Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

1,173 views

Published on

Funcționarea legală a serviciilor sociale și asigurarea calitătii acestora ocupă o mare parte din timpul persoanelor implicate în domeniul social. O bună cunoaștere a cadrului legislativ cu etapele și criteriile de acreditare, precum și a standardelor minime de calitate privind funcționarea serviciilor sociale este indispensabilă.

Prezentare susținută de Mirela Lavric, pe 13 iunie 2019, în cadrul Școlii Digitale pentru ONG-uri: ONG Online.

Școala Digitală pentru ONG-uri este un program anual creat de Asociația Techsoup pentru a ajuta angajați și voluntarii organizațiilor neguvernamentale din România și Republica Moldova să beneficieze de training profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online disponibile lor. Mai multe pe https://ongonline.techsoup.ro/.

Published in: Services
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 1. 1. CALITATEA IN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE 13.06.2019 WEBINAR, ORGANIZATIA UMANITARA CONCORDIA MIRELA LAVRIC – EXPERT SERVICII SOCIALE
 2. 2. PROTECTIA SOCIALA Protectie sociala Sistemul de Asigurari sociale (sistem contributiv) Sanatate, pensii, somaj Sistemul National de Asistenta sociala (noncontributiv) Lege 292/2011 Legea asistentei sociale Beneficiile de asistenta sociala Serviciile sociale Dezvoltarea capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii, coeziune si incluziune sociala
 3. 3. Beneficiile de asistenta sociala  O formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal,  O formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege:  Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială: Ajutorul social, Ajutorul pentru încălzirea locuinței; Alocaţia pentru susţinerea familiei; Ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat.  Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor: Alocaţia de stat pentru copii; Alocaţia de plasament; Indemnizaţia pentru creşterea copilului; Stimulentul de inserţie; Indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare  Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale:Drepturi, indemnizatii si alocatii acordate persoanelor cu handicap.
 4. 4. SERVICIILE SOCIALE  Activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. (Legea 292/2011 Legea asistentei sociale)
 5. 5. CUM POATE FI ACCESAT UN SERVICIUL SOCIAL?  Orice serviciu social se acordă la solicitarea persoanei, după caz, a reprezentantului său legal, precum şi din oficiu.  Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează serviciului public de asistenţă socială organizat în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.  Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată şi direct unui furnizor privat de servicii sociale.
 6. 6. SERVICII SOCIALE – CLASIFICARE dupa CATEGORIILE DE BENEFICIARI SS destinate:  copilului şi/sau familiei,  persoanelor cu dizabilităţi,  persoanelor vârstnice,  victimelor violenţei în familie,  persoanelor fără adăpost,  persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.,  victimelor traficului de persoane,  persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune  persoanelor cu afecţiuni psihice;  persoanelor din comunităţi izolate;  şomerilor de lungă durată;  aparţinătorii beneficiarilor.
 7. 7. SERVICII SOCIALE – CLASIFICARE dupa REGIMUL DE ASISTARE  servicii cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată:  centre rezidenţiale pentru copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu handicap;  locuinţe protejate pentru persoane cu handicap;  centre de integrare prin terapii ocupaţionale pentru persoane adulte cu handicap;  adăposturi de noapte pentru persoane adulte;  adăposturi de zi și de noapte pentru copii;  centre maternale pentru cuplurile mamă – copil/copii;  centre de primire în regim de urgenţă pentru copii;  centre pentru victime ale violenţei în familie etc.  servicii fără cazare:  centre de zi,  centre şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu;  cantine sociale;  servicii mobile de acordare a hranei;  ambulanţa socială etc.
 8. 8. SERVICII SOCIALE – CLASIFICARE dupa LOCUL DE ACORDARE  la domiciliul beneficiarului;  în centre de zi;  în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;  In internate de tip social;  la domiciliul persoanei care acordă serviciul;  în comunitate.
 9. 9. SERVICII SOCIALE – CLASIFICARE dupa regimul juridic al FSS Furnizori publici Furnizori privaţi DGASPC la nivel judetean ONG (asociaţii şi fundaţii cu activităţi în domeniul asistenţei sociale) SPAS/DAS/compartiment in subordinea primarului la nivel de comună, oraş, municipiu si sectoare ale municipiului Bucureşti Cultele religioase recunoscute de lege DGASMB la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucureşti PFA Autoritati publice centrale Filialele/ sucursalele ONG-urilor internationale Unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. Operatorii economici, în anumite conditii*
 10. 10. CONDITII DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE  Pentru a acorda SS, FSS, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi.  SS pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate, primesc licenta de functionare.  Acreditarea furnizorilor, precum şi a SS acordate de aceştia se reglementează prin lege speciala – Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale si Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 Normele metodologice de aplicare  Finanţarea SS - din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum şi din alte surse  SS de interes local, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza teritorială a comunei, oraşului, municipiului, respectiv a sectoarelor municipiului Bucureşti  SS de interes judeţean, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza teritorială a judeţului.
 11. 11. CONDITII DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE – cont.  SS sunt mentionate in Nomenclatorul serviciilor sociale (HG 867/2015) si doar acelea pot fi licentiate (au un cod si un ROF)  SS sunt reglementate de standarde minime de calitate (de ex: Ordinul MMJS nr. 29/2019 pers varstnice si alte categorii, Ordinul MMJS nr. 25/2019 – SR copii, Ordinul MMJS nr.82/2019 – pt persoane cu dizabilitati) - set de criterii obligatorii a caror aplicare asigura un nivel minim acceptabil de performanta al procesului de furnizare a serviciilor sociale.  SS au definit un standard de cost (HG 978/2015)– costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru un beneficiar
 12. 12. REGISTRUL UNIC  La nivel national exista un registru al furnizorilor de servicii sociale: (http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2 019/20190607-Furnizori.pdf  Si un registru al serviciilor sociale licentiate: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/20 19/20190607-Servicii_Sociale.pdf)
 13. 13. INTREBARE Care sunt componentele sistemului national de asistenta sociala?  1. Protectia sociala si beneficiile de asistenta sociala  2. Beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale  3. Asigurarile sociale si serviciile sociale
 14. 14. FSS acreditati la 31 decembrie 2018 Nr total FSS 2698 Publici 821 Privati 1877 APL APC Altele ONG Culte PFA Operato ri ec 719 38 64 1580 130 2 165
 15. 15. SS licentiate la 31 decembrie 2018 Nr servicii licentiate Publice Private 3791 2204 1587 Urban Rural Urban Rural 1724 480 1142 445
 16. 16. SS – categorii de beneficiari, la 31 decembrie 2018 Servicii sociale 3791 Copii&familii 1910 Varstnici 748 Pers cu dizabilitati 432 Pers fara adapost 69 Victime violenta fam 61 Pers cu adictii 44 Altele 527
 17. 17. Intrebari pana la acest moment?
 18. 18. CALITATEA IN SERVICIILE SOCIALE  Calitatea SS - ansamblul de cerinţe şi condiţii ce sunt îndeplinite de furnizori şi de serviciile sociale acordate de aceştia pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.  La începutul anului 2014 s-a demarat procedura de acreditare a FSS, în baza prevederilor Legii nr.197/2012 - reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.  Acreditarea, ca parte a asigurării calităţii, reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi SS acordate a criteriilor, indicatorilor, precum şi a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu.
 19. 19. PRINCIPIILE CALITATII IN DOMENIUL SS  Acordarea SS fara discriminare, centrate pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare  Relatia dintre furnizori si beneficiari se bazeaza pe informare si comunicare corecte, transparente, accesibile, pe asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor personale, prevenirea si combaterea riscului de abuz  Participarea beneficiarilor si a familiilor acestora in planificarea, acordarea si evaluarea SS  Coordonarea eficienta dintre sectorul public si privat, parteneriate pentru asigurarea sustenabilitatii SS  Dezvoltarea resurselor umane, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru adecvate si a echipamentelor specifice, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.
 20. 20. EVALUARE, CERTIFICARE, MONITORIZARE SI CONTROL  Asigurarea calităţii = activităţi de dezvoltare, planificare, implementare şi îmbunătăţire permanentă a SS şi presupune un proces continuu de analiză, evaluare, certificare, monitorizare şi control din partea autorităţilor statului şi a furnizorilor de servicii sociale  Evaluarea calitatii = analiza modului in care FSS si SS indeplinesc conditiile si cerintele de calitate din standarde, criterii si indicatori  Monitorizarea calitatii = colectare si inregistrare date privind rezultatele evaluarii, urmarirea lor pentru verificarea mentinerii nivelului de calitate si a gradului de satisfactie a beneficiarilor  Controlul asigurarii calitatii = activităţi desfăşurate în scopul verificării respectării standardelor, criteriilor şi indicatorilor care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a recunoaşterii nivelelor de calitate; se realizează de către inspectorii sociali, respectiv de către echipe de evaluare constituite conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 197/2012, pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare  Acreditarea, ca parte a asigurarii calitatii = totalitatea activitatilor de evaluare si certificare a respectarii criteriilor si standardelor
 21. 21. ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE  Se realizează în baza criteriilor specifice, ce reprezintă cerințele de bază prin care se evidențiază capacitatea acestora de a înființa, a administra și acorda servicii sociale (Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014).  Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare, acordat pe perioadă nedeterminată.  Aceasta se realizează de către Direcția Politici Servicii Sociale din cadrul M.M.J.S.  Dacă în termen de 3 ani furnizorul nu înfiinţează servicii sociale – retragerea Certificatului de acreditare + radierea din Registrul electronic unic  Posibilitatea solicitării unei noi acreditări – după minim 2 ani
 22. 22. Criterii de acreditare a FSS – Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014  FSS sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat;  Sunt înfiinţaţi în condiţiile legii;  Au atribuţii stabilite de lege pentru înfiinţarea, acordarea şi finanţarea SS sau au prevăzute în actul de înfiinţare/statut activităţi privind serviciile sociale;  Durata de funcţionare a furnizorului, conform actului de înfiinţare, permite dezvoltarea SS pe care intenţionează să le înfiinţeze;  Au capacitate managerială pentru înfiinţarea şi furnizarea de SS;  SS acordate de furnizori sunt definite si organizate in conformitate cu Legea nr. 292/2011.
 23. 23. ETAPE DE ACREDITARE A FURNIZORULUI  Completare anexe HG 118/2014  Depunere dosar la MMJS  Evaluarea furnizorului în baza criteriilor  Aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului  Eliberarea certificatului de acreditare/a notificării de respingere a cererii de acreditare  Inregistrarea furnizorului acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit şi administrat de MMJS
 24. 24. Dosarul de acreditare al FSS  Cerere acreditare furnizor (Anexa 2 la HG 118/2014)  Documentele justificative, care diferă în funcție de tipul furnizorului: Furnizor public ONG ONG intl (filiale/sucursale) Culte PFA SRL Act infiintare Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor Certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial Actul normativ de recunoaștere al cultului Certificat de înregistrare ONRC Certificat de înregistrare ONRC - Statut Statut Doc. înființare unitate de cult Certificat constatator ONRC Certificat constatator ONRC Angajament* Angajament Angajament Angajament Angajament Angajament CV persoana cu experienta** CV persoana cu experiența CV persoana cu experiență CV persoana cu experiență CV persoana cu experiență CV persoana cu experienta CIM pers cu experienta*** CIM persoana cu experienta CIM persoana cu experienta CIM persoana cu experienta CIM persoana cu experienta Act de înființare/act constitutiv
 25. 25. DEPUNERE DOSAR ACREDITARE FSS Nume…. Adresa destinatar…. Expeditor…. Solicitare de acreditare furnizor Registratura MMJS Posta Prin email ca pdf: acreditare@mmuncii.gov.ro Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii lor se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor. Adresă: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sectorul 1 Bucureşti, cod poștal 010026
 26. 26. SOLUTIONAREA DOSARELOR DE ACREDITARE FSS  Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registru.  Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare din MMJS.  În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc mai mult de 3 documente justificative, se notifică electronic furnizorul şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare.  După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale (eRegistru).
 27. 27. INTREBARE Cum se poate depune dosarul de acreditare al FSS?  1. doar prin posta  2. prin posta si direct la registratura MMJS  3. direct la registratura MMJS, prin poştă, sau electronic la acreditare@mmuncii.gov.ro
 28. 28. ACREDITAREA SERVICIILOR SOCIALE  Acreditarea initiala – in cazul SS care solicita pentru prima oara acreditarea sau al celor care solicita acreditarea dupa retragerea acesteia  Reacreditarea – in cazul SS carora le expira perioada de acreditare  Licențierea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate.  Standardele minime de calitate* constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.  FSS acreditaţi pot depune cereri de licențiere doar pentru SS din Nomenclatorul SS
 29. 29. PASII ACREDITARII SERVICIILOR SOCIALE 1. Aplicantul sa detina Certificat de acreditare ca FSS 2. Depunere dosar de licentiere a SS la MMJS 3. Evaluarea SS in baza standardelor minime aplicabile 4. Aprobarea/respingerea cererii de acreditare SS 5. Eliberarea licentei de functionare provizorie/de functionare sau a respingerii 6. Inscriere SS acreditat in Registrul electronic unic al SS
 30. 30. DOSARUL DE LICENTIERE Potrivit prevederilor art. 20, alin.(1) din H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, dosarul de licenţiere al serviciului social este format din:  cererea de licenţiere a serviciului (Anexa nr.7 la HG 118/2014),  fişa de autoevaluare (Anexa nr. 9 la HG 118/2014)  documentele justificative prevăzute la art. 18 din HG 118/2014
 31. 31. Documentele justificative solicitate sunt:  documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.  actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz.  regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social.  autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.  autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei.  autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării la incendiu (negatie).  angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat (Anexa nr. 9 la HG 118/2014).
 32. 32. EVALUAREA DOSARULUI DE ACREDITARE A SS Registratura MMJS – DPSS Posta – str Dem I Dobrescu nr. 2 – 4, sect. 1, Bucuresti, CP 010026 Email: acreditare@mmuncii.gov.ro 60 de zile termen de solutionare a dosarelor de acreditare – se pot solicita clarificari/completa rea dosarului Acordarea licentei de functionare provizorie pe 1 an In perioada de 1 an, inspectorii sociali realizeaza evaluarea in teren prin care se urmareste indeplinirea standardelor minime Acordarea licentei de functionare pe 5 ani
 33. 33. REACREDITAREA SERVICIILOR SOCIALE
 34. 34. NIVELUL DE CALITATE A SS  Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanţă, pornind de la nivelul de referinţă, reprezentat de standardele minime, corespunzător clasei a III-a, până la clasa I, care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate şi se evidenţiază prin încadrarea în clase de calitate.  Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă corespunzătoare fiecăreia din cele 3 clase.  Încadrarea în clasele de calitate II - I atestă gradul de excelenţă a serviciului social şi este opţională*.
 35. 35. MODIFICARI LEGISLATIVE PRECONIZATE ALE HG 118/2014 Proiectul de act normativ modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, astfel:  a) eliminarea din lista documentelor justificative pentru acreditarea furnizorului care nu desfasoara inca SS a CV-ului si CIM/contract de prestari servicii al unei persoane cu experienta /calificare in managementul SS sau in domeniul asistentei sociale și includerea acestora în lista documentelor justificative pentru acreditarea SS;  b) modificarea și completarea cererii de solicitare a acreditării FSS, Secțiunea 2. Informații privind cunoștințele în managementul serviciilor sociale, astfel încât, datele incluse în rubrica Servicii sociale pe care solicitantul intenționează să le înființeze în următorii 3 ani să acopere temele obligatorii managementului acestor servicii, cum ar fi: încadrarea în Nomenclatorul SS, identificarea standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile serviciului social respectiv, identificarea și planificarea resurselor materiale, umane și financiare în vederea respectării standardelor minime de calitate aplicabile;  c) eliminarea din lista documentelor justificative pentru acreditarea SS a autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice;  d) menționarea expresă a atribuțiilor inspectorilor sociali, în etapa de verificare în teren, a îndeplinirii standardelor minime de calitate, în baza cărora se eliberează licenţa de funcționare a SS sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.
 36. 36. EXEMPLE de SERVICII SOCIALE care se pot dezvolta de către GAL-uri  SERVICII DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ (Cod: 8899 CZ-PN-V) Standard aplicabil: Anexa nr. 6 din Ordinul MMJS nr. 29/2019  SERVICII DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER - tip club (Cod: 8810 CZ-V-II) Standard aplicabil: Anexa nr. 6 din Ordinul MMJS nr. 29/2019  SERVICII DE ÎNGIJIRE LA DOMICILIU - UNITĂȚI DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU (Cod: 8810 ID-I) Standard aplicabil: Anexa nr. 8 din Ordinul MMJS nr. 29/2019  CENTRE DE TIP RESPIRO/ CENTRE DE CRIZĂ (Cod: 8730 CR-V-II) - cazare temporară Standard aplicabil: Anexa nr. 1 din Ordinul MMJS nr. 29/2019
 37. 37. Intrebari
 38. 38. Va multumesc pentru atentie! Mirela Lavric Expert servicii sociale

×