Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
תיאוריה ופרקטיקה במסים ומקומם בדיני חוזים מרצה : ארז שגיב , עו " ד ורו " ח  עשה ואל תעשה בכל עסקה מסחרית הלכה...
קיומו של חוזה <ul><li>זיכרון דברים – זהות הצדדים ; זהות הממכר או השירות ; תמורה ; גיבוש תנאי קניין . </li></ul><ul><l...
הדיבר הראשון - הגדרת העסקה <ul><li>סיווג העסקה ברמה הבסיסית – שיקולי מס מקדמיים : </li></ul><ul><ul><li>חוזה למכירת נכס ...
<ul><li>חוזה מכר : </li></ul><ul><ul><li>הגדרת הנכס  - כל נכס שאינו זכות במקרקעין , בין בישראל ובין בחו &quot; ל . </li...
<ul><li>חוזה מכר : </li></ul><ul><ul><li>שיקולים בסיסיים :  קיזוזי הפסדים – הפסדי הון לקיזוז , מועד צמיחת רווח ההון ( פ...
<ul><li>חוזה מכירה של זכות במקרקעין : </li></ul><ul><ul><li>היבטי תחולה :  מס רכישה </li></ul></ul><ul><ul><li>שיקולים בס...
<ul><li>חוזים נוספים : </li></ul><ul><li>מתן שירותים / זכות חזקה ושימוש / אנונה , קצבה / עבודה : </li></ul><ul><ul><li...
תחולה חוזית והסביבה המיסויית <ul><li>חוק מע &quot; מ – אין משמעות לסיווג . </li></ul><ul><li>פקודת מס הכנסה – הוני ( חל...
תחולת חוקי המס <ul><li>הגדרת הכנסה :  סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו - 3, בצירוף סכומים שנקבע לגב...
<ul><li>סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין :  דין דומה לסעיף 89( ג ). </li></ul><ul><li>סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין :  ירא...
משחקי תחולה בין חוקים <ul><li>מלאי עסקי / נכס הוני – רווח הון / שבח / פירותי – פעילות בני &quot; ע </li></ul><ul><li...
דוגמא - פיצול זכויות בנכס מניב <ul><li>רכישת בנין + שכירות לטווח </li></ul><ul><li>זכות השכירות הינה זכות ייחודית ; <...
דוגמא <ul><li>טענה כלכלית : </li></ul><ul><li>הפרש בין שמאות נכסית  ( הערכת שוויו הנכסי של הנכס המניב כאשר הוא פנוי ונקי ...
דוגמא <ul><li>יתרונות מס :  </li></ul><ul><ul><li>פחת והפחתה  - הזכות להשכיר את הנכס תופחת על פני תקופת השכירות ולא על ...
דוגמא <ul><ul><li>הפחתת מסים עקיפים – על זכות במקרקעין יחולו מיסים עקיפים ואילו על הזכות להשכיר את הנכס , כיוון שאינה זכ...
דוגמא - מכירת נכס / מרכיבי הנכס <ul><li>מניה  / מוניטין </li></ul><ul><li>אי תחרות ( פנימי / חיצוני ) </li></ul><ul><...
דוגמא <ul><li>מכירת מניות -----) שיעורי מס מירביים , תלוי בפיצול הרווח , היבטי קיזוז מוגבלים , התרת הוצאות וכו '. </l...
דוגמא <ul><li>לרוכש המניות אינטרס ברור , כי בעלי המניות יחדלו מלעסוק בעיסוק החברה . במידה שלא ידאג להגביל את בעלי המניות...
דוגמא <ul><li>תמחור אי תחרות ייגזר ממשך הזמן בו חל האיסור להתחרות ואובדן יכולת ההשתכרות בעקבות התחייבות זו . </li></ul><u...
דוגמאות - זכויות עובדים כזכות הונית <ul><li>וועדי עובדים בחברות גדולות דואגים בד &quot; כ לסעיף בהסכם הקיבוצי המאפשר לעו...
דוגמא 1 <ul><li>זכות העובדים לשמר את תנאי עבודתם וכוחם כאשר הם מאוגדים באיגוד מקצועי חזק , המהווה משקל נגד לבעלי החברה ,...
דוגמא 1 <ul><li>אופן העבודה </li></ul><ul><li>יש לערוך הסכם נפרד בין ועד העובדים לבעלי גרעין השליטה בחברה ולא בין העובד...
דוגמא 2 <ul><li>אי תחרות ועוגמת נפש  </li></ul><ul><ul><li>מופנה בדרך כלל לשכבת המנהלים הבכירים :  </li></ul></ul><ul><...
דוגמא 2 <ul><li>בעיות :  </li></ul><ul><ul><li>ניסוח הסכמים ; </li></ul></ul><ul><ul><li>ראיות שאינן טובות לאי תחרות ; <...
דוגמא 2 <ul><li>הסדר פרישה מפוצל : </li></ul><ul><ul><li>פיצוי הפרישה  - ימוסה בהתאם לסעיף 9(7 א ) לפקודה ; </li></ul...
דוגמא 2 <ul><li>הסדרים פרוצדוראליים : </li></ul><ul><ul><li>הנפקת אישורי ניכוי / פטור מניכוי מס במקור בגין כל אחד ממרכיבי...
דוגמא - מתן שירות / מכירת ידע <ul><li>מכירת ידע </li></ul><ul><ul><li>נותן שירות בעל ידע ייחודי ; </li></ul></ul><ul>...
דוגמא <ul><li>תחולת חלק ה ' לפקודה  ====) רווח הון </li></ul><ul><li>סעיף 2(9) לפקודה – חלק פירותי למרות מאפיינים ה...
הדיבר השני - הצהרות והתחייבויות הצדדים <ul><li>הצהרות <> התחייבויות : </li></ul><ul><ul><li>הצהרות : הקשרי עבר ; </li...
הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח <ul><li>התמורה - כללי </li></ul><ul><ul><li>תמורה ותמורה מותנית – חוזה מותלה , כני...
<ul><li>אופן תשלום התמורה </li></ul><ul><ul><li>תשלום חד פעמי – FIX SUM ; </li></ul></ul><ul><ul><li>תשלומים עתיים ע &qu...
<ul><li>פקודת מס הכנסה - סעיף 88 – הגדרת תמורה </li></ul><ul><li>&quot; המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על - ידי מוכר מ...
<ul><li>חוק מיסוי מקרקעין – הגדרת שווי </li></ul><ul><li>&quot; הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותה זכות על - ידי מוכר מרצון ל...
<ul><li>חוק מס ערך מוסף – פרק ג ': המחיר </li></ul><ul><li>&quot; מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה , לרבות – כל מס ...
<ul><li>דיווחים : </li></ul><ul><ul><li>רווח פירותי :  בסיס מצטבר / מזומן ; </li></ul></ul><ul><ul><li>רווח הוני – סעיף ...
הדיבר הרביעי – בטוחות וייפוי כוח <ul><li>ייפוי כוח בלתי חוזר :  מתפרש כמכר ; סעיף 53 לחוק מיסוי מקרקעין . </li></ul><u...
הדיבר החמישי - סעיף המיסים <ul><li>הכרת הסביבה הפיסקאלית : </li></ul><ul><ul><li>ניסוח סטנדרטי ; </li></ul></ul><ul><ul>...
הדיבר השישי - תרופות בגין הפרה <ul><li>תרופות : </li></ul><ul><ul><li>ביטול עסקה – ביצוע השבה ; </li></ul></ul><ul><ul><...
<ul><li>השלכות ניסוח סעיף ההפרה ותוצאת ההשבה </li></ul><ul><ul><li>בטלות עסקה לעומת עסקה שהתבטלה , לא היה דבר לעומת יצירת...
<ul><li>תשלום פיצוי מוסכם – דין הפיצוי כדין הפרצה אשר אותה הוא בא למלא – פס &quot; ד ארטרון , ש . ל . גורדון , פרדס . ...
תודה על ההקשבה   טלפון – 03-7779500 פקס – 03-7779501  www.sagivco.co.il
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

דיני מיסים תאוריה ופרקטיקה בדיני חוזים

1,029 views

Published on

דיני מיסים תאוריה ופרקטיקה בדיני חוזים

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דיני מיסים תאוריה ופרקטיקה בדיני חוזים

 1. 1. תיאוריה ופרקטיקה במסים ומקומם בדיני חוזים מרצה : ארז שגיב , עו &quot; ד ורו &quot; ח עשה ואל תעשה בכל עסקה מסחרית הלכה ומעשה
 2. 2. קיומו של חוזה <ul><li>זיכרון דברים – זהות הצדדים ; זהות הממכר או השירות ; תמורה ; גיבוש תנאי קניין . </li></ul><ul><li>חוזה מותלה – חוזה שלם מיום כריתתו . חוזה בעל תוקף משפטי מחייב מיום כריתתו אשר תוצאותיו מושעות ===) מועד החיוב במס הוא מועד ההתקשרות בהסכם המותלה ( ע &quot; א 489/89 אלדר שרון ). </li></ul><ul><li>חוזה שטרם נכנס לתוקף – חוזה הכפוף לאישור מוסמך ( קטין / חסוי וכו ') או חוזה המשקף הסכמות לשלב הקודם לגיבוש התחייבויות הצדדים . </li></ul>
 3. 3. הדיבר הראשון - הגדרת העסקה <ul><li>סיווג העסקה ברמה הבסיסית – שיקולי מס מקדמיים : </li></ul><ul><ul><li>חוזה למכירת נכס – סעיף 88 לפקודה . </li></ul></ul><ul><ul><li>חוזה מכירת זכות במקרקעין – חוק מיסוי מקרקעין . </li></ul></ul><ul><ul><li>חוזה למתן שירותים – 2(1). </li></ul></ul><ul><ul><li>חוזה למתן זכות חזקה ושימוש – 2(6), 2(7). </li></ul></ul><ul><ul><li>חוזה עבודה – 2(2). </li></ul></ul><ul><ul><li>הסכם לקבלת אנונה או קצבה – 2(5). </li></ul></ul><ul><li>הגדרת התחייבות הצדדים – מהות העסקה וסיווגה הינם תולדה של ההסכמות אשר תובאנה במסגרת החוזית . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>חוזה מכר : </li></ul><ul><ul><li>הגדרת הנכס - כל נכס שאינו זכות במקרקעין , בין בישראל ובין בחו &quot; ל . </li></ul></ul><ul><ul><li>הגדרת המכר ומועדו - כל אימת שיצא נכס מרשותו של אדם , למעט הורשה בעת גיבוש ההסכמות . </li></ul></ul><ul><ul><li>זהות הצדדים – תושב ישראל / חוץ , חברה / יחיד , תאגידים מיוחדים לעניין פקודת מס הכנסה : חברת בית , חברה משפחתית , שותפות . </li></ul></ul><ul><ul><li>זהות הזכויות הנמכרות – איזה קניין ?, מלאות / חלקיות , כוללות / חלקיות . </li></ul></ul>הדיבר הראשון - הגדרת העסקה
 5. 5. <ul><li>חוזה מכר : </li></ul><ul><ul><li>שיקולים בסיסיים : קיזוזי הפסדים – הפסדי הון לקיזוז , מועד צמיחת רווח ההון ( פיצול אם הרווח נצמח לפני 1.1.2003), נטל המס – תלוי באופן ההתאגדות , בזהות המוכר , במקום הימצאות הנכס , קביעת מועד הדיווח – מכר מותלה , מזומן - מצטבר . </li></ul></ul><ul><ul><li>איתור אלטרנטיבות דלות מס : מניות – הקצאה , משחקי תחולה – הוני פירותי , משחקי תחולה – הוראות מיוחדות בפקודה , שינוי זהות המוכרים , פיצול עסקאות , שינוי הסכמות הצדדים במקרים קיצוניים . </li></ul></ul>הדיבר הראשון - הגדרת העסקה
 6. 6. <ul><li>חוזה מכירה של זכות במקרקעין : </li></ul><ul><ul><li>היבטי תחולה : מס רכישה </li></ul></ul><ul><ul><li>שיקולים בסיסיים – כנדרש ברווח הון : קיזוזי הפסדים – הפסדי הון לקיזוז , מועד צמיחת רווח ההון ( פיצול אם הרווח נצמח לפני 1.1.2003), נטל המס – תלוי באופן ההתאגדות , בזהות המוכר , במקום הימצאות הנכס , קביעת מועד דיווח . </li></ul></ul><ul><ul><li>איתור אלטרנטיבות דלות מס – כנדרש ברווח הון : מניות – הקצאה , משחקי תחולה – הוני פירותי , משחקי תחולה – הוראות מיוחדות בפקודה , שינוי זהות המוכרים , פיצול עסקאות , שינוי הסכמות הצדדים במקרים קיצוניים . </li></ul></ul>הדיבר הראשון - הגדרת העסקה
 7. 7. <ul><li>חוזים נוספים : </li></ul><ul><li>מתן שירותים / זכות חזקה ושימוש / אנונה , קצבה / עבודה : </li></ul><ul><ul><li>שיקולים </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>זהות הצדדים – סטאטוס , פטורים ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מועד ביצוע עסקה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>פיצול בין מרכיבים חוזיים ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מקום ביצוע העסקה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>תחולה של חוקים אזרחיים אחרים : חוקי עבודה , הגבלים עסקיים , קניין רוחני , נזיקין וכו ' </li></ul></ul>הדיבר הראשון - הגדרת העסקה
 8. 8. תחולה חוזית והסביבה המיסויית <ul><li>חוק מע &quot; מ – אין משמעות לסיווג . </li></ul><ul><li>פקודת מס הכנסה – הוני ( חלק ה ), פירותי ( חלק ב ) </li></ul><ul><li>חוק מיסוי מקרקעין – הוני </li></ul><ul><li>תחולה – הגדרת הכנסה , חלק ה ' – הגדרות , חוק מיסוי מקרקעין – סעיף 6 </li></ul>
 9. 9. תחולת חוקי המס <ul><li>הגדרת הכנסה : סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו - 3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לעניין פקודה זו . </li></ul><ul><li>סעיף 89( ב ) : דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין רווח הון כדין הכנסה חייבת , והכל בשינויים המחויבים . </li></ul><ul><li>סעיף 89( ג ) : רווח ממכירת נכס העשוי להתחייב במס , הן לפי הפרק הראשון לחלק ב ' והן לפי חלק זה , יראוהו כחייב במס לפי הפרק הראשון של חלק ב ' בלבד ====) תמיד רווח פירותי גובר על רווח הון . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין : דין דומה לסעיף 89( ג ). </li></ul><ul><li>סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין : יראו שבח כהכנסה חייבת לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו </li></ul><ul><li>------) שבח אינו רווח הון לכל דבר ועניין . </li></ul><ul><li>פס &quot; ד : צבי שנל , גיבור סברינה , ניר יוסף וכו . </li></ul>תחולת חוקי המס
 11. 11. משחקי תחולה בין חוקים <ul><li>מלאי עסקי / נכס הוני – רווח הון / שבח / פירותי – פעילות בני &quot; ע </li></ul><ul><li>עסקה אקראית / פעילות עסקית רצופה - מכירת דירת מגורים </li></ul><ul><li>הכנסה פאסיבית / מכר - רווח רווח הון / שבח / פירותי – הכנסה מהשכרה / חכירה </li></ul><ul><li>השפעות : </li></ul><ul><li>עיתוי הדיווח – כאמור לעיל : חוזה + חקיקה , בסיס מזומן - מצטבר </li></ul><ul><li>קביעת שיעורי מס – פקודה / חוק מיסוי מקרקעין / מע &quot; מ </li></ul><ul><li>קיזוז הפסדים בהתאם להוראות סעיף 28 או 92 / דרישת התרת ההוצאה : הפסד הון / חוב אבוד </li></ul>
 12. 12. דוגמא - פיצול זכויות בנכס מניב <ul><li>רכישת בנין + שכירות לטווח </li></ul><ul><li>זכות השכירות הינה זכות ייחודית ; </li></ul><ul><li>ייעוד הנכס מוגבל ; </li></ul><ul><li>ניהול משא ומתן עצמאי ; </li></ul><ul><li>התליה חוזית קושרת ; </li></ul><ul><li>הערכה שמאית שמבחינה בין זכויות ; </li></ul><ul><li>בעיות : ניסוח הסכמים , הפרדה סתמית בנכסים שבשגרה ... </li></ul>
 13. 13. דוגמא <ul><li>טענה כלכלית : </li></ul><ul><li>הפרש בין שמאות נכסית ( הערכת שוויו הנכסי של הנכס המניב כאשר הוא פנוי ונקי מכל שיעבוד או סכום הבא להבטיח חוב - השמאי יעריך את שווי הנכס המניב בהתאם לשנה בה נבנה , איכות החומרים מהם הוא בנוי , שווי הקרקע ומיקומו הגיאוגרפי של הנכס המניב .. ) לבין שמאות תזרים מזומנים ---) הפרש השווי מיוחס לזכות אחרת , היא זכות השכירות ( הזכות והיכולת להשכיר את הנכס העסקי ולהפיק ממנו תשואה ). </li></ul>
 14. 14. דוגמא <ul><li>יתרונות מס : </li></ul><ul><ul><li>פחת והפחתה - הזכות להשכיר את הנכס תופחת על פני תקופת השכירות ולא על פני 25 שנה כפי שמופחת נכס המקרקעין עצמו ----) יצירת הוצאה פירותית ברכישת נכס הוני – קיצור תקופת ההפחתה באופן משמעותי [ הפרש עיתוי ] . </li></ul></ul><ul><ul><li>פחת על קרקע – הפרדת שווי זכות השכירות משוויו הכולל של הנכס מפחית את שיעור שווי הקרקע משוויו של כלל הנכס ובכך מאפשר פחת גבוה יותר לשנה [ הפרש קבוע ] . </li></ul></ul>
 15. 15. דוגמא <ul><ul><li>הפחתת מסים עקיפים – על זכות במקרקעין יחולו מיסים עקיפים ואילו על הזכות להשכיר את הנכס , כיוון שאינה זכות במקרקעין אלא נכס הוני אחר - לא יחולו מיסים אלה ( מס רכישה ). </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot; משחקים &quot; בהיבטי קיזוז : תלוי במצב החברה </li></ul></ul>
 16. 16. דוגמא - מכירת נכס / מרכיבי הנכס <ul><li>מניה / מוניטין </li></ul><ul><li>אי תחרות ( פנימי / חיצוני ) </li></ul><ul><li>זכות יוצרים </li></ul><ul><li>נכסים בלתי מוחשיים אחרים </li></ul><ul><li>זכויות שכירות </li></ul>
 17. 17. דוגמא <ul><li>מכירת מניות -----) שיעורי מס מירביים , תלוי בפיצול הרווח , היבטי קיזוז מוגבלים , התרת הוצאות וכו '. </li></ul><ul><li>אי תחרות חיצונית : </li></ul><ul><ul><li>התאמה : חברה בה קיים בעל מניות יחיד או מספר בעלי מניות שהם עמוד התווך של החברה . </li></ul></ul><ul><ul><li>צורת ההתאגדות כחברה מספקת לנישום את מסגרת הפעולה המשפטית בלבד . </li></ul></ul><ul><ul><li>בחברה כזו למעשה אין משמעות לחברה ללא בעלי המניות שכן ללא פעילות בעלי המניות , החברה היא כלי ריק מתוכן . </li></ul></ul><ul><ul><li>בעלי המניות הם אלה , אשר צברו את הידע , הם בעלי המוניטין והם אלו אשר הפעילו את פעילות החברה . </li></ul></ul>
 18. 18. דוגמא <ul><li>לרוכש המניות אינטרס ברור , כי בעלי המניות יחדלו מלעסוק בעיסוק החברה . במידה שלא ידאג להגביל את בעלי המניות מלעסוק בתחום עיסוק החברה יוכל רוכש המניות למצוא עצמו עד מהרה עם מסגרת משפטית ללא תוכן אמיתי היות שלקוחות החברה עלולים להמשיך ולקבל שירות מבעלי המניות הקודמים ולא מהחברה . </li></ul><ul><li>====) עריכת הסכם אי תחרות לצד הסכם למכירת המניות . </li></ul><ul><li>הסכם אי התחרות יגביל את יכולתם של בעלי המניות להתחרות בחברה ויתמחר את אובדן יכולת ההשתכרות של בעלי המניות בעקבות התחייבותם שלא להתחרות . </li></ul>
 19. 19. דוגמא <ul><li>תמחור אי תחרות ייגזר ממשך הזמן בו חל האיסור להתחרות ואובדן יכולת ההשתכרות בעקבות התחייבות זו . </li></ul><ul><li>נכס אי התחרות צומח למעשה ביום בו מתחייבים בעלי המניות שלא להתחרות ולכן יפחת נטל המס המצרפי על העסקה מקום בו קיימת לינאריות גבוהה בשל קביעת יום רכישת נכס אי התחרות למועד מאוחר ל – 1.1.03. </li></ul><ul><li>רווח ההון בגין מכירת נכס אי התחרות ימוסה בשיעור של 20% ללא פיצול הרווח . </li></ul>
 20. 20. דוגמאות - זכויות עובדים כזכות הונית <ul><li>וועדי עובדים בחברות גדולות דואגים בד &quot; כ לסעיף בהסכם הקיבוצי המאפשר לעובדים לקבל מענק חד פעמי גבוה כאשר החברה משנה בעלים / בעלי גרעין שליטה . </li></ul><ul><li>סעיף זה משקף את הכח המצוי בידי העובדים לשבש את העברת השליטה ומעין פיצוי על שינוי בתנאי העסקה , אשר טומן בחובו שינוי השליטה . </li></ul><ul><li>בהתאם להוראת סעיף 2(2) – כל טובת הנאה מאת המעביד תמוסה כהכנסת עבודה . </li></ul><ul><li>כאשר יתקבל הפיצוי מהחברה יתחייבו העובדים במס השולי הגבוה החל . </li></ul>
 21. 21. דוגמא 1 <ul><li>זכות העובדים לשמר את תנאי עבודתם וכוחם כאשר הם מאוגדים באיגוד מקצועי חזק , המהווה משקל נגד לבעלי החברה , היא זכות ראויה – זכות הונית . </li></ul><ul><li>כאשר העובדים מסכימים שלא לשבש את העברת השליטה מהבעלים הקודמים לבעלים החדשים הם מוותרים על זכות ההתנגדות . העובדים למעשה מסתכנים בהרעת תנאיהם בשל חילופי הבעלות בחברה . </li></ul><ul><li>=====) תקבול בגין ויתור על זכות ההתנגדות הוא תקבול הוני בידי כל עובד ועובד ויש למסותו בהתאם , לפי שיעור מס רווח הון של 20% ולא כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה . </li></ul>
 22. 22. דוגמא 1 <ul><li>אופן העבודה </li></ul><ul><li>יש לערוך הסכם נפרד בין ועד העובדים לבעלי גרעין השליטה בחברה ולא בין העובדים לחברה . </li></ul><ul><li>כך למעשה התקבול אותו יקבלו העובדים לא יגיע מהמעסיק , קרי החברה . </li></ul><ul><li>לתקבול יהיו יסודות הוניים חזקים יותר וזהות התקבול כהכנסת עבודה תטשטש . </li></ul>
 23. 23. דוגמא 2 <ul><li>אי תחרות ועוגמת נפש </li></ul><ul><ul><li>מופנה בדרך כלל לשכבת המנהלים הבכירים : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>אובדן ידע וניסיון אודות פעילות העסק בעת הפרישה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>יכולת להתחרות ולהוות איום על המשך עבודה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>תקופת עבודה משמעותית ואי הגעה לגיל פרישה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הסדרים מוגדרים מראש והבשלתם בזמן ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>צירוף חוות דעת כלכלית וחוות דעת מומחה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הפרדה לא מזויפת של פיצויי הפרישה מהתמורה בגין ביטול הזכות לאי תחרות ; </li></ul></ul></ul>
 24. 24. דוגמא 2 <ul><li>בעיות : </li></ul><ul><ul><li>ניסוח הסכמים ; </li></ul></ul><ul><ul><li>ראיות שאינן טובות לאי תחרות ; </li></ul></ul><ul><ul><li>פסיקה שקובעת כי עודף פיצויי הפרישה נחשב הכנסת עבודה ( סעיף 9(7 א ) הוא עצמו סעיף מחייב ; </li></ul></ul>
 25. 25. דוגמא 2 <ul><li>הסדר פרישה מפוצל : </li></ul><ul><ul><li>פיצוי הפרישה - ימוסה בהתאם לסעיף 9(7 א ) לפקודה ; </li></ul></ul><ul><ul><li>אי התחרות - היא נכס אשר נצמח עם חתימת ההסכם . היות שהנכס הוא נכס הוני אשר נצמח לאחר יום 1.1.03 ימוסה במס על רווח הון בשיעור של 20% בלבד ולא במס שולי ; </li></ul></ul><ul><ul><li>פיצויי בגין עוגמת נפש - לא יהיה חייב במס ( פס &quot; ד דוידוביץ ' ); </li></ul></ul>
 26. 26. דוגמא 2 <ul><li>הסדרים פרוצדוראליים : </li></ul><ul><ul><li>הנפקת אישורי ניכוי / פטור מניכוי מס במקור בגין כל אחד ממרכיבי הסדר הפרישה ; </li></ul></ul><ul><ul><li>דיווח על מרכיבי הסדר הפרישה בדו &quot; ח השנתי ; </li></ul></ul><ul><ul><li>פריסת ההכנסה לשנים הבאות [ סעיף 8( ג ) לפקודה ]; </li></ul></ul>
 27. 27. דוגמא - מתן שירות / מכירת ידע <ul><li>מכירת ידע </li></ul><ul><ul><li>נותן שירות בעל ידע ייחודי ; </li></ul></ul><ul><ul><li>מקבל השירות - מעוניין להטמיע את הידע בארגון ולהפכו לחלק ממנו ; </li></ul></ul><ul><ul><li>נותן השירות נפרד מהידע מבחינה אובייקטיבית ; </li></ul></ul><ul><ul><li>מקבל השירות הופך לבעל הזכות הקניינית על הידע על - פי ההסכם ; </li></ul></ul><ul><ul><li>הטמעת הידע ע &quot; י נותן השירות – הסביר והחריג ( זמן לא קצוב / ארוך מדי לממכר ); </li></ul></ul><ul><ul><li>למקבל הידע אין מגבלות החזקה ושימוש ; </li></ul></ul><ul><ul><li>אורך חיי הידע משקף את הממכר ; </li></ul></ul><ul><ul><li>קבלת התמורה – עם המכירה / לשיעורין / בתום הטמעת הידע – ע &quot; ח החוב הנובע מהתמורה / השירות שניתן או שיינתן ; </li></ul></ul><ul><ul><li>היבטי מע &quot; מ [ סעיף 30( א ) לחוק מע &quot; מ ]; </li></ul></ul>
 28. 28. דוגמא <ul><li>תחולת חלק ה ' לפקודה ====) רווח הון </li></ul><ul><li>סעיף 2(9) לפקודה – חלק פירותי למרות מאפיינים הוניים </li></ul><ul><ul><li>מכירת פטנט / מדגם / זכות יוצרים ; </li></ul></ul><ul><ul><li>על - ידי הממציא או היוצר ; </li></ul></ul><ul><ul><li>ההמצאה הומצאה או היצירה נוצרה שלא בתחום עיסוקם הרגיל ; </li></ul></ul><ul><ul><li>סעיף 125 – שיעור מס מקסימאלי של 40%. </li></ul></ul>
 29. 29. הדיבר השני - הצהרות והתחייבויות הצדדים <ul><li>הצהרות <> התחייבויות : </li></ul><ul><ul><li>הצהרות : הקשרי עבר ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>הזכויות המשפטיות : בעלות / חזקה ושימוש / שכירות / חכירה / זיקת הנאה / זכויות מעבר וכו '; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>זיהוי הנכס : מניות / מקרקעין / נכסים אחרים ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>זיהוי המתקשרים : חברה / יחיד / שותפות וכו ' </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>התחייבויות : הקשרי עתיד ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>שינוי הזכויות המשפטיות : מכירה / העברה / שימוש / החזקה / מתנה / ירושה ....; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>תמורה – אופן התשלום ובגין מה ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מסירה / שינוי זכויות רישום ...; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מסירת בטוחות ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הפרות וסעדים ; </li></ul></ul></ul>
 30. 30. הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח <ul><li>התמורה - כללי </li></ul><ul><ul><li>תמורה ותמורה מותנית – חוזה מותלה , כניסה לתוקף ; </li></ul></ul><ul><ul><li>תמורה ברוטו / תמורה נטו – גילום מלא , גילום חלקי ; </li></ul></ul><ul><ul><li>כל סכום שקבוע בהסכם בתוספת מע &quot; מ כחוק , אי תחולת מע &quot; מ על ניירות ערך ; </li></ul></ul><ul><ul><li>קביעת שווי על - ידי פקיד שומה בהתאם למחיר שהיה נקבע בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ; </li></ul></ul><ul><ul><li>חיובים חוקיים אחרים אשר נלקחים על - ידי מי שאינו חייב בכך ; </li></ul></ul><ul><ul><li>חריגים : חוק מיסוי מקרקעין - הפקעה </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>אופן תשלום התמורה </li></ul><ul><ul><li>תשלום חד פעמי – FIX SUM ; </li></ul></ul><ul><ul><li>תשלומים עתיים ע &quot; ח תמורה קבועה ; </li></ul></ul><ul><ul><li>תשלומים נפרדים עבור ממכר / שירות נפרד ; </li></ul></ul><ul><ul><li>תשלומים עבור שירותים שלא ניתן להפריד בין חלקיהם ; </li></ul></ul>הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח
 32. 32. <ul><li>פקודת מס הכנסה - סעיף 88 – הגדרת תמורה </li></ul><ul><li>&quot; המחיר שיש לצפות לו ממכירת נכס על - ידי מוכר מרצון לקונה מרצון כשהנכס נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב , משכנתא , או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום ; אולם אם פקיד השומה שוכנע , כי המחיר בעד הנכס נקבע בתום לב ובלי שהושפע במישרין או בעקיפין מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה – ובמקרקעין גם בתנאי שהמכירה נעשתה בכתב – תהא התמורה המחיר שנקבע ; והכל בניכוי הוצאות המכירה שהוציא הנישום באותה מכירה . בפדיון איגרת חוב או נייר ערך מסחרי , יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה &quot; </li></ul>הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח
 33. 33. <ul><li>חוק מיסוי מקרקעין – הגדרת שווי </li></ul><ul><li>&quot; הסכום שיש לצפות לו ממכירת אותה זכות על - ידי מוכר מרצון לקונה מרצון , ובלבד שבמכירות – </li></ul><ul><li>(1) שנעשו בכתב ושבהן שוכנע המנהל כי התמורה בעד הזכות במקרקעין או בעד זכות באיגוד נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה , בין במישרין ובין בעקיפין – התמורה כאמור ; </li></ul><ul><li>(2) שלגביהן נקבע בחוק זה אחרת – השווי כפי שנקבע בחוק זה &quot; </li></ul>הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח
 34. 34. <ul><li>חוק מס ערך מוסף – פרק ג ': המחיר </li></ul><ul><li>&quot; מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה , לרבות – כל מס , אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על - פי חוק מע &quot; מ , זולת אם הוטלו בדין על הקונה אך למעט מס על רווחי הון ומס על - פי חוק מיסוי מקרקעין וכן כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל - פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין , ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול עסקה , ולרבות מחירן של אריזות &quot; </li></ul><ul><li>&quot; בעסקה הכוללת נכס ושירות יהיה מחיר כולם יחד מחיר העסקה &quot; </li></ul>הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח
 35. 35. <ul><li>דיווחים : </li></ul><ul><ul><li>רווח פירותי : בסיס מצטבר / מזומן ; </li></ul></ul><ul><ul><li>רווח הוני – סעיף 91( ד ) : דיווח תוך 30 ימים </li></ul></ul><ul><ul><li>מכירת זכות במקרקעין - סעיף 73 : שומה עצמית : דיווח תוך 50 ימים , הצהרה : תוך 30 ימים . </li></ul></ul><ul><ul><li>או קצבה – 2(5). </li></ul></ul><ul><li>עסקאות ברי דיווח – סעיף 131(5 ג ) + תקנות . </li></ul>הדיבר השלישי - התמורה ומועדי דיווח
 36. 36. הדיבר הרביעי – בטוחות וייפוי כוח <ul><li>ייפוי כוח בלתי חוזר : מתפרש כמכר ; סעיף 53 לחוק מיסוי מקרקעין . </li></ul><ul><li>שעבוד תזרים : ( בדרך כלל באמצעות חברת מטרה - (SPV ׂ - מכירה של תזרים מזומנים צפוי - המחאת חוב . </li></ul><ul><li>התחייבות להבטחת תמורה באמצעות שליטה על מימוש נכס – תמ &quot; א 38. </li></ul>
 37. 37. הדיבר החמישי - סעיף המיסים <ul><li>הכרת הסביבה הפיסקאלית : </li></ul><ul><ul><li>ניסוח סטנדרטי ; </li></ul></ul><ul><ul><li>חריגים : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>חוזה נטו – גילום ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מע &quot; מ ושינוי בשיעור המע &quot; מ ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>היטל השבחה – פיצול ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>הוצאות / הכנסות – חלק ממחיר העסקה ? </li></ul></ul></ul>
 38. 38. הדיבר השישי - תרופות בגין הפרה <ul><li>תרופות : </li></ul><ul><ul><li>ביטול עסקה – ביצוע השבה ; </li></ul></ul><ul><ul><li>פיצויים מוסכמים ; </li></ul></ul><ul><ul><li>אכיפה ; </li></ul></ul>
 39. 39. <ul><li>השלכות ניסוח סעיף ההפרה ותוצאת ההשבה </li></ul><ul><ul><li>בטלות עסקה לעומת עסקה שהתבטלה , לא היה דבר לעומת יצירת עסקה חדשה – &quot; מכר חוזר &quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>השלכות קריטיות בתחום הנדל &quot; ן – &quot; מס עקיף כפול &quot; </li></ul></ul>הדיבר השישי - תרופות בגין הפרה
 40. 40. <ul><li>תשלום פיצוי מוסכם – דין הפיצוי כדין הפרצה אשר אותה הוא בא למלא – פס &quot; ד ארטרון , ש . ל . גורדון , פרדס . </li></ul><ul><li>הוצאות ההפרה – עמידה בתנאי ייצור ההכנסה </li></ul>הדיבר השישי - תרופות בגין הפרה
 41. 41. תודה על ההקשבה  טלפון – 03-7779500 פקס – 03-7779501 www.sagivco.co.il

×