Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació del Banc de la Cultura

350 views

Published on

Presentació per a les jornades Interacció. Barcelona, 9 de maig de 2013. Organitza: Diputació de Barcelona.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació del Banc de la Cultura

 1. 1. Banc de la CulturaQuè serà?El Banc de la Cultura serà unaplataforma en què es visualitzarantots els intercanvis culturalspossibles i que orientarà la relacióentre les persones i els agentsculturals cap a la col·laboració i elbenefici mutus. La missió del Bancde la Cultura és, doncs, fomentar ifer possible lintercanvi deconeixements, recursos,expressions i habilitats culturalsentre les persones de l’entornproper.
 2. 2. Banc de la CulturaPer què?Tant el context econòmic quevivim com el context relacionalque s’imposa amb Internet il’entorn 2.0 impliquen que l’àmbitcultural s’adapti a aquest nouparadigma. Davant del sorgimentdel prosumidor, és a dir, d’unconsumidor que és alhoraproductor, crític, exigent,constructiu, el gestor culturalreforça el seu paper defacilitador.
 3. 3. Banc de la CulturaIdeariEl Banc s’insereix totalment en l’era de les CO(cooperar, coorganitzar, coproduir, cofinançar,cogaudir: compartir).Totes les decisions que es prenguin al voltant delBanc es regiran pel criteri de l’ètica.Criteri de compartició: hi haurà una presènciaimportant a les xarxes socials.Criteri d’accessibilitat: tindrà una presènciaimportant en aplicacions per a mòbil.El procés de treball i l’explicació de l’experiènciaviscuda són tan prioritaris com el resultat ol’exhibició.El marc d’actuació tindrà en compte en la sevabase tant coordenades territorials físiques comterritoris d’afinitats i concebrà l’entorn virtualcom a mitjà, però sobretot com a medi.
 4. 4. Banc de la CulturaA qui es dirigeixAgents culturalsEmpresesCol·lectiusProgramadorsCreadorsGestors culturalsVisitantsCiutadans en general
 5. 5. Banc de la CulturaBanc del temps culturalIntercanvia cultura detu a tu●Visualitzarà tots elsintercanvis lliuresentre les persones.
 6. 6. Banc de la CulturaBanc d’espai i recursosmaterialsLlocs i eines per a lacultura●Visualitzarà la xarxad’espais, tant físicscom virtuals,disponibles per a lacultura.●Inclourà lescaracterístiquestècniques delsespais.
 7. 7. Banc de la CulturaBanc d’activitatsEstigues al dia ambl’agenda cultural de laciutat●Visualitzarà tots elsactes culturals de laciutat.●Oferirà un calendaride treball intern entreprogramadors.
 8. 8. Banc de la CulturaBanc de talentConeix el catàlegd’espectacles i concerts●Farà visible iprojectarà el talentde la ciutat.●Recollirà l’oferta depropostes de creacióde l’àmbitprofessional.
 9. 9. Banc de la CulturaBanc de formació iinnovacióAprèn cultura i coneixexperiències●Farà visible l’ofertaformativa per a 4 sectorsdiferents: escola i instituts;professionals de lacultura; empresa nocultural; ciutadans engeneral.●Compartirà experiènciesculturals viscudes perfacilitar el coaprenentatge.
 10. 10. Banc de la CulturaBanc d’emocionsComparteix les tevessensacions●Compartirà emocionsviscudes per donar aconèixer la cultura dela ciutat d’unamanera emocional isensitiva, tant per avisitants com per ahabitants.
 11. 11. Banc de la CulturaBanc i empresaConnectem la cultura il’empresa per innovar●Establirà una línia obertade col·laboració creativaentre el sector cultural i elmón empresarial del’àmbit de la cultura i delsaltres àmbits, que suposiun intercanvi que vagimés enllà delfinançamentunidireccional.
 12. 12. Banc de la CulturaBanc de finançamentCrèdits i mecenatge alservei de la cultura●Establirà una línia decrèdits a retornar senseinteressos.●Visualitzarà una plataformade micromecenatge de totsprojectes culturals delterritori que vulguin rebreaportacions ciutadanes,perquè tothom les puguiconèixer i participar-hi.
 13. 13. Banc de la CulturaBanc de la gestióculturalUn canal per alsprofessionals de lacultura●Establirà un canald’accés específic pera gestors culturals.●Contindrà borsa detreball, eines iaccessos directes.
 14. 14. Banc de la CulturaSituació actual●Prospecció amb diverses plataformes demicromecenatge per fer un nodus territorial●Concurs d’idees per crear una aplicació delBanc del temps cultural●Creació d’una aplicació de mòbil d’agendacultural de la ciutat●Canvi d’orientació comunicativa a partir deTarragona 2012, amb l’obertura de Culturaa les xarxes socials i la potenciació delsmedis i els mitjans digitals●Tarragona 2017: inclusió del Banc de laCultura en el projecte dels Jocs delMediterrani

×