Successfully reported this slideshow.

Rancangan pengajaran harian. Makro Teaching

981 views

Published on

Matapelajaran: sukan
Tajuk pembelajaran : Permainan Bola Sepak
Fokus pembelajaran : Short Passing

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan pengajaran harian. Makro Teaching

  1. 1. Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran HarianTarikh : 13 May 2013Hari : RabuMasa : 5.00 pm – 5.30 pmTingkatan : 4 cerdasTunjang pembelajaran : Kemahiran Sukan Dan PermainanTajuk pembelajaran : Permainan Bola SepakFokus pembelajaran : Short PassingPengetahuan awal pelajar : pelajar menguasai kemahiran menolak,menahan,menghantar danmenerima.Objektif pembelajaran: Diakhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan pelajar dapat ;1.Psikomotori. melakukan teknik short pass dengan baik.2.Kognitif :i. menjelaskan fasa-fasa perlakuan yang betul semasa melakukan kemahiran shortpass.ii. Menyebut secara lisan undang-undang dan tujuan short pass dilakukan.3.Afektifi. Memupuk semangat kerjasama,kesungguhan,daya saing dan keyakinan semasamelakukan aktiviti kelas.ii. Mewujudkan situasi yang seronok dan gembira semasa sesi pembelajarankemahiran short pass.Strategi P&P : Kaedah DemonstrasiKBKK : mengaitkan ketepatan dan ketangkasan menghantar dalam kemahiran short pass.Persedian: i. pelajar lengkap berpakaian sukan.ii.pakaian sukan,wisel,bola sepak.
  2. 2. Fasa/masa Aktiviti Butiran P&P Oganisasi CatatanPendahuluanSet induksi5 minitPengenalanGurumemperkenalkankemahiran shortpass.Sesi pemanasanGuru memberiarahan kepadapelajar untukmembuatpemanasanbadan.short pass ialah kaedah hantaran yangpaling mudah dan laju bagi jarak yangtidak terlalu jauh jika dibandingkandengan jenis pukulan yang lain.Tujuan :i. Menghantar bola kepadarakan sepasukan denganlebih cepat dan jauh.ii. Melarikan bola darikepungan pihak lawandengan lebih pantas.iii. Megelirukan pihak lawan.Kedudukansemasapeneranganberbentuk ladamkuda dan gurumenghadapmatahari.Membuatpemerhatiankepadapelajar.PerkembanganLangkah 15 minitPenerangan gurutentang aktivitishort passGuru menerangkan bagaimana caradan teknik yang betul untukmelakukan short pass.Guru membuat demonstrasi kepadapelajar.Kedudukan bola dihadapan kaki.Kedudukansemasapeneranganberbentuk ladamkuda dan gurumenghadapmatahari.Pelajarmendengarpeneranganguru.Alatan: bolasepak.Langkah 24 minitPenerangantentang ansurmaju.Ansur maju 1Kemahiran shortshort pass kepadarakan.Tahan dan hantarPelajar buat 2 kumpulan membuatbulatan/segitiga dan passing antarasatu dengan yang lain dengankedudukan statik.Lakukan beberapa kali ulangansehingga Berjaya membuat hantarandengan tepat selama 2 minit.Passing kepadarakan sebelahkanan.Gurumemerhatipelajar danmembuatpembetulanAlatan : bolasepak wiselLangkah 36 minitAnsur maju 2Kemahiranpassing pantas.Pelajar dibahagikan kepada beberapakumpulan.1 kumpulan 3 orangPelajar A passing bola kepadaB,pelajar B akan passing bola kepadapelajar C dan pelajar C akan passingbola kepada A.Ulangan dilakaukansebanyak 5 kali.Setiap pelajar statik dalam bentuk 3segi.Pelajar akan melakukan drill yangRujuk lampiran1GurumemerhatiAlatan : bolasepak
  3. 3. sama tetapi tanpa ditahan. Pelajar Apassing bola kepada pelajar B danpelajar B terus menghantar kepadapelajar C tanpa bola ditahan.Langkah 44 minitAnsur maju 3Kemahiranpassing sambilberlariPelajar dibahagikan kepada 3kumpulan secara sama rata iaitukumpulan A dan B dan C.Kumpulan A akan berlari memintabola dan kumpulan B akan memberibola tersebut dan kumpulan Amemberi bola tersebut kepadakumpulan C.Rujuk lampiran2GurumemerhatikanpelajarAlatan: bolasepak danwisel.Kemuncak6 minitGuru membuatpermainan keciluntuk pelajar.Permainan kakuPelajar membuat satu bulatan yangbesar.Permainan dilakukan dengan seorangpelajar ditengah untuk merampas bola.Pelajar yang membuat bulatan pulaakan passing antara satu dengan yanglain sama ada one touch atau twotouch sahaja.Rujuk lampiran3Pelajarbersaingsecara adilGurumemerhatipelajar.Penutup5 minitGurumengarahkanpelajar untukmembuat coolingdown.Gurumemberikansoalan secaralisan kepadapelajar danmembuatkesimpulan.Pelajar diarahkan untuk melakukancooling down.Guru memberikan soalan dankesimpulan semasa pelajar melakukanaktiviti menyejukkan badan.Guru bertanya kepada pelajar apakahrasionalnya melakukan passing pendekone touch atau two touch.Guru bertanyakan kepada pelajartentang kemahiran beberapa jenis shortpass.Kesimpulannya short passmemudahkan pemain danmenjimatkan pergerakkan sertaruangdan membuat hantaran yangcepat kepada rakan.Pelajarmembentukbulatan.Guru beradaditengah-tengah.Rasional shortpass.mengahantarbola kepadarakan pantasdan mudah.Melarikanbola darikepunganpihak lawanlebih cepat.Mengelirukanpihak lawan.Jenis shortpass. Onetouch pass,Two touchpass.
  4. 4. Lampiran 1Lampiran 2Hold out (3)Pass (2)Run and pass (1)
  5. 5. Lampiran 3permainan kakupass and holdlawan

×