Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 totuutta teknologiateollisuudesta

663 views

Published on

Infograafeja teknologiateollisuuden merkityksestä Suomelle, maailmalle, maapallolle.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 totuutta teknologiateollisuudesta

  1. 1. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta
  2. 2. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 3 1. Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan lähes 300 000 ihmistä. Yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla kustannetaan julkisen sektorin palvelut. Näitä ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuolto sekä opetus- ja koulutustoimi. n.15miljardia euroa Teknologiateollisuuteen kuuluvien yrityksien maksamat palkat ja työnantajan sosiaali- turvamaksut. Yksi teknologiayritys synnyttää ympärilleen muuta liiketoimintaa – jopa 1/3 Suomen työntekijöistä saa suoraan tai välillisesti toimeentulonsa teknologiateollisuudesta. Jokaisen suomalaisen hyvinvointi riippuu teknologiayritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä.
  3. 3. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 4 2. Osaava Suomi menestyy Suomi on vuosikymmeniä ollut osaamisen kärkimaa. Osaamiseen kannattaa panostaa, sillä se, innovaatiokyky ja ketteryys pitävät meidät kilpailukykyisinä maailmalla. Globaalit megatrendit muuttavat tulevaisuuden koulutusjärjestelmää ja -sisältöjä. Nopea teknologinen ja digitaalinen kehitys avaa hienoja mahdollisuuksia osaavalle Suomelle. Miten varmistamme, että Suomi pysyy osaamisen kärkimaana? Pitämällä huolta laadukkaasta koulutusjärjestelmästä, elinikäisestä oppimisesta ja sujuvasta työperäisestä maahanmuutosta. Yritysten ja oppilaitosten tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että valmistuville osaajille löytyy hyviä työpaikkoja Suomessa.
  4. 4. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 5 3. Tekno Digi Digitalisaatio mullistaa maailman. Suomen talouden kasvumahdollisuudet riippuvat digitalisaatiosta ja kyvystä hyödyntää laajasti tekoälyä. Monista yhteiskunnan suurista muutoksista – ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä ja globalisaatiosta – selvitään, kun osaamme valjastaa datan palvelemaan meitä. Valmistava teknologia- teollisuus elää digimurroksen aikaa. Digitalisaatio muuttaa perinpohjaisesti valmistusta, jakelua ja liiketoimintaa. Mitä digitalisaatio ja tekoäly käytännössä tarkoittavat? Emme tiedä kaikkea, mutta varmaa on, että muutos on järisyttävän nopea. Monet yksinkertaiset, tylsät ja suorittavat työt siirtyvät historiaan digitalisaation myötä. Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita työttömyyden lisääntymistä, sillä useiden ennusteiden mukaan digitalisaatio luo ympärilleen uusia taitoja vaativia työtehtäviä. “Data on uusi sähkö.”
  5. 5. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 6 4. Kestävä tulevaisuus Kiertotalous on pitkällä suomalaisessa teknologia- teollisuudessa. Energia- ja materiaalitehokkuuteen on panostettu. Materiaalien arvo säilyy tai jopa kasvaa kierrossa. Kierrätettävät raaka- aineet korvaavat usein luonnosta saatavat uudet raaka-aineet. Metallit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä. Suomalaisen teknologiateollisuuden tehokkuus ja vähäpäästöisyys on globaali ekoteko, sillä Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian suunnittelussa, tuotannossa ja käytössä. Ympäristöosaaminen on suomalaisen teknologia- teollisuuden valttikortti. Kehittyvissä teollisuusmaissa, kuten esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa, ympäristöä säästävällä cleantechillä on kasvavaa kysyntää.
  6. 6. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 7 5. Kehittämällä huipulle Suomalainen teknologia on maailman huippua. Kalliiden kustannusten Suomi ei pärjää maailmalla pelkillä bulkkituotteilla. On satsattava laatuun, sillä vain laatu pitää Suomen maailman- kartalla. Teknologiayritykset luovat uutta: teknologiateollisuus vastaa kaikesta elinkeinoelämän tuotekehityksestä. 70 %:sta Suomen korkea koulutustaso, julkisen vallan tutkimusrahoitus ja omaa kansallista osaamista korostava tiede- ja teknologiapolitiikka ovat luoneet perustan korkean teknologian menestystarinalle. Innovaatiot ovat avain Suomen kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Korkean teknologian tuotteita käytetään lähes kaikilla aloilla. Globaalit megatrendit eli yhteiskunnan digitalisoituminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja resurssien niukkuus lisäävät korkean teknologian kysyntää.
  7. 7. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 8 6. Mahdollisuuksien maailmaa rakentamassa Teknologia- teollisuus työllistää suoraan lähes 300 000 ihmistä Suomessa. N. 30 % Minkälaisiin työtehtäviin: www.mytech.fi Osuus kaikista työllisistä noin 12 % Suomen työn- tekijöistä saa suoraan tai välillisesti toimeentulonsa teknologia- teollisuudesta. ”Teknologia on insinöörien ala.” Sitäkin, ja paljon muuta. Teknologia- yritysten monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan hyvin erilaista ja eritasoista osaamista teknologian, tuotannon, tuotesuunnittelun, talouden, hallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja vaikka ympäristövastuullisuuden saralta. Teknologiayrityksissä pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat teknologia-alalla itsestäänselvyyksiä. Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa. Heistä noin 60 %:lla on korkeakoulututkinto ja lopuilla ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja digitalisaation osaajia. Onneksi yhden ei tarvitse osata kaikkea!
  8. 8. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta 31.7.2018 Teknologiateollisuus 9 7. Uudistuva teollisuus Teknologiateollisuudessa on käynnissä rakennemuutos, jonka keskeinen vauhdittaja on digitalisaatio. Korkean osaamisen suomalaisyrityksille muutos tarjoaa upean mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä mahdollisuus on hyödynnettävä: vain uudistumalla, kasvamalla ja kansainvälistymällä yritykset voivat rakentaa hyvinvoinnin perustaa. Uutta teknologiaa, innovaatioita ja osaamista luovat kasvuyritykset toimivat edelläkävijöinä muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Teollisuuden suuryritysten menestyminen on myös välttämätöntä, jotta koko kansantaloutemme kasvaa. Teknologiayrityksillä ja Suomella on kohtalonyhteys – kun yritykset menestyvät, Suomikin menestyy. Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä osaavia ihmisiä huippu- teknologiaa digi- ja tekoäly- osaamista

×