T2012 memoria gener-juny_web

561 views

Published on

Tarragona 2012, Capital de la Cultura Catalana
Memòria gener-juny

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T2012 memoria gener-juny_web

 1. 1. Tarragona 2012Capital de la CulturaCatalanaMemòriaGener-juny 1
 2. 2. INTRODUCCIÓPeríodeLa primera memòria de l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2012 abraça elsmesos de gener a juny. Aquest primer període de valoració ve determinat, d’unabanda, per la posada en marxa de l’Oficina de Tarragona 2012, que es constitueix demanera completa a principis de febrer, i, d’una altra, pel tancament del primer gran eixde la Capitalitat, Tarraco Viva.És a partir del mes de febrer que l’Oficina ha pogut recollir dades quantitativesobjectives de la repercussió que està tenint aquest esdeveniment als territoris de parlai cultura catalanes i les xifres que consten en aquesta memòria, doncs, pertanyen,majoritàriament, als mesos de febrer-juny. De tota manera, la valoració qualitativa téen compte ja el transcurs del mes de gener i, per tant, l’avaluació dels canvis i delsprocessos que s’han anat desenvolupant també recull l’activitat del primer mes del’any.CondicionantsDurant aquesta primera part de l’any, ha calgut fer un gran esforç per fer entendre elsobjectius del projecte a agents culturals, mitjans de comunicació i ciutadans. A mesuraque han anat passant els dies, l’estratègia comunicativa i relacional que s’ha establert ique s’ha anat assentant dia a dia ha convertit aquestes intencions en fets i ha anatminvant l’escepticisme general envers una celebració que, en començar l’any, es vapercebre com a inoportuna.Hi ha diversos condicionants que han determinat en gran mesura el desenvolupamentdel projecte en aquesta primera part de l’any: • En primer lloc, en molts moments s’ha distorsionat la significació de la marca, que és un títol novell i poc reconegut. La designació, en certs moments, s’ha sobredimensionat i, en altres s’ha subestimat, perquè no es coneix prou l’abast real que té. • En segon lloc, cal tenir presents els antecedents i les prioritats de l’Ajuntament: Tarragona és la Capital de la Cultura Catalana, però anteriorment va ser candidata a Capital Europea de la Cultura Tarragona 2016 sense obtenir el títol. D’altra banda, per contra, l’Ajuntament de Tarragona diposita moltes 2
 3. 3. esperances en la futura designació de Tarragona 2017, Jocs de la Mediterrània, la qual cosa fa que el discurs cultural de Tarragona 2012 no hagi estat del tot interioritzat ni hagi estat present més enllà de la Conselleria de Cultura en aquesta primera part de l’any. Com s’apuntava més amunt, de la mateixa manera que s’ha sobredimensionat en ocasions, doncs, s’ha subestimat en altres.• En tercer lloc, hi ha el context econòmic i el pressupost: la Capitalitat ha arribat en un moment en què la crisi s’imposa arreu, i el pressupost destinat a Cultura ha disminuït un 30 % i, per tant, s’han hagut de reduir les quantitats aportades per convenis, prescindir de programacions, suprimir algunes activitats... No tenia sentit, en aquest context, que la Capitalitat generés nova activitat i, per tant, s’ha reforçat el seu paper de marc de projecció que inclou i potencia l’activitat habitual (que és menor, tot i que molt abundant, això sí), articulant un discurs exterior i interior. Com a activitat extra, només s’ha produït un acte inaugural i es produirà un acte de cloenda. Això ha afegit una dificultat important a l’hora de comunicar el projecte: és molt fàcil explicar nova activitat i felicitar-nos per noves produccions; en canvi, és molt més abstracte i, per tant, complicat explicar que la designació és un marc de projecció i de centrar la nova producció en aspectes estructurals (en els canvis de dinàmiques que està comportant).• Un quart condicionant és el nou context relacional que es dibuixa amb Internet i l’entorn 2.0: fins al 2011 la Conselleria de Cultura ha estat present a les xarxes socials només de manera puntual i parcial. S’imposava, doncs, la necessitat d’obrir camí en aquest sentit i es dibuixa l’esperança d’iniciar una nova via de diàleg, de comunicació, una oportunitat per visibilitzar la cultura que fa la ciutat des d’una perspectiva diferent: col—lectiva. 3
 4. 4. Per a què serveix la designació de la Capitalitat a TarragonaTenint en compte tots aquests condicionants, i a partir de la diagnosi i les líniesapuntades pel Pla director, el darrer trimestre de 2011 la Conselleria va concloure quecalia aconseguir desenvolupar un projecte que no acabés amb el 2012, sinó queplantegés una acció a mitjà termini, que assentés les bases dels propers anys.Així, doncs, sumant-se als objectius generals que l’Organització de la Capital de laCultura Catalana, l’entitat independent que atorga la designació, té des d’un punt devista global, els objectius específics que l’Oficina de Tarragona 2012 ha marcat, mésenllà de generar noves activitats culturals, són: reconèixer la feina feta i les personesque hi ha al darrere, innovar en el model de gestió i debatre sobre el futur.Tot i proposar-se un canvi de dinàmiques més que no pas la producció d’activitatsnoves, sí que cal assenyalar que algunes programacions externes s’han esdevingut a laciutat precisament pel fet que és la Capital de la Cultura Catalana: alguns exemplessón el Congrés de Llibreters, la presentació de la Guia d’aplecs 2012, el Recercat,Jornada de Cultura i Recerca Local, o l’estrena de la pel—lícula de Fabrizio RossettiGhost Track.Com s’ha articulat el projecteEl projecte s’ha articulat en dos línies de treball, que s’orienten a aconseguir aquestllegat per a la ciutat, aquest pòsit que anirà més enllà d’aquest any: . Una línia de treball comunicativa, un canvi de dinàmiques en la comunicació, a través d’una proposta eminentment digital. . Una línia de treball organitzativa i relacional, un canvi de dinàmiques en la gestió cultural, a través de la definició del Banc de la Cultura.Alhora, el projecte, prioritzant la designació de la Capitalitat com a marc de projeccióextraordinari, també s’ha articulat en dos vessants a l’hora de treballar la visibilitat delque la ciutat ofereix: . Un vessant extern, de projecció exterior de 4 eixos d’activitat molt importants, que estan marcant de manera clara l’aposta de l’Ajuntament a l’hora de crear la marca de ciutat. Aquests eixos són Tarraco Viva, les festes de 4
 5. 5. Santa Tecla, el Concurs de Castells i el festival de fotografia contemporània SCAN Tarragona. . Un vessant intern, de reconeixement de l’activitat quotidiana de creadors i agents culturals.Canvi de dinàmiques en la comunicacióPer aconseguir aquest canvi de dinàmiques en l’àmbit de la difusió i la comunicació del’activitat cultural de la ciutat, el projecte de Tarragona 2012 ha creat 9 canals, einesque es conceben no tant com a mitjans sinó com a medis: • Un bloc, nucli central, espai que construeix i amplifica el discurs. • Set xarxes socials: facebook, twitter, instagram, google plus, flickr, youtube i tumblr. • Un butlletí digital mensual, Públics 2012.El fet d’ampliar el ventall a set xarxes permet dues coses: arribar a públics diversos icanalitzar els continguts segons aquests públics i assentar el futur de manera sòlida.Els principis comunicatius i les prioritats que estructuren el contingut dels canalsi que han articulat i articulen el discurs de Tarragona 2012 són:Canvi de mirada: “la cultura la fem tots i és de molts tipus”. El web inclou, en un llocpreferent, enllaços a 50 blocs culturals, i també hi destaca l’apartat “En veu alta”, enquè diverses persones expliquen com els transforma la cultura dia a dia (reflexionant,així, sobre el lema de la Capital, “La cultura ens transforma”). D’altra banda, perexemple, el butlletí digital Públics, fins ara una agenda cultural ampliada, ha passat aser un butlletí de recomanacions personals de ciutadans destacats. En aquest sentit, esprioritza donar la veu als ciutadans en els diversos canals.. Es reflecteix el dia a dia de la cultura, es mira pel forat del pany, i es reinvindica quela cultura és un fet quotidià i un bé de primera necessitat. Alguns exemples d’articlesque van en aquest sentit: “Tarraco Viva entre bastidors”, “La gent ens veia com aquellgrup que es disfressa de romans”, “Pares, fills i rock and roll”.. Es prioritza la cultura que no es considera noticiable, la que construeix el dia a dia dela comunitat, i sempre es busca l’enfocament que es pot fer des de les bambolines. 5
 6. 6. . Es reflecteix el procés de treball, per fer veure que la cultura no és només el resultat,sinó també el procés. Això s’aconsegueix, sobretot, reflectint visualment i per escrit elsassajos, la preparació de projectes i les persones que hi participen.. Es mostra especial atenció a l’hora de visibilitzar talent consolidat, que ens assenta, italent en emergència, que ens projecta. Entre els noms de persones que s’hanvisibilitzat en els articles del bloc, per exemple, o a la secció “Cruïlles” de TarragonaRàdio, s’hi troben des de creadors de projecció internacional com creadors quecomencen la seva trajectòria professional.. Sempre que és possible, es reflecteix la cultura a través de les persones, amb nom icognoms. Els articles, per exemple, en la major part de casos s’articulen a partird’entrevistes amb persones concretes.. Es conceben els canals com un mitjà, però, sobretot, com un medi: l’enfocamentcomunicatiu que es dóna no és únicament periodístic, perquè el discurs respon acriteris d’acció cultural, a un discurs cultural determinat, basat en factors de la gestiócultural, d’aquesta professió. En aquest sentit, s’entén, per exemple, el bloc com unmedi d’experiència artística (alguns dels nostres articles són visites virtuals aexposicions; per exemple: “A la recerca de l’instant feliç”, “Ciutats imaginàries oreals?”) i les xarxes com un medi de participació ciutadana creativa (que es concreta,per exemple, en el concurs fotogràfic Mirades de Tarragona).El missatge que ha determinat l’acció comunicativa a través d’aquests canals i també larelació amb els agents culturals, els creadors i els ciutadans que s’ha establert des del’Oficina de Tarragona 2012 a l’hora de buscar complicitats en el projecte, és queTarragona 2012 és un projecte de ciutat que va més enllà de la institució que elcoordina, un projecte en què tothom pot sumar-s’hi i que ens beneficia a tots:empreses, creadors, institucions, entitats i que, de fet, no és possible, s’escapça, sensela implicació de tots.Aquest missatge reforça la voluntat de començar a canviar els procediments que s’hanseguit fins ara i que l’entorn 2.0 ens proporciona, la voluntat de passar d’unacomunicació unidireccional (del missatge unilateral de la institució cap a la ciutadania)a passar a una conversa col—lectiva i a una construcció conjunta de la realitat culturalque la ciutat viu. 6
 7. 7. Canvi de dinàmiques en la gestió cultural i la relació amb la ciutatBanc de la CulturaPartint d’un document base publicat el 2011 que explicava les intencions del Banc de laCultura, un grup de treball de 44 persones provinents de diversos departaments del’Ajuntament han fet tres trobades durant la primera part de l’any per col—laborar adetectar les necessitats a les quals ha de donar resposta, en el futur, aquest noumodel de gestió.Durant els mesos d’abril i maig, la coordinació del Banc de la Cultura ha elaborat undocument que assenta, d’una manera concreta, l’estructura que tindrà en els propersanys. El document detalla deu bancs diferents, que cobreixen diferents camps d’acció is’adrecen a públics diferents: banc d’intercanvis lliures, banc d’espais, banc d’activitats,banc de recursos (humans i materials), banc de coneixement, banc d’emocions, banc iempresa i banc de finançament.A partir d’aquest document de treball, el Banc de la Cultura es perfila com una eina degestió que ha de regular la relació de l’Ajuntament amb les persones i agents enl’àmbit de la cultura.Actes amb canvi de modelTot i que durant el 2012 es definiran les línies del Banc de la Cultura (el model derelació entre l’Ajuntament i la ciutadania en un mitjà termini), enguany ja s’han produïtesdeveniments que il—lustren el canvi que ens porta poc a poc a reforçar els lligamsentre l’àmbit públic i privat a l’hora de generar cultura.Així, en aquests primers mesos, els agents ciutadans han fet un esforç per adaptar-seal nou escenari; tres exemples clars d’aquesta adaptació han estat la Cavalcada deReis, Carnaval o el nou Jazz amb l’Estudi. En els dos primers casos, en quèl’organització es fa directament cada any des de l’Ajuntament, les activitats han tingutlloc amb un tant per cert d’aportació municipal reduït i la menor aportació econòmicas’ha superat gràcies a la implicació desinteressada d’entitats i voluntaris. Jazz ambl’Estudi, en canvi, ha estat una iniciativa nova liderada des de la societat civil, enconcret, coordinada per l’Estudi de Música, en què companyies i locals han contribuïtde manera directa en la seva organització i en què l’aportació municipal s’ha limitat a 7
 8. 8. finançar un dels actes que va incloure i al suport comunicatiu dins del paraigua deTarragona 2012.El context de Tarragona 2012, precisament, que ofereix un suport de visibilització extraals projectes que s’associen a la Capitalitat i que van en la línia discursiva que volpotenciar (quotidianitat, procés, transformació, catalanitat i especificitat), ha contribuïttambé a dur a terme noves fórmules de gestió amb iniciatives com Crossing Limits, unespot artístic d’Andrea Eidenhammer que presentarà el patrimoni històric de Tarragonades d’una perspectiva nova, a través de l’art i de la dansa; Plegats, un projected’autoedició de Mènsula Studio, multidisciplinari, o el rodatge del film Sonata per avioloncel, d’Anna Bofarull. Són tres exemples en què s’han assajat fórmules demicromecenatge i suport de visibilització i de producció: per Sant Jordi, els projectesd’Andrea Eidenhammer i Mènsula van tenir un lloc principal a la parada de la Capitalitata la Rambla i en les accions comunicatives que envoltaven la diada, de manera que esva donar facilitar la recollida de fons per tirar endavant les propostes; pel que fa aSonata per a violoncel, es va programar un concert de Lluís Claret al Teatre Metropol iels beneficis s’han destinat a fer possible el rodatge d’aquesta primera pel—lícula sobrela fibromiàlgia.Finalment, el procés participatiu de l’òpera-collage L’home del paraigua, de JoanMartínez Colás, és també destacable en aquest apartat en què s’apunta el canvi dedinàmiques de relació i producció; es tracta d’un espectacle que conté una part final enquè la intervenció artística d’entitats i ciutadans de Tarragona és cabdal i que concepl’art com un procés col—lectiu i la producció artística com una construcció entreprofessionals i amateurs, totalment imbricada amb la ciutat.Indicadors quantitatius. Primeres xifresEls objectius de Tarragona 2012 s’han concretat en una sèrie de dades quantitativesque mostren els resultats obtinguts. Durant cinc mesos, de febrer a juny, la Capitalitatha inclòs 565 actes culturals. La xifra, tenint en compte que només ha tingut lloc undels quatre eixos més potents de l’any, Tarraco Viva, deixa entendre que durant el2012 se superarà amb escreix la quantitat de 1.000 activitats que s’havia previst al Pladirector.Les 565 activitats visibilitzades a través del projecte han comportat una projecció de laciutat en graus diferents. L’impacte de les activitats, pel que fa a l’assistència de públic,s’ha calculat aproximadament en 371.367 persones. Més de 100.000 han passat perTarraco Viva. 8
 9. 9. Activitats significatives: Cavalcada de Reis: 50.000 Carnaval: 69.024 Els Tres Tombs: 3.000 Temporada al Teatre Metropol: 39.402 Arts escèniques al Teatre Auditori Camp de Mart: 10.700 Processó del Sant Enterrament: 30.000 Tarraco Viva: més de 100.000 (properament es concretarà de manera exacta) Palau de Congressos: 1.500 Arts visuals: 10.848 Premis Literaris Ciutat de Tarragona i recepció de Sant Jordi: 700 Actes de l’Arxiu Històric: 550 Tarragona Jove: 1.969 Sant Joan: 5.000 Muda’t: 3.000 Altres: 45.674A aquesta vivència directa de les activitats cal sumar-hi la difusió que se n’ha fet através de la plataforma digital i la compartició de continguts propis. En aquests quatremesos, l’acció a la plataforma digital es calcula en 186.525 impactes, que és el càlculde les interaccions que hi ha hagut en els 9 canals que s’han creat (web, xarxes socialsi Públics 2012).D’altra banda, els objectius específics de Tarragona 2012 s’han acomplert tambéquantitativament amb escreix: el reconeixement de la feina que els agents culturals dela ciutat fan dia a dia es xifra en 214 creadors i agents culturals visibilitzats. Amés, les 79 entitats i projectes que s’han associat fins al juny, estan reflectides enel web de T/2012.Pel que fa a l’objectiu de la innovació, durant el desenvolupament del projecte del Bancde la Cultura, s’han implicat 44 treballadors de diversos departaments del’Ajuntament en el grup de treball i la coordinació ha compartit el document i haentrevistat 60 persones i agents, que han fet aportacions sobre les necessitats quecal detectar en aquesta primera fase d’elaboració del projecte.Finalment, des de l’Organització Capital de la Cultura Catalana es considera que “atèsque la cultura és un dels principals actius de la ciutat, amb motiu de la Capital de laCultura Catalana 2012 Tarragona està gaudint d’una significativa presència positivaexterior”. “És significatiu que més de 40.000 persones d’arreu de l’àmbit lingüísticcatalà reben mensualment la newsletter de l’organització Capital de la CulturaCatalana, on la informació de Tarragona 2012 hi té una presència destacada. A més, 9
 10. 10. cal esmentar que des de principi d’any i fins a finals d’aquest 2012 gairebé 1.500.000persones de 71 països diferents d’arreu del món estan rebent o rebran informacióde la Capital de la Cultura Catalana 2012. Són les persones que han participatactivament en alguna de les 18 campanyes de promoció cultural que en els darrersanys ha dut e terme el Bureau Internacional de Capitals Culturals, del qual la Capitalde la Cultura Catalana n’és membre.”Indicadors qualitatiusQualitativament, la valoració dels sis primers mesos de l’any és positiva, en el sentitque el projecte ha superat ja la fase inicial, molt condicionada, i ha començat a quallarentre la ciutadania i el món cultural extern. Hi ha hagut tres moments d’inflexió moltimportants que han fet que la Capitalitat hagi tingut més acceptació i projecció: elprimer va ser l’acte inaugural del dia 25 de febrer, Som llamp, som cruïlla, que vaajudar a visibilitzar el projecte d’una manera més concreta i tangible; el segon va serl’inici de la col—laboració activa dels Amics de la Cultura, un col—lectiu que ha arribat als196 components en aquests mesos i que comporta un suport de difusió important demanera continuada i molt intensament el dia de Sant Jordi; finalment, el tercer va serel programa de Tarraco Viva, el primer gran eix del 2012, que ha suposat uncreixement d’impactes als canals digitals molt considerable i que ha ampliat la tipologiade seguidors.La plataforma digital, formada per 9 canals, s’ha consolidat amb els mesos i ha rebutinteraccions de caire positiu; hi ha hagut molts pocs casos en què s’hagin rebutcomentaris negatius o queixes. La dinàmica a l’hora de compartir informació d’activitatsi continguts propis s’ha anat fent regular i constant i amb els fets diaris s’ha anatpercebent com un espai amb dades abundants, però contingudes.Des d’aquest punt de vista qualitatiu és interessant remarcar, per exemple, l’acceptacióque ha tingut l’etiqueta pròpia #t2012 a Instagram, una xarxa de fotografia per la quales va apostar de manera encertada, perquè enguany ja no és només per a Iphonessinó també per a smartphones amb sistema Android, de manera s’ha ampliat el públicpotencial molt considerablement. L’etiqueta proposada ha estat adoptada de maneranatural i molt ràpidament pels usuaris seguidors del perfil de Tarragona 2012 i això hapermès tenir, en molt poc temps,visions múltiples de la ciutat i la seva cultura. Aquestaconstrucció col—lectiva de la ciutat ha tingut una extensió, a més, en l’etiqueta#miradesdetgn, que es va proposar per als concursos i que, de manera espontània, elsinstagramers també fan servir habitualment per mostrar la ciutat des de la sevamirada. 10
 11. 11. També cal remarcar que l’índex d’interaccions a Facebook i Twitter ha estat elevat.L’augment de seguidors ha estat progressiu i no ha tingut un ritme accelerat, perquèl’estratègia es planteja de manera pautada, però, en canvi, sí que hi ha hagut un índexde compartició i d’aportacions dels seguidors elevat, la qual cosa fa que la difusió de lainformació sigui exponencial.D’altra banda, progressivament també s’ha aconseguit, de manera tímida, transmetreel missatge principal de la Capitalitat, que és el fer entendre que aquest any és unmoment important perquè la ciutat es projecti amb la col—laboració de tothom i queTarragona 2012 és un projecte que va més enllà de l’ens que el coordina, perquè enspot beneficiar a tots. La major part d’ímputs rebuts indiquen que una gran part de lespersones que s’han assabentat de l’esdeveniment el lliguen de manera estreta ambl’Ajuntament i la seva gestió encara, però, a poc a poc, a mesura que s’han anatanunciant tots els canvis que hi ha hagut enguany fruit de la reducció de recursoseconòmics, es detecta que molts agents culturals s’estan adaptant al nou escenariglobal i se sumen a l’oportunitat de visibilització conjunta del que la ciutat ofereix dia adia.Un dels moments qualitativament importants ha estat l’exposició del projectecomunicatiu de Tarragona 2012 a especialistes que van assistir al seminari Guerrilla:tàctiques per a la microcultura, que va tenir lloc a la Nau Ivanow de Barcelona l’11 demaig. Pels comentaris a les xarxes, els assistents el van percebre com una acció bentravada i de futur i ja hi ha hagut peticions d’algun ajuntament que ha demanattreballar-lo conjuntament per poder-lo per aplicar en algun dels seus àmbits culturals.Per contra, l’acció desplegada fins ara no ha aconseguit modificar la percepció internageneralitzada, és a dir, de la pròpia ciutat, que Tarragona és una capital amb pocaactivitat cultural. Malgrat les xifres, que demostren objectivament l’activitat que s’hiprodueix, i probablement incrementada per la situació de retallades que el país pateixactualment, es percep que la sensació continua sent negativa. Això ens porta aconcloure que cal desenvolupar vies de treball concretes i efectives en aquest sentit. 11
 12. 12. PLATAFORMA DIGITAL: XIFRES Web: http://t2012.tarragona.cat Facebook: http://www.facebook.com/tarragona2012 Twitter: http://www.twitter.com/tarragona2012 Google +: https://plus.google.com/111919517048238670432 Youtube: http://www.youtube.com/tarragona2012 Flickr: http://www.flickr.com/tarragona2012 Tumblr: http://tarragona2012.tumblr.com/ Instagram: @tarragona2012Web [Dades des del 13 de febrer, dia en què es va activar el web]Nombre d’articles al bloc: 72Nombre de visites: 19.938 (156 visites / dia)Pàgines més visitades: • Portada – 14.421 • Mirades de Tarragona - 1.403 • Amics de la Cultura – 1.359 • Article de Tarraco Viva - 1.221 • Índex apartat Agenda 2012 – 1.173 • Apartat Capital Cultural - 940 • Presentació apartat Agenda 2012 - 904 • Jazz amb lEstudi – 791 • Equipaments culturals - 630 • Àmbits Culturals - 712Mitjana de visites a cada article: 110Hi ha articles que han funcionat perfectament, ja sigui perquè han estat molt de tempsa la portada del web o perquè estaven molt ben posicionats a Google i oferieninformació que no es trobava enlloc. És el cas, a banda dels ja esmentats articles deTarraco Viva i Jazz amb l’Estudi, dels posts referents a l’exposició de Joan Fontcuberta(14a pàgina més visitada amb 457 visites) o al de la Processó del Sant Enterrament(17a pàgina més visitada amb 383 visites). En canvi, l’entrevista amb el Jordi Llavinanomés ha estat vista 45 vegades. 12
 13. 13. Blocs culturals enllaçats: 50Xarxes socialsSeguidors a Facebook: 435Seguidors a Twitter: 638Seguidors a Instagram: 433Seguidors a Google Plus: 34Visualitzacions a Youtube: 4.426FacebookMitjana de posts diaris: 6Interaccions: tots els clics (m’agrada, comentaris, comparticions, etc.) que ha rebut lapàgina diàriament. • Febrer: 461 • Març: 343 • Abril: 493 • Maig: 796 • Juny: 1.126 Total: 3.219TwitterMitjana de piulades diàries: 8Nombre aproximat de repiulades en 4 mesos: 1.175Llista de les piulades més repiulades:12 repiulades - 13 de febrer. Aquest matí sha publicat el web de la Capital de laCultura Catalana: http://t.co/m9jo0ycW. Esperem que us agradi! #t2012 13
 14. 14. 9 repiulades - 9 de febrer. Tarragona 2012 presenta el seu projecte digital:http://t.co/VlYfvPjU Ens trobem al web i a les xarxes! #t20126 repiulades - 3 dabril. Volem expressar el nostre condol per la mort de Pere Roca,bastoner i Perpetuador de les festes de Santa Tecla http://t.co/b545yyL9 #t20126 repiulades - 17 de maig. Avui arrenca @Tarraco_Viva, deu dies imprescindibles perapassionar-nos amb la història http://t.co/5PCkbCte #t20126 repiulades - 20 de maig. Imatges dun matí intens de @Tarraco_Vivahttp://t.co/wQ4wOg47 #t2012 #tarracovivaInstagramMitjana de “m’agrada”: 20Nombre de fotos etiquetades amb #t2012: 2.186Nombre de fotos etiquetades amb #miradesdetgn: 894Mirades de TarragonaNombre total de fotos presentades a les 3 edicions • I Mirades de Tarragona (Setmana Santa): 65 • II Mirades de Tarragona (Sant Jordi): 74 • III Mirades de Tarragona (Tarraco Viva): 95 • IV Mirades de Tarragona (Sant Joan): 44 Total: 278Klout (The Standard for Influence): 43 (networker)Públics 2012Nombre de subscriptors: 1.738Increment de subscriptors: 208 14
 15. 15. ARTICLES PUBLICATS AL WEB1. “Actualment hi ha un gaudi de la desgràcia” El periodista Bru Rovira proposa una altra mirada sobre els conflictes internacionals en la mostra "Maternitats" 20-06-20122. La ‘Reina’ inaugura la Capsa de Música Els músics tarragonins estrenaran el nou equipament de la Tabacalera amb un concert homenatge a Queen 18-06-20123. “La sardana funciona molt bé com a opció d’esbarjo i competició, però es coneix poc” LAgrupació Sardanista Tarragona Dansa viu un bon moment i estrena nou local 15-06-20124. “Som museus de costums amb potes” LEsbart Dansaire de Tarragona celebra aquest 2012 el 30 aniversari de la seva refundació 13-06-20125. El fantasma de la música a Tarragona Tarragona acull lestrena de la pel—lícula Ghost Track, rodada en part a lAmfiteatre i al Circ de la ciutat 08-06-20126. Full contact: intercanvi de targetes El festival SCAN propiciarà un espai de trobada entre fotògrafs emergents i professionals del sector de lart 07-06-20127. Una òpera més irrepetible que mai Lhome del paraigua, que estrenarà el Festival dEstiu de Tarragona, comptarà amb prop de 500 actors, ballarins i músics locals 05-06-20128. Desconstrucció de l’exili Visitem lexposició "Wet Feet" del CA Tarragona Centre d’Art acompanyats per la seva creadora, Bouchra Khalili 01-06-20129. “Estaria bé que creguéssim una mica més en nosaltres mateixos” El director del CaixaForum Tarragona, Carles Marquès, analitza la situació del món cultural de la ciutat 30-05-201210. Pantomima a la romana LAula de Teatre de la URV i Zona Zàlata clausuren diumenge Tarraco Viva amb la comèdia Hic habitat felicitas 25-05-201211. Tarraco Viva entre bastidors Lequip de Tarraco Viva, dirigit per Magí Seritjol, treballa tot lany per contagiar la passió per lantiga civilització romana 15
 16. 16. 24-05-201212. Gent de Tàrraco entre nosaltres Tarraco Viva ofereix espectacles de recreació de la vida quotidiana dantics habitants de la ciutat 18-05-201213. “La gent ens veia com aquell grup que es disfressa de romans” El grup de reconstrucció històrica Thaleia es prepara per a una nova edició de Tarraco Viva 17-05-2012 / 1 comentari14. Cultura a totes hores La Nit dels Museus ofereix una bona oportunitat per redescobrir els recintes culturals de la ciutat i gaudir de noves propostes 16-05-201215. A la recerca de l’instant feliç El CaixaForum Tarragona acull lexposició "Un món flotant", amb les millors fotografies del francès Henri Lartigue 15-05-2012 / 2 comentaris16. “No aprofitar les eines 2.0 és un pecat” La revista Kesse dedica el seu últim número a lús dInternet i les xarxes socials en làmbit cultural del Camp de Tarragona 10-05-201217. Pares, fills i rock and roll Lassociació de mares Tecletes ja fa quatre anys que aposta per compaginar maternitat i cultura 09-05-201218. Lluita de cançons El jove Jordi Roig ha escrit Tarragona - Reus: la lluita per les ones, un musical que sestrena aquest cap de setmana al Metropol 08-05-201219. El RECERCAT arriba a Tarragona La ciutat acull el 12 i 13 de maig aquesta trobada anual dels centres destudi de recerca local i comarcal dels territoris de parla catalana 03-05-2012 / 2 comentaris20. Propaganda a peu de mar El projecte durbanització dels Jardins del Vapor posa al descobert una font monumental dèpoca romana 02-05-201221. Cultura, participació i consciència social La directora tarragonina Anna M. Bofarull recorre al micromecenatge per finançar el seu primer llargmetratge de ficció, Sonata per a violoncel 30-04-2012 / 1 comentari22. “A l’assaig investigues amb la inspiració” El ballarí tarragoní Francis Núñez porta el flamenc a tot el món sense oblidar-se mai de la seva ciutat 28-04-201223. Vendre molt més que vi La Cooperativa Falset Marçà impulsa intervencions artístiques en bótes de vi per 16
 17. 17. celebrar el seu centenari 27-04-201224. Ciutats imaginàries o reals? Xavier Trobat reflexiona sobre les contradiccions de la societat moderna a la mostra "Correspondències ciutadanes a Europa" 25-04-2012 / 1 comentari25. Lletres amb bona salut Lacte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona estrena format amb èxit 22-04-201226. “Un llibre és una inversió de temps profitosa” Lescriptor i periodista Jordi Llavina farà aquest dissabte balanç de lany literari en el lliurament dels Premis Ciutat de Tarragona 20-04-201227. Creativitat desplegable Mènsula Studio edita els primers llibrets de la col—lecció "Plegats", pensada com a plataforma de llançament per a creadors 19-04-201228. La Part Alta, com no l’ha vista mai ningú Aquest Sant Jordi podeu col—laborar amb el projecte Crossing Limits, que vol oferir una nova perspectiva del patrimoni de Tarragona 17-04-201229. El concurs ‘Mirades de Tarragona’ busca aquest maig les millors imatges de Tarraco Viva Cada mes es pot optar a diferents premis 17-04-2012 / 3 comentaris30. Els Premis Literaris se sumen a la festa de Sant Jordi Tarragona 2012 instal—larà una parada a la Rambla Nova per promoure dos projectes artístics associats a la Capitalitat 16-04-201231. El llibre més especial de Sant Jordi Les persones amb discapacitat intel—lectual de la Fundació Topromi elaboren un conte per a aquest 23 dabril 14-04-201232. Buscant agradar el públic Parlem amb Xavi de la Salud i Raül Cid, dos músics tarragonins amb una llarga trajectòria en el món del jazz 13-04-201233. “Tarragona i l’Alguer sem gemel—los” Les dues ciutats celebren el 40è aniversari del seu agermanament amb diferents activitats 12-04-201234. Les caramelles, cant al bon temps El Cor Gregal manté viva a Tarragona aquesta tradició 07-04-201235. La Processó del Sant Enterrament, en 12 moments Prop de 3.000 persones participen en aquest acte, declarat Festa patrimonial 17
 18. 18. dinterès nacional per la Generalitat 03-04-201236. Les plantes que ens han curat sempre Una exposició al Museu Arqueològic repassa lús i la importància de les plantes medicinals al llarg de la història 02-04-201237. Jazz amb l’Estudi LEstudi de Música organitza aquest nou cicle, que proposa 25 concerts, la majoria de bandes locals 28-03-201238. Elogi de la tertúlia i el cafè amb llet El llibre Un bar de contes recull 24 narracions amb diferents locals de Tarragona com a escenaris 28-03-201239. Tarraco Viva 2012 Del 17 al 27 de maig 26-03-201240. Rapsodes aprenents Alumnes del Centre de Normalització Lingüística celebren el Dia Mundial de la Poesia recitant poemes en les seves llengües maternes 23-03-2012 / 2 comentaris41. “Qui té les eines té el poder, avui i fa més de 2.000 anys” La companyia Plan B Danza reestrena aquest diumenge Les criatures de Prometeu 22-03-201242. “Hem de començar a saber divulgar la sardana” Tarragona acull aquest diumenge la primera Trobada dInformadors Sardanistes 21-03-201243. Grafits regeneradors Institucions, empreses i veïns de Bonavista promouen una gran intervenció plàstica per revifar una zona del barri 20-03-201244. “L’essència de Tarragona és en les seves pròpies cançons” Entrevista a Miguel Alberto Cruz, president de lAssociació de Músics de Tarragona 16-03-2012 / 4 comentaris45. Pilar Lanau s’enduu el primer Premi d’Obra Gràfica Recercat amb l’obra ‘Landscape’ Tarragona acollirà el 12 i 13 de maig les VIII jornades Recercat 13-03-201246. Tarragona 2012 obre seccions en diferents mitjans de comunicació Aquest març sestrenen espais a Tarragona Ràdio, TAC 12 i Canal Català Tarragona 13-03-201247. Tarragona 2012 ja té espot publicitari Vol reflectir el lema de la Capitalitat, “La cultura ens transforma” 12-03-201248. Neix ‘Públics 2012′ El nou butlletí electrònic de Tarragona 2012 12-03-2012 18
 19. 19. 49. Quan la mirada del retrat ha mort Recorregut per lexposició "Garbuix post imatge" amb el seu autor, Àlex Ayxendri 10-03-201250. Cooperativa Obrera Tarraconense, més de 100 anys amb vocació de servei públic 08-03-201251. Imma Teixell: “L’arqueologia no és només el pic i la pala” La publicació dun llibre torna a posar dactualitat el llarg procés de cerca del Temple dAugust 06-03-201252. El Centre d’Art de Tarragona obre la convocatòria L’Irradiador Adreçada a professionals de les arts visuals del territori 02-03-201253. “A més de com és el teu treball, la manera com el vens i el promociones és molt important” Entrevista als responsables del Centre dArt de Tarragona 01-03-2012 / 2 comentaris54. “Orogènesi”, de Joan Fontcuberta, a la Fundació Forvm El fotògraf català juga a enganyar els ordinadors en la recreació de paisatges 28-02-201255. Impuls al Concurs de Castells El certamen samplia a 30 colles per reforçar-se com a cita clau del món casteller 27-02-201256. ‘Som llamp, som cruïlla’ en dotze moments 25-02-201257. “Garbuix post imatge”, d’Alexandre Ayxendri Del 28 de febrer al 16 de març a la Sala Kesse 25-02-201258. La Capital de la Cultura Catalana es vesteix de festa El Palau de Congressos acull l’espectacle “Som llamp, som cruïlla” on participen més de 400 artistes de la ciutat 25-02-201259. Pep Escoda i Rosalia Sumoy Artistes participants a Som llamp, som cruïlla 25-02-201260. Coia Valls i Josep Maria Rosselló Artistes participants a Som llamp, som cruïlla 24-02-201261. Arantxa Sagardoy i Marta Mathéu Artistes participants a Som llamp, som cruïlla 24-02-201262. Les cruïlles no només seran físiques Parlem amb el director Marc Chornet poc abans de lestrena de lespectacle inaugural de Tarragona 2012 22-02-2012 19
 20. 20. 63. Cor Ciutat de Tarragona i Espaldamaceta Artistes participants a Som llamp, som cruïlla 21-02-2012 / 2 comentaris64. Colla La Bóta: fidels als seus orígens Des de fa 26 anys aquesta comparsa continua apostant per la crítica i lhumor 20-02-201265. La visita més surrealista Lexposició "Experiències amb Dalí" recorda la visita del pintor empordanès a Tarragona 17-02-201266. Les millors disfresses de Tarragona Aquest dijous el Recinte Firal acollirà tres desfilades de la Disfressa dOr 15-02-201267. La Bóta més virtual dóna el tret de sortida al Carnaval LAssociació per a la Conservació de les Figures Festives fa 10 anys que prepara aquest element característic de la festa tarragonina 14-02-201268. 25 de febrer Acte inaugural de la Capitalitat de la Cultura Catalana 09-02-2012 / 3 comentaris69. Associar-se a la Capital de la Cultura Catalana 08-02-2012 / 3 comentaris70. Arrenca el Carnaval de Tarragona Del 14 al 21 de febrer 07-02-2012 / 2 comentaris71. Tarragona 2012 presenta un projecte digital ambiciós participatiu i obert a tota la ciutadania 07-02-201272. Neix el col—lectiu Amics de la Cultura La primera trobada es farà el proper dilluns dia 13 i és oberta a tota la ciutadania 03-02-2012 20
 21. 21. CALENDARI D’ACTIVITATSFEBRER: 74 activitats entradesData Hora i lloc Activitat Cloenda de la dissetena Biennal dArt ContemporaniFins al 19 Català 201015, 20 i 27 de Sala dActes de la Cooperativafebrer Obrera Tarraconense Seminaris de lEscola Lacaniana de Psicoanàlisi Obert el termini per presentar obres al concursDel 6 al 24 literari "Relats de dones"De 7 al 24 de Primera exposició del Micro-Cicle: "No era el llop", defebrer Espai Jove Kesse Maria del Mar BorrajoDel 23 al 25 de Exposició "El país de les emocions. 150 números de lamarç Palau de Congressos revista Descobrir Catalunya"Del 28 al 16 de Segona exposició del Micro-Cicle: "Garbuix post-març Espai Jove Kesse imatge", dAlexandre Ayxendri Col·legi dArquitectes, SalaFins al 15 de dExposicions De dilluns amarç dijous de 10:00 h a 15:00 h Exposició "Ar+quitectura plàstica"Durant tot el mes Biblioteca Pública dede febrer Tarragona Activitats de la Biblioteca Pública Amb motiu de la Capitat de la Cultura Catalana, lempresa Argos, serveis culturals, ha creat 8 noves rutes aquest 2012. Visites tots els dissabtes (català) iDurant tot el mes diumenges (castellà) al matí. Més informació:(i més enllà) http://www.argostarragona.eu/2/ Curs de coaching per a artistes. Comunicació i7, 8, 9, 15 i 16 de De 16 a 20 h Escola dArt i presentació de la trajectòria professional artística amarç Disseny càrrec de Joan MoreyFins al 8 de març Oberta la convocatòria del Display Oberta la convocatòria de larxiu comissariatFins al 20 de lIrradiador, destinat a donar visibilitat als creadors imarç crítics que han nascut, viuen i/o treballen a Tarragona 21
 22. 22. Fòrum Metropol. Le Nozze di Figaro, de W. Amadeus Mozart. Conferència introductòria a càrrec de Josep 19.30 h Vestíbul Teatre M. Rota, musicòleg (amb motiu de la representació01 Metropol d’aquesta òpera al Gran Teatre del Liceu) Inauguració de lexposició de "Pirogravats sobre01 fusta" 19 h Sala dActes de Presentació del llibre "Actes municipals de Tarragona02 lAjuntament 1400-1401 / 1401-1402" "Gràcies Ovidi": Artur Gaya, Kike Pellicer i Paco Prieto ens proposen un concert per donar a conèixer l’Ovidi Montllor a les noves generacions i retrobar-se amb les velles sense cap nostàlgia. Artur Gaya, membre de la troupe de “Quico el Cèlio”,03 22.30 h Teatre El Magatzem canvia de registre.04 18.30 h Ateneu de Tarragona Cine: Vacaciones en Roma 9.30, 11 i 15.30 h Teatre06 Metropol Les escoles van al teatre. Treasure Island07 9.30 i 11 Teatre Metropol Les escoles van al teatre. Treasure Island Xerrada "Les falles de Tarragona", a càrrec de Magí07 17.30 h Ateneu de Tarragona Benito Micro-Cicle: "No ens falta imaginació", de Maria del07 19.30 h Espai Jove Kesse Mar Borrajo07 20 h Teatre Metropol Joventuts Musicals - Brossa Quartet de Corda 20 h Ateneu de Tarragona. De 17 a 21 h. Oberta fins al 4 de9 març Inauguració Art Reciclatiu "Fet per tu"10-12 I Congrés de Llibreters de Catalunya 22
 23. 23. Cicle "Do it Yourself". Maika Makovski. La cantant mallorquino-andalusa Maika Makovski oferirà un concert en el qual presentarà els temes del seu nou disc ‘Desaparecer’ el qual està basat en els relats d’Edgar Allan Poe. La cantant resident actualment a Barcelona és una de les més respectades per la crítica nacional, i ha estat comparada amb noms com els de PJ Harvey. Dani Poveda en serà el teloner. L’actuació començarà a les 10 i les entrades anticipades11 22 h Sala Zero valen 10 euros i es poden aconseguir a Codetickets. Cia. Seven-6 • El fraude de mi generación Dues veus femenines: la que rebutja la maternitat i la que no pot accedir-hi. El textos estan11 22.30 h Teatre El Magatzem extrets de dramaturgs amb mig segle de distància.11 19 h Casal Tarragoní Presentació de la Guia dAplecs 2012 i concert13 De 19 a 21 h Antiga Audiència Presentació del col·lectiu "Amics de la Cultura" Carnaval. Bastiment de la Bóta i presentació del Ninot14 Matí a la pl. de la Font i la Ninota.14 20 h Teatre Metropol Joventuts Musicals - Anna Alàs i Alexander Fleisher Presentació del cicle "Llegim teatre. Compartim la lectura" Per llegir obres teatrals, comentar-les en 18.30 Biblioteca Pública de grup i veuren un clip escènic a càrrec del col·lectiu14 Tarragona TeclaSmit. Darreres places15 18 h Des del Teatre Metropol Carnaval. Entrada a la ciutat del Rei i la Reina Carnaval. Xirigota Tarragona. Conciencia de colores. Aquesta agrupació proposen un carnaval alternatiu i humorístic. En aquesta obra, uns científics es plantegen si el que investiguen té sentit o potser la15 22.30 h Teatre El Magatzem direcció és una altra16 9 h Rambla Nova Carnaval gastronòmic 20 h Sala dActes de la Lectura de poemes a càrrec de l’escriptor Joan16 Cooperativa Obrera González Soto La cultura, el nostre llegat, acte de presentació del llibre de Fundació Mútua Catalana: Memòria del setge i ocupació16 19 h Antiga Audiència de Tarragona 23
 24. 24. Recinte Firal Palau de Congressos 18 h, 20 h i 22.30 h Obertura de portes 1/2 hora16 abans Disfressa dor Carnaval16 Inauguració de lexposició "Experiències amb Dalí" 20 h Campus Catalunya de la "Lletres de batalla", amb lescriptora Margarida16 URV, Sala de Graus Aritzeta17 15.30 h Rambla Nova Carnaval. El Carnaval dels Petits Carnaval. Anna Montserrat. Toc-toc Qui et pot trucar a la porta de casa? Quantes visites pots rebre en un dia? Passi passi, que veurà el piset... Màgia en un dia, quatre17 22.30 h Teatre El Magatzem personatges femenins ens visiten. Psinemafòrum - Lemmy contra Alphaville, de Jean17 A les 19 h Antiga Audiència Luc Godard. Comentari: Jorge Acebo, cineasta17 22.30 h al Recinte Firal Carnaval. Concert Mojinos Escozíos17 23 h des de la pl. de les Cols Carnaval. Baixada reivindicativa del pilar caminant Monòlegs clàssics amb música, a càrrec dalumnes17 10 h Porxos Antiga Audiència del Batxillerat Artístic de lIES Pons dIcart18 12 h Pl. De lEscorxador Carnaval. Baixada del Pajaritu18 18 h des de Ramón y Cajal Rua dArtesania Chirigota de la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia (CARNAVAL) Vamos de perros muy perrooos Una broma molt divertida i amena en la qual aquest grup xirigoter dedica les seves cançons a tots els gossos que, malgrat totes les atrocitats que es fan amb ells, ens18 22.30 h Teatre El Magatzem demostren que són amics incondicionals. “Los oficios de la cultura”, a La 2, amb Eudald18 i 19 20 h (dia 18) i 12.30 h (dia 19) Carbonell19 19 h des de la Rambla Nova Carnaval. Rua de Lluïment19 20.30 h Pl. De la Font Carnaval. Flashmob del Carnaval 201220 21 h Teatre Metropol Carnaval. Concurs Drag Queens & Drag King 24
 25. 25. 21 17 h Teatre Metropol Carnaval. Obertura de la casa mortuòria21 21.15 h Carnaval. Lectura del Testament del Carnestoltes21 22 h Carnaval. Lenterrament.21 22.30 h Plaça de la Font Carnaval. Veredicte del concurs de comparses Inauguració de l’exposició: “Correspondències ciutadanes a Europa. Art, barris, investigació social, persones i immigració”. www.correspondancescitoyennes.eu Organitza: Associació Ariadna21 19 h Escola dArt i Disseny Col·laboren: Fundació Casal l’Amic, l’Âge de la Tortue Projecció del documental "Thin" + Conferència a De 17.15 a 21 h Antiga càrrec dEspido Freire: “Cuando comer es un23 Audiència infierno”. Inauguració de lexposició "El país de les emocions", 150 números de la revista Descobrir Catalunya. Un viatge visual i periodístic a través de la revista Descobrir Catalunya, que submergirà als visitants en un món de contrastos i paisatges variats. “El país de les emocions” es va mostrar per primera vegada al Palau Robert de Barcelona el 2010 i des d’aleshores també ha visitat Lleida i ara arriba a la capital del Tarragonès amb el suport del Patronat Municipal de23 19 h Palau de Congressos Turisme de Tarragona. Companyia Bravium Teatre • L’última pirueta Una comèdia que podria ser dels anys trenta, la Gran Depressió, on la majoria de circs van caure, com de l’actualitat, on sembla que la crisi no pot saciar els seus desitjos d’enfonsar-ho24 21.30 h Teatre el Magatzem tot, l’art inclòs.24 20 h Teatre Metropol Joventuts Musicals - Quartet Gerhard De 10.30 a 13.30 h Antiga25 Audiència Conferència: La niñera mágica25 20 h Palau de Congressos Acte inaugural de T/2012: “Som llamp, som cruïlla”25 22 h Sala Zero Cicle "Do it Yourself": Febrero + Local Quatro Pinzellades musicals 2012. IX Edició. Cor de veus blanques i conjunt de vent de nivell mitjà, Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell i Orquestra de Cambra, Escola de Música i26 12 h Auditori Caixa Tarragona Conservatori de la Diputació de Tarragona 25
 26. 26. Ballada de Sardanes amb la Cobla Principal de Tarragona. Organitza: Casal Tarragoní26 12 h Llotja del Serrallo Patrocina: Port de Tarragona Guinovart50 a lAuditori. Nina, Elena Gadel, Salva Racero, Ivan Labanda, Marta Mathéu i Antoni Comas 21 h Sala Oriol Martorell de són alguns dels cantants convidats que participaran a27 lAuditori de Barcelona la celebració.27 17 h Aula dExtensió Universitària de la Gent Gran 9.30, 11 i 15.30 h Teatre27 Metropol Les escoles van al teatre. Snow White28 9.30 h Teatre Metropol Les escoles van al teatre. Snow White Segona exposició del Micro-Cicle: "Garbuix post-28 19.30 h Espai Jove Kesse imatge", dAlexandre Ayxendri28 20 h Teatre Metropol Joventuts Musicals - Mercè Obiol i Diana Baker La Bohème, de Giaccomo Puccini Conferència introductòria a càrrec de Josep M. Rota, musicòleg (amb motiu de la representació d’aquesta òpera al Gran Teatre del Liceu) La Bohème, de Giaccomo Puccini Conferència introductòria a càrrec de Josep M. Rota, 19.30 h Vestíbul Teatre musicòleg (amb motiu de la representació d’aquesta29 Metropol òpera al Gran Teatre del Liceu) Presentació del llibre "Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona. Memòria duna exposició temporal". Es presentarà el catàleg de l’exposició que es va realitzar el passat any amb els resultats de les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona. Es penjarà el catàleg virtual al bloc de Sapiens i a cada una de les webs institucionals el pdf complet: es preveu penjar-ho a la web de l’Arquebisbat, de l’ICAC i del Museu d’Història. D’aquesta manera, el catàleg estarà a l’abast de tothom a partir del dia 1 de març a29 19.30 h Antiga Audiència les 0 h.MARÇ: 81 activitats entradesData Hora i lloc Activitat 26
 27. 27. Del 2 de març al3 de juny Fundació Forvm (Casa Canals) Exposició "Orogènesi", de Joan FontcubertaDel 8 al 25 demarç Ateneu de Tarragona Exposició "Tarragona també és modernista"Dissabtes del 10 De 10 a 12 h Aula de Lletres de Curs d’equilibris acrobàtics: Deixa’t caure, deixa’tal 31 de març la Cooperativa Obrera portar IIDel 23 de febrer Exposició "El país de les emocions. 150 números deal 25 de març Palau de Congressos la revista Descobrir Catalunya"Del 28 de febrer Segona exposició del Micro-Cicle: "Garbuix post-al 16 de març Espai Jove Kesse imatge", dAlexandre AyxendriDel 20 de març al Tercera exposició del Micro-Cicle: "Ciutats4 dabril Espai Jove Kesse imaginàries", de Xavier TrobatDel 26 de març al Auditori Fundació Caixa29 dabril Tarragona Exposició col·lectiva Imatges 2011Del 31 de març al Exposició "Paradisus. Jardins i plantes medicinals de26 dagost Museu Nacional Arqueològic Tàrraco a Orléans" Curs de coaching per a artistes. Comunicació i De 16 a 20 h Escola dArt i presentació de la trajectòria professional artística a7, 8, 9, 15 i 16 Disseny càrrec de Joan MoreyFins al 8 de març Oberta la convocatòria del Display Oberta la convocatòria de larxiu comissariat lIrradiador, destinat a donar visibilitat als creadors iFins al 20 de crítics que han nascut, viuen i/o treballen amarç TarragonaDel 26 de març al29 dabril Ateneu de Tarragona Exposició "Pintures dara i sempre", de Tito FiguerasDel 21 de març al11 dabril CRAI Campus Catalunya Exposició Mira Bernabeu 27
 28. 28. De dilluns a divendres de 16 a 20 h i dimecres de 10 a 14 h Sala de Lectura de Sant Pere i Inscripcions al concurs de lectura de contes infantils,Del 26 al 30 Sant Pau poemes i narracions Presentació del llibre "Laigua a Tarragona. De la 19 h Sala dactes de romanització a la industrialització", de Josep M.1 lAjuntament Recasens1 10.30 h Jardins del Vapor Visita / Roda de premsa als Jardins del Vapor1 19 h Antiga Audiència Psinema fòrum: Tiempos Modernos 20 h Fundació Forvm (Casa Inauguració de lexposició "Orogènesi", de Joan2 Canals) Fontcuberta, amb presència de lartista Riu en so • Tot això eren horts! Sofia Morales i Enric Panisello són dos músics ebrencs que reuneixen cançons pròpies, tradicionals i d’altres artistes. Un concert reivindicatiu en3 22.30 h Teatre el Magatzem defensa de la terra i la llengua. Taller diniciació a la lluita i esgrima escènics. Petit tast d’introducció a la lluita escènica en un curs intensiu amb l’objectiu d’aprendre els De 10 a 14 h i de 16 a 20 h A moviments bàsics de la lluita escènica i esgrima per3 laula de lletres de la COT poder aplicar-los a espectacles teatrals. "Te Deum", concert de la secció de corda de 19 h Palau Firal i de lOrquestra Simfònica Camerata XXI i el Cor de3 Congressos Cambra de lAuditori Enric Granados de Lleida "Petits contes per a orelles curioses", amb Rat Cebrián i Carme González, que explicaran els contes "Bestioletes de jardí" i "Xafarderies de castells i4 11.30 h Escola de Lletres princeses" 28
 29. 29. Seminari “Introducció a la cultura hebrea. Potencialitats d’aquest sector”. El seminari de 6 hores anirà a càrrec del professor F. Andreu Lascorz Arcas, llicenciat en Filologia Hebrea, president de De 17 a 20.30 h Hotel AC - Sala l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel6i8 Fòrum A (ARCCI), escriptor i hebraista. Presentació del llibre sobre "Martí Royo. Ceramista i6 19 h Museu dArt Modern escultor", per Assumpta Rosés Cavallé Veredicte del concurs literari "Relats de Dones", de8 la Conselleria de Polítiques dIgualtat Presentació de "Crim de sang", de Sebastià8 12.30 h Llibreria La Capona Alzamora. Premi Sant Jordi 2011 Presentació del CD "Tarragona també és modernista" i inauguració de lexposició de fotografies del mateix títol, a càrrec de Josep M.8 20 h Ateneu de Tarragona Buqueras10 19 h Teatre Metropol Festival aniversari Esbart Dansaire Cia. Roi Borrallas • Tierra, trágame El que comença amb una vetllada de màgia poc a poc es torna en una bogeria que ni el propi protagonista sap com acabarà, molta complicitat amb el públic, humor absurd i màgia10 22.30 h Teatre el Magatzem estúpida són els pilars d’aquest espectacle. Premi dObra Gràfica Recercat de la Fundació Ramon13 18.30 h Antiga Audiència Muntaner Tarragona Clàssica - Joventuts Musicals Concert de Manel Camp i Llibert Fortuny. Obres de Mozart en13 20 h Teatre Metropol jazz Últim dia de lexposició "Nova història de lart", de14 CRAI Campus Catalunya Jordi Abelló Vilella 20 h Campus Catalunya, Sala14 de Graus, URV Lletres de Batalla: Jordi Cervera Mostra final del taller de CREATIVITAT LITERÀRIA Els alumnes del taller d’escriptura realitzaran una petita mostra dels treballs realitzats durant el curs impartit per Francesc Valls-Calçada.15 20 h Teatre El Magatzem L’acte és obert a tot el públic en general. 29
 30. 30. Música en Marxa. LaMt en concert amb Abre ke16 21 h Sala El Cau Paso, Euler i Underground Spirit Juan Zarppa • 12 Miguel Zanón es guitarrista i fundador del segell discogràfic “La Produktiva”. Després de “Desatascos y Limpiezas” presenta ara “12”, una proposta personal a camí entre el rock17 22.30 h Teatre el Magatzem clàssic i la cançó d’autor. Tercera exposició del Micro-Cicle: "Ciutats20 19.30 h Espai Jove Kesse imaginàries", de Xavier Trobat Tarragona Clàssica - Joventuts Musicals Ludwig Trio: Hyo-Sun Lim (piano), Abel Tomàs (violí) i Arnau20 20 h Teatre Metropol Tomàs (violoncel) Presentació del CD "Nocturnos de Chopin", amb Marisa Montiel, pianista; Marta Sardaña, directora 19.30 h Sala Xavier Gols del del Conservatori, i Kiev Portella, pianista i professor21 Conservatori del Conservatori Poemarató: imagina que imaginaràs les imatges de la poesia. Lectura de poesia adreçada a un públic infantil per tal de fomentar el gust per la poesia, la lectura compartida i la pertinença a una comunitat lectora. Lectura de poemes d’Olga Xirinacs, Joana Raspall, Miquel Martí i Pol, Fina Anglès i una selecció de 17.30 h Biblioteca Pública de poemes del llibre, Recull de poemes per a petits i21 Tarragona grans de Maria Antònia Pujol i Tina Roig. Actes amb motiu del Dia Mundial de la Poesia. La lectura de la poesia "Quatre paraules", de Narcís Comadira en català i en la llengua materna dels alumnes (àrab, francès, wòlof, etc.). Activitat promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes. Activitat adreçada a tots els alumnes del CNL , De 15 a 21 h. Aules del CNL de especialment als dels cursos de no catalanoparlants i21 Tarragona també al voluntariat. 30
 31. 31. Veus poètiques. Lectura de poesia en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Poesia. En el transcurs d’aquest acte tindrem l’oportunitat de participar en la festa de la poesia gaudint de veus poètiques del Camp de Tarragona. Poetes: Olga Xirinacs, Francesc Valls-Calçada, Adam Manyé, Conxita Jiménez, Mingo Monlleó i Samuele Arba. Aquesta activitat sinclou també dins el cicle21 20 h Cafè del Teatre Metropol Hipermetropoesia. Tribuna dArqueologia 2012, amb Imma Teixell i Moisès Díaz. "L’antic beateri de Sant Domènec de Tarragona: del fòrum provincial al convent del segle21 Barcelona XIX" El moviment obrer al Camp de Tarragona durant el franquisme i la transició 19.30 h Sala dActes de la Conferència a càrrec de Teresa Fortuny Solà22 Cooperativa Obrera (sindicalista) Inici de la Temporada al Teatre Metropol: "Qui té23 21.30 h Teatre Metropol por de Virginia Woolf?"23 22 h Sala Zero Cicle "Do it Yourself": Tote King + Matador Rockets Psinema fòrum: "Tiempos Modernos", de Charlie Chaplin. Indignació, revolució, subversió. Comentaris: Josep M. San Saturnino "Sansa".23 19 h Antiga Audiència Modera el debat: Araceli Duque Joan Dausà, Els tipus dinterès. Artista polifacètic que combina la seva faceta d‘actor i presentador amb la de músic. Cançonsde mig temps melòdicament impecables, bellugant-se entre la24 21.30 h Teatre El Magatzem cançó d‘autor, el pop i el folk. Contacontes, amb la participació de socis i convidats, conducció del acte a càrrec de Ramon Roselló, carquinyolis, mistela i encesa d’espelmes per fer fugir els mals esperits (socis, acompanyants i24 18.30 h Ateneu de Tarragona convidats).24 Camp de Futbol de Bonavista Trobada de graffiters ‘Les criatures de Prometeu’, dArantxa Sagardoy i25 18.30 h Teatre Metropol Alfredo Bravo 31
 32. 32. "Els mosqueters al convent", de Louis Varney. Les òperes, històries cantades. Cicle "Al compàs de la música", cicle de contes i música per a públic familiar. Cantaires: alumnes de lEscola i Conservatori de Música. Narració: Imma Pujol. 12 h Pati de lEscola i Places limitades. Inscripcions a la sala infantil de la25 Conservatori de Música Biblioteca Pública Col·laboració de lArxiu en un documental de TV325 30 minuts, de TV3 sobre el Bicentenari de la Constitució de Cadis25 9.30-19 h Antiga Audiència Trobada dInformadors Sardanistes de Catalunya Pinzellades Musicals 2012. IX Edició. Escola Municipal de Música de la Selva del Camp i Escola25 12 h Auditori Caixa Tarragona Municipal de Música de Tarragona25 19 h Auditori Caixa Tarragona Concert Cloenda del X Circuit Guitarrístic Recorregut: Francesc Bastos,25 Ramón y Cajal, Rambla Nova Festa dels Tres Tombs 16.15, Ajuntament de26 Tarragona Presentació dels actes de Tàrraco Viva 2012 La Setmana Santa de lAlguer. El ritual, loració, el cant". Projecte fotogràfic a càrrec de la periodista Daniela Sari i el fotògraf Max Solinas. Amb la participació de Mario Sari, president de lArxiconfraternitat de la Misericòrdia de lAlguer. Una ocasió immillorable de conèixer la festa algueresa i de sentir parlar lalguerès. De 19.30 a 21 h Sala dActes de Acte del 40è aniversari de lagermanament26 lAjuntament Tarragona-lAlguer (1972-2012). 19.30 h Auditori Fundació Inauguració de lexposició "Imatges 2011" i26 Caixa Tarragona conferència del fotògraf Rafael López-Monné. Inauguració de lexposició "Pintures dara i sempre",26 20 h Ateneu de Tarragona de Tito Figueras27 19 h Antiga Audiència Trobada dels Amics de la Cultura 20 h Bar Chaplin (av. Lectura pública i presentació del llibre Un bar de27 Catalunya, 26) contes Orquestra Camera Musicae: Stabat Mater, de J. Haydn Cor de cambra femení Zongora, Cor de27 20 h Teatre Metropol cambra Camera Musicae Presentació del llibre Lo caragirat, de Josep Martí i Folguera. Edició de Jordi Tiñena. La presentació anirà a càrrec de Jordi Piqué, cap del Servei dArxiu i27 20 h Llibreria la Capona Documentació Municipal 32
 33. 33. Difusió del curtmetratge Distorsion - Dismiss i17-28 Quan surti la versió en català daltres vídeos de Cronostudios. 18 h Sala Infantil de la "Els mosqueters al convent", de Louis Varney. Les28 Biblioteca Pública òperes, històries cantades. Presentació dels llibres "Primera emancipació del pensament cristià" i "Un univers construït per la28 20 h Llibreria de la Rambla raó", de Josep Gil 20 h Bar La Joya (Rambla Lectura pública i presentació del llibre Un bar de28 Nova, 22) contes28 12 h Sala dActes Ajuntament Roda de premsa Jazz amb lEstudi28 18 h Sala dActes de l’IMET Taula rodona "Els horts escolars i comunitaris"29 22 h Sala Zero Cicle "Do it Yourself": La Habitación Roja 20 h Bar Quim (pl. de la Font, Lectura pública i presentació del llibre Un bar de30 5) contes Presentació del llibre El corazón matemático de la30 19 h Llibreria de la Rambla literatura, de Dolors Collellmir 19.30 h Museu Nacional Inauguració de lexposició "Paradisus. Jardins i30 Arqueològic plantes medicinals de Tàrraco a Orléans" Presentació del programa de TV especialitzat en lart30 22 h Espai Jove Kesse dacció, a càrrec de Pedro Alba (El retrete rosa) Presentació de lobra completa Història de Tarragona. La col·lecció vol oferir als lectors una nova visió de la història de la ciutat, amb una combinació necessària entre informació i interpretació, i escrita pensant en un públic ampli, més enllà de la comunitat científica. Intervenció del grup musical Cantar alla viola (Fernando Martin, viola d’arc, i Nadine Balbeisi,30 19 h Auditori Caixa Tarragona soprano). 10.30 entrada del Cementiri. Visita guiada als espais de la repressió franquista a Espais de la repressió Tarragona, amb lhistoriador Francesc Xavier31 franquista a Tarragona Tolosana II Festival de Música de Setmana Santa Messa di Gloria, de Giacomo Puccini Cor Ciutat de Tarragona i Orquestra de Cambra de31 21 h Auditori Caixa Tarragona Vila-seca 33
 34. 34. Taller de pintura per pintar un obra entre tots els artistes, que se sortejarà pel projecte solidari Pendents de confirmar lloc i Guatemala a lexposició de Tarracoart prevista al31 hora mes de juny a lHospital Joan XXIII. Presentació del Festival Minipop. Concert vermut31 12.30 h Lola de Tapes amb DJ Nauzet Jonay i DJ David BassABRIL: 100 activitats entradesData Hora i lloc ActivitatDurant tot lany 20 anys URV Inscripcions del taller de poesia "On el respir és més respir: els llavis", a càrrec dAdam Manyé i dels Cooperativa Obrera tallers de balls llatins i diniciació al musical ambFins al 10 dabril Tarraconense Maribel SolerDel 2 de març al3 de juny Fundació Forum (Casa Canals) Exposició "Orogènesi", de Joan FontcubertaDel 31 de març al Exposició "Paradisus. Jardins i plantes medicinals de26 dagost Museu Nacional Arqueològic Tàrraco a Orléans"Del 20 de març al Tercera exposició del Micro-Cicle: "Ciutats4 dabril Espai Jove Kesse imaginàries", de Xavier Trobat Tardes. Sala de lectura de Sant Lectures del concurs de lectura de contes infantils,Del 10 al 13 Pere i Sant Pau poemes i narracions Caixa Escènica, activitats formatives en el marc de la Mostra de Teatre Jove. Més informació i inscripcions a la web jove www.tarragonajove.org; o bé a l’Oficina Jove del Tarragonès (Pl. Imperial Tarraco, 1) i a l’Espai Jove Kesse (c/ Sant AntoniA partir de l11 Maria Claret, 12-14) "Connexió", dAnna Bou. A l’exterior urbà, que ve a ser com una espècie de líquid amniòtic, els vianantsDel 10 al 23 busquen i troben llocs provisionals que considerendabril Espai Jove Kesse tant propis com apropiats.Del 17 dabril al 4 Quart exposició del Micro-Cicle: "La Pepa mare", dede maig Castell de Masricart Thais Salvat Rull 34
 35. 35. Exposició: XXIV Exposició Col·lectiva de Treballs Artístics dels Socis del Sindicat d’Iniciativa i Turisme de TarragonaFins al 29 dabril Tinglado 1 Organitzada pel CEMAPT Exposició: Pirates a la Mediterrània. Organitzada pel Museu del Port de Tarragona i el CEMAPT, produïda pel Museu Marítim de Barcelona, amb elDel 17 dabril al suport del Departament de Cultura de la10 de juny Tinglado 4 Generalitat de Catalunya20 (fins al 22 dejuny: divendres L’escenari obertcada 2 setmanes) Espai Jove Kesse Espai lliure de creació i experimentació artísticaDel 21 dabril al16 de juny De 10 a 13 h. Espai Jove Kesse Caixa Escènica: construcció de lespai escènic "Paisatges", de Jordi Saragossa. Jordi Saragossa, fotògraf professional i amant de la natura des de ben petit ens presenta lexposició “Paisatges” en què podrem veure des dels bonics espais del DeltaDel 24 dabril al 7 de lEbre fins a les grans muntanyes cobertes dede maig Espai Jove Kesse neu dels majestuosos Alps francesos.Del 24 al 28 Hotel dEntitats Setmana formativa de laMt Exposició fotogràfica dels tallers de fotografia digital realitzats als centres cívics de Tarragona la tardor deDel 14 al 28 Centre Cívic de Bonavista 2011 El "Joc dels llibres entremaliats": De la nostra Biblioteca Infantil s’han escapat uns quants contes entremaliats, cansats d’estar-se a la prestatgeria sense que cap nen/nena els agafi per llegir. Algú ens ha dit que s’amaguenDel 23 dabril al pels aparadors de les botigues18 de maig Botigues de Torreforta dels nostres barris. Taller audició de flamenc, amb Francis Núñez. Adreçada a bailaores i bailaoras de 18 a 35 anys. ElsDel 28 dabril a Centre Cívic de Sant Pere i Sant participants hauran denviar el currículum abansl1 de maig Pau del 23 dabril a: maticesdanza@hotmail.com 35
 36. 36. Del 26 dabril al10 de maig Antic Ajuntament Exposició 2a edició de Racons de Tarragona La Passió segons St. Joan, de J.S. Bach. Orquestra 19 h Auditori de Vilafranca del Barroca Catalana, Cor Madrigal, actuació de Marta1 Penedès Mathéu entre altres cantants Presentació de lúltim número de Kesse a les jornades Recercat1 18.30 h al Teatre Metropol Reugenio El Palau acull l’Orquestra, Cor i Solistes del Teatre Òpera Rus de Nizhniy Nóvgorod amb la interpretació de l’ària de la Suite núm. 3 de Bach, Les Quatre Estacions de Vivaldi i el Rèquiem de1 19 h Palau de Congressos Mozart. Carrers del centre de Cantada de caramelles al carrer per part del Cor7i8 Tarragona Gregal10 17 h Antiga Audiència Cicle de cine "Metges i malalts": Los niños del Brasil Presentació del llibre "Tarraco en la antigüedad 19.30 h Sala Plana de la Casa tardía, cristianización y organización eclesiàstica11 Canals (siglos III a VIII)", de Meritxell Pérez Martínez11 20 h La Capona Presentació de La inundació, dOlga Xirinacs Roda de premsa de presentació dels actes del 40è 11 h Sala dactes de Aniversari de lAgermanament entre Tarragona i12 lAjuntament lAlguer Roda de premsa acte de signatura del conveni de dipòsit del fons documental de la Societat Coral 11.30 h Sala dactes de l’Àncora (1883-1999) a l’Arxiu Històric de la Ciutat12 lAjuntament de Tarragona12 Diversos espais de la ciutat Comença "Jazz amb lestudi"12 24 h Pizzeria Da Nicola Sopar amb Stromboli Jazz Band Inici del taller de poesia "On el respir és més respir:12 19 h Cooperativa Obrera els llavis", a càrrec dAdam Manyé12 17 h Antiga Audiència Cicle de cine "Metges i malalts": El diario de Noa 36
 37. 37. 12 20 h El Magatzem Presentació d’El mercader, de Coia Valls 00.30 h Local dels Xiquets de13 Tarragona Stromboli Jazz Band + Blau Note+113 19 h Antiga Audiència Psinema Fòrum: Buda explotó por vergüenza13 20 h Cooperativa Obrera Inici del taller de "Balls llatins", amb Maribel Soler "La ràbia que em fas", de Juli Disla. Companyia13 21.30 h Teatre Metropol Nascuts de Peu en Terra. Direcció: Menuda Tàpies 9 h Bar Cortijo (c. Rebolledo,14 27) Jazz & Callos amb The F.E.O.S. Experience14 1 h Local Colla Jove Nit Dixie amb Pixi Dixi+Met Tap + Small River Dixie Inauguració de lexposició fotogràfica dels tallers de fotografia digital realitzats als centres cívics de14 12 h Centre Cívic de Bonavista Tarragona la tardor de 2011 "No et vesteixis per sopar", de Mario Camoletti.14 i 15 18.30 h al Teatre Metropol Grup Escènic Atenea. Direcció: Pau de la Peña Projecció del documental “165 Regent Street”, que repassa els primers 15 anys dhistòria dels Capgrossos de Mataró, produït per Clack i dirigit per Òscar Fernández i Jordi Rovira a partir d’una idea original d’Efren Gracia i amb argument d’Ariadna15 19.30 h Antiga Audiència Vázquez. De 12 a 15 h Jardins de Pic-nic Jazz amb Stromboli Jazz Band, Small River15 lAmfiteatre Band i Dixie-Mania15 12 h Teatre El Magatzem Strings Guitar Trio Guitar Colors Taller: Llegim a casa. Consells per acompanyar la lectura en família. Adreçat a les famílies en general (pares, mares, avis...) i especialment a les famílies16 15 h Escola de Campclar que participen al programa Lecxit. 19.30 h Cooperativa Obrera Inici del taller d"Iniciació al musical" amb Maribel16 Tarraconense Soler16 De 9 a 14 h Camp de Mart Pintura al natural a càrrec de Tàrraco Art 37
 38. 38. Carles Santos - Inés Borràs, piano a quatre mans. Amb obres de C. Santos, C. Debussy, F. Schubert, E. Satie i D. Ligeti. Aquest concert forma part del cicle Dimarts Musicals organitzat per Joventuts Musicals de Tarragona i forma part del Cicle Tarragona17 20 h Teatre Metropol Clàssica17 17 h Antiga Audiència Cicle de cine "Metges i malalts": Máxima ansiedad Presentació del llibre El efecto Star lux, de Juan17 20 h Cafè Metropol Ballester. A càrrec dAda Castells IX Jornada de Pedagogia de lArt i els Museus. Durant tot el dia. Museu dArt Confluències en art i educació. Leducació formal18 Modern. Sala dactes com a interlocutora en lacció educativa del museu18 19.30 h Cafè Metropol Presentació del llibre El gos suïcida, de Jordi Tiñena Cicle Hipermetropoesia: Joan Duran i Mirea Vidal-18 20.30 h Cafè Metropol Conte19 19 h Auditori Caixa Tarragona Projecció del documental "The human tower"19 17 h Antiga Audiència Cicle de cine "Metges i malalts": Testigo de cargo Conferència a càrrec del Dr. Mordechai ben Abir (Marcos Caballero): De Falset (1492) a Israel(2012), un llarg viatge. Història duna família catalana jueva durant més de19 19 h Casa Canals cinc-cents anys. Presentació del web http://capsadesabates.tarragona.cat/ en una jornada sobre arxius municipals a la xarxa. El web19 CCCB està administrat per lArxiu Històric Presentació del llibre "La cola de las sirenas", de19 20 h Cafè Metropol Gustavo Hernández Becerra Presentació del llibre Contes del Camp Vell, de20 20 h Cafè Metropol Frederic Porta, a càrrec del periodista Enric Pujol 38
 39. 39. Presentació del llibre Enfoteu-vos-en, humor indignat. Un llibre amb la participació de 45 humoristes gràfics catalans. Els beneficis aniran a la20 20.30 h La Capona Fundació Arrels 19 h Sala de Lectura St. Pere i Lliurament del Premi de Concurs de Lectura de20 St. Pau Contes20 21.30 h Teatre Metropol Lany que ve serà millor20 21.30 h El Magatzem Seguim recomanant Estellés, Zona Zàlata Sicus, 20 anys amb sabor de rumba. Vivències duna 19 h Sala Àmbit Cultural "El veu gitana amb projecció internacional, de Cinta S.20 Corte Inglés" Bellmunt, a càrrec de lautora i de Sicus Carbonell Presentació i representació del llibre "Teatre per a nens i no tan nens", de Vicenç Cañón. Hi intervindran: Manuel Rivera (editor) · Enric Martínez (exdirector del Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès) · Vicenç Cañón (autor del llibre) · Joan Sanahujes (conseller dEnsenyament de lAjuntament de Tarragona) 19.30 h Casa de Cultura de la Hi representarà una peça: Grup dalumnes de20 Generalitat lEscola Sant Pere i Sant Pau21 De 9 a 14 h Espai Jove Kesse Taller de fotografia etnogràfica De 10 a 21 h Rambla Nova, entre Sant Agustí i Sant21 Francesc Fira dArt al Carrer21 18 h Saló de Plens Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona21 22.30 h El Magatzem Pirómanos, de Malacabeza21 i 28 dabril De 17 a 20 h Espai Jove Kesse Taller dil·lustració amb Xavier Trobat Mostra de Dansa. Associació per al Foment de la22 18 i 20 h Teatre Metropol Dansa de Tarragona. 39

×