Detail

521 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Detail

 1. 1. I1. AJ1aJLD,"aJ1fJEhlLA"ilfl1"i nTHLfin LU~ mt ,rnflm~nLUuii;)n1"nl~~tnUUa~:Uflm~1 U 1, nll flrnwlJ a"1fln~hL it unl1 , 1 ~L VIVl~~ iiEl""lnVIfllti ) L q LiLL1iml:uiEl"nl1E.ln1::;~iiJflmnlV;:JJ1m~lUm1flm~1 i tl"nl1....r~UlflUL~a I. .tJLuuih;"1unl1,)ULfl ~ ElULI!1M-~ii,;)1IEhlU1:::L 1111 D IiiEl"nl1ii"tl"~fll1 :uf,;)lnU1Ul"1fl &i:U1W~Ul1h:a Ill! . ~nl1U1::;"1fl tfal...rmfnl1flnM-l LL~:::1~U1i11al1l a"U1:::L11111iLUU ~f,rn1U~1"U1::: L1111 ~ LL~:::El1L~tIU,"iJ:::dl ti ~tilL ~UU~ Elm1fln~iLiLLnnl1Lt1 ~L~Yll"nl1fln ~1 LLfi :::nl1Lfl ~ aUUl unl;"flUL ~1U~ fll ~LL1"1U1I Ehl11 flll1 fl L~ tI~ fll ~ LL1""lu;):::mElnl ~1unl1L ~ Elnil"Ufl ~ln1~ 3j fll1alf flll al~ all1f] LL~:::fll1:u"111Ul ru U q U cv J ,,,,..l ", Jalln1lU nl1LL1I"1IULv; ElL111 ~~fll~LL1""lU~"1IU Il ~um~~1V;dju~:Ufll1al1aufLL~:::~1:JJ11f1~,;):::L:UUv;~1f1nL~mL"ll",)ut~1U~~1~LL1""lU1:::iUI13Jlll fl LL~::: Il II II1:::9lU~lnfl nl11V;,rnfln~ltliiiilt1nl~tufln~11U~1"U1:::LYlIl1Wrll"L1~liu Sj Luun~tn~til~tyri,,1 Un11n1:::iulV;un fln ~1 tiL1t1Ufnlta r.hhalnut Utf" fl al~:Ufll1:U LL~n ~1"Yll1~U1i11al L1l! U,fi1inl1 , II II IJfln~11UU1:::L Yl1I~U Sj L1£JU.fnl1~a ~11,rl:U1ft1U1i11:U IJ L 1F.JWn"1flm11VI 31 ) IJ ~LL~n~1"tu,;)ln1"1fl~l.ftlUlualV111Yl £]1;tI liiutf"n~ L fll1M-l~1"U1:::L Ylllyf"ilU1"1flm1LLfi :::m1~a ~1 tliiL t1 ~1~m111,rti~n~ 1EJU.Il IJunfln~l t Yll! LLfI:::m L~r.JUL~tJ....r~ulfln F.Jll1V;Unfln~1 t Ill! LL~:::1Im::: Lqj £J1nuril ,rnl1fln~11l.1tuti IJnl1TIal9llLi1ulh:::"1flfl:UEllL~F.JU l~£l1V;unflfl ~liru"1fl&itYll!~flm~n1u~rmrUEl~alfln M-lt Yl F.JYl~"f~LL~::: ~ , aLan"1fUtliifui~l.f11YlUttlflm~n1:::miud1U,L1~1 1 ll1flfll1flflMl , LL~t31Lnu 4 LqjtJul u~1Il~h:n ~l"Sj 2.1 L El....r~Ulfln EJ 111 Vl unfln M-ltYltl1 ~ V;v;fElal1um1L,rlti~~1~LL1"1 u1U,113Jll1fl tJ1 L IJ IJ ~tlULL~::: :uu1:::l.fUm1mLU~1"U1:::L 1111 2.2 L ti"L~:unl1,htlLElUVIUlEJn~n;Uall U"i.{mUUa~alflnMlliiui"n~ Yla , 2.3 LYlalinl1flnM-1Lijuil1hitm1fl1:::iufll1alialWUTILLfI:::fll11l:uilLUUU1:::"1flflalEl1L~E.lU IJ
 2. 2. -2­3. nl"i~1til.~LAiln1i 3.11h:an1ln~nii3J i~Gf11Ylu,m1~mYl1~Un~mYll.Yl tn::~iinJ1rulln~1.ffu,U~ ~QI, 2 ifu,1.1hnnYlnGfnlU<Vu,El~3J~nl!fl qI. YlFJI.Uil~Yl::d1 tJU,L1UU, (LLG1::~eJ..1 I.ail "linl1~n ElU13JVI1El~-l1 U,) 1::tJ::L1,n 1 f1lflnl1~n l!f1 LL~l.ai LnU, II4 L~ EIU1u,Gfn1u<Vu,eJ~ 3J ~n l!f1"ll eJ-lU1::LYlflGf:IJ1;rn Ell Lolli tJu,U1::nElU ~lEJ 1) mnl11U11. U,lill1Gf6Jf1~13J ~ II ~2) 1l"1JEl1m1imn3J~"1J1 3) Gf1trJ1miiau,1IilitLoIliu 4) Gf1trJ1miiU1::"1J1fuJl.liltJU1::"1J1"1JU,c:l11 5) 3J1Ltll.oIlitJ6) Gf1trJ1m1!LL~-lWVI111VniitJu,3J1f 7) Gf1trJ1m1ivHiuiJu,tf 8) Gf1trJ1miiff-lflluf 9) Gf1trJ1m1ii-lfl3JilmJ I, • A 3;2 n1i1l1mil~VIWUIfl91 un ~n iY11.Yl U~-lYl ::LlJ rJUL1U u,eHh-l UeW 2 11 tJl"1J11.1.c:l::~ El-l til tJ Lau,VI .1.1 un ~n i U3Jltl"Gfn1lfu,~~:IJ~niY1~u,i"n~El r.i1"ua tJ 6 VlU1 tJn~ LliltJ~eJ" LI.Gf~"VIin.i1w;i1ilfn1:ti1uleJu,VIUlun~1::vr:i1"nu, 3.3 U nAnti-1l1{13J1illlfaJAilt1Anti-11tol1lfllf1tJ1~1f1 ~ 3.4 Aml.n,m"itJ il"Ufl f{flti-1~ If aJAiLi1~UJLAilfl1i ~ 3.4.1 ~eJ..1LUU, un ~niY1"i)lnGfn1lfu,eJ~3J ~nl!f11.YlmLlil::Un~niY1~eHiiiru"1J1~I.YlU ~ u .Q tI..I~ Q.# <V A J i! Q.# s=I A t;:; 3.4.2 3JVIu,-lGfa1U1a-l"i)lnGfmUu,eJ~3JflniY111~Gf3Jm3J~"lll1TYm1ULI.iII::-:U~LL"ll-lLL1" ~ Il q . 3.4.3 n1i,,~niY11u,1::~UU1tyty11il1 (.ffu,U~ 2 ifu,l.u) LLtl:;ENfl"Gfmu,111WUn~niY1m iU,~~Gf~fl1L"Jh~1:IJlfl1"n11 3.4.4 ilfl::LLU,U,Lu~~Gf::Gf3J-:uu,ii-ll1lflm1~niY1Gf~Yi1mlfmiu,ft~fl1I.aJ~lni1 q 2.75 3.4.5 11fJl"1J1YiI.U~niY11u,Gfn1Uu,~Iil3J~m!llLi1111W (Host institutions) v1a-lI.Uu,11fJl"1J1~i3Jw<Vu,TInUl"1J1Lf)nVI1eJ1YlYi~niY1 a cl II 3.4.6 iifl113JGf13J11n1u,m11i111l!f1 er"nqiYVI1~111iY1viliL1ju,~eJm1L1fmm1GfElu,1u,Gfmuu,eJ~1J~niY1Li1111wYi-:u::I.U~niY1i,v1~ 1~tJrrGf~fl1"i)::v1eJ..1ditVIrrmi1u,~..1-d , Il ~ (1) n1mfl113Jft1aJ11rJYl1..1111iY1er..1nqiY v1El..1I.Lft~"~~Gfau TOEFL l.aJ~lni1 500fl::Lmu, (Paper-based) VI1fJ 173 ~13J1::UU Computer-based VI1eJ 61 1il13J1:;UU Internet-basedVI1eJ~~GfaU tELTS l.aJ~lni1 5.0 VI1eJiir.Jc:lfl::LLUit111Mler..1nqiY Chulalongkorn University Test ofEnglish Proficiency (CU-TEP) VI1eJ Thammasat University General EnglishTest (TU-GET) viYiuUI.~laJ~lni1-dL (2) ~Gf~fl1rnil1liY15u,J u,eJmwtimnmia (1) lu,m1~niY1 m ~1lfu,eJ~3J~niYl II q"lleJ"U1::LYlflGf3Jl:l5n fJ1LoIliuu,~a..1iifflml1:;LUtJu,~liln11~niY1 (Transc~ipt of record) viLLGf~.:d1ilm1L1Uu,111iY1ttU, J m~::iifl113JGf1aJ11rJYl1..1111iY1ttu, J 1 U,1:;~U~ (11tJl"15l~L~ tJl"1la..1v1El"i,v1Lm~ B)
 3. 3. , , -3­ Un~m!tTn~tl~m~ITWl1l1"IT1L"1iTb3Jt~1.Jmd~vi~~tl~Jl1~nTd~m!t1~13Jd::UU 3.4.7 n1d~m!t1"lJfI.Ji.nl1UUfl~3Jfim!t1~ffaJ~1~tlLL~mU~tJU (tl1"LijU Semester, Trimester Vi1f1 Quarter) , LL~~6JLnu 4 L~flU ~ui,rn(;l 4. ~hi.i~1 !I~a1llflJ1"fUl"::::fl773Jfl17fl17f)~3J~m~t1t-Mf l17ifllll""" • • 4.1 fi1Lflm ~rJ.J L~ miju~h 1i"ii1rJUd::,h L~fluLL~::~vrmLuUL Vi 1I1"ii1 tJ~6JL nu..ij,-u,1U 800 6" Q.J 1 A ~ flIN1N1dffVid~~ ElLIiI flU ... I &:>. (V % 4.2 mL~UY11.J~hlU 4.2.1 fi1 tIilUWldL~4f1.Juu~u-niud::w;h.JUd::L ilfl (er~d1i1d1"1fn1d.ffulh::Vitr~) ~.J flfIntliltJ U1~ilnldUU~ iI tJ..ij1n~ (3JVi1"1fU) ,nmh::LilfIiI tJ~ll tr.JffU13JUUlJIN1tJil1.Jlh::Lilflff1l1iin El1L~UU (~6Jdl3Jfi1U~dtlil tJ~ldL~4El.JUUJl1tJtUtld::L ilfI) Vilnii~h1i"iilmnu,nner~d1r111~r.J~ld~ fhViUIii ~L"1iTh3J1~d.Jmd"il::vifI~ L:lju~f1Je:i~"1fflULEl.J ~ ~ 4.2.2 tundrll~ii~113J"ihLijU"il:;vifI.J~flU~d1~tJffldL~~El.lUU:l.lfl.Jff1un1dUu~uVi1El j.h::ff~rl~ ::~fI Ulild1 iii tJff1dL ~4El.JUWl.lfl~U1Miln1dUU iI tJ ..ij1nlil (3JVi1"1fU) ~hui1lL ilUihw.b tJ ffl 1I1dfl~hLilun1d~vi1~tJl iii mJ~u1im3Jw".l~Elnd::ild1.ln1d~i.l~ n~ 0408.2/1 112 ~.l1U~ 30 iunmJ 2546 J.lit liLun"iiltJ~16JLnud1m~"il1tJ"il1.JLL~~El~~6JLnUellild1~ld1"1fn1d.futld::Vi«~~ ii1Viu~~1 4.2.3 ~L "1ilil3J 1~d~n1dff13Jldm~UYll.l1~ mnViu::~viff1VifUU1.llld::L Ylfl~L:ljU ~ LyjElUU1WllEl~lld:;LilfI~t1 tl LL~ viEl~ Liln~1 :iJd1m LL~IN:;U~~IN , 1~ m unlUel~d1~tld::Vi«~ ~~1iI13Jd::LU tJU , "lI El.lYl1.Jd1"1fn1dLLIN::iilii1.l LVi 1I1l"l1Vi u:: 4.3 r1116Ji1L1.IN::JlTr;;·~U13JUULYh~"il1tJ"il1.lLL~~6JLnu 5,000 U1Yl ~~aJ~df1JYluviEl.lfue:i~"1fflU , ~ r111,r"ii1tJ~Lnun11 5,000 UlYlLeJ~ 4.4 . f1Je:iIil"IiElUr111,r-;j1tJ~Lnun11 5,000 , U1Y1LeJ.J . r11Lflmh::nu;j1~LLIN::eJu1iLVi~ LYh~"il1 tJ~1.JLL~hlLnu 5,000 U1Yl ~~aJ~dfUYluvif1.J ~ , L1tJULLIN::r111idd3JL utJ3Jmd~m!t1 . ff1Un.J U~ m::ndd3J mdnldEl~ 3J~n 1!t1~6J~$"il""~ ffdd.JUtld::1I1 mffUU ffU UN1 Vifu r11 IN.JY1::LU tJU , Vi1nL"1i1~13J1~d.ln1d~6J ~dU~13J L1~1~~$fUElU3J1i ~:;~fI.lfiufil , Lflm~tJ.J/fi1~vrn~mj~6J~du1Ii1tJ$)~L:ljUntJl""U ~ 5. fl17W-;J17n1>1i.,"Li1-j~3J tfl7J1117 nld~"illdml1 iL ,rl~l3J1~d.,jnld~1 Lilunld1~ tJ~ m::ndd3JmdU1Vi1dLL~::~hL ilu1~d.ln1d LLINmtl~tJU"n~n1!t1~Y1mL~::El1L.nUU 1Ii1tJ~"illdml"illn
 4. 4. -4­ . 5.1 ifaarfllfi11f1rua3JlJ1iflllJ~13JieJ 3.4 II , 5.2 ifaarfll~nleJnl1 EJ ~:;L~lr.J<il1U1lJaarfljLL~::LLUlJVI ~h~1ul.h:;n mm1l~arfljflllJti"m II ~ 5.3 if~arflj~ 11VI U..:J ~eJ<il alJf1l1iLi1~n l!fT;nn ~rl11rUa<il3J~n ~1 L..an1l"l~..:J l:;lJl1 [J1"1f1~flJ II q ,~·Jrl::LijUUL1UU iinldVln~i1ithUlauWI.hunVl LL~:;n1V1U<ild::EJ::l1~11iL"ll1~n~1,r<il LIilU 5.4 if~arfll1aJ eJ ~d:;wh..:Jf1JYlUVl1aaarmfllYm ru t;}1..:Jlh::L Ylfl"il1mLVlfi..:J~u II II , , 5.5 d1rJ1"1f1~hl~n~11U.~rnUUeJVl3J~m~1Li1.fl1l"l~eJ..:J i3JWWITnlJ1:!!1LflnVl1fJLYl~~n~1fJ£i , II ..,r..:Jtt eHln1d~,;)1dru1r1Vl L~fJn".I.J eJ..:JfI m::ndd3Jn1dlJ1V11dLLR::~1L i,u If1d..:J nTnL~mU~£JU6. VIin!"I,U1TUl{ar~"i 6.1 LLUlI~af3J1U~arfld~ndfJmrafl113JfldUti1U , (i11i11..:J) 111U1U 1 "1fVl 6.2 VlU..:J~maua~fJ,;)1natl1UUaVl3J~n~1~ui.1nVl , (Home institutions) R..:JU.13J1VlEJaTIn1d1J~Vl1fJifri1ifU3JfJUel1U.l,;) (i1;)1..:J) 111U1U 1 QUU . II QJ,A C1..I .....cS:..... 0 IV , 6.3 VlU..:JafJVlfJlIdU;)1natl1lJUfJVl3JflnM1LIiI1.fl1l"l ;)1U1U 1 UlIlJ o &:t A • A #S: ...... IV 6.4 alm1j::LlJ£Jl-H-l~nldflnM1 , (Transcnpt of record) IiIUtl..:J.fl1f1n1dflnM1aVlYl1£JnfJU1Ua:Ufld 111U1U 1 ~Vl (Vl1n1itf-iLWl ~a..:JR..:J~1£J!ia~fJflJda..:J~1LUltJn~a..:J) 6.5 VI trn,!1U.LLaVl-lf1113J ~13J1dn1Ull1d1i.fl1M1 er..:Jntl~Vl1a.fl1 M1~lidh.j,~Eln1dL1~un1daElu1U~tl111UfJVl3J~n~lL..r1.flll"lri"il::1t1LLRmtl~EJU 111U1U 1 "lf1Q! , , 6.6 LLlJlJwElf3JnldflJdfJ..:Jnldnl£J LEluVI.bEJn~7. n1"im!;li113J1.h:aihuH.~ Vler..:J m~;)iun1dL,rl~h3JLfld..:Jll1d j!.JiflJr1<ilL~ fJm,rl~h3Jlf1d..:Jn1dYlnflUIiI::~fJ..:J~..:J LeJn ~1dt1~..:J II ,o v.,.I A Q,.,I ~~1umluflru::ndd3Jll1dn1dfJ~3JfIn~1 , Vl-lU 7.1 "i1 EJ-l1Ull1dL"llTh3JLfld-lll1dVl13J LblllJWaf3Jila-l~Un..:J1uflru::nTI3Jll1dnldEl~3J~n~1 , 7.2 LLlJ1J~ af3Jn1dthEJLfJUVII.h EJn~~d::lJd1£J1"1f1 t-l~n1d~n M1 LL~:;-;j1U1UVlU1£Jn~~t1 ,~n M1 ru arll11UfJ ~3Jflm!i1 Li1.fl1l"l :n3J..,r..:J t-lRnlj~n M1LLR::111U1U VlU1Un<ilrinl £J1 mm erlJ3J1 £.1...-1 , . IV .4 ,... IV Q..I ., ,atl1lJUaVl3JflnM1<ilUa-ln<il 7.3 ~1mld::Lii£Jut-l~n1dflnM1 (Transcript of record) Vl1elVltrn,!1U~UGJ ~bL~~l-Ii1~ A ., -=::.I 1JI ~ ,p., IV I A ,~-IYl::LlI£JU.b d£JU1"1f1U U GJ l"lda3Jd::lJVlU1 £.In<il".I.JfJ..:J LL<il~:;1"1f1 7.4 d1 £.1-11 U nTt1i-;i 1 £.I L~U..:JJ lJ-:r::3J1 m~l3JLLlJ lJ~ af3J".I.J a..:J ~1,rn-l1 UTl ru::nd-:r3J n1 dn1da~3Jfln~1 ,
 5. 5. -5­8. ):::u:::nn1(phLin"t~,)ln1,) 8.1 arnUUEl~1I~mY1]~~1~tJLL~::LaUfl~mraifl"iLaJbfht 5 , ~ flU Jl1tJlu1U~ 30 iiU1flaJ 2555 8.2 ~1,:rn:I1Umu.::n"i"illm"im"iEl~1If1mY11h::mll~~Jl1EJ1U1U~ , 30 L1IlY1tJU 2555 8.3 ~jbhj1111fl"iln1"i1iJ::~EllL~WYn:lTiElU1U~ ~ 30 nUtJ1tJU 2555 .. fl" . . "i1rJ~::LElrJ~ ~11UbVI~~ b~1iJ1n .. .. www.inter.mua.go.th.VI1"llEl Announcement
 6. 6. 2a"1Ul..I~Vl:IJAnl:!f1 ............................................................................................................................................ 1. llalil~LaaVl!lB~~Ii1ajfllLih:i1:IJ1fl cHml ~eJUl;l::~fll;l (1VItJ) (UltJ/UI-:t~11) ............................................................................................................... (e){Inq1!J-) (Mr.lMs.) ................................................................................................................. ... "" !tI Lfl~ ......................................................... eJl~ .......................................................................... 1U/LVleJU ~ ,J", , ~t:lIUVIIJl~lJleJ ............................................................................................................................................... 1 OJ .. 1 bVI~flYlVI .................................................................. bVI~~1~ ........................................................................... E-mail address ......................................................................................................................................... v • . qJ~ Q,Ja.I~ dQ}:;I..:::I Unfln1!J-1~::lt9lUu~qjqjl~~ "IfU uVI .............................. flru:: ......................................................................... 1"1f1LeJn ...................................................................... 1"1f1LVI ...................................................................... . ..::I dI !f;f l/ I Q.J oJ fl::lLI. UUbUl;ltJ~::~l.]"{I.nlflnl~l"ln1!J-1~t9lVl1tJneJU1U~l.]fl~ ................................................................................ t:.Il;l nTjVIt9l~eJU mIl.] ~11l1~"~1U.n 1~I!1h ·:nh::LVI fI1 m~1e).:mq~ D TOEFL.......................................................... D IELTS............................................................ D CU-TEP..................................;....................... D TU-GET........................................................ o .n11!J-1~U"2. :i1aa~LaaVln1nth~1111fll{jfl1":i 2.1 ~fI1uUeJt9ll.]~n1!J-Ij;)I1tJ~~t VIfl , d .... "IfeJ~fllUU .................................................................................................................................................... flru~ .............................................,.............................................................................................................. • 1 "",J:l ~ .1 u;j~L VIfI ............................................................... bl.]eJ{IVI~.:j~UIl.]UUul;lltJVIl.:j ........................................... .J I VIa~ ............................................................................................................................................................. o I ~.C::J .c:i..:i CLI tid I tI ~ 2.2 ~1U1UVlU1CJn(9lVIl;l.:jVI~tUtJUb":iCJU ru G1f11UUat9ll.]I"1f)~1(9l11 , ~~LVIfI1 ............................. V!U1tJfllJl o I ~ d J" IV V 4.J .:;:g JI ~ Q"I , ..0:::. ~1U1UVlUW fl~VImCJ baUnl;lUl.]lm~fI1UUaVll.]fI1 fMI(9lUbIIflt9l , ..................... ;................. V!U1CJn~ 1. 2. 3 4. 5.
 7. 7. - 2­ 2.3 ~~CJ~L1m~~~L"ll1~1lJIfl~lm~ (19l1lJ~1~U1UVI,rl~al9lmJ1UL"ll1~m~n) , ~ IQJ d .dI tIIff. QJ.d. dI 19llbbl9l"JUVl............LV)l€ U ..................... W.I1 .......... :~UfIl1UVl ............ LV)aU ..................... W.I1.......... . ~1lJ ......................LIllU € "" ...................1U ., "" lit!3. ~1fJa::t8f11l~ l~a1U~1U 3.1 ~t!~::;?l1Ul1U ru ?lmuU€lV)lJ~f)l11~UilnV) (Home Institution) ~ , .d "I1€1LLa::;?I~a .......................................................................................................................................... .,I"" I ?lfl1UVlI9lv)v)l€ ........................................................................................................................................ ......... • ~ .............. ~ •• ~ ......................... ~ ...... ~ ~ . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ........................................... 0 .................. . 1Vl~;{WY1 .............................................. ~ ................... Vl~?l1~ ................................................................... 1 [ . .mail address ................................................................................................................................... 3.2 ~th~?lTUl1U ru ?lmuU€lV)lJPif)l11~hltl~~bVll1 (Host Institution) ~ , .d "1f€lbLa:;?I~i,1 .......................................................................................................................................... ?lfl1UVi~V)~€l ........................................................................................................................................ lVl~;{WY1................................................................. 1Vl~1;{1~ ..................................................................... E-mail address ................................................................................................................................... 4. fh~Ua8.:j .. fhiUa€l.:j"ll€l~Na3Jfl U<if1 ~1:U1fll~f11a "ll1Wb-.ij1 (U1l:J,U1..:1?111) .............................................................................................................................. ~ - !!l I., "" W€l~ bUA~VI11.:J~UVJiJ VI~€I~:::VI11.:J1;{lJflAAUIQUI1f)l11mO€lU~lJ 1.,.., lt1" t!i ill Pl1l tI ~::::kVlI1il1f1btVImIQUe:JU LLi,1~ V) .. 1" bbUUb€lm11~tl1:;f)€IUm~?liJfl~ ~.:Jd o U?llYfl~ "ll1~"JlJIfl~lf11~ 1 b o VI,r.,:j~€lL?lt!€I~€lI1f1?1mtrU€lV)lJ~f1l11~Ui;r.:JnV) , (Home Institution) a.:JU1:WIV)l:J€l501~U~Vf~€lm~-rU .., lJaue:hU1~ o VI,rl~€lI9l€lU1U1~b"ll1~nl11 ill ?lmtrU€lV):wflif)l11~1.:JJ~:;bVlI1LiJU):;mHJa1 , 1 mflO1~~f1l11 i .,I !II" .", bllflaZU;i::f1Zb1a1V1~Zb!J1t ;ifJU€lfll.:j"Ullt~U11tllJlijULbaZl;1UalltlJ€l LV) "blJ,)U LI€ O?l1~Vl b ~ tIU E-mail) ,..; II ; . "" "1 i1 ,.., .,I " o G11b U1~~ bumJ~ft01~flif)l11~Uillmflf11~Pif)l11?1V)vhl:Jfl€lU1U?llYfl~ , ,. o G11 bU1t-Ja 01~Vl~?I Ill € flJ1:w?l1m~f1~1Uml11~1.:JJ~~b Vl11 VI~€lVI11.:J~eJ-rU~€l.:J flJ1lJ?l1m~f11U01~t-if fl1l11~11lhZbVlI1~U1 o UUvJeJflJ-rU~mf11~thtJ bb laUVII.b tJ nl9l~ii"ll€llJftfl~Ut11U ~ W~€l:Wi,11tJii€l~€l (............................................................ ) .., d 1t!Vl ....................................................
 8. 8. -3­"1Ifliu1tl·r:h (U11:J/U1.:jaTJ/U1.:J) ........................................................................................................, l lJtl~itUA~V!111UJVrU ·WU)1~Vl111alJf111UVJUllf" ~ nmJA"lJ ,..., "" , ..,..., flnm 1" IV ." :i bL~~fl~flJ1j;j bVIa lJ f1lb"11111:1-1 l.f1llm lLL~mtl~tJUl1n¥inl!t11V1tJbL"~fl1L6/itJU tll~"ii1tJ 2555 (. ........................................................... ) ..., .J 1I.JVl ....................................................
 9. 9. Credit Transfer Form of 3 Thai-ASEAN Student Exchange Program 1. STUDENTS PERSONAL DATA (To be completed by the student. The information provided in this form will be treated in-confidence by the home and host institutions. Data from the form may be used for statistical purposes, but only in an aggregated and non-identifiable manner.)Last name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ First name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __Home institution: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Country: _ _ _ _ _ _ __Date of birth: Sex: ----------------Student Identification Number: --------------------------2. DETAILS OF THE PROPOSED THAI-ASEAN STUDENT EXCHANGE PROGRAM (To be completed and signed by student and counter-signed by the academic staff members of both institutions.)Host institution: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Country: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Host Institution Home Institution(If necessary, continue the list on a separate sheet, including any changes to be approved program, which must besigned and counter-signed)Students signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __We confirm that the proposed program of study is approved. (Home institution staff member) (Host institution staff member) INSTITUTION STAMP INSTITUTION STAMP Date: _______________________ Dffie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
 10. 10. -2­3. TRANSCRIPT OF THAI*ASEAN STUDENT EXCHANGE PROGRAM RESULTS4. CERTIFICATION OF THAI-ASEAN STUDENT EXCHANGE PROGRAM RESULTSHost institutionSigned: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __(Signature of registrar/dean/administration officer)Date: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ INSTITUTION STAMPNOTE: This document is not valid without the signatures of the registrars/deans/ administration officers and stamps of the host and home institutions.

×