Etika

3,599 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,104
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika

  1. 1. Етика сімейногоЕтика сімейногожиттяжиттяСімейна етика дляСімейна етика длякожного з наскожного з нас
  2. 2. СімСім’’я – це:я – це: - це група людей, які хочуть бути разом, яких- це група людей, які хочуть бути разом, якихповпов’’язують спільні цінності у житті;язують спільні цінності у житті; - це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки,- це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки,котрі перебувають у шлюбі, їх дітей(власних абокотрі перебувають у шлюбі, їх дітей(власних абоприйомних) та інших осіб, поєднаними родиннимиприйомних) та інших осіб, поєднаними родиннимизвзв’’язками з подружжям;язками з подружжям; - це одна з найважливіших форм організації життя- це одна з найважливіших форм організації життялюдей, яка має фундаментальне значення як длялюдей, яка має фундаментальне значення як дляіндивіда, особистості, так і для суспільства:індивіда, особистості, так і для суспільства: - це фортеця куди можна втікти від зовнішнього світу. де- це фортеця куди можна втікти від зовнішнього світу. дерозуміють і підтримають, де немає місцярозуміють і підтримають, де немає місцяконфронтації(протистояння).конфронтації(протистояння).
  3. 3. Поняття етики поПоняття етики повідношенню до сімвідношенню до сім’’її Поняття етики по відношенню до сімї уживається в значенніПоняття етики по відношенню до сімї уживається в значенніморальності, сімейній моралі і розглядається як оцінка вихованостіморальності, сімейній моралі і розглядається як оцінка вихованостічленів сімї окремо і морального клімату сімї як колективу. Молодічленів сімї окремо і морального клімату сімї як колективу. Молоділюди, що полюбили один одного і що уклали шлюб, довіряють одинлюди, що полюбили один одного і що уклали шлюб, довіряють одинодному свої індивідуальні біологічні і соціальні риси, які вониодному свої індивідуальні біологічні і соціальні риси, які вониприховують від інших людей, починають вирішувати спільно всіприховують від інших людей, починають вирішувати спільно всіпобутові і інтимні питання. Крок за кроком в спілкуванні виявляєтьсяпобутові і інтимні питання. Крок за кроком в спілкуванні виявляєтьсяїхня індивідуальність у всіх її проявах (невдачах, слабостях, радощах,їхня індивідуальність у всіх її проявах (невдачах, слабостях, радощах,поразках і т. д.).поразках і т. д.). Важливо на цьому етапі сімейного життя зуміти зберегти піднесеністьВажливо на цьому етапі сімейного життя зуміти зберегти піднесеністьсприйняття один одного, а цьому може сприяти тільки висока етичнасприйняття один одного, а цьому може сприяти тільки висока етичнавихованість кожного з подружжя, їх особові якості: скромність,вихованість кожного з подружжя, їх особові якості: скромність,тактовність, соромливість, помірність і т.д. В даному випадку саметактовність, соромливість, помірність і т.д. В даному випадку самеетикет допоможе молодожонам створити традиції, що скріпляютьетикет допоможе молодожонам створити традиції, що скріпляютьсімю, зробити життя в ній радісною, красивою. Етикет — це зведеннясімю, зробити життя в ній радісною, красивою. Етикет — це зведенняпевних правил поведінки, прийнята в суспільстві естетична формапевних правил поведінки, прийнята в суспільстві естетична формапрояву етичної і психофізіологічної суті людини. Він виявляється впрояву етичної і психофізіологічної суті людини. Він виявляється вбагатьох сферах спілкування людейбагатьох сферах спілкування людей..
  4. 4. Сімейні конфліктиСімейні конфлікти Конфлікти в сімї – наслідок недотримання етичних нормКонфлікти в сімї – наслідок недотримання етичних норм Безпосередніми причинами конфліктів між подружжям зазвичай єБезпосередніми причинами конфліктів між подружжям зазвичай єневідповідність одну з них або обидва вимогам браку як такого,невідповідність одну з них або обидва вимогам браку як такого,невідповідність подружжя один одному (включаючи несумісністьневідповідність подружжя один одному (включаючи несумісністьхарактерів), руйнівні зовнішні дії. За цими загальними безпосереднімихарактерів), руйнівні зовнішні дії. За цими загальними безпосереднімипричинами криються групи причин конкретніших. Загальнапричинами криються групи причин конкретніших. Загальна(тотальна) непридатність до браку, виконання ролей чоловіка або(тотальна) непридатність до браку, виконання ролей чоловіка абодружини має місце при алкоголізмі, стійкій злочинній поведінці одногодружини має місце при алкоголізмі, стійкій злочинній поведінці одногоз подружжя, егоїзмі, який надто далеко зайшов, споживацтві. У всіхз подружжя, егоїзмі, який надто далеко зайшов, споживацтві. У всіхвипадках цього роду особа жорстко орієнтована на досягнення такихвипадках цього роду особа жорстко орієнтована на досягнення такихцілей або використання таких засобів досягнення цілей, якіцілей або використання таких засобів досягнення цілей, якіпринципово несумісні з браком.принципово несумісні з браком.
  5. 5. Рушійні риси людини,Рушійні риси людини,які руйнують сімякі руйнують сім’’ю.ю. Руйнівні особистісні рисиРуйнівні особистісні риси Не відповідати вимогам шлюбуНе відповідати вимогам шлюбуможуть і окремі властивості особиможуть і окремі властивості особичоловіка — духовначоловіка — духовна недорозвиненість і моральнанедорозвиненість і моральнанестійкість, нездатність вестинестійкість, нездатність вестидомашнє господарство або зароблятидомашнє господарство або зароблятинеобхідні для сімї засоби та інші .необхідні для сімї засоби та інші .Кожен такий недолік можеКожен такий недолік можезруйнувати будь-яку сімю. Такі жзруйнувати будь-яку сімю. Такі жнаслідки зазвичай має комплекснаслідки зазвичай має комплекспсихічних рис, що іменуєтьсяпсихічних рис, що іменуєтьсянезлагідністю, коли всі дії одного знезлагідністю, коли всі дії одного зподружжя незалежно від його дійснихподружжя незалежно від його дійснихякостей піддаються критиці іякостей піддаються критиці іосміянню. Значні наслідкиосміянню. Значні наслідкивикликають також недолік знань повикликають також недолік знань потих або інших питаннях, з якимитих або інших питаннях, з якимистикається сімя, зневажливестикається сімя, зневажливевідношення до браку або партнера,відношення до браку або партнера,відсутність відповідних умінь,відсутність відповідних умінь,безвілля, схильність до протиправнихбезвілля, схильність до протиправнихпроявів.проявів.
  6. 6. Як зберегти сімЯк зберегти сім’’ю?ю? Протягом багатьох років безлічПротягом багатьох років безлічвчених задавали собі цевчених задавали собі цепитання, але нажаль не один непитання, але нажаль не один незміг відповісти на нього. Вонизміг відповісти на нього. Вонилише дали визначенню сімлише дали визначенню сім’’ї таї таякою вона буває. Але цьогоякою вона буває. Але цьоговиявилося замало. Адже кожнавиявилося замало. Адже кожналюдина мріє про свою сімлюдина мріє про свою сім’’ю, прою, просвій домашній куточок. Томусвій домашній куточок. Томусуспільство вирішило якосьсуспільство вирішило якосьдопомогти людям , які не можутьдопомогти людям , які не можутьзробити це самостійно. Завдякизробити це самостійно. Завдякицьому деякі молоді люди маютьцьому деякі молоді люди маютьправо жити окремо,мати дітей таправо жити окремо,мати дітей тадумати про майбутнє. Томудумати про майбутнє. Томуможна сказати що скільки б сімможна сказати що скільки б сім’’яяне змінювалася, хто б в ній нене змінювалася, хто б в ній небув головний, вона все одно маєбув головний, вона все одно маєправо на існування та бутиправо на існування та бутизакритою від чужих очей.закритою від чужих очей.
  7. 7. Вирішення сімейнихВирішення сімейнихконфліктівконфліктів Щоб зберегти любов, молодому подружжю потрібно опанувати культуроюЩоб зберегти любов, молодому подружжю потрібно опанувати культуроюсперечання і вирішення конфлікту, що полягає в умінні, з одного боку,сперечання і вирішення конфлікту, що полягає в умінні, з одного боку,аргументовано висловлювати свою думку, не підвищуючи голосу і не кривдитьаргументовано висловлювати свою думку, не підвищуючи голосу і не кривдитьпартнера, а з іншого боку, в умінні визнавати правоту іншого, здатностіпартнера, а з іншого боку, в умінні визнавати правоту іншого, здатностіпідкорятися цій правоті. При цьому у жодному випадку не можна «переходитипідкорятися цій правоті. При цьому у жодному випадку не можна «переходитина особу», удаватися до взаємних звинувачень і тим більше образ. Подружжяна особу», удаватися до взаємних звинувачень і тим більше образ. Подружжявинне при цьому свідомо прагнути не піддаватися негативним емоціям, невинне при цьому свідомо прагнути не піддаватися негативним емоціям, незабувати про пошану один до одного, памятати, що перед кожним з них коштуєзабувати про пошану один до одного, памятати, що перед кожним з них коштуєзавдання не «наполягти на своєму», не добитися за всяку ціну перемоги в спорі,завдання не «наполягти на своєму», не добитися за всяку ціну перемоги в спорі,а встановити істину, прийняти корисне обом рішення. Для цього важливо неа встановити істину, прийняти корисне обом рішення. Для цього важливо нетільки уважно слухати, що говорить інший, і прагнути зрозуміти його, але ітільки уважно слухати, що говорить інший, і прагнути зрозуміти його, але іуміти поставити себе на його місце, вислухати власні аргументи «його вухами».уміти поставити себе на його місце, вислухати власні аргументи «його вухами».Нарешті, дуже важлива готовність поступитися один одному, піти на компроміс.Нарешті, дуже важлива готовність поступитися один одному, піти на компроміс.
  8. 8. Висновок:Висновок: СімСім’’я – це те, кожен маєя – це те, кожен маєправо мати, і тільки він будеправо мати, і тільки він будевирішувати якою буде йоговирішувати якою буде йогосімсім’’я. Чи фортецею замку,я. Чи фортецею замку,чи огорожею дома чи просточи огорожею дома чи простосімсім’’єю із 3 чоловік. Головнеєю із 3 чоловік. Головневчасно зрозуміти тавчасно зрозуміти тацінувати, те що ви маєте. Іцінувати, те що ви маєте. Ідопомагати зрозуміти це,допомагати зрозуміти це,тоді всі конфлікти татоді всі конфлікти танепорозуміння в сімнепорозуміння в сім’’їїстануть непомітними. Аджестануть непомітними. Аджеколи є люблячі люди: коликоли є люблячі люди: колидіти з нетерпінням чекаютьдіти з нетерпінням чекаютьсвоїх батьків, а батькисвоїх батьків, а батькипоспішають на зустріч допоспішають на зустріч доних.них. То що може бутиТо що може бутикраще, ніж очі щасливихкраще, ніж очі щасливихлюдей.людей.

×