Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xocal soyqGenocide in Khojaly Bak –2009
QARABA     AZADLIQ T      LATIORGAN ZAT ON OF L BERAT ON OF GARABAGHRedaksiya hey ti: Akif Na , Novruz Novruzb y...
Bro ur Az rbaycan Respublikas    n Prezidenti yan nda Qeyri-Höküm t  kilatlar na Dövl t D st yi uras  n maliyy yard ...
Xocal soyq    1992-ci il fevral n birinci yar nad k erm nil r      a-Xocal yolu v     an n traf ndak ya ay ...
üstünd 4 m sh ti türkünü v 3 az rbaycanl      qurban k sdil r... Sonra valideynl rin gözl ri qar     nda aqlar...
Zorla köçürm ;         Qrupun m hv edilm sin yön       n  raitin yarad lmas .     Soyq m cinay ti ilk d...
tribunal yaratmal  r ki, soyq m tör     n   xsl ri layiqinc c zaland rs n. Bu mümkün        olmazsa Beyn lx...
pozulmay bm ?        li kobudcas na pozulub, 1992-ci il 26 fevral tarixind Xocal da ya ayan Az rbaycan halisi  er...
-C    rov Samir Tacir o lu (5 ya nda) erm nil r t    find n girov götürülmü dür, taleyi haqda heç n m lumdeyil.- Ço...
- Çitçiyan Valeri cakoviç. Polkun birinci batalyonunun q rargah r isinin müavini, mayor.- Aqriyan Vaçaqan Qriqoryeviç. Pol...
Genocide in KhojalyBy the first half of February of 1992 Armenians captured settlements in surroundings of highwayShusha-K...
Armenian fighter they killed 4 Meskheti Turks and 3 Azerbaijani as sacrifice …Then before eyes ofparents they tortured the...
-  violent transfer of children from one group into the other;  -  violent resettlement;  -  development of situation...
g) in case of crime of genocide the retroatic application of law is permitted.  h) for commencement of criminal prosecuti...
c) Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or   punishment. d) Artic...
c) Article 4: No one shall be held in slavery or servitude.  d) Article 5: Everyone has the right to liberty and security...
-  Maral Kamil gyzy Huseynova (6) was killed along the road to Nakhchyvanik.  -  Lala Tahir gyzy Khalilova (4) was kill...
-  Andrey Artushevich Shikhanyan. Deputy Commander of battalion.  -  Khachaturyan. Master sergeant.  -  Zakharyan. ...
1992                             .              .                ...
,                          ,                        ,          ...
,            ,                   :-                         ;-   ...
)                                        .         ,           ...
)      5:                                , )    9:                ...
)                                             .               ...
-            (8        )                        10-              ...
-                      .                        ,              ...
MÜND           R CAT                         CONTENTSXocal soyq       ............
QARABA   AZADLIQ T       LATIORGAN ZAT ON OF L BERAT ON OF GARABAGHXocal soyqGenocide in KhojalyNa ir: Namiq H bi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Genocide in khojaly

502 views

Published on


Genocide in Khojaly

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Genocide in khojaly

 1. 1. Xocal soyqGenocide in Khojaly Bak –2009
 2. 2. QARABA AZADLIQ T LATIORGAN ZAT ON OF L BERAT ON OF GARABAGHRedaksiya hey ti: Akif Na , Novruz Novruzb yli, Tahir M mm dli, F rid sg rova, ArzuQas mova, Heyran Muradova, Gülnar M mm dli, ahmar brahimov, Salvar Musayev.Editorial board: Akif Nagi, Novruz Novruzbeyli, Tahir Mammedli, Farida Askerova, ArzuKasumova, Heyran Muradova, Gulnar Mammedli, Shamar Ibrahimov, Salvar Musaev. : , , , , , , , , .QAT (Qaraba Azadl q T kilat ). Xocal soyq . Bak , 2009, ... s h.OLG (Organization of Liberation of Garabagh). Genocide in Khojaly. Baki, 2009, ... pages.OOK ( ). . , 2009, … .
 3. 3. Bro ur Az rbaycan Respublikas n Prezidenti yan nda Qeyri-Höküm t kilatlar na Dövl t D st yi uras n maliyy yard il t rcüm edilmi v çap olunmu dur.The broshure is translated and published by financial support of Council for State Support to non-governmental organizations attached to President of Azerbaijan Republic. .
 4. 4. Xocal soyq 1992-ci il fevral n birinci yar nad k erm nil r a-Xocal yolu v an n traf ndak ya ay rini keçirdil r. Xocal ri tam mühasir al nd , h mçinin hava n qliyyat vasit si il laq r d k sildi. Dü nin zenit-raket kompleksl ri v zenit artilleriyas vertolyotlar n Xocal yauçu lar etm sin imkan vermirdi. 1992-ci il fevral n 25-d n 26-a keç n gec erm ni silahl d st ri 366- motoat alayla birlikd hücuma keç k Xocal rini v yax nl qda yerl n aeroportu z bt etdil r.Erm ni silahl d st ri Rusiyan n 366-c motoat alay il birlikd Xocal sakinl rin qar d tlisoyq m tör tdil r. Xocal Da q Qaraba da yaln z az rbaycanl lar n ya ad 57 ya ay m nt sind nbiri idi. Bu q A dam- a v Xank ndi- sg ran yolu üz rind strateji miyy tli mövqey malikidi. Xocal n halisi 1991-ci ild 7 min n r idi, burada Erm nistandan, Xank ndind n v Da qQaraba n dig r yerl rind n qovulmu Az rbaycan türkl ri, h mçinin Özb kistandan ç xar lm m hs titürkl ri d m skula lar. Erm nil r Xocal ya hücum zaman “yand lm torpaq” taktikasyeritdil r. Hücumdan vv l bir neç saat rzind q toplar v zirehli texnikadan fasil siz attutuldu v xarabal a çevrildi. H min dövrd Erm nistan n prezidenti L.Ter-Petrosyan erm ni ordusunamüraci tl deyirdi: “Siz, erm nil r dü ni öldür rk n ür yiyum aql q göst tm lisiniz. Da qQaraba da az rbaycanl deyil nl ri q b qurtarana v orada öz sivilizasiyam b rq rar ed q rsizin dü yaz z g lm lidir”. Sonralar sir götürülmü erm ni sg rl rinin dedikl ri bu v i ttin h yata keçirildiyini t sdiq edir. Mixail Qazaryan (Hadrut rayonunun sakini) bildirirdi ki, “ lb tt , n müharib getdiyimi ba a dü ürdüm, ancaq u aqlara at açaca v h tta öldür yimi a mada g tirm zdim”. A ot Barxudaryan (Mehri rayonunun sakini) is göst rirdi ki, “adamlar q r, lay rd lar, bizim yaral lar ç xar rd lar, az rbaycanl lar is yolun ortas nda qalm lar, tanklar, zirehlitexnika, yük ma nlar onlar n üz rind n keçib gedirdil r”. Rantik Mirzoyan ( van rinin sakini) isbel xat rlay rd : “V burada m n bizimkil rin tör tdikl ri v ilikl ri gördüm. M n heç vaxt bel eygörm mi dim. Meyidl rin iyi h r yan bürümü dü. H r yerd meyidl r tökülüb qalm ”. Erm nistan nindiki prezidenti Serj Sarkisyan is erm nil rin h qiqi simas açaraq xarici jurnalistl müsahib sindbildirirdi: “Xocal ya q r az rbaycanl lar el bilirdil r ki, biziml zarafat etm k olar, onlar fikirl irdil rki, erm nil r mülki haliy l qald rmazlar. Biz bu streotipi da td q. M hz bu ba verdi”. Xocal n saqalm sakinl ri is hadis ri xat rlamaqdan da d g lirl r. S nub r kb rova dan r ki,“meyidl rd n böyük bir da g lmi di, anam güll dil r, q zlar m Sevinc v Hicran yaralad lar,güll m d d ydi, g nc qad nlar v u aqlar qar n üstünd ölürdül r”. C mil M mm dov bel xat rlay rki, “m n 5 ya n mi v 14 min manat pulu götür k me t f qaçd m, s r ba a dü düm ki, aq soyu a dözm k, ona gör yax nl qdak Naxçivanik k ndin getdim, orada erm nil r bizi sirgötürdül r, orada m nim d rnaqlar ç xard lar, t pikl sif tim z rb r endirdil r, n mi limd nald lar, bu gün q r onun taleyi haqda heç bir m lumat m yoxdur”. S riyy Tal bova is daha d tlihadis rin ahidi olmu du: “Bizi erm ni q birstanl na g tirdil r.... Burada erm ni döyü çünün q bri
 5. 5. üstünd 4 m sh ti türkünü v 3 az rbaycanl qurban k sdil r... Sonra valideynl rin gözl ri qar nda aqlar na i nc verdil r v öldürdül r...Az sonra milli ordunun formas nda 2 az rbaycanl g tirdil r,ucu iti d mirl onlar n gözl rini ç xard lar”. On bir ya Ramil H nov xat rlay r ki, “dostlar m Elçin vElgizin me nec öldükl rini yad mdan ç xara bilmir m, onlar n ayaqlar donmu du, biziml qaçabilmirdil r, lal-dinm z qar n üstünd uzanm lar v yava -yava gözl rini yumurdular”. Xocal soyq dünyan n heç bir faci si il müqayis oluna bilm z. Bu faci ni tör tmi millis dünya birliyind yer yoxdur. Dünya bunu n vaxtsa ba a dü k v q rar ver kdir. R smistatistikaya gör , Xocal soyq zaman 613 dinc hali, o cüml n 63 u aq, 106 qad n, 70 qoca xüsusi ddarl qla q tl yetirilmi dir. Xocal da 56 n r xüsusi q ddarl qla öldürülmü , 1000 n rd n art qadam, o cüml n 76 u aq ald qlar yaralardan lil olmu lar, 8 ail tamamil m hv edilmi , 25 u aq h riki valideynini itirmi , 130 u aq valideynl rind n birini itirmi , 1275 n r girov götürülmü dür. Q tlyetiril nl rin c dl rinin ks riyy tini rd n ç xartma a erm nil r imkan verm mi , ona gör dyaln z 335 n rin meyidini d fn etm k mümkün olmu dur. Bu gün q r 150 n r Xocal sakininintaleyi il ba heç bir m lumat yoxdur. Onlar h d erm ni girovlu unda saxlan rlar. Xocal üz rinhücuma mayor Seyran Ohanyan (haz rda o, Erm nistan n Müdafi naziridir), Yevgeni Nabokixin, ValeriÇitçyan v erm ni silli 50-d n art q zabit v prapor ik r hb rlik etmi r. H min dövrd Xocal dan dama g tirilmi 181 meyid (130 ki i,51 qad n, onlardan 13 u aq) m hk -tibbi ekspertizadankeçirilmi dir. N tic mü yy n edilmi dir ki, 151 n r güll , 20 n r q lp , 10 n r küt al tl rlöldürülmü dür, meyidl rin ks riyy tinin ba d ril ri soyulmu dur, burunlar , qulaqlar v dig rorqanlar k silmi dir. Erm nil r Xocal üz rin h rbi liiyat keçirm k m qs dil hücum etm mi dil r. Onlar n qs di dinc haliy divan tutmaqdan ibar t idi. Onlar yax bilirdil r ki, Xocal da ciddi h rbi qüvvyoxdur. rin az sayl müdafi çil ri XTM d st sinin bir bölüyü, yerli özünümüdafi taburu vminomyot batareyas ndan ibar t idi. lif Hac yevin r hb rlik etdiyi bu qüvv r ax ra q r müqavim tgöst rdil r, lakin dü nin d rl üstün qüvv si v texnikas n qar ala bilm dil r. rinmüdafi çil rinin, dem k olar ki, ham q hr manl qla h lak oldular. Xocal da ba ver n hadis ri bütün dünya ictimaiyy ti erm nil rin az rbaycanl lara qartör tdiyi soyq kimi tan mal r. Çünki soyq n bütün obyektiv c tl rin Xocal da rast g lm kmümkündür. Soyq m h r hans bir milli, etnik, irqi v ya dini qrupun tam v qism n m hv edilm si m qs dil tl rd ifad olunan v a dak yollarla h yata keçiril n beyn lxalq cinay tdir: Bu qruplar n üzvl rinin öldürülm si; Onlar n sa laml na a r z r yetirilm si; aqlar n do ulmas na zorak ng ll r yarad lmas ; Bir qrupa m nsub olan u aqlar n zorla ba qa qrupa keçirilm si;
 6. 6. Zorla köçürm ; Qrupun m hv edilm sin yön n raitin yarad lmas . Soyq m cinay ti ilk d olaraq 1948-ci il 9 dekabr BMT Ba Assambleyas n 260 A (III) sayl tnam si il beyn lxalq hüquqi status alm r. Bunula yana Xocal hadis rin soyq m kimi qiym t verm istinad edil k bir çoxbeyn lxalq hüquq normalar v müqavil r mövcuddur: Nürnberq H rbi Tribunal n Nizamnam si (burada soyq t kil ed n h tl r b riyyqar cinay tl r v h rbi cinay tl r kimi tövsif olunur). Beyn lxalq Cinay t Tribunal nYuqoslaviya üzr Nizamnam sinin 4-cü madd si. Beyn lxalq Cinay t Tribunal n Ruanda üzr Nizamnam sinin 1-ci madd si. Beyn lxalq Cinay t M hk sinin statusunun 6-c madd si. Az rbaycan Respublikas n Cinay t M ll sinin 103-cü madd si. Az rbaycan Respublikas Prezidentinin “Az rbaycanl lar n soyq haqq nda” 26 mart 1998-ciil tarixli f rman . Bütün bunlar n alaraq “Soyq m” hüquqi normas cinay t kimi beyn lxalq hüquqa sas n dak hüquqi n tic ri do urur: a) Soyq m cinay ti tör tmi xsl rin cinay t t qibi v c zaland lmas qaç lmazd r. b) Cinay t t rkibi t kc soyq m akt n tör dilm si deyil, h m d soyq m tör dilm si qs di il sui-q sd, soyq m tör dilm sin birba a v aç q kild t hrikçilik, soyq m tör dilm sin q sd v soyq mda i tirakd r. c) Soyq m tör tmi xsl universal yurisdiksiyan n prinsipl ri t tbiq edilm lidir. d) Soyq m cinay ti tör dil rk n mrin icras na istinad etm k m suliyy td n azad etmir. e) hb rl r soyq m cinay tinin qar n al nmas üzr h tl ri h yata keçirm dikl rin gör m suliyy t da rlar. f) Soyq m cinay tl rin cinay t m suliyy tinin t tbiqin c lbetm müdd ti t tbiq edilmir. g) Soyq m cinay tin münasib td qanunun retroatik t tbiqin yol verilir. h) Soyq m cinay ti tör tmi xsl r cinay t m suliyy tin c lb edilm ri üçün t b ed n ölk verilm lidir. Bel likl Xocal da erm nil rin az rbaycanl lara qar tör tdikl ri v ilikl r beyn lxalq hüquqi dl uy un olaraq soyq m kimi tövsif olunur. Bunlar n alaraq bütün d lill ri Az rbaycan dövl ti Beyn lxalq M hk t qdimetm lidir. Beyn lxalq m hk is öz növb sind : Xocal q tliam soyq m kimi tan mal tiril n bütün sübutlu faktlar n tic sind xüsusi q tnam sas nda bu i m ul olan
 7. 7. tribunal yaratmal r ki, soyq m tör n xsl ri layiqinc c zaland rs n. Bu mümkün olmazsa Beyn lxalq Tribunal v milli m hk t find n paralel yurisdiksiya qaydalar na uy un olaraq soyq mda t qsirli bilin nl ri mühakim etm lidir. Tarixin bu s hif sind beyn lxalq hüququn ümumtan nm normalar il qorunan nsan hüquq vazadl qlar kobudcas na pozulmu dur. Erm nil rin Xocal da az rbaycanl lara qar tör tdikl ri v ilikl rbirba a olaraq beyn lxalq hüquqa ziddir. Xocal da ba ver n hadis rd az rbaycanl n t bii hüquqlar - xüsusil ya amaq , azadl q , xsi toxunulmazl q ,mülkiyy t hüquqlar k skin kild pozulmu v tapdanm r.Erm nil rinAz rbaycan xalq na qar tör tdiyi bu soyq mda nsan hüquq v azadl qlar özünd ks etdir nCenevr konvensiyas , BMT-nin Ba M clisinin 10 dekabr 1948 -ci ild elan olunan nsan hüquqlar nÜmumi B yannam sinin, " nsan hüquqlar n ümumi v sas azadl qlar n müdafi si haqq nda "Avropa Konvensiyas n , BMT-nin Mülki v Siyasi hüquqlar haqq nda Pakt n madd ri erm nil r rfind n ciddi kild pozulmu dur. Bu hüquqlar özünd c ml dir n normativ aktlar n madd rind göst ril n hüquqlar Xocalsoyq nda erm nil r t find n tapdanm r. 1948-ci il 10 dekabrda elan olunan BMT-nin Ba clisinin nsan hüquqlar n Ümumi B yannam sinin a dak madd ri pozulmu dur: a) madd 2: H r bir xs dilind n ,dinind n ,milliy tind n v dig r s bd n , f rq qoyulmadanbu B yannam t sbit olunmu bütün hüquq v azadl qlara malik olmal dir. b) madd 3: H r k sin ya amaq ,azadl q v xsi toxunulmazl q hüququ var. c) madd 5: nsan l yaq tini alçaldan ,insaniyy tlikd n k nar v q ddar h tl r qada and r. d) madd 9:Özba na h bsl r ,saxlan lmalar v ya qovulmalar qada and r. e) madd 17: H r bir insan n mlaka malik olma hüququ vard r v insan n mlakdan özba na hrum edilm si qada and r. nsan hüquqlar n Ümumi B yannam si il yana BMT Ba M clisinin 2200A(XXI) sayl 16dekabr 1966 -ci il tarixli q tnam si il q bul edil n v 1976 -ci il 23 martda qüvv min n BMT-ninMülki v Siyasi hüquqlar haqq nda Pakt n da insan hüquqlar qoruyan madd ri pozulmu dur: a) madd 6: Ya amaq hüququ h r bir insan n ayr lmaz hüququdur. Bu hüquq qanunla qorunur .Heç k s özba na h yatdan m hrum edil bilm z. b) madd 7: Heç k s q ddar, insanl qdan k nar i nc , yaxud onun l yaq tini alçaldandavran a, yaxud c zaya m ruz qalmamal r. O cüml n, heç bir xs üz rind onun azad razolmadan tibbi yaxud elmi t crüb apar la bilm z. c) madd 8 : Heç k s köl likd saxlana bilm z. Köl lik v qul etm nin bütün növl ri qada and r. d) madd 9: H r bir insan n azadl q v xsi toxunulmazl q hüququ var. Heç k s zorla h bs vyaxud dustaq edil bilm z. Heç k s qanunla mü yy n olunmu saslar olmadan v müvafiq prosedurlara l olunmadan azadl qdan m hrum edilm lidir. Xocal da öl n insanlar n, lil olanlar n, sir götürülüb i nc veril nl rin hüquqlar
 8. 8. pozulmay bm ? li kobudcas na pozulub, 1992-ci il 26 fevral tarixind Xocal da ya ayan Az rbaycan halisi erm nil r t find n bu hüquqlardan m hrum edilmi v ölüm v zorak a m ruz qalm lar. Bütün bu faktlar n alaraq Az rbaycan dövl ti öz v nda lar n hüquqlar qorumaq m qs dil BMT nsan hüquqlar Komit sin müraci t etm lidir. Bütün bunlarla yana Xocal da ba ver n soyq m akt nda " nsan hüquqlar n ümumi v sas azadl qlar n müdafi si haqq nda " Avropa Konvensiyas n da madd ri pozulnmu dur: a) madd 2: H r bir insan n h yat huququ qanunla mühafiz olunur.C zaland lmas qanunla rd tutulmu cinay tin tör dilm sin gör m hk t find n ç xar lan ölüm hökmünün icras ndan ba qa , heç k s q sd n h yatdan m hrum edil bilm z. b) madd 3: Heç k s i nc , qeyri-insani r ftara v ya l yaq tini alçaldan c zaya m ruz qalmamal r. c) madd 4: Heç k s köl likd v ya m cburi v ziyy td saxlan lmamal r. d) madd 5: H r bir insan azadl q v xsi toxunulmazl q hüququna malikdir. e) madd 8: H r bir insan , onun xsi v ail h yat na hörm t edilm si , m nzil toxunulmazl yaz ma sirri hüququna malikdir. Xocal da 613 n rin ölümü, 1000-d n çox adam n yaralan b lil olmas , 1500- yax n insan n sir al bi nc verilm si faktlar bir m nal kild konvensiyan n sözü ged n madd rin ziddir. Bunu n alaraq Az rbaycan dövl ti nsan hüquqlar üzr Avropa M hk sin müraci t etm li v bu hüquqlar pozan erm nil rin c zalanmas t b etm lidir. Bugün bizim ba za g n bu faci sabah ist nil n bir xalq n ba na g bil r. Çünki Erm nistan h d mövcuddur v öz terrorçuluq ideyalar yaymaqla m uldur. Xristian dövl tl ri erm ni terrorunun tör tdiyi d tl ri v bu terrorun qurbanlar unudub QONDARMA “Erm ni Soyq ” yava -yava tan ma a ba lad lar. B riyy t bir daha s sl nir m erm ninin TERRORÇU oldugunu unutmamal r. Tarix heç n yi unutmur.Xocal soyq n kiçik ya qurbanlar :- Orucova Xatir li q n (8 ya nda) çiyni, dö q si, a ciy ri, qab as güll yaras il s nd b.Möcüz n tic sind sa qal bd r.- Abdullayeva Vüsal lham q n (4 ya nda) me don vurdu una gör h r iki ayaqlar n barmaqlar silib.- Ab ova Çinar Nazim q (10 ya nda) sirlikd qalm r, taleyi m lum deyil.- A ayev Vüsal S ttar o lu (10 ya nda) K tik me sind güll yaras ndan ölmü dür, c di orada qalm r,götürm k mümkün olmam r.- A ayarova Sevinc sa q (7 ya nda) 11 ya qarda N bi v 6 ya qarda Romanla D hraz me sindqalm lar, talel ri haqda heç bir m lumat yoxdur.
 9. 9. -C rov Samir Tacir o lu (5 ya nda) erm nil r t find n girov götürülmü dür, taleyi haqda heç n m lumdeyil.- Çobanova N zak t Tapd q q (8 ya nda) Qara qaya yax nl nda q tl yetirilmi dir.- kb rov S xav t T kkül o lu (9 ya nda) güll yaras il öldürülmü dür.- liyev Elgiz Firdovsi o lu (8 ya nda) 10 ya qarda Elçinl birlikd itgin dü mü dür, talel ri haqda lumat yoxdur.- liyev El n bil o lu (5 ya nda) “Alazan”raketinin q lp si il öldürülmü dür.- liyeva Yegan M rr m q (ya yar ml q) dü n güll si il öldürülmü dür.- mirova Yegan T kkül q (6 ya nda) Qaraqaya yax nl nda erm nil r t find n q tl yetirilmi dir.- zimov Natiq Abbasqulu o lu (6 ya nda) Naxçivanik yax nl nda q tl yetirilmi dir.-H nov Elgün Nazim o lu (4 ya nda) Naxçivanik yax nl nda q tl yetirilmi dir.-H nova Aygün Nazim q (ya yar nda) Naxçivanik yax nl nda q tl yetirilmi dir.- Hüseynova Maral Kamil q (6 ya nda) Naxçivanik yolunda öldürülmü dür.- X lilova Lal Tahir q (4 ya nda) Xocal t rk ed rk n q tl yetirilmi dir.- Qas mova R smiyy A a q (11 ya nda) Xocal faci si zaman itgin dü mü dür, taleyi m lum deyil.- Q mb rova Esmira S rq (7 ya nda) Xocal da q tl yetirilmi dir.- Quliyev Samir Taleh o lunu (2 ya nda) erm ni zabiti tüf ngin qunda il ba vurub da tm v q tlyetirilmi dir.- Quliyeva Nuran Qarya q (13 ya nda) itgin dü mü dür, taleyi haqda heç bir m lumat yoxdur.- Quliyeva R van Qarya q (16 ya nda) itgin dü mü dür, taleyi haqda m lumat yoxdur.- Quliyev ükür Qarya o lu (7 ya nda) itgin dü ümü dür, taleyi haqda m lumat yoxdur.- Quliyeva Sevinc kb r q ( 8 ya nda) q tl yetirilmi dir.- Mehdiyeva Aysel Murad q (5 ya nda) Naxçivanik yolunda q tl yetirilmi dir.- Mehdiyeva Gülmir Murad q (2 ya nda) Naxçivanik yolunda q tl yetirilmi dir.- Muradova Ay n Zöhrab q (1 ya nda) Xocal faci si sind erm nil rin atd qlar raket q lp si ilöldürülmü dür.- N biyeva Maral Kamil q (8 ya nda) Xocal n h nd rind q tl yetirilmi dir.- Orucova X yal Telman q (6 ya nda) Naxçivanik yax nl nda q tl yetirilmi dir.- Orucova Nat van N bi q (2 ya nda) q tl yetirilmi dir.- S fiyev Sarvan Elxan o lu (1 ya nda) Naxçivanik me sind soyuqdan donub ölmü dür.- ükürova ntiq Vaqif q (1 ya nda) Xocal yax nl nda q tl yetirilmi dir.- V liyev A asif Zakir o lu (6 ya nda) Naxçivanik traf nda q tl yetirilmi dir.- Yusifova Nat van P nah q (5 ya nda) Xocal da q tl yetirilmi dir.- Zeynalova Aynur Tofiq q (6 ya nda) me q tl yetirilmi dir.366-c polkun Xocal soyq nda i tirak etmi zabit v prapor ik hey ti:- Zarviqarov Yuri Yuryeviç. Polkun komandiri.
 10. 10. - Çitçiyan Valeri cakoviç. Polkun birinci batalyonunun q rargah r isinin müavini, mayor.- Aqriyan Vaçaqan Qriqoryeviç. Polkun k fiyyat r isi, mayor.- Ohanyan Seyran Mu eqoviç. Polkun 2-ci batalyonunun komndiri, mayor.- Arutyunov Aleksandr Aleksandroviç. Polkun birinci batalyonunun komandiri, mayor.- Akopyan Nerses Qrantoviç. Rota komandiri, ba leytenant.- Arutyunov Vladislav Vladimiroviç. Rota komandiri, kapitan.- Beyleryan Armen Volodyeviç. Texnik, prapor ik.- Ayrapetyan Vaçik Qurgenoviç. Star ina.- Mirzoyan Vaçik Qrantoviç. Star ina.- ixanyan Andrey Artu eviç. Batalyon komandirinin müavini.- Xaçaturyan. Star ina.- Zaxaryan. Zenit vzvodunun komandiri, prapor ik.- Boqdasaryan Valeri. Star ina.- Kisebeyan Qriqori Akapoviç. Vzvod komandiri, prapor ik.- Petrosyan A ot. M xfi hiss nin r isi, prapor ik.- Nabokix Yevqeni. 3-cü batalyonun komandiri (arvad erm ni idi).- Lixodey qor vanoviç. Artilleriya bölm sinin komandiri.- Kuznetsov Andrey. Kimy vi müdafi rotas n komandiri.- Qarma Viktor. Tank rotas n komandiri, ba leytenant. V dig rl ri.- stintaq materiallar nda göst rilir ki, K rkicahan v Mal yli k ndl rin hücum ed n erm ni silahl lar na2-ci batalyonun komandiri Seyran Ohanyan r hb rlik etmi dir. Xocal ya hücum is 3-cü batalyonunkomandiri Yevgeni Nabokix v 2-ci batalyonun komandiri Seyran Ohanyan n r hb rliyi il h yatakeçirilmi dir.
 11. 11. Genocide in KhojalyBy the first half of February of 1992 Armenians captured settlements in surroundings of highwayShusha-Khojaly and Shusha. Khojaly was totally besieged and devoid of communication by air. Missilesand air-defense artillery of the enemy prevented helicopters flying to Khojaly. At night from February25th to 26th of 1992 Armenian armed forces together with 366 motorized infantry regiment occupiedtown of Khojaly and nearby airport. Armenian armed forces and 366 motorized regiment of Russianarmy fulfilled atrocious genocide against people of Khojaly. Khojaly was only one of 57 settlements ofDaglyg Garabagh, which was populated only by Azerbaijani. The town held strategic position along thehighways Agdam-Shusha and Khankendi-Askeran. In 1991 population of Khojaly constituted 7 thousandpeople and along with local Azerbaijani population there were living Azerbaijani Turks forced to fleefrom Armenia, Khankendi and other parts of Daglyg Garabagh and also Meskheti Turks withdrawn fromUzbekistan. Armenians applied tactics of “scorched earth” during the attack to Khojaly. For severalhours before the attack the town was under continuous shelling from artillery guns and armored vehiclesand was turned into the ashes. At that time L.Ter-Petrosyan, the president of Armenia, addressed toArmenians: “You, Armenians, while killing the enemy must not show mercy. You must not have a mercyfor the enemy until you will exterminate in Daglyg Garabagh all those who are named Azerbaijani andrestore there our civilization”. Armenian soldiers later taken as war-prisoners confirmed that thisatrocious policy was implemented. Mikhail Gazaryan (inhabitant of Gadrut region) said: “of course, Iknew that I am going to fight, but I did not imagine that I will be shooting into the children and even killthem”. Ashot Barkhudaryan (from Megri region) described the events as the following: “people wereshouting, crying, took out our wounded people, while Azerbaijani were lying in the middle of the roadand tanks, armored vehicles and trucks drove over them”. Rantik Mirzoyan (from Yerevan) recalled:“And there I saw atrocities done by our people. I have never seen something like that. The smell ofdecayed corpses spread all over. Corpses were everywhere”. Current president of Armenia SerjSarkisyan, unmasking true image of Armenians, said in his interview to a foreign journalist: “Until theevents in Khojaly, Azerbaijani thought that they can joke to us, they thought that Armenians will notfight against civil population. We broke this stereotype. Namely this has happened”. Survived citizens ofKhojaly aghast at the only remembrance of the events. Sanuber Alekperova also recalls: “There was alarge hill of corpses, they shot my mother and wounded my daughters Sevinj and Hijran, the bulletreached me also. Young women and children were dying on the snow”. Jamil Mamedov remembers:“taking with me my 5 years old grandchild and money, 14 thousand roubles, I run toward the forest, bythe morning I understood that the child would not stand the frost, so I went to nearby villageNakhchyvnik. There Armenians captured us, they pulled out my finger-nails, beat me in my face by legs,took away my grandchild and up to now I do not know what happened to him”. Sariyya Talybovawitnessed more awful events: “We were brought at Armenian cemetery … There, on the grave of
 12. 12. Armenian fighter they killed 4 Meskheti Turks and 3 Azerbaijani as sacrifice …Then before eyes ofparents they tortured the children and killed them… Soon after they brought 2 Azerbaijani in the uniformof national army and by piece of iron with sharpened end poked through their eyes”. Ramil Hasanov, 11years old, said that “I can not forget how my friends Elchin and Elgiz died in the forest, their legs frozen,they could not run with us, they were silently lying in the snow and slowly closing their eyes”.Genocide in Khojaly can not be compared to any other tragedy in the world. And the nation guilty in thistragedy, has no place in international community. Some time the international community willunderstand this and made appropriate decision. According to official statistics, during the genocide inKhojaly 613 people of civil population were killed with an extreme atrocity and of these 63 werechildren, 106 women and 70 elderly. 56 people in Khojaly were killed with an extreme atrocity, over1000 people, including 76 children became disabled, 8 families were exterminated, 25 children had lostboth parents, 130 children lost one of the parents, 1275 people were taken as hostages. Armenians did noallow to take out most of the corpses from town, so only 335 people were buried. Up to now there is noinformation about the destiny of 150 citizens of Khojaly. They are still in Armenian captivity. Attack toKhojaly was headed by Major Seyran Okhanyan (currently he is the Defense Ministry of Armenia),Evgeniy Nabokikhin, by Valeriy Chitchyan and over 50 officers and warrant officers of Armenian origin.Medico-legal expertise of 181 corpses brought from Khojaly to Agdam (130 men, 51 women and ofthese 13 corpses of children) evidenced that 151 people were killed by bullets, 20 by fragments ofmissiles, 10 by blunt tools, in most corpses the skin of head, noses, ears and other parts of body were cut.Armenians attack to Khojaly was not just the military operation. The aim was atrocious extermination ofcivil population. They clearly understood that there are no significant armed forces in Khojaly. A smallnumber of defense consisted of one squadron of OMON, platoon of self-defense and mine-throwingbrigade. These forces leaded by Alif Hajiyev fiercely resisted attackers, but failed to defeat multiplyexcessing forces and weapons of the enemy. Almost all defendants of the town died as heroes.Events in Khojaly must be recognized by international community as genocide against Azerbaijani byArmenians. All objective features of genocide existed during the events in Khojaly.Genocide is international crime in aim of total or partial extermination of any national, ethnic, racial orreligious group and committed as the following: - extermination of members of these groups; - inflicting severe wounds; - violent impediment to childbirth;
 13. 13. - violent transfer of children from one group into the other; - violent resettlement; - development of situation aimed at extermination of group.Crime of genocide for the first time adopted legal status on December 9 of 1948 based on resolution of260 A (III) of General Assembly of UN.At the same time, there are a number of international law norms and agreements, which give basis forevaluation of events in Khojaly as genocide:Charter of Nurnberg War crimes Tribunal (actions, which compose genocide are defined as crimesagainst humanity and military crimes).Article 4 of charter of International War Crimes Tribunal for former Yugoslavia.Article 1 of charter of International War crimes Tribunal for Rwanda.Article 6 of Statute of International Criminal Court.Article 103 of Criminal Code of Azerbaijan Republic.Decree of President of Azerbaijan Republic dated from March 26 of 1998 “On genocide of Azerbaijani”.Taking into account all abovementioned the legal norm “Genocide” generates the following juridicalconsequences based on international law: a) criminal prosecution and punishment of those who committed crime of genocide. b) crime includes not only the act of genocide, but also the attempt to commit genocide, direct and open instigation in aim to fulfill genocide, attempt to commit genocide and participation in genocide. c) principles of universal jurisdiction must be applied to those who committed genocide. d) reference on order while participation in genocide does not take off the responsibility e) leaders are responsible for not taking measures for prevention of crime of genocide. f) in cases of crime of genocide there are no restrictions for period of commencement of criminal prosecution.
 14. 14. g) in case of crime of genocide the retroatic application of law is permitted. h) for commencement of criminal prosecution of those who committed crimes of genocide they have to be extradited to the country demanding their extradition.Thus, according to international law standards the atrocities of Armenians against Azerbaijani in Khojalyare defined as genocide.Taking all this into account the Azerbaijani government has to submit to the International Criminal Courtall required proofs.International Criminal Court in its turn has to: Recognize as genocide the massacre in Khojaly Establish tribunal based on special regulations developed on the basis of all shown provable facts in order to appropriately punish those who committed crimes. If it turns to be impossible, International Tribunal and national court have to punish those, who considered guilty in committing of genocide according to norms of parallel jurisdiction.On this page of history there were seriously violated Human rights and freedoms protected by norms ofinternational law. Atrocities of Armenians against Azerbaijani in Khojaly directly contradictedinternational law.While the events in Khojaly the rights of Azerbaijani were severely violated - in particular rights for life,for freedom, for personal immunity and rights for property. Genocide committed by Armenians againstAzerbaijani nation seriously violated Geneva Convention on Human Rights and freedom, UniversalDeclaration of Human Rights adopted on December 10, 1948 by General Assembly of UN, EuropeanConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, regulations of InternationalCovenant on Civil and Political Rights.The rights indicated in abovementioned documents were violated by Armenians in Khojaly genocide.There were violated the following articles of Universal Declaration of Human Rights adopted onDecember 10, 1948 by General Assembly of UN: a) Article 2: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. b) Article 3: Everyone has the right to life, liberty and security of person.
 15. 15. c) Article 5: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. d) Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.e) Article 17: Everyone has the right to own property alone as well as in association with others and noone shall be arbitrarily deprived of his property. There were also violated the rights indicated in the International Covenant on Civil and Political Rights adopted together with Universal Declaration on Human Rights by General Assembly Resolution 2200 A (XXI) and entered into force on March 23, 1976: a) Article 6: Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. b) Article 7: No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. c) Article 8: No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited. d) Article 9: Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.Are not violated the rights of people killed, wounded or taken as war-prisoners in Khojaly?Certainly, their rights are severely violated, February 26 of 1992 the Azerbaijani people in Khojalywere deprived of their rights by Armenians and were exposed to killings and violence. Taking intoaccount all these facts, Azerbaijan have to appeal to UN Committee on Human Rights in order todefend rights of its people.The act of genocide in Khojaly also violated stipulations of European Convention for the Protection ofHuman Rights and Fundamental Freedoms: a) Everyones right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law. b) Article 3: No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.
 16. 16. c) Article 4: No one shall be held in slavery or servitude. d) Article 5: Everyone has the right to liberty and security of person. e) Article 8: Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. 613 people killed, over 1000 disabled, facts of imprisonment and violation of about 1500 people are openly contradict to indicated articles of convention. Taking all this into account, Azerbaijan had to appeal to European Court for Human Rights and demand punishment of Armenians violated these rights. Tragedy happened today with our nation tomorrow may happen to any other nation. Because Armenia still exists and is involved with spreading of its terrorist ideas. Humanity must not forget that Armenians are TERRORISTS. History does not forget anything.Children – victims of genocide in Khodjaly - Khatira Ali gyzy Orujova (8 years old), bullet broke up her shoulder, chest, lungs and ribs. Just by a miracle the girl stayed alive. - Vusale Ilham gyzy Abdullayeva (4), due to freezing in the forest she had lost fingers of both legs. - Chinara Nazim gyzy Abyshova (10), captured, her destiny is unknown. - Vusal Sattar ogly Agayev (10), killed by a bullet wound in forest of Ketik, it was impossible to take out his body from forest. - Sevinj Isa gyzy Agayarova (7), left in forest of Dehraz together with her brothers Nabi and 6 years old Roman, nothing is known about their fate. - Samir Tajir ogly Jafarov (5), was captured by Armenians, nothing is known about the child. - Nezaket Tapdyg gyzy Chobanova (8), she was killed nearby Gara gaya. - Sekhavet Tevekkul ogly Alekperov (9), killed by bullet wound. - Elgiz Firdovsi ogly Aliyev (8) went missing together with his 10 years old brother Elchin. - Elshan Abil ogly Aliyev (5) was killed by fragment of missile “Alazan”. - Yegana Maherram gyzy Aliyeva (year and a half) was shot by enemy. - Yegana Tevekkul gyzy Aliyeva (6) was killed by Armenians in surroundings of Gara gaya. - Natig Abbasgulu ogly Azimov (6) was killed nearby village of Nakhchyvanik. - Elgun Nazim ogly Hasanov (4) was killed nearby to village of Nakhchyvanik. - Aygun Nazim gyzy Hasanova (year and a half) was killed nearby to Nakhchyvanik.
 17. 17. - Maral Kamil gyzy Huseynova (6) was killed along the road to Nakhchyvanik. - Lala Tahir gyzy Khalilova (4) was killed on the way out of Khodjaly. - Rasmiyye Aga gyzy Gasymova (11) went missing during the tragedy in Khodjaly, her destiny is unknown. - Esmira Safar gyzy Gambarova (7) was killed in Khodjaly. - Samir Taleh ogly Guliyev (2), an Armenian officer crashed to death the head of a child by butt of a rifle. - Nurana Garyagdy gyzy Guliyeva (13) went missing, her destiny is unknown. - Ravana Garyagdy gyzy Guliyeva (16) went missing, her destiny is unknown. - Shukur Garyagdy ogly Guliyev (7) went missing, his destiny is unknown - Sevinj Akber gyzy Guliyeva (8) was killed. - Aysel Murad gyzy Mekhdiyeva (5) was killed along the road to Nakhchyvanik. - Gulmira Murad gyzy Mekhdiyeva (2) was killed along the road to Nakhchyanik. - Ayshen Zohrab gyzy Muradova (1) was killed by a fragment of missile shelled on the eve of Khodjaly tragedy. - Maral Kamil gyzy Nabiyeva (8) was killed in surroundings of Khodjaly. - Kheyale Telman gyzy Orujova (6) was killed nearby to village of Nakchyvanik. - Natavan Nabi gyzy Orujova (2) was killed. - Sarvan Elkhan ogly Safiyev (1) got frozen to death in forest nearby to Nakhchyvanik. - Antiga Vagif gyzy Shukurova (1) was killed in surroundings of Khodjaly. - Agasif Zakir ogly Veliyev (6) was killed in surroundings of village of Nahchyvanik. - Natavan Panah gyzy Yusifova (5) was killed in Khodjaly. - Aynura Tofig gyzy Zeynalova (6) was killed in the forest.Officers and platoon commanders of 366 regiment committed genocide in Khodjaly: - Yuriy Yuryevich Zarvigarov. Commander of regiment, Colonel. - Valeriy Isakovich Chitchyan. Deputy head of headquarter of the first battalion of regiment, Major. - Vachagan Grigoryevich Agryan. Commander of reconnaissance of regiment, Major. - Seyran Mushegovich Okhanyan. Commander of the 2d battalion of regiment, Major. - Aleksandr Aleksandrovich Arutyunov. Commander of the 1st battalion of regiment, major. - Nerses Grantovich Akopyan. Commander of squadron, senior lieutenant. - Vladislav Vladimirovich Arutyunov. Commander of squadron, captain. - Armen Volodiyevich Beyleryan. Technician, warrant officer. - Vachik Gurgenovich Ayrapetyan. Master sergeant. - Vachik Grantovich Mirzoyan. Master sergeant.
 18. 18. - Andrey Artushevich Shikhanyan. Deputy Commander of battalion. - Khachaturyan. Master sergeant. - Zakharyan. Commander of air-defense platoon, warrant officer. - Valeriy Bagdasaryan. Major sergeant. - Grigoriy Akapovich Kisebyan. Commander of platoon, warrant officer. - Ashot Petrosyan. Head of special division, warrant-officer. - Evgeniy Nabokikh. Commander of the 3d battalion (his spouse was Armenian). - Igor Ivanovich Likhodey. Commander of artillery division. - Andrey Kuznetsov. Commander of chemical defense squadron. - Viktor Garmash. Commander of tank squadron, head lieutenant, etc.Investigation documents indicate that Armenian fighters attacked villages of Kerkijahan and Malybeyliwere headed by Seyran Okhanyan, the Commander of the 2d battalion. Attack to Khojaly was led byEvgeniy Nabokikh, Commander of the 3d battalion and Seyran Okhanyan, Commander of the 2dbattalion.
 19. 19. 1992 . . . 25 26 1992 366 . 366 . 57 , . - . 1991 7 , , . « ». . - : « , , . , ». , . ( ) , « , , , , ». ( ) « , , , , , , ». ( ) « . . . ». :« , , , . . ». . , « , , ,, ». , « 5 , 14 , ,
 20. 20. , , , , , ». :« 4 3 … … 2 ». , « , , , ». . , . . , 613 , 63 , 106 70 . 56 , 1000 , 76 ,8 , 25 , 130 , 1275 . 335 .150 . . ( ), , 50 . 181 (130 , 51 , 13 ). , 151 , 20 , 10 , , , . . . , . , . , . . , . , .
 21. 21. , , :- ;- ;- ;- ;- ;- , . 9 1948 260 (III) . , : ( ).4 .1 .6- .103- . 26 1998 « ». « » :a) . ) , , , . ) . ) . ) . ) ) .
 22. 22. ) . , . . : , . , , . . . – , , . , 10 1948 , « », . . 10 1948 :) 2: , , , , , , , , , , , .) 3: ,
 23. 23. ) 5: , ) 9: , ) 17: , . 2200 (XXI) 23 1976 :a) 6: . . . ) 7: , . , . ) 8: ; . ) 9: . . , , . , ? , 26 1992 . , . »:
 24. 24. ) . , , . ) 3: , . ) 4: ) 5: ) 8: , .613 , 1000 , 1500 . . . . , . . :- (8 ), , , . .- (4 ), .- (10 ), , .- (10 ), , .- (7 ), 116 , .- (5 ), , .- (8 ), .- (9 ), .
 25. 25. - (8 ) 10- .- (5 ), « ».- ( ), .- (6 ), .- (6 ), .- (4 ), .- ( ), .- (6 ), .- (4 ), .- (11 ), , .- (7 ), .- (2 ), .- (13 ), , .- (16 ), , .- (7 ), , .- (8 ), .- (5 ), . (2 ), .- ( ), .- (8 ), .- (6 ), .- (2 ), .- ( ), .- ( ), .- (6 ), .- (5 ), .- (6 ), . 366- :
 26. 26. - . , .- . ,- . , .- . 2- , .- . , .- . , .- . , .- . , .- . .- . .- . .- . .- . , .- . .- . , .- , . , .- . 3- ( ).- . .- . .- . , . . , , 2- . 3- 2- .
 27. 27. MÜND R CAT CONTENTSXocal soyq .....................................................................................................................Genocide in Khojaly.............................................................................................................. ...........................................................................................................
 28. 28. QARABA AZADLIQ T LATIORGAN ZAT ON OF L BERAT ON OF GARABAGHXocal soyqGenocide in KhojalyNa ir: Namiq H bibovPublisher: Namig Habibov :Texniki redaktor: Röv nTechnical editor: Rovshan :Dizayn: rad hm dova, Ceyhun liyev.Design by: rada Akhmedova, Ceyhun Aliyev : ,Çapa verilmi dir: 02.07.2009Çapa imzalanm r: 27.07.2009Tiraj-1000; 3,2 çap v qi.SifariBiznesmen “Namiq H bibov” m tb sind çap olunmu dur.Signed for design: 02.07.2009Signed for print: 27.07.2009Number of copies: 1000; Conventional printed paper 3,2OrderPublishing House of businessman Namig Habibov : 02.07.2009 : 27.07.2009 : 1000; : 3,2 Pulsuz paylan r Free distribution

×