Tehyn teemat kuntavaaleissa 2012

532 views

Published on

Hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta. http://www.tehy.fi/kuntavaalit2012/

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tehyn teemat kuntavaaleissa 2012

 1. 1. Tehyn teemat kuntavaaleissa 2012Hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta
 2. 2. Sisällys3 Työtä hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolesta4 Henkilöstö mukana muutoksessa4 Vahvat peruskunnat vakaita työnantajia5 Osaajat hakeutuvat vetovoimaisiin työpaikkoihin6 Työterveyshuoltoon ja terveeseen työympäristöön panostettava6 Ikäihmisten palveluihin laatua ja uutta otetta7 Henkilöstörakenne ja –mitoitus ikäihmisten hoidossa8 Varhaiskasvatus koko perheen tukena8 Nuorten syrjäytyminen pysäytettävä9 Monikulttuurisuus paremmin haltuun työyhteisöissä9 Arki-innovaatiot tuloksellisuutta parantamaan10 Palveluiden ostamisen osaamista lisättävä
 3. 3. Työtä hyvän hoidon ja parhaan osaamisen puolestaSosiaali- ja terveyspalvelut nousevat erilaisissa tutki- ja terveyspalveluiden tarpeet kasvavat väestön ikään-muksissa ja gallupeissa yhä uudelleen ja uudelleen tymisen myötä. Samalla myös hoitohenkilöstöä jää 3kansalaisten mielestä tärkeimmiksi hyvinvointiyhteis- eläkkeelle ja osaavasta työvoimasta joudutaan kilpai-kunnan palveluiksi. lemaan yhä enemmän. Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin lähtee perus- Tulevat kuntapäättäjät joutuvat entistä enem-tuslain kirjauksesta ja palveluiden järjestämisvastuu män pohtimaan omaa kuntaansa myös vetovoimai-on erikseen muulla lainsäädännöllä osoitettu kunnille. sena työnantajana, joka kykenee pitämään osaajatKuntasektorilla on tehty uudistustyötä ja varautumista palveluksessaan, houkuttelemaan uusia ja näin tur-tulevaisuuteen jo usean vuoden ajan. On haettu uusia vaamaan kuntalaisille palvelut. Äänestäjät eri puolil-rakenteita ja tapoja järjestää palveluita, mutta työ on la maata odottavatkin nyt uusilta päättäjiltään ennenvielä kesken. Uudet kuntapäättäjät valitaankin syksyllä kaikkea vastuullisia päätöksiä.2012 vastuulliseen tehtäväänsä tärkeässä murros- ja Tehy koulutetun hoitohenkilöstön edustajana odot-muutosvaiheessa. Heidän harteillaan on kuntasekto- taa kuntapäättäjiltä puolestaan perehtyneisyyttä sosi-rin muutosten onnistunut toteutus niin, että tulevinakin aali- ja terveydenhuollon toimintaan ja tekijöihin sekävuosikymmeninä kunnat voivat menestyksellä palvelu- rohkeutta, johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttätehtävänsä hoitaa. päätöksentekoon. Syksyn kuntavaalit käydään eurooppalaisen talous- Muistathan äänestää hyvän hoidon ja parhaankriisin varjossa. Edessämme on parhaimmillaankin osaamisen puolesta!hyvin maltillisen talouskasvun aika. Toisaalta sosiaali- Jaana Laitinen-Pesola puheenjohtaja Tehy ry
 4. 4. Tehyn näkemyksiä kuntavaaleissa 2012 Henkilöstö mukana ■■ Hoitotyön johdon asema ja mahdollisuus muutoksessa vastata hoitotyöstä ja toiminnan kehittämisestä on turvattava. Hoitohenkilöstö on sosiaali-4 ■■ Kunta- ja palvelurakenteiden meneillään ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä. oleva uudistaminen on saatettava alkavalla Meneillään olevat muutosprosessit vaativat kuntavaalikaudella onnistuneesti päätökseen. paitsi lääketieteellistä asiantuntemusta myös Henkilöstölle on taattava mahdollisuus panostaa johtamisosaamista, hallinnollista ja taloudellista uudistusten läpiviemiseen perustyössään. asiantuntemusta sekä hoitotyön johtamista ja suunnittelua. ■■ Koulutetun hoitohenkilöstön on oltava mukana muutosten valmistelussa. Heidän asiantuntijuutensa sekä henkilöstön näkökulman Vahvat peruskunnat huomioon ottaminen on välttämätöntä vakaita työnantajia uudistusten toimeenpanon ja onnistumisen kannalta. Muutosten toteuttamisen tulee ■■ Tehy kannattaa vahvoja peruskuntia, mikä tapahtua yhteistoimintalain hengen mukaisesti, merkitsee sitä, että palveluiden tuottaminen mikä edellyttää henkilöstön aitoa osallisuutta on vakaissa käsissä ja kunnat ovat kyvykkäitä muutosprosessissa. Vain näin henkilöstö saadaan työnantajina kantamaan vastuun tuloksellisesta sitoutumaan muutoksiin ja osaaminen käyttöön. toiminnasta sekä pystyvät suuntaamaan riittävästi resursseja henkilöstön sekä työn kehittämiseen. ■■ Palveluiden lähtökohtana ovat väestön tarpeet, yhdenvertainen oikeus hyvään hoitoon sekä terveyserojen kaventaminen.
 5. 5. ■■ Tehokkaan ja laadukkaan sosiaali- ja Osaajat hakeutuvat terveydenhuoltomme kulmakiviä ovat osaava vetovoimaisiin työpaikkoihin henkilöstö, toimiva hoidon porrastus sekä sujuva yhteistyö sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ■■ Noin 10 000 sairaanhoitajaa ja 20 000  ja erikoissairaanhoidon välillä. lähihoitajaa ei työskentele tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä vaan muilla aloilla.■■ Terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun Pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä on 5 tulee jatkossakin säilyä julkisella sektorilla maailmanlaajuinen. palveluiden laadun ja kattavuuden varmistamiseksi. ■■ Laadukkaiden palveluiden turvaaminen on mahdotonta ilman osaavaa henkilöstöä.■■ Kuntien ja kuntayhtymien yhteistyössä tulee Henkilöstön riittävyys tulee olemaan erityisesti päästä pitkäaikaiseen ja potilaiden hoitoketjuja sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntapäättäjien parantavaan yhteistyöhön. vaikeimpia haasteita seuraavalla vaalikaudella.■■ Palvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti joko ■■ Yhä tärkeämmäksi tekijäksi tulee yksittäisen kunnan omana toimintana tai yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän maine työnantajana. muiden kuntien kanssa. Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattavat, vetovoimaiset työnantajat selviävät parhaiten ja■■ Yksityinen palvelutuotanto ja kolmas sektori saavat palvelukseensa osaavimman työvoiman. omalta osaltaan täydentävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista. ■■ Koulutetun hoitohenkilöstön kannalta vetovoimaisessa työpaikassa toteutuvat■■ Palveluiden rahoituksen tulee perustua mm. oikeudenmukainen palkkaus, toimivat verorahoitukseen ja järjestämis- ja työaikajärjestelyt, hyvä johtaminen, oikea rahoitusvastuun säilyä samoissa käsissä. työnjako ja osaamisen hyödyntäminen, fyysisesti ja psyykkisesti terve ja turvallinen työympäristö sekä mahdollisuus täydennyskoulutukseen ja urakehitykseen.
 6. 6. Työterveyshuoltoon ja Ikäihmisten palveluihin terveeseen työympäristöön laatua ja uutta otetta panostettava ■■ Ihmisarvoisen vanhuuden turvaavat eettiset ■■ Koulutetulla hoitohenkilöstöllä on oikeus periaatteet ovat: itsemääräämisoikeus, fyysisesti ja psyykkisesti terveeseen ja turvalliseen voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, työympäristöön. osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus.6 ■■ Tehyn selvitysten mukaan koulutetun ■■ Tavoitteena on palvelurakenne, joka tukee hoitohenkilöstön oman työterveyshuollon hyvinvointia, terveyden edistämistä ja järjestämisessä on edelleen puutteita. Sosiaali- ja toimintakykyä. Ikäihmisten palvelut tulee terveydenhuollon henkilöstön työterveyshuollon toteuttaa vastaamaan asiakkaan tarpeita palvelutason tulee kattaa lakisääteisten yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä velvoitteiden lisäksi vähintään äkillisesti kanssa. Painopisteenä tulee olla palveluiden sairastuneen työntekijän hoito. tuominen kotiin tai niiden kodinomaisuus. Pitkäaikaishoivaa tarjoavat yksiköt, niiden fyysiset ■■ Konkreettinen hoitohenkilöstön työterveyteen tilat ja toimintamallit jne. kaipaavat uudistamista. ja -turvallisuuteen liittyvä vaaratekijä on kosteusvaurioiden aiheuttama työympäristön ■■ Asumis- ja hoitoympäristöjen pitää olla homeongelma. Huonokuntoinen rakennuskanta laadukkaita, esteettömiä, turvallisia ja viihtyisiä. vaarantaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon Ikäihmisten palvelut eivät ole vain sosiaali- ja henkilöstön että asiakkaat ja potilaat. Kuntien on terveydenhuoltoa vaan kaikkien hallinnonalojen yhdessä valtiovallan tuella puututtava ongelmaan vastuulla. ja osoitettava riittäviä taloudellisia resursseja kosteus- ja homevaurioisten sairaaloiden ■■ Vanhuspalvelulaki tulee velvoittamaan kunnat korjaamiseen. kehittämään ikäihmisten palveluita edellä kuvattuun suuntaan.
 7. 7. Henkilöstörakenne ja –mitoitus ■■ Palvelun tuottajalla on oltava riittävä jaikäihmisten hoidossa toimiva varahenkilöstöjärjestelmä henkilöstön poissaolojen korvaamiseksi. Hoitohenkilöstön■■ Kaikilla vanhuspalveluissa välittömään määrän tulee säilyä myös tilapäisten poissaolojen hoitotyöhön osallistuvilla on oltava sosiaali- ja/ aikana sovitulla hyväksyttävällä tasolla. tai terveydenhuollon ammatillinen koulutus sekä perus-, jatko- ja/ tai täydennyskoulutuksessa ■■ Fyysinen hoitoympäristö on huomioitava 7 hankittua gerontologista asiantuntemusta. henkilöstömitoitusta määriteltäessä.■■ Hoitotyössä on oltava potilasturvallisuuden ■■ Epäkäytännölliset ja ikäihmisten hoitoon ja asianmukaisen hoidon edellyttämä riittävä soveltumattomat, ahtaat ja sokkeloiset tilat koulutettu hoitohenkilöstö jokaisessa työvuorossa vaativat enemmän henkilöstöä. ja kaikkina vuorokauden aikoina. ■■ Ikäihmisten hoidon ja palvelujen valvonnan on■■ Tuki- ja avustavissa tehtävissä (esim. oltava säännöllistä ja riittävää. puhtaanapito, ruokahuolto, vaatehuolto) on oltava riittävästi kyseisen alan henkilöstöä. ■■ Valvonnassa ilmenneet henkilöstörakenne, Koulutetulle hoitohenkilöstölle on turvattava -määrä ja -laatupoikkeamat on korjattava mahdollisuus perustehtävään eli tehdä näyttöön sanktioiden uhalla. perustuvaa hoitotyötä.■■ Hoitohenkilöstön mitoituksen perustana on asiakkaiden/potilaiden hoidon ja yksilöllisen palvelun tarve ja oma toimintakyky sekä niissä tapahtuvat muutokset. Ammattihenkilöstön toiminta on näyttöön perustuvaa ja dokumentoitua.
 8. 8. Varhaiskasvatus Nuorten syrjäytyminen koko perheen tukena pysäytettävä ■■ Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsen ■■ Nuorten syrjäytymiskehitys on pysäytettävä. kehityksen kokonaisvaltainen tukeminen ja Keskeinen keino on hallitusohjelmaan kirjattu kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. nuorten yhteiskuntatakuu. Noin 110 000 nuorta Moniammatillinen yhteistyö varhaislapsuuden on vailla perusasteen jälkeistä koulutusta.8 sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa edistää Heidän koulutusmahdollisuuksiensa lisäämiseen perheiden hyvinvointia ja terveyttä. Kunnissa on varattava riittävät resurssit ja tarvittavaa on varmistettava koko perhettä tukevan koulutustarjontaa. moniammatillisen työotteen jatkuvuus, vaikka varhaiskasvatuksen hallinnonalassa tapahtuu ■■ Yhteiskuntatakuun onnistumisen kannalta muutoksia. on tärkeää, että koulupudokkaat saadaan tavoitettua mahdollisimman nopeasti eikä ■■ Tehy on vaatinut käynnissä olevan päivähoitolain kukaan jää vaille jatko-opintopaikkaa. Vain siten uudistuksen yhteydessä, että laissa tulee estetään nuorten syrjäytyminen työelämästä ja määritellä ryhmäkoot siten, että koko yhteiskunnasta. toimintakaudeksi huomioidaan lapsen ikä, kehitystaso ja tuen tarpeet. Myös päivähoidon ■■ Yhteiskuntatakuun toteutuminen edellyttää suhdelukuasetusta tulee tiukentaa niin, että yhteiskunnalta laaja-alaista eri toimijoiden varmistetaan koko hoitopäivän ajalle riittävä yhteistyötä. Tämä tarkoittaa paitsi valtiovallan määrä hoito- ja kasvatusalan ammattilaisia. ja kuntasektorin yhteisiä ponnistuksia myös eri hallinnonalojen yhteistyötä. Vain siten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat tarvitsemansa opiskelupaikan, mutta myös muun mahdollisen tuen ja avun selvitäkseen elämässä eteenpäin.
 9. 9. Monikulttuurisuus paremmin ■■ Hyviä käytäntöjä maassa jo olevienhaltuun työyhteisöissä maahanmuuttajien kouluttamisessa ja työllistämisessä sosiaali- ja terveysalalle on■■ Työnantajien on panostettava huomattavasti aktiivisesti kehitettävä ja levitettävä. nykyistä enemmän työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmiuksien koulutukseen. ■■ Työnantajien tulee noudattaa ulkomailta Maahanmuuttajataustaiselle hoitohenkilöstölle on rekrytoitaessa kansainvälisesti sovittuja eettisen 9 myös järjestettävä omaa perehdyttämistä. rekrytoinnin periaatteita. Rekrytoinnissa mukana olevien toimijoiden on tunnettava lisäksi■■ Kielitaito on väylä tulla osalliseksi työyhteisössä suomalaisen sosiaali- ja terveysalan säänneltyjen ja suomalaisessa yhteiskunnassa. ammattien lainsäädäntö. Maahanmuuttajataustaisen hoitohenkilöstön kielikoulutusta on lisättävä merkittävästi. Tehyn selvityksessä puutteellinen kielitaito Arki-innovaatiot tuloksellisuutta osoittautui suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi parantamaan maahanmuuttajataustaisten selviytymisessä suomalaisessa työelämässä. ■■ Epävarmoissa talousnäkymissä ja niukkenevien resurssien maailmassa kuntasektorilla ja sosiaali-■■ Työssä tarvittavasta kielitaidosta huolehtiminen ja terveyspalveluissa tarvitaan tuloksellisuuden on työnantajan vastuulla. Työhön liittyvän parantamista. kielikoulutuksen on tapahduttava työajalla. Perehdytys ja opetus on annettava suomeksi ■■ Kunta-alalla tuloksellisuus on määritelty ja/tai ruotsiksi, jos halutaan maahanmuuttajien ”kykynä onnistua palveluiden järjestämisessä työllistyvän ja sitoutuvan Suomen työmarkkinoille. taloudellisesti, vaikuttavuuden, palveluiden Vaarana on muuten, että Suomesta tulee laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä läpikulkumaa kansainvälisille työmarkkinoille. henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen.”
 10. 10. ■■ Tuloksellisuus ei mittaa vain rahaa tai suoritteita. ■■ Palveluiden järjestämistä tulee ohjata Ratkaisevaa on lopputulos: kuinka paljon ja palvelustrategia. Suunnittelussa on kyettävä kuinka vaikuttavia ja laadukkaita sosiaali- ja ennakoimaan tarpeet, palveluiden ja henkilöstön terveyspalveluita kunnat pystyvät tuottamaan. saatavuus sekä hoitoketjujen toimivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvinvoivaa henkilöstöä, toimivia työprosesseja ja tyytyväisiä ■■ Ulkoistamisjärjestelyissä henkilöstön potilaita ja asiakkaita sekä palveluiden palvelussuhteiden jatkuvuudesta on10 taloudellisesti järkevää järjestämistä. huolehdittava. ■■ Tuloksellisuus syntyy arkityössä ja henkilöstön ■■ Kuntien on palveluiden järjestämistavoista arki-innovaatioista. Koulutettu hoitohenkilöstö päättäessään oltava tietoisia haluaa kehittyä työssään ja parantaa kustannusrakenteista ja saatava muutoinkin tuloksellisuutta. Oman työn kehittämiseen riittävästi tietoa voidakseen vertailla ja ja innovaatioihin on kannustettava ja luotava arvioida kustannuksia ja palvelujen laatua eri järjestelmiä. Tuloksellisen työn takana on palveluntuottajien välillä. aina osaava ja motivoitunut henkilöstö – tuloksentekijät. ■■ Kustannusten ohella palveluiden kilpailuttamisessa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös palvelun laatuun ja Palveluiden ostamisen jatkuvuuteen. Huonosti suunniteltu ulkoistaminen osaamista lisättävä voi johtaa ennakoimattomiin kustannuksiin mm. hoitoketjujen katkeamisena, kasvaneina ■■ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden erikoissairaanhoidon kustannuksina ja järjestämisvastuu on kunnilla eikä se voi ulkoistaa henkilöstön tyytymättömyytenä.  vastuutaan palveluista. Palveluita voidaan tuottaa paitsi omana toimintana myös muiden kuntien, ■■ Palveluiden osto-osaamista osana kolmannen sektorin toimijoiden tai yksityisten palvelustrategian käytännön toimeenpanoa on palveluntarjoajien kanssa. kunnissa vahvistettava.
 11. 11. Innocorp Oy • Lönnberg Painot Oy, Helsinki 2012 Tehyn toimisto Vaihde (09) 5422 7000, faksi (09) 6150 0278 KäyntiosoiteAsemamiehenkatu 4, 5. kerros, 00520 Helsinki Postiosoite Tehy, PL 10, 00060 Tehy www.tehy.fi

×