CoOperative design_Anne Kuusela 11.5.2012

691 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CoOperative design_Anne Kuusela 11.5.2012

 1. 1.       Tekes  Tilaohjelma-imi  11.5.2012  Seinäjoki             CoOpera)ve  Design  with  Genera)ve  Tools  –  Yhdessä       toteute;u  Frami                 Anne  Kuusela   yliope;aja   Seamk     Kul;uuri       CAVE  2011    
 2. 2. CoOpera)ve  Design  with  Genera)ve  Tools  -­‐  Yhdessä  toteute;u     Frami             Projek)n  tausta)edot     Tarve:     Suunni;elu:  SeAMK-­‐  tutkimushankkeen  suunni;elurahoitus  2010   Toteutusaika  1.11.2010  –  (30.4.2012  /  30.11.2012)   Toimijat:  Kul;uuriala  /  muotoilu    jatkumo  muotoilun  käy;äjälähtöisten   -edonhankinta-­‐  ja  tutkimusmenetelmien  kehi;ämisessä.   Anne  Kuusela,  yliope;aja         MaQ  Korpela,    projek-assistenQ   Yhteistyökumppanit:   Lakea  Oy,    Martela  Oy,  Savela  Oy  ,  UKI  -­‐  arkkitehdit  Oy,    VM  -­‐  Carpet  Oy      Anne  Kuusela  2010         Anne  Kuusela  2012  
 3. 3. Co-­‐Design  with  Genera)ve  Tools    -­‐    Yhdessä  toteute;u  Frami     Projek-ssa  testataan  osallistavan  )edonhankinnan  malleja,  jotka  perustuvat   Elisabeth  Sandersin  kehi;ämään  osallistavaan  -edonhankintateoriaan  ja   erilaisten  genera-ivisten  välineiden  käy;öön.         Laadi;avaa  virtuaalista  työkalua  testataan  Frami  Oy:n  rakennu;amassa,   SeAMK:n  opetuskäy;öön  tulevan  Frami  F  -­‐rakennuksen  suunni;eluprosessin   yhteydessä.       Projek-  kuuluu  Tekesin  Tila-­‐ohjelman  Tes)ympäristöstä  käytännön   konsepteiksi  aihealueeseen.                Anne  Kuusela  2012       Kuva:  T.Hagelberg    2010  
 4. 4. Tehtävä     Projek-ssa  )edonhankintamenetelmän  avulla  haetaan  -etoa     kartoi;amalla  koulurakennuksen  tulevien  käy;äjien  toiveita,  ajatuksia,       ideoita  ja  visioita  jotka  edelleen  muunnetaan  suunni;elu-edoksi  ja     käy;äjän  konkreeQses-  koe;avaksi  )la-­‐ais)mukseksi.           Kohteeksi  on  vali;u  erikokoiset  pienryhmä)lat,  joita  on  rakennuksen   kaikissa  neljässä  opetus-lakerroksessa  ja  toisen  kerroksen   opintotoimiston  työntekijöiden  -loja  sekä  koko  rakennuksessa  toimivien   yhteinen  olohuone  ja  ruokala.       Projek-ssa  ratkaistaan  oppimisen  )loissa  toimimiseen  lii;yviä  arjen   ongelmia  ja  tuotetaan  niihin  luovia  visioita  ja  tulevaisuusorientoituneita   ratkaisuja.        Anne  Kuusela  2012     Kuva:  T.Hagelberg    2010  
 5. 5.                     Co-Operative Design with Generative tools / Yhdessä toteutettu   Frami (together planned Frami)   Methodology greated together with prof. Liz Sanders OSU / Columbus, Ohio The main aim of the research project is to create a participatory method and test its functionality to produce information and knowledge for space and interior design. Methodology is based on four different workshops for the future users of the FramiF - school building which was under plan. In the process users’ hopes, ideas, dreams, fears and their futureAnne  Kuusela  2010   ideas of a good worklife were visualized in 3D model. After that they could immerse themselves and act out their new work culture in the CAVE. Anne  Kuusela  2012    
 6. 6.         Walking Through / 1,5 hour familiarization- photos and recording     Workbook / Background information, experiences of each workshop,   feedback about the whole process   I Workshop / Critical Phase - KriiQsten  kysymysten  kartoitus  –  mihin   olemme  tyytymä;ömiä.  Tuloksena  jatkotyöste;äviä  lauseita.   II Workshop / Imagination Phase - ideoita  ja  rajoi;ama;omia  mielikuvia III Workshop / 3D Models / Pictures and Plan -   3D  mallinne;uja  erilaisia  variaa-oita  yhdessä   jatkokehite;äväksi.   IV Workshop / CAVE – visuaalinen kokemus tilasta, elämys. Feedback conversation 1,5 hourAnne  Kuusela  2010   Data: Workshop materials, photos, recordings, texts Anne  Kuusela  2012  
 7. 7.                                      Anne  Kuusela  2010           Kuva:  T.Hagelberg    2010    
 8. 8. I Workshop Critical PhaseAnne  Kuusela  2011     Anne  Kuusela  2012    
 9. 9. IV CAVE Computer Aided Virtual EnvironmentAnne  Kuusela  2011    Anne  Kuusela  2012  
 10. 10. Laadi;avan  )edonhankintametodin  avulla  selvitetään:     • Millä  tavalla  valitut  käy;äjäryhmät  näkevät  tai  kokevat  tulevaisuuden  toimintansa?     • Millaisia  työtapoja  ja  yhteisöjä  työ-loihin  syntyy?   • miten  oppiminen  tapahtuu,      millaisia  erilaisten  toimijoiden  roolit  ovat  tapahtumassa?     • Millaisia  edellytyksiä  tulevaisuuden  -loille  asetetaan  ja      miten  niissä  toimitaan?   • Millaisia  odotuksia,      toiveita  ja  uhkia  suunnitelmien  toteutumiseen  lii;yy?     Tilasuunnitelmissa  pyritään  tuoman  esiin  käy;äjien  tulevaisuuden  tarpeita  ja     uusia  ideoita  -lan  käy;ötavoista,  rakenteista,  kokoontumisen  tavoista  ja     uusista  arjen  ongelmista  ajankohtaiset  ilmiöt  huomioiden.     Yhteinen  tarkastelu  CAVESSA.              Anne  Kuusela  2012       Kuva:  T.Hagelberg    2010    
 11. 11. Research  exchance  OHIO  STATE  UNIVERSITY  / Design  Department    Prof.  Liz  Sanders     Tavoi;eena  nähdä   millä  tavalla  sisältöä  opetetaan  ja   tutkitaan  yliopistossa.  Millaisia     tuloksia  menetelmällä    saadaan.     Tulokset:     Opetukseen  osallistuminen,     Projek)mme  tulosten  arvioin-   ja  esi;ely  professorikunnalle,   Nordic  Design  opetuskokonaisuuden   jäsentely,   Preschool  suunnitelman  laadinta,   Kirja,  aikaisempiin  projekteihin     tutustuminen,     KV  –  toiminta  eli  Anne  Kuusela  2012   opiskelijavaihtoprosessin   aloi;aminen,  henkilöstövaihdon  aloi;aminen.     Anne  Kuusela  2012      
 12. 12. Nordic  Design  and  Nordic  Culture      Emme  aina  ehkä  huomaa,    e;ä  arjessa  elämme  hyvän    suunni;elun  ja  muotoilun    tulosten  keskellä.      Se  näkyy  rakennus,  rakenne-­‐  ja    )lasuunni;elussa,  kalusteissa,    värien  käytössä,  materiaaleissa    sekä  käy;öesineissämme.  Tämä  kaikki  vaiku;aa  ihmisten    tapaan  toimia  ja  tehdä  työtä.      Hyvä  suunni;elu  ja  Design  ei  ole    pelkästään  näy;elytuote  vaan  tapa  jolla  rakennetaan  kul;uuria  ja    kansallista  iden)teeWä.       Anne  Kuusela  2012  Tässä  konteks-ssa  meidät  myös    maailmalla  tunnistetaan.      
 13. 13. Tulevat  tapahtumat     Uusi  yhteistyökumppani  ja  Kankaan  päiväko-suunnitelma    *  lapsen  oppimisympäristö    *    Reggio  Emilia  pedagogia  suunni;elun  haasteena    *  pihasuunnitelma  pedagogiseen  periaa;eeseen  ja  lasten              toiveisiin,  kertomuksiin  ja  piirroksiin  perustuen    *  haasteena  lapsi  –  aikuinen  akseli    *  syksyllä  lasten  oppimisympäristö  –  kalustus  ja  CAVE     Virtuaalimallinnus   3D  -etokone     CAVE        Anne  Kuusela  2012               Kuva:  T.Hagelberg    2010    
 14. 14.                        Anne  Kuusela  2010   FramiF  Yhteinen  olohuone  –  suunni;eluvaiheen  CAVE:ssa  esitelty  -la     Anne  Kuusela  2012  
 15. 15. Kindergarten  /  Preschool  plan  based  on  Reggio  Emilia  Pedagogy   Commi;ee:  Chiefs  on  different  areas     Parents  ;  shic  workers,  handicapped  child   parents,  foreign  parents,  etc.       Architect   Children  from  different  daycare  areas   Design  students     Tutorial  teachers     I  Toolkit:  Workbook       s-cks,  paper,  pictures,  words,  shapes   II  Toolkit:  Important  moments     Workshop  based  on  workbook  knowledge   III  Toolkit:  architectural  (rough  plan)     ! IV  Pedagogigal  furniture  and  space  Anne  Kuusela  2011     V  CAVE  children  scale    Anne  Kuusela  2012    
 16. 16.             IMPORTANT  MOMENTS                 Häränsilmä  /  Punaiset       -­‐  ennalta  arva;avuus       -­‐  turvallisuus   -­‐  -­‐leikit  ”lasten  työ”     (-­‐  oppimista  leikin  kau;a    ja  pe;ymysten  hallintaa)   -­‐          kaverit     -­‐  sosiaalisuuden  oppiminen   -­‐        perhe  –  elämän  arvojen                oppiminen   Kohtaamisen  -lanteet   -­‐    aamulla,  iltapäivällä  Anne  Kuusela  2010   lapset,  hoitajat,  vanhemmat,   huoltajat     Design  Draiverit:    1.  Miten  takaan  päiväko-päivän  turvallisuuden?   2.  Leikki;  millaisia,  missä,  miten?   3.  Millainen  on  ope;ava  leikki?    4.  Miten  järjestän  kohtaamiset?     Anne  Kuusela  2012  
 17. 17. Opiskelijoiden  toteu;ama  )edonhankintaprosessi     lapsille     kevät  2012     Piirros  ja  kerto-­‐   mustehtävä   päiväko-lapsille     Unelmien     Päiväko-päivä     Pihasuunnitelma        Anne  Kuusela  2012  
 18. 18. First  Architectural  Plan     Workshop  4  h         Edellisen  workshopin  -edot,   joiden  perusteella     -lasuunnitelmaa   kehitetään  eteenpäin     Lasten,  vanhempien,     ope;ajien,  yhteistyöryhmien,   asiantun-joiden   äänet  kuuluviin.     Tuloksena  pohja   muu;ui  radikaalis-.    Anne  Kuusela  2011     Seuraavana  kalustesuun-­‐   ni;elua  ja  Cave.       Anne  Kuusela  2011   Anne  Kuusela  2012  
 19. 19.            ”Villit ideat Opin luola”- ryhmätyötilat / AMK-opinnäyte 2011. Idea, palaute ja kehittely          Oppilaitosympäristö                        Suurin  -la,  28m²     -­‐  Design-­‐  tuo;eet  kalliita   -­‐  PuulaQasta  pideQin   -­‐  ”Saako  laan  tuoda  kenkiä”?  Anne  Kuusela  2010   -­‐  ”Kaunein  huone”   -­‐  Liian  rento   -­‐  Säilytyskaluste   -­‐  Vaate-­‐  ja  kassinaulakko   -­‐  Yhteinen  iso  pöytä       201 Anne  Kuusela  2012  

×