippsøkonomien. Det kan hevdes at en mer ambisiøs norsk politikk vil føre til vesentlige klimalekkasjer. En klimalekkasje Et eksempel på dette har vi sett i Sverige. Der har kan oppstå dersom strenge klimakrav gir norske myndighetene gitt en støttepakke til virksomheter økte kostnader, og det i sin tur bilprodusentene SAAB og Volvo på til sammen 28 svekker deres konkurranseevne i forhold til uten- milliarder svenske kroner, hvorav 20 milliarder er landske selskaper med dårligere klimaprofil. I så fall øremerket utvikling av fremtidsrettet, miljøvennlig kan norsk klimapolitikk gi netto økning i de globale bilteknologi.21 Svenske myndigheter kombinerer utslippene. En akselererende negativ klimautvikling dermed kortsiktige tiltak som kan avhjelpe vil imidlertid få konsekvenser over hele kloden. Vi umiddelbare problemer, med langsiktige tiltak for legger derfor til grunn at enhver utslippsintensiv en fremtidsrettet omstilling av næringen. virksomhet vil komme under press, uansett hvor på kloden denne befinner seg. Alle slike virksomheter Dette er en konstruktiv måte å støtte utsatte må enten redusere sine utslipp, eller risikere å bli næringer på. Slik bør vi også tenke i Norge. Hvis ikke utkonkurrert og/eller bli konfrontert med svært kan vi risikere at fremtidsrettede norske strenge krav fra offentlige myndigheter. virksomheter står dårligere rustet etter finanskrisen enn før. Vi har for eksempel lovende selskaper En rask klimaomstilling vil få konsekvenser i form innen ny fornybar energi og innen klimavennlig av blant annet høyere pris på energi og utslipp, transport som kan bli kraftig svekket. Det skyldes at strengere krav til energieffektivisering, og press på trangere finansmarked og fallet i oljeprisen har karbonintensive hjørnesteinsbedrifter. For både svekket deres konkurransekraft i forhold til fossile bedrifter og enkeltindivider vil disse konsekvensene energibærere og transportmidler. kunne oppleves som ubehagelige. Det er imidlertid ikke konsekvenser vi kan velge vekk, men resultat 21 Se hjemmesidene til det svenske Näringsdepartementet, www.regjeringen.se 13
 14. 14. Finanskrisen viser at det er mulig å iverksette En styrking av Enova gjennom en ekstraordinær ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien kraftige politiske tiltak dersom krisen oppfattes bevilgning til Energifondet på snaue 1.2 som alvorlig nok. Da banken Lehman Brothers gikk milliarder kroner i 2009. konkurs 15. september 2008, og finanskrisen 75 millioner ekstra til klimaforskning gjennom offisielt var et faktum, tok det kun tre måneder før Norges forskningsråd. Dette skal blant annet USA, EU, Norge og en rekke andre land hadde rettes mot ny fornybar energi, særlig offshore iverksatt svært omfattende tiltak for å berge vindkraft/havvindmøller. bankvesenet, og begrense alvorligheten av den globale resesjonen. Etter dette er flere av tiltakene En dobling av investeringen i teknologisenteret styrket ytterligere. For eksempel har regjeringen i for C02-fangst på Mongstad til snaut 1.9 USA lagt frem en krisepakke på over 900 milliarder milliarder kroner. dollar (drøyt 6500 milliarder kroner), EU presentert Dette er bevilgninger som kan styrke fremtidsrettet en pakke på 200 milliarder EURO (ca. 1800 innovasjon og teknologiutvikling, og fremme milliarder kroner), og Norges regjering har til utvikling av kompetanse som vil være etterspurt i sammen stilt over 450 milliarder til rådighet for lavutslippsøkonomien. blant annet norske banker, norsk eksportnæring og for å motvirke fall i sysselsettingen.22 I tillegg er En vedvarende og kraftig innsats innfor disse og rentene verden over senket betydelig for å få fart i andre sektorer – som de vi drøfter i kapittel 3 – vil økonomien. være avgjørende for at omstillingen til lavutslipps- økonomien skal lykkes. Finanskrisen viser også hvordan ulike nasjoner i en globalisert verden er avhengige av hverandre, og at effektive mottiltak krever koordinert, global handling. Den samme avhengigheten gjelder i arbeidet med å motvirke klimaendringene. Finanskrisen er svært alvorlig. Likevel vil den blekne sammenliknet med en global klimakrise. Stern- rapporten konkluderte med at dersom vi ikke gjør noe med klimaendringene, og dette gir en temperaturøkning på 5-6 grader celsius, så vil det koste i størrelsesorden 5-10 % av globalt BNP årlig i all fremtid. Men rapporten påpeker også at en slik klimautvikling kan gi inntil 20 % reduksjon i globalt BNP.23 Regjeringens tiltakspakke Regjeringen la 26. januar 2009 frem en tiltakspakke for å dempe virkningene av finanskrisen.24 Det foreslås tiltak innen en rekke sektorer, hvorav flere er relevante i forhold til ønsket om klimaomstilling. Blant disse er: 22 Se www.regjeringen.no 23 Se ”Executive summary” i Stern (2006) 24 Se St.prp. nr. 37 (2008-2009) 14
 15. 15. Kapittel 2 | Virkemidler for en radikal omstilling ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien Effektiv bruk av politiske virkemidler er avgjørende hvis norske myndigheter skal stimulere en omstilling av næringslivet til lavutslippsøkonomiens krav. Statlig eierskap, konsesjoner, og støtte til teknologi- og kompetanseutvikling er virkemidler som, brukt på rett måte, kan bidra vesentlig til en ønsket omstilling. 2.1 Om virkemidler kostnadene ved å utvikle umoden eller ny teknologi. I det følgende skal vi drøfte hvordan utvalgte politiske virkemidler kan brukes for å fremme en Dagens økonomiske virkemidler bidrar derfor omstilling av norsk næringsliv til lavutslippsøko- primært til å utløse de tiltakene som er billigst og nomiens krav. gir gevinst på kort sikt, slik som gradvise forbedringer av eksisterende teknologier, og ikke til Forurenser betaler: nødvendig men utilstrekkelig utvikling av ny teknologi. Slik teknologiutvikling En grunnleggende forutsetning for utslippsreduk- krever en kombinasjon av andre virkemidler. Dette sjoner og for omstilling til lavutslippsøkonomien, er kan være støtteordninger for å oppnå storskala at utslipp av klimagasser må ha en kostnad. produksjon, offentlige investeringer i infrastruktur, Prinsippet om at forurenser skal betale må ligge til reguleringer, forbud eller påbud. grunn for klimapolitikken. Derfor spiller avgifter og kvotehandel helt sentrale roller i arbeidet med å Behovet for bilmotorer med radikalt lavere utslipp omstille oss til lavutslippsøkonomien. kan illustrere utfordringene ved å få til teknologiske skift. Avgiftsbaserte virkemidler bidrar til at Avgiftsbaserte virkemidler er imidlertid ofte forbrenningsmotoren i snitt blir 1-2 prosent mer utilstrekkelig for å frembringe nye teknologiske energieffektive hvert år. Det har imidlertid ikke løsninger. På veien fra idé/forskning til kommersielt vært tilstrekkelig til å gi et reelt markedsgjennom- produkt møter teknologiutviklingen en rekke brudd for for eksempel el-biler eller hydrogenbiler. barrierer. Det kan være manglende infrastruktur, Slike biler vil vi trenge for å få til en radikal for lavt volum til at produksjonen kan foregå til reduksjon av utslippene fra transportsektoren. konkurransedyktige priser, eller at det er behov for reelle teknologiske sprang. Når ny teknologis skal utvikles er det derfor svært viktig at offentlige myndigheter bidrar reelt til å Å overstige slike barrierer kan være svært tids- og løfte teknologiene frem. Et eksempel på en slik kostnadskrevende. Det vurderes ofte ikke som tankegang er den norske satsingen på teknologi for lønnsomt ut fra en mer kortsiktig økonomisk fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverk. Her har tankegang, hvor kostnader som påløper i nær norske myndigheter satt seg et ambisiøst mål, og fremtid tillegges stor vekt, mens mulige inntekter i tilført betydelige midler til satsingen. lenger frem i tid tillegges langt lavere vekt. Etter hvert som umodne teknologier modnes og blir Forholdet mellom kortsiktige utgifter og langsiktige kommersielt tilgjengelige, vil avgiftsbaserte virke- inntekter vil kunne endre seg dersom prisen på midler bedre komme til sin rett, og kunne bidra til utslipp øker. Prisen må i prinsippet bli så høy at det ytterligere forbedringer og til spredning i vurderes som like lønnsomt å utvikle ny teknologi markedene. som kan redusere utslipp, som å betale avgifter på utslipp med eksisterende teknologi. I dag er Betydelig handlingsrom for mer aktiv politikk imidlertid prisen på utslipp langt lavere enn Norske myndigheter har til disposisjon et bredt sett virkemidler som kan brukes til å fremme ønsket 15
 16. 16. utvikling i det norske samfunn. Hovedutfordringen I Stortingsmelding nr 13 (2006-2007) Et aktivt og ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien ligger i å tilpasse virkemiddelbruken de utfordringer langsiktig eierskap, heter det i innledningen at: man står overfor. Så vel historisk praksis som formelle (juridiske) begrensninger og politiske ”Staten skal med sitt eierskap bidra til selskapenes barrierer kan gjøre dette vanskelig. langsiktige vekst og industrielle utvikling. Dette krever en aktiv eierskapspolitikk hvor det formuleres Myndighetene har likevel et betydelig handlings- forventninger til styrene om å ha høye ambisjoner. rom til å utforme en effektiv virkemiddelpolitikk. Regjeringen vil stille krav til avkastning og utbytte Manglende fremdrift mot et samfunn tilpasset som bygger opp under selskapenes langsiktige mål. … lavutslippsøkonomiens krav må i stor grad sees som Regjeringen har langsiktige mål for statens eierskap. et resultat av politiske valg. Dette innebærer at hensyn til miljø, omstilling, mangfold, etikk, forskning og utvikling må tas med i I det følgende skal vi fokusere på tre virkemidler styrenes vurderinger for å understøtte en langsiktig som er særlig viktige for at norske myndigheter skal utvikling.”25 kunne spille en sentral rolle i en omstilling av norsk næringsliv: Her gir regjeringen klart uttrykk for et aktivt, lang- siktig og ambisiøst eierskap. Samtidig vektlegges at Statlig eierskap hensynet til miljø og omstilling skal være sentrale i arbeidet med langsiktig utvikling av selskapene. Konsesjoner Støtte til teknologi- og kompetanseutvikling I statens eierberetning for 2007 understreker staten at den vil bidra til strategisk viktige beslutninger, Dette er virkemidler der myndighetene opptrer i hvor selskapenes samfunnsansvar vektlegges: ulike roller: dels som eier, dels som fastsetter av vilkår for visse virksomheter, og dels som ”Som aktiv eier bidrar vi til at strategisk riktige økonomisk tilrettelegger for teknologiutvikling. beslutninger fattes og at selskapene stadig omstiller Disse tre virkemidlene kan stimulere ønsket seg. Som ansvarlig eier tenker vi langsiktig og er omstilling i aktuelle virksomheter, samtidig som de bevisst på hvilket samfunnsansvar selskapene har, kan stille krav som de samme virksomhetene vil eller kan ta, i ulike situasjoner.”26 måtte oppfylle. Regjeringen har vært tydelig i sine forventninger Vi kommer dermed ikke med en uttømmende om at bedrifter hvor staten er hel- eller deleier, må analyse av det norske virkemiddelapparatet. Vi vil være seg sitt samfunnsansvar bevisst. I stortings- heller ikke foreta en grundig sammenlikning av meldingen om næringslivets samfunnsansvar i en virkemidlene. Hensikten er å synliggjøre det global økonomi heter det: politiske handlingsrommet knyttet til de ulike virkemidlene, og hvordan de kan brukes i en ”Regjeringen forventer at bedrifter med statlig ambisiøs omstilling av norsk næringsliv. eierskap aktivt følger opp samfunnsansvar i bedriften […] Regjeringen legger til grunn at norsk 2.2 Statlig eierskap næringsliv skal være blant de fremste til å utvise Den norske stat er i dag hel- eller deleier i ca. 60 samfunnsansvar […] Bedriftene bør utvikle sitt selskaper. Flere av selskapene er svært viktige for samfunnsansvarsarbeid med beste praksis på sitt felt Norges arbeid med å redusere våre klimagass- eller innenfor sin bransje som rettesnor og utslipp og for å omstille norsk næringsliv. Blant siktemål.”27 disse er StatoilHydro, Statnett, Enova, Gassnova og Statkraft. 25 Se: www.regjeringen.no 26 Se: www.eierberetningen.no 27 St.meld. nr. 10 (2008-2009) 16
 17. 17. Staten vil med andre ord både selv bidra til innrettet og på hvilke krav som kan stilles til ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien langsiktig utvikling av selskapene, og kreve at konsesjonsinnehaver. … Konsesjonsbetingelsene kan selskapene er seg sitt ansvar bevisst. Omstilling til variere fra enerett og plikt til å utføre samfunns- lavutslippsøkonomien vil kreve at begge pålagte oppgaver, til å regulere hvem som skal få ambisjonene realiseres. Selskapene bør bidra til å rett til innpass på et marked (kvalitetssikring) og utvikle varer og tjenester som vil være konkurranse- enkelte forpliktelser knyttet til dette.”28 dyktige i lavutslippsøkonomien. Samtidig må flere av dem, som StatoilHydro, redusere sine utslipp Tildeling av konsesjoner gir med andre ord myndig- betydelig. hetene vide muligheter til å forme rammene for ulike typer virksomheter, og konsesjonsvilkårene 2.3 Konsesjoner kan brukes til å pålegge konsesjonærene samfunns- viktige oppgaver. Disse mulighetene må benyttes Mange av de viktigste rammevilkårene for norsk når norske virksomheter skal omstilles til næringsliv gis i dag gjennom konsesjoner. Å få lavutslippsøkonomiens krav. tildelt en konsesjon innebærer å få en rett til å bedrive en bestemt type virksomhet innenfor visse 2.4 Støtte til utvikling og spredning av rammer. Ved utstedelse av konsesjoner kan teknologi myndighetene regulere ulike aktiviteter slik at de utføres i tråd med samfunnets ønsker og Å støtte utvikling og spredning av teknologi er prioriteringer. viktig av tre grunner: Konsesjoner tildeles i henhold til et lovverk som 1. Vi må ta i bruk kommersielt tilgjengelig tekno- regulerer det området konsesjon gjelder. I dag logi som raskt kan øke produksjonen av ny brukes konsesjoner innen en rekke områder, blant fornybar energi og hjelpe oss å redusere utslipp annet for å få slippe ut miljøfarlige stoffer (etter og energiforbruk innenfor alle forurensningsloven), for å bygge og drive anlegg samfunnsområder. som produserer energi (etter energiloven), og for å 2. Vi må utvikle nye og umodne teknologier som bygge og drive utvinning av olje og gass (etter kan gi ytterligere klimagevinster, og reelle petroleumsloven). teknologiske sprang. Tildelingen skjer normalt av et nasjonalt 3. Utvikling av ny teknologi, med tilhørende myndighetsorgan innen det område konsesjonen kompetanseoppbygging, kan gi Norge flere ben gjelder, som Olje- og energidepartementet (OED) å stå på næringsmessig, og bidra til at en større for konsesjoner etter petroleumsloven, Statens del av vårt næringsliv vil være basert i mindre forurensningstilsyn (SFT) for konsesjoner om utslipp karbonintensive verdikjeder. etter forurensningsloven, eller Norges vassdrags- og Disse tre punktene reflekterer at en teknologiutvik- energidirektorat (NVE) for tildeling av konsesjoner lingsprosess går gjennom flere faser, fra idéstadiet, etter energilovgivningen. via utprøving av ulike konsepter og testing av piloter, til kommersialisering og introduksjon i Ved tildelingen av en konsesjon vil myndighetene markedet. Vi trenger en politikk som støtter alle normalt stille konsesjonsvilkår. I NOU 2006:6 Når fasene, og som er tilpasset utfordringen i de ulike sikkerheten er viktigst heter det blant annet at: fasene. ”Å få tildelt konsesjon medfører nærmere fastsatte Myndighetenes rolle blir ekstra viktig stilt overfor rettigheter og/eller plikter som både kan være muligheten for en akselererende, negativ klima- positivt og negativt formulert. Konsesjoner kan ha svært ulik utforming fra sektor til sektor. … det er betydelige forskjeller med hensyn til hvordan de er 28 Se: www.regjeringen.no 17
 18. 18. utvikling. Behovene for støtte vil øke, vi vil ha Slik er det ofte ikke. Markeder skapes gjerne ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien kortere tid på oss, og det vil bli viktigere å parallelt med at teknologier modnes og blir overkomme de barrierer som kan få lovende kommersielt tilgjengelige. Markedskreftene vil utvikling og spredning av teknologi til å stoppe opp. derfor primært virke inn mot slutten av et utviklingsløp, og i hovedsak bidra til spredning av Tilgang på kapital modne teknologier. Derfor kan offentlige Teknologiutvikling er både tids- og kostnads- myndigheter, gjennom å støtte teknologiutvikling, krevende. Samtidig er utfallet av prosessen både hjelpe ny teknologi gjennom kritiske faser i usikkert. Tilgangen på risikovillig kapital er derfor utviklingen, og bidra til å skape markeder som i sin svært ofte avgjørende for å lykkes. Vi kan dele tur reduserer prisen på teknologiene og fører til at kapitalen inn i tre hovedgrupper, ut fra hvor den de blir tilgjengelig for flere brukere. Utviklingen av kommer fra: vindkraft i Danmark er et eksempel på dette. Fra virksomheten(e) som utvikler teknologien. Effektiv virkemiddelbruk Effektiv virkemiddelbruk for utvikling og spredning Fra eksterne investorer, enten private eller av teknologi bør være bred, stabil, tilstrekkelig og kommersielle. differensiert: Fra offentlige myndigheter. I mange tilfeller vil utvikling av ny teknologi Bred: Virkemidlene må samlet sett kunne hjelpe involvere kapital fra alle tre gruppene. Offentlige teknologiutviklingen fra idéstadiet til spredning myndigheter spiller imidlertid en særlig viktig rolle i markedet (jf. kapittel. 2.1). fordi de gjennom sin politikk i stor grad påvirker Stabil: Virkemidlene bør være stabile over så både virksomheters interesse for selv å igangsette lang tid at de gir forutsigbarhet for langsiktig teknologiutvikling, og eksterne investorers teknologiutvikling. Vi må ta høyde for at det kan interesse for å bidra med kapital. gå 15 år eller mer fra innledende utviklings- arbeid til et produkt er kommersielt tilgjengelig. Som nevnt er kvoteprisen i dag for lav til å utløse Tilstrekkelig: Klimautfordringenes størrelse, og investeringer i ny teknologi.29 Det er også høyst regjeringens ambisjon om at Norge skal være et usikkert om den i overskuelig fremtid vil bli forgangsland innen miljøteknologi,31 tilser vesentlig høyere enn den er i dag. 30Vi kan derfor omfattende støtteordninger og langsiktige ikke basere oss på at kvotehandel skal gi et utviklingsavtaler for å bringe umodne, vesentlig bidrag til å frembringe de nye støtteverdige teknologier frem til markedet. teknologiene vi vil trenge for å møte de utfordringer Finanskrisen gjør dette enda viktigere. en radikal klimaomstilling reiser. Differensiert: Støtteform og mengde på kapital Å overstige barrierer må tilpasses de ulike faser i teknologiutviklings- Innovasjonsprosesser stopper ofte opp i perioden prosessen fra idé til kommersialisering. Umodne mellom den innledende idéfasen og kommers- teknologier, som vindmøller for store havdyp, ialiseringsfasen. Dette skyldels dels at prosessene er har et annet støttebehov enn modne tids- og kostnadskrevende og risikofylte, men også teknologier, som landbaserte vindmøller. ofte en feilaktig tro på at markedskreftene vil kunne gi tilstrekkelig ”drahjelp” for å få nye teknologier frem til kommersielt produkt. 31 Se St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig 29 Norge. Se Teknologirådet (2007) 30 Se Teknologirådet (2007b) 18
 19. 19. Kapittel 3 | Tiltak for omstilling ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien I et samfunn tilpasset en akselererende negativ klimautvikling må olje- og gassnæring redusere sine utslipp og vri sin kompetanse mot ny fornybar energi. Norsk produksjon for solceller og lettmetaller bør styrkes, og produksjonen av ny fornybar energi må økes betydelig. For å få dette til må staten være en viktig støttespiller, men virkemidler må tilpasses ambisjonsnivå og utfordringenes ulike karakter. 3.1 Sentrale utfordringer for Norge Utvikling innen disse sektorene kan styrke Norges rolle både som energileverandør og På sikt vil alle borgere, alle sektorer og alle teknologileverandør i globale markeder. aktiviteter måtte tilpasse seg lavutslippssam- funnets krav. Radikalt mer energieffektive bygg, I det følgende skal vi drøfte hvordan norske biler med lave eller ingen utslipp, og sterkt redusert myndigheter kan bruke statlig eierskap, klima-avtrykk fra privat forbruk er noe av det som konsesjonssystemet, samt støtte til teknologi- må på plass for å oppnå nødvendige utslippskutt.32 utvikling, til en fremtidsrettet omstilling av de tre sektorene. Her skal vi imidlertid fokusere på tre utvalgte sektorer som alle er av avgjørende betydning for en 3.2 Snu olje- og gassnæringen mot ny klimaomstilling i Norge.33 De tre sektorene er: fornybar Fossil energi står for ca. 85 % av klodens samlede Olje- og gassnæringen, med hovedfokus på energiforsyning, og vil med all sannsynlighet være StatoilHydro. sterkt etterspurt i flere tiår fremover. Ny fornybar energi. Samtidig er forbrenning av fossil energi hoved- Fremtidsrettet materialproduksjon. årsaken til klimaproblemene, og vi vet det vil bli vanskeligere å finne nye felt med drivbare olje- og Disse er valgt ut fordi: gassforekomster. Vi vet ikke om vi når toppunktet for oljeproduksjon i år, om 10 år eller om vi nådde Olje- og gassnæringen står for drøyt 25 % av det for to år siden. Men vi vet at mye av ressursene norske klimagassutslipp. Ut fra våre som er aktuelle for utvinning i fremtiden er svært forutsetninger må disse utslippene reduseres kontroversielle, fordi utvinningen er belastende for betydelig. miljø og klima. Det gjelder for eksempel utvinning i Olje-, gass- og materialproduksjon er svært Barentshavet eller oljesandutvinning i Canada viktige for dagens verdiskapning i Norge. Stilt overfor en akselererende, negativ klima- Alle tre sektorene representerer kompetanse utvikling vil enhver utvinning av fossil energi bli som bør kunne være etterspurt i lavutslipps- ekstra kontroversiell. For det første vil slik utvinning økonomien. Norge har allerede verdenslende bidra til økte utslipp av klimagasser, det motsatte kompetanse fra kraftsektoren, olje- og gass- av hva vi ønsker. For det andre vil et vedvarende sektoren, prosessindustrien og metallurgi. Det fokus på olje- og gassutvinning binde opp kapital og gir oss et unikt utgangspunkt for å utvikle frem- ressurser som kan brukes til mer fremtidsrettet tidsrettede virksomheter, varer og tjenester. kompetanseutvikling og energiproduksjon, for eksempel innen ny fornybar energi. Næringen 32 I tillegg må vi arbeide for å redusere klimaavtrykket av innehar kompetanse som vil være svært relevant innenlandsk forbruk i andre land. for å utvikle teknologi som kan være konkurranse- 33 Vi kommer dermed ikke med en helhetlig plan for en omstilling av hele det norske næringsliv til de krav dyktig i lavutslippsøkonomien. Det gjelder for lavutslippsøkonomien vil stille. 19
 20. 20. eksempel kompetanse om konstruksjon, korrosjon ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien StatoilHydro og bevegelige deler i mekaniske konstruksjoner til havs, som vil spille en sentral rolle i utviklingen av Selskapet er operatør for 37 olje- og gass- vindmøller for stor havdyp. felt på norsk sokkel, tilsvarende om lag 80 I tillegg er det usikkerhet knyttet til hvordan en % av samlet produksjon på sokkelen. akselererende negativ klimautvikling vil prege olje- og gassnæringen. Rammevilkårene vil endre seg, for Selskapets samlede virksomhet ga i 2007 eksempel i form av økte krav til utslippsreduksjon. CO2-utslipp på 14.6 millioner tonn. Av disse kom 10.5 millioner tonn fra norsk Det er et strategisk valg om norske olje- og gass- sokkel, tilsvarende 19 % av Norges selskaper skal fortsette å lete etter, og utvinne, samlede klimagassutslipp. fossile ressurser i så stort omfang som mulig, eller om selskapene skal styrke andre virksomhets- Selskapet ga i 2007 den norske stat et områder som kan erstatte aktivitetene knyttet til utbytte på kroner 16,9 milliarder, etter fossil energi. driftsinntekter på 522 milliarder og et resultat på 44 milliarder. Norske myndigheter bør bidra til å omstille olje- og gassnæringen til de krav lavutslippsøkonomien Selskapet hadde i 2007 letekostnader for stiller. Det kan gjøres ved å: nye felt på kroner 11.3 milliarder, og brukte 2 milliarder på forskning og Stille krav om 30 % utslippsreduksjon innen teknologiutvikling. Til sammenlikning 2020, målt i tonn for hver MtOE som produseres. hadde Norges forskningsråd i 2008 et samlet budsjett på 5.8 milliarder. Stille krav om at en økende andel av invester- ingene til selskaper med konsesjon på norsk I 2007 kjøpte selskapet varer og tjenester sokkel skal være knyttet til ny fornybar energi. for drøyt 45 milliarder kroner fra Stimulere omstilling av norske olje- og gass- leverandørindustrien, som sysselsetter selskapers kompetanse fra fossil energi til ny 80.000 personer i over 1000 virksomheter. fornybar energi. For å få dette til vil bruk av statlig eierskap, utforming av konsesjonskrav og støtte til Det er også verdt å merke seg at StatoilHydro teknologiutvikling være aktuelle virkemidler. rangeres som det mest attraktive selskapet å jobbe for blant norske studenter som tar høyere StatoilHydro i en særstilling utdannelse innenfor teknologi.35 Utviklingen av StatoilHydro er uten sammenlikning den selskapet får derfor stor betydning for den dominerende aktøren på norsk sokkelen (se boks),34 kompetanseprofil nyutdannede ingeniører vil og har en svært viktig lokomotivfunksjon innenfor utvikle i årene fremover. norsk næringsliv. På grunn av sin størrelse og finansielle styrke vil de prioriteringer selskapet gjør Målrettet statlig eierskap i StatoilHydro mht. forretnings- og teknologiutvikling kunne få Den norske stat eier per 16. februar 2009 66,67 % av store konsekvenser både for norske klimagass- StatoilHydro. Gjennom eierdialogen og general- utslipp og for utvikling av ny kompetanse og nye forsamlingen kan staten påvirke selskapets drift, og næringer. 35 Se: www.junglecareer.no 34 Opplysninger i tekstboksen delvis fra StatoilHydros årsrapport for 2007, og delvis fra personlig kommunikasjon med selskapet. 20
 21. 21. staten kan bruke sitt eierskap til å sette konkrete fornybar energi. For eksempel vil øremerking av ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien mål for en endring i selskapets kompetanse og 10 % av utbyttet i 2007 styrket satsingen på ny energiproduksjon. fornybar med 1,7 milliarder kroner. Staten bør øremerke en betydelig andel av det StatoilHydro har selv understreket behovet for å resterende utbyttet til innovasjon, teknologi- bruke en gradvis økende del av sine ressurser til utvikling og utbygging av ny fornybar energi i kompetanseutvikling og produksjon av ny fornybar regi av andre virksomheter. Det kan gjøres for energi: eksempel gjennom etableringen av et norsk karbonfond, eller som tilskudd til Enova. Den ”StatoilHydro vil over tid også øke satsingen på norske stat vil da bruke inntekter fra produksjon fornybar energi, særlig innenfor områder der vi har av forurensende fossil energi til å styrke mer naturlige fortrinn. I satsingen på biodrivstoff bygger fremtidsrettet næringsutvikling og vi på vår brede erfaring i å utvikle og markedsføre energiproduksjon. raffinerte produkter. Tilsvarende vil vi i utviklingen av vindmøller til havs utnytte offshorekompetansen vi har tilegnet oss gjennom snart 40 års virksomhet Statens eierandel i StatoilHydro gir norske myndig- på norsk sokkel. Vi vil fortsette å se etter heter vidtrekkende muligheter til å påvirke selskap- forretningsmuligheter med en klar industriell et, og med det å stimulere fremtidsrettet nærings- forankring der vår deltakelse kan skape merverdi.”36 utvikling i Norge. En eierandel på 2/3 gir blant annet mulighet til å endre selskapets vedtekter. Konfrontert med en akselererende, negativ klima- utvikling vil imidlertid en satsing på fornybar energi Bruk konsesjoner til omstilling ”over tid” være for lite ambisiøst. Det vil kunne Før utvinningen av en olje- eller gassforekomster være stor forskjell på om man lar forretnings- kan starte, må selskapene som står for utvinningen utvikling styres utelukkende av markedsmessige ha en rekke tillatelser fra norske myndigheter. betingelser, eller om man setter seg ambisiøse mål Gjennom tildelingen av tillatelsene har som man vil arbeide for å oppnå uavhengig av mer myndighetene mulighet til å legge føringer for og kortsiktige svingninger i for eksempel etter- stille krav til utvinning av forekomsten. De sentrale spørselen etter ny fornybar energi. tillatelsene er: For å omstille StatoilHydro til lavutslippsøkono- Utvinningskonsesjon. miens krav bør derfor den norske stat bruke sitt Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for eierskap til å arbeide for følgende omstilling av anlegg og drift (PAD). selskapet: Utvinningskonsesjoner tildeles gjennom en prosess Innen 2020 bør 5 % av selskapets investeringer der myndigheter først utlyser arealer i visse hav- være knyttet til produksjon av ny fornybar områder. I konsesjonsutlysningsteksten stiller energi. myndighetene vilkår for senere tildeling av konse- sjon. I 19. konsesjonsrunde (2005-2006) ble det Innen 2020 bør selskapet redusere sine utslipp blant annet stilt vilkår knyttet til utslipp av av klimagasser med 30 % målt i tonn for hver miljøfarlige stoffer, og det ble understreket at MtOE de produserer. myndighetene ved tildelingen ville vektlegge Staten bør la deler av sitt utbytte bli værende i søkernes kompetanse for forskning og selskapet, og øremerke disse midlene til utviklingsarbeid.37 Når selskapene seinere fikk utvikling av teknologi og kompetanse for ny 36 37 Se Årsmelding for 2007, www.statoilhydro.com Se Oljedirektoratets sider: www.npd.no 21
 22. 22. tildelt konsesjoner ble disse vilkårene lagt til grunn Støtte til teknologiutvikling ”Plan B” – verdiskaping for lavutslippsøkonomien for konsesjonene. Innskjerping av utslippskrav og økende krav til investeringer i ny fornybar energi vil gjøre det Plan for utvinning og drift og Plan for anlegg og nødvendig å utvikle ny teknologi for olje- og drift utarbeides av rettighetshaverne og må gassproduksjon og tilstøtende virksomheter (for godkjennes før utvinning kan starte. Når planene er eksempel vindmøller på store havdyp). Det er utarbeidet vurderes de av Olje- og energideparte- avgjørende at staten gjennom gode støtteordninger mentet og Oljedirektoratet før Stortinget legger forholdene best mulig til rette for den godkjenner dem. Myndighetene har stort nødvendige teknologiutviklingen. Dette omtales handlingsrom mht. hvilke vilkår man ønsker å nærmere i de følgende delkapitlene. fastsette. PUD/PAD kan i tillegg kreves revidert og godkjent på nytt ved gjennomføring av større 3.3 Ny fornybar – energiproduksjon og ombygginger eller modifikasjoner, ved endring av næringsutvikling bruksformål, eller ved bruk av innretning utover den levetiden og de forutsetningene som Norge har en lav produksjon av ny fornybar energi. I opprinnelig ble lagt til grunn. 2008 ble det produsert drøyt 1 TWh vindkraft39 og ca. 3 TWh fjernvarme.40 Det bør være en ambisjon å Gjennom tildeling av konsesjoner i modne øke produksjon av ny fornybar energi vesentlig, selv petroleumsområder og godkjenning av PUD/PAD om vannkraft gjør at over 95 % av elektrisiteten vi bør myndighetene stille krav til både eksisterende bruker kommer fra en fornybar kilde.41 Økt og nye produksjonsanlegg for fossil energi, og produksjon av ny fornybar energi i er viktig for å: påvirke kompetanseutviklingen til virksomhetene: Bidra til å dekke forventet økningen i energi- For nye konsesjoner kan det stilles krav om etterspørselen i Norge og i Europa. enten elektrifisering av produksjonen eller Forsyne en fremtidig bilpark der elektrisitet vil fangst og lagring av all CO2. I tillegg bør det være en vesentlig energikilde. stilles krav om at selskaper som søker må kunne dokumentere at de har evne til å gjennomføre Styrke mulighetene for elektrifisering av nullutslippsutbygginger. Elektrifisering kan sokkelen (jf. kap. 3.2). gjøres gjennom kabel fra land eller fra offshore Skape fremtidsrettede arbeidsplasser og vindmøller. Kostnader ved elektrifisering kan teknologi som kan selges i et globalt marked. selskapene betale gjennom en nett-tariff.38 redusere Norges behov for å importere For nye konsesjoner kan det stilles krav om at kullbasert elektrisitet fra kontinentet.42 selskaper som tildeles konsesjon skal invester et Norge bør ha høye ambisjoner innen ny fornybar beløp tilsvarende en viss prosentandel av energi. Varmeproduksjon fra fornybare kilder har investeringskostnadene av ny fornybar energi- produksjon, eller i utvikling ny energiteknologi. For eksisterende konsesjoner kan revidering av 39 planer for utvinning og drift brukes til å stille Til sammenlikning produseres det drøyt 9 TWh vindkraft i Danmark (regnet ut fra 3.100 MW installert effekt med 3000 tiltagende strengere krav om reduksjoner i driftstimer). Se Global Wind Energy Council (2008). 40 utslipp, og krav om gradvis økende investeringer I 2006 var den totale produksjonen av bioenergi i Norge ca. 14.5 TWh. Dette omfatter imidlertid både ved og flis til i ny fornybar energi (enten produksjon eller oppvarming i boliger (ca. 7 TWh), og bruk i industrien (ca. 4,5 teknologiutvikling). TWh). 41 EUs direktiv for fornybar energi ble vedtatt som en del av EUs klima- og energipakke rett før jul. Fornybardirektivet er EØS- relevant, og må implementeres i Norge. Norge må da øke sin andel fornybar energi med 13,5 prosent innen 2020. 42 Dette behovet varierer sterkt fra år til år (enkelte år er vi netto 38 Gjennom ordinær skatt og grunnrentebeskatningen vil den eksportør av elektrisitet), men ambisjonen må være å bli totalt norske stat bære 78 % av kostnadene ved slike investeringer. uavhengig. 22

×