Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งานโครงงานประเภทการประยุกต์ใต์ใงาน โครงงานประเภทการประยุก ช้ ช้งาน     เป็เป็โครงงานที่...
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อโครงงานบ้านพลังงานตัวอย่างที่มา : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html
2. โครงงานการพัฒนาเทคโนโลยี QR – CODE ในพิพิธภัณฑ์  ที่มา : www.bu.ac.th/knowledgecenter/.../30.../aw18.pdf
3. โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก ที่มา : krupoh.files.wordpress.com/.../random-11091001
4. โครงงานการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสารวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพช...
ไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลก มีอายุยืนเป็นร้อยปี ผลิตผลจากต้นตาลสามารถนามาทาขนมหวานเมืองเพชร อาทิเช่น จาวตาลอ่อน จาวตา...
โครงงานคอมพ วเตอร การประย_กต_ใช_งาน p_df
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอมพ วเตอร การประย_กต_ใช_งาน p_df

714 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอมพ วเตอร การประย_กต_ใช_งาน p_df

 1. 1. โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งานโครงงานประเภทการประยุกต์ใต์ใงาน โครงงานประเภทการประยุก ช้ ช้งาน เป็เป็โครงงานที่ใช้่ใคอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใต์ใงช้งานจริงในชีวประจาวัาวัน น นโครงงานที ช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุก ช้ านจริงในชีวิต ิตประจ น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษกฮาร์ดแวร์ ฐ์ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆช้สอยต่างๆ การคิดสร้นงสิ่งของขึ้นง โครงงานประเภทนี้จะมีฐ์ารประดิษซอฟต์ แวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใ ซึ่งอาจเป็น ซึ่งอาจเป็ า การคิดสร้าใหม่่งหรือปรับปรุงเปลีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ งขึ้นก็ได้ สิ ของขึ้นใหม่หรือ ่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว มที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูตัวอย่างโครงงงาน 5 โครงงานดังนี้ 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี ที่มา : http://www.google.co.th/#hl=en&sclient=psy-ab&q=
 2. 2. 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อโครงงานบ้านพลังงานตัวอย่างที่มา : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html
 3. 3. 2. โครงงานการพัฒนาเทคโนโลยี QR – CODE ในพิพิธภัณฑ์ ที่มา : www.bu.ac.th/knowledgecenter/.../30.../aw18.pdf
 4. 4. 3. โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก ที่มา : krupoh.files.wordpress.com/.../random-11091001
 5. 5. 4. โครงงานการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสารวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=394706 โครงงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสารวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณ ตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้จัดทา นายกชกร กลิ่นมาลี นายนฤรงค์ วินิตสมบัติ นางสาววรรวินี วงศ์ทองดี นายธีรวิทย์ แตงวัฒนะ ครูที่ปรึกษา ครูวีระพร วงษ์พานิช ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี www.promma.ac.th ความเป็นมาและความสาคัญ ตาล(Asian palmyra palm) เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล (Genus) Borassus ในวงศ์ (Family) Palmae ตระกูลAreca อาณาจักร Plantae ดังนั้นเราจะพบว่าต้นตาลถูกกาหนดเป็นต้นไม้ คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีที่มีความแข็งแรงยืนยงสามารถทนแล้ง ทนฝน และกระแสลมร้อนหนาวตามสภาพดินฟ้า อากาศได้เป็นอย่างดีไม่ต้องบารุงรักษามากนัก ต้นตาลให้ประโยชน์มากมายทุกๆส่วนของต้นตาลและ ประกอบกับในยุคปัจจุบันการดาเนินชีวิตของคนไทยมีการรณรงค์ให้ประชาชนการดาเนินชีวิตโดยการยึด หลักแนว”เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดารัสชี้แนะแนว ทางการดาเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ต่อมา ภายหลังได้ทรง เน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากตานานของจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2134 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ สมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระตาหนักโตนดหลวง ตาบลบางเก่า อาเภอชะอา เพื่อเสด็จ ประพาสทางทะเล ซึ่งบริเวณพระตาหนักโตนดหลวงมีต้นตาลอยู่เป็นจานวนมาก สันนิฐานว่าต้นตาล หรือ ตาลโตนดเป็นไม้พื้นเมืองคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาช้านาน วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีที่ เกี่ยวพันกับต้นตาลหรือตาบโตนดแทบทุกคนไม่มากก็น้อย เริ่มตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยจนถึงอาหารการกิน เป็น
 6. 6. ไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลก มีอายุยืนเป็นร้อยปี ผลิตผลจากต้นตาลสามารถนามาทาขนมหวานเมืองเพชร อาทิเช่น จาวตาลอ่อน จาวตาลเชื่อม โตนดทอด ขนมตาล นาตาลเมา และตังเม เป็นต้น นอกจากนี้ ความหอมหวานจากนาตาลโตนดยังใช้ทาน้าเชื่อม น้ากะทิ ประกอบอาหารหวานได้อีกมากมาย จังหวัดเพชรบุรีน่าจะมีต้นตาลหรือตาลโตนดมากที่สุดในประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจาก “นิราศเมืองเพชรบุรี” ของสุนทรภู่ ความตอนหนึ่งว่า “ทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ด้วยเหตุนี้ต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี คู่กับเขาวัง หรือพระนครตีรี ดังปรากฏเป็นตรา และธงประจาจังหวัดเพชรบุรี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ต้นตาลเมืองเพชรบุรีให้ผลผลิตน้าตาลโตนดดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงมีชื่อเสียงติดปากคนทั่วไปว่า “น้าตาลเพชรบุรี” เพราะมีรสหวานหอมอร่อย รสชาติกลมกล่อมชวนรับประทานจนเป็นที่มาของคาว่า “หวานเหมือนน้าตาลเมืองเพชร” แต่ในปัจจุบันจานวนต้นตาลที่มีในจังหวัดเพชรบุรีได้มีจานวนน้อยลงกว่าเดิม มีการก่อสร้างบริเวณที่มีต้นตาล ตัดต้นตาลเพื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นตามหมดอายุขัย จึงทาให้จานวนต้นตาลมีจานวนลดน้อยลงจนน่าใจหาย ดังนั้นทางกลุ่มจึงสนใจที่จะร่วมมือรณรงค์ อนุรักษ์ต้นตาลจังหวัดเพชรบุรีให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ศึกษา แต่เดิมเป็นพื้นที่ทานาเป็นส่วนใหญ่ และมีต้นตาลเป็นจานวนมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว ต้นตาลลดลงเป็นจานวนมากประกอบกับปีพ.ศ. 2549-2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทาโครงการปลูกต้นตาลล้านต้นจังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของเรา(การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อปลูกต้นตาลทดแทน บริเวณตาบลบ้านหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี) ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่เคียงคู่กับจังหวัดเพชรบุรี และตาบลบ้านหม้ออาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

×