Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
wemwgj-vwni ivngvwbi ivnxg                   CgvbAvR‡K Avwg Cgvb wb‡q K_v ej‡ev|Cgvb Kv‡K e‡j?7wU A‡`Lv ...
Avwg Av‡MB e‡jwQ msw¶ß aviYv w`‡q fv‡jv gymjgvb ev fv‡jv gywgb nIqv hvqbv| Avwg G‡K G‡K me¸‡jv   we¯—vwiZ ejvi mgq mgq c...
A_©vr ÒwZwb GK I AwØZxq, wZwb ¯^qsm¤ú~Y©, wZwb Rb¥ MÖnY K‡ib bvBev KvD‡K Rb¥ †`b bv A_©vr Zvi †Kvb cwievi ‡bB| †Kvb wKQyB ...
Rgx‡b hv wKQy Av‡Q mewKQyi gvwjK wZwb GKvB| wnmve wbKv‡ki w`‡b †KDZvi Kv‡Q Zvi AbygwZ Qvov Ab¨ †Kvb e¨w³i Rb¨ mycvwik Ki‡Z...
                                       ...
m~iv IqvwKqvi 63 I 64 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn e‡jb:-             ...
,      ,      ,       ,                 ’ ’  ,     ,    , AvK…wZ`vbKvix, Zvi ...
6) Cgvb gvbyl‡K KwVb wm×vš— wb‡Z mvnvh¨ K‡i| ˆah©kxj I Aa¨vemvqx evbvq|†h †Kvb wec‡` †m cvnv‡oi gZ AwePj I `„o _v‡K| KviY ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iman

354 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iman

 1. 1. wemwgj-vwni ivngvwbi ivnxg CgvbAvR‡K Avwg Cgvb wb‡q K_v ej‡ev|Cgvb Kv‡K e‡j?7wU A‡`Lv wRwb‡mi Dci wek¦vm Kiv‡K Cgvb ejv nq| 7wU wRwbm n‡jv: 1 2 3 4 5 6 7 Avj-vn †d‡ikZv Avmgvbx Avj-vni †kl w`em ZvK`xi g„Zz¨i ci wKZve‡cÖwiZ cybivq ivm~j Rxeb jvfGB mvZwU wRwbm‡K Avgiv GKmv‡_ †QvU eq‡m gyL¯’ K‡iwQ|GUv n‡jv Cgv‡bi msw¶ß aviYv| †h GB 7wU bv †`Lv wRwb‡mi Dci wek¦vm Ki‡e†m gywgb| gyÕwgb A_© n‡jv wek¦vmx e¨w³| Z‡e GB msw¶ß aviYv w`‡q fv‡jvgymjgvb ev fv‡jv gywgb nIqv hvq bv| ZvB Avwg 7wU wRwbm‡K we¯—vwiZAv‡jvPbv Ki‡ev BbkvAvj­vn|7wU wRwbm †`Lv hvq wKbv?we¯—vwiZ Av‡jvPbv Kivi Av‡M Avwg ej‡Z PvB mwZ¨B wK GB 7wU wRwbm†`Lv hvq bv| n¨v GB 7wU wRwbm †`Lv hvq bv| †`L‡jI eySv hvq bv| †hgb GUv¯úó †h Avj­vn Ges †d‡ikZv‡`i †`Lv hvq bv| wKš‘ Avmgvbx wKZve A_©vr‡KviAvbI wK †`Lv hvq bv? ivm~j‡KI wK †`Lv hvq bv? G¸‡jv‡K †`Lv hvq wKš‘mn‡RB †evSv hvq bv| wPš—v Ki‡j †evSv hvq| Avi GRb¨B †Zv A‡b‡K†KviAvb‡K A¯^xKvi K‡i Avi A‡b‡K wek¦vm K‡i| ivm~j‡K †`Lv †M‡jI A‡b‡K Hmgq ej‡Zv ÒAvcbv‡K Avj­vn ivm~j wnmv‡e cvVvb bvBÓ KviY Avgiv Avcbv‡KAvgv‡`i mgv‡R Rb¥ MÖnY Ki‡Z †`‡LwQ, eo n‡Z †`‡LwQ, Avcwb Avgv‡`i gZ fvZLvb, evRv‡i hvb, Avcbvi cwievi Av‡QÓ Zv‡`i Dˇi ivm~j m. Zv‡`i ej‡Zb - Òn¨vAvwg †Zvgv‡`i gZB gvbyl, †Zvgiv hv Ki AvwgI ZvB Kwi, Z‡e Avj­vn Avgvi Kv‡QInx ev Zvi Kvjvg †cÖiY K‡ib Avi †mUvB Avwg †Zvgv‡`i Kv‡Q cÖPvi Kwi| AvgviK_v †Zvgiv wek¦vm K‡iv|Cgv‡bi we¯—vwiZ aviYv Page 1 of 8
 2. 2. Avwg Av‡MB e‡jwQ msw¶ß aviYv w`‡q fv‡jv gymjgvb ev fv‡jv gywgb nIqv hvqbv| Avwg G‡K G‡K me¸‡jv we¯—vwiZ ejvi mgq mgq cv‡ev bv| ïaygvÎ Avj­vniDci Cgvb wel‡qB K_v ej‡ev| evKx QqwU AvR‡K bq| Cgv‡bi 1 bs welq : - Avj-vn cÖwZ wek¦vmAvwg hw` ewj †h- ÒAvwg Rvwb Avj­vn bv‡g GKRb Av‡Qb Zvn‡j wK eySv hv‡e†h Avgvi Cgvb Av‡Q?n¨v eySv hv‡e, Z‡e fvj gywgb nIqvi Rb¨ GB msw¶ß Ávb h‡_ô bv| h‡_ô bv e‡jB†Zv we¯—vwiZ wk¶v †`qvi Rb¨ Avj-vn ivm~j m. †K †cÖiY K‡i‡Qb| GQvov†KviAv‡bI GKwU wekvj Ask Ry‡o GUv e¨vL¨v Kiv n‡q‡Q| Avj­vni cÖwZ Avgv‡`iCgvb e„w× ev kw³kvjx Kivi Rb¨ Avj­vn m¤ú‡K© wZbwU wRwbm Rvb‡ZB n‡e|h_v:1) Avj­vni msL¨v ev Avj­vn KqRb GUv Avgv‡`i Rvb‡Z n‡e|2) Avj-vni ¶gZv KZUzKz Ges Zuvi Kvh©vejx Kx Kx GUv Avgv‡`i Rvb‡Z n‡e|3) Avj­vni ¸Yvejx Kx Kx †mUvI Avgv‡`i Rvb‡Z n‡e|GB wZbwU wRwbm Rvb‡ev †Kv_v †_‡K? Avj­vni ivm~j e‡j †M‡Qb Ges Avj†KviAv‡b Avj­vn wb‡R e‡j‡Qb| Avi †Kv_vI †_‡K Avgiv Rvb‡Z cvwi bv| cÖ_gZ: Avj-vni msL¨v KZ?Avj-vni msL¨vi e¨vcv‡i ej‡Z †M‡j Avgiv Rvwb Avj­vn GKRb| wZwb GKvB h‡_ô|ÒAvj-vn GKRbÓ GK_vi A_© wK? Gi cÖ_g A_© Zvi msL¨v GK| Gi wØZxq A_©n‡jv Zuv‡K mivmwi cvIqv hvq| A_©vr GKRb gvbyl Avi Avj­vni gv‡S †Kvb Aš—ivqev evav †bB| ‡KD hw` Avj­vni Kv‡Q wKQy PvB‡Z Pvq, †KD hw` Avj­vn‡K LykxKi‡Z Pvq †m mivmwi Avj­vni Kv‡Q PvB‡Z cvi‡e, mivmwi Avj­vn‡K Lykx Ki‡Zcvi‡e|Avj­vn †h GKRb Ges wZwb ‡h GKvB h‡_ô GK_v †KviAv‡b Avj­vn m~iv BLjv‡me‡j‡Qb: Page 2 of 8
 3. 3. A_©vr ÒwZwb GK I AwØZxq, wZwb ¯^qsm¤ú~Y©, wZwb Rb¥ MÖnY K‡ib bvBev KvD‡K Rb¥ †`b bv A_©vr Zvi †Kvb cwievi ‡bB| †Kvb wKQyB Zvi g‡Zv bq GeswZwbI †Kvb wKQyi gZ bb|Ó** GB m~iv †_‡K Avgiv Rvb‡Z cvwi GKRb gywgb Ges GKRb Lªxóv‡bi g‡a¨cv_©K¨ wK| Lªxóvbiv g‡b K‡i Avj­vni cwievi Av‡Q| gwiqg Zvi B¯¿x Ges hxï Zvi†Q‡j| wKš‘ Avgiv wek¦vm Kwi Avj­vni †Kvb cwievi †bB| wZwb KvD‡K Rb¥ †`bbvB|** GB m~iv †_‡K AviI Rvb‡Z cvwi GKRb gywgb Ges wn›`yi g‡a¨ cv_©K¨| wn›`yivg‡b K‡i eo ‡`eZvi Kv‡Q mivmwi PvIqv hvq bv ZvB Zviv †QvU †QvU †`eZvi Kv‡QPvq †hgb `yM©v, kik¦Zx, Kvjx| Giv g~jZ †QvU ‡QvU †`eZv Avi eo eo †`eZv n‡jvivg Ges Ab¨vb¨iv| Avi Ab¨w`‡K GKRb gywgb ev wek¦vmx wek¦vm K‡i †hAvj-vn ¯^qs m¤ú~Y©| wZwb GKvB h‡_ô| mivmwi Zvi Kv‡Q †cŠQv hvq| †Kvb`vjvj ev gva¨g jv‡M bv| wØZxqZ: Avj-vni ¶gZv I Kvh©vejxAvj­vni ¶gZv KZUzKz Ges Zuvi Kvh©vejx Kx Kx GUv Avgv‡`i Rvb‡Z n‡e| GUvRvbvi Rb¨ Avgiv m~iv evKvivi 254 bv¤^vi AvqvZ co‡Z cvwi:-                                               A_©vr Avj­vn Qvov Avi †Kvb Bjvn †bB| wZwb wPiw`b RxweZ _vK‡eb| wZwbmemgq mwµq _vK‡eb| wZwb KLbI wSgvb bv Ges KLbI Nygvb bv| wekvj AvKvk I -- Page 3 of 8
 4. 4. Rgx‡b hv wKQy Av‡Q mewKQyi gvwjK wZwb GKvB| wnmve wbKv‡ki w`‡b †KDZvi Kv‡Q Zvi AbygwZ Qvov Ab¨ †Kvb e¨w³i Rb¨ mycvwik Ki‡Z cvi‡e bv| gvby‡lic~‡e©i I c‡ii me NUbvB wZwb Rv‡bb| (A_©vr gvbyl Zvi KvQ †_‡K †Kvb wKQy†Mvcb Ki‡Z cvi‡e bv)| Avi gvbyl ZZUzKzB Rv‡b hv Avj­vn Zv‡`i Rvbvb| Avj­vniKzimx AvKvk I hgxb‡K wN‡o †i‡L‡Q| AvKvk I hgxb i¶Yv‡e¶b Ki‡Z wM‡q wZwbKLbI K¬vš— nb bv| mwZ¨B wZwb A‡bK gnvb I kw³kvjxGB Avqv‡Z Avj­vni gvnvZ¡ I eoZ¡ eySv‡bv n‡q‡Q| GB AvqvZ‡K Avgiv AvqvZzjKzimx e‡j _vwK| GB Avqv‡Z Avj­vni KvR I ¶gZv ejv Av‡Q| wZwb †h‡nZz memgqRvMÖZ _v‡Kb I memgq mwµq _v‡Kb ZvB GKRb gywgb Zvi Kv‡Q iv‡Zi †ejvqIwKQy PvB‡Z cv‡i|Avcbviv ïb‡j nvm‡eb †h wn›`y‡`i aviYv Zv‡`i ‡`eZviv iv‡Z Nygvq| ZvB Zv‡`i a‡g©iv‡Î ‡`eZvi Kv‡Q PvIqv Aciva|Avj­vn m~iv evKvivi 284 bv¤^vi Avqv‡Z Zvi ¶gZv Ges Zuvi Kvh©vejxm¤ú‡K© e‡jb:-                           , ,m~iv Bqvmx‡b 82 I 83 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn Zvi ¶gZv m¤ú‡K© AviI e‡jb:-            Page 4 of 8
 5. 5.       , , ‘ ’ , wd‡i hv‡em~iv nv`x‡`i 4 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn AviI e‡j‡Qb:-                        gvwUi bx‡P gvwU AvKv‡ki w`‡K P‡j hvq ,Zvi ¶gZv m¤ú‡K© Av‡j Bgiv‡bi 26 I 27 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn AviI e‡j‡Qb: -                                          Avcwb Avcwb K‡ib †bb K‡ib K‡ib AvcbviB Avcwb Page 5 of 8
 6. 6. m~iv IqvwKqvi 63 I 64 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn e‡jb:-         , ? dmjDrcbœ Ki bvwK Avwg Kwi?m~iv g~j‡Ki 30 bv¤^vi Avqv‡Z Avj­vn e‡jb: -          , gvwUi bx‡P , ? Z…ZxqZ: Avj-vni ¸YvejxGZ¶Y Avgiv Avj­vni ¶gZv I Kvh©vejx Rvbjvg| GLb Avgiv Rvb‡ev Avj­vni ¸Yvejx|Avj­vn Zvi ¸Yvejx m¤ú‡K© wb‡RB e‡j‡Qb m~iv nvk‡ii †kl wZbwU Avqv‡Z:                                              ’ , ; `„k¨gvb IA`„k¨gvb mewKQyB , , , Page 6 of 8
 7. 7. , , , , ’ ’ , , , AvK…wZ`vbKvix, Zvi i‡q‡Q A‡bK my›`i my›`i bvg ,** GQvov Avj­vni A‡bK ¸Yvejx i‡q‡Q †hgb: RveŸvi, Kvn&nvi, mvjvg, nvwdR,jvZxd, evmxi BZ¨v`x|GZ¶Y Avgiv Avj­vni ¶gZv, Kvh©vejx Ges Zvi ¸Yvejx m¤ú‡K© Rvbjvg|Gevi Rvbe Avj­vni ¶gZv, Kvh©vejx Ges Zvi ¸Yvejx Rvb‡j GKRbgywg‡bi Kx jvf:mvB‡q` Aveyj Avjv gI`~`x in. wZwb e‡j‡Qb †KD hw` Avj­vn m¤ú‡K© fvjfv‡eRv‡b Zvn‡j Zvi Rxe‡b A‡bK DcKvi Avm‡e †hgb:01) †m A‡bK eo g‡bi AwaKvix n‡e| †Kbbv †m Ggb Avj­vn‡K wek¦vm K‡i †h mKjivRvi ivRv| mewKQyi m„wóKZ©v|02) Zvi e¨w³Z¡ †eva I AvZ¥m¤§vb A‡bK †ekx n‡e| †m AcwiwPZ I bZzb †KvbwKQy †`L‡j AevK nq bv, †Kbbv †m Rv‡b meB Avj­vni m„wó|3) GKRb gywgbe¨w³ KLbI AnsKvix nq bv| †Kbbv †m Rv‡b Zvi mKj m¤ú` GKgvÎAvj­vnB Zv‡K w`‡q‡Qb, wZwb †h †Kvb mgq †mB m¤ú` Avevi wdwi‡q wb‡q†h‡Z cv‡ib|4) †h Avj­vn‡K wek¦vm Ki‡e †m mr KvR I fvj KvR Kivi †Póv Ki‡e| †Kbbv †mRv‡b Avj­vn‡K Lykx Ki‡Z n‡e Ges Zv‡K Lykx Kivi Rb¨ fvj KvR Kiv Qvov Avi†Kvb Dcvq bvB|5) gywgb e¨w³ KLbI nZvk nq bv| †m Rv‡b mevB Zv‡K †Q‡o P‡j †M‡jI Avj­vnZv‡K †Q‡o P‡j hv‡eb bv| Page 7 of 8
 8. 8. 6) Cgvb gvbyl‡K KwVb wm×vš— wb‡Z mvnvh¨ K‡i| ˆah©kxj I Aa¨vemvqx evbvq|†h †Kvb wec‡` †m cvnv‡oi gZ AwePj I `„o _v‡K| KviY †m Rv‡b Avj­vn Zv‡Kmvnvh¨ Ki‡eb|7) CgvY gvbyl‡K cÖPÛ mvnm `vb K‡i| †m g„Zz¨i fq cvq bv| †m Rv‡b Avj-vniAbygwZ Qvov †KD Zvi ¶wZ Ki‡Z cvi‡e bv | Avi Avj­vn hv K‡ib gvby‡li fvji Rb¨BK‡ib|8) GKRb gywgb A‡b¨i m¤§vb I A_© m¤ú` †`L‡j KLbI Zvi †jvf A_ev wnsmv nq bv|†Kbbv †m Rv‡b †h m¤§vb I A_© m¤ú` Avj­vn B”Qv Ki‡jB w`‡Z cv‡ib|9) Avj­vni Dci wek¦vmx e¨w³ ‡Mvc‡b ev cÖKv‡k¨ KLbI ‡Kvb Lvivc KvR Ki‡Z cv‡ibv| †m Rv‡b Avj­vn Zv‡K †`L‡Qb| Avj­vn GKw`b Zv‡K Zvi Lvivc Kv‡Ri Rb¨wRÁvmv Ki‡eb| ZvB †m memgq Avj­vni AbyMZ _v‡K|wKfv‡e Avj­vni cÖwZ wek¦vm kw³kvjx Kiv hvq?Avj­vni m„wó RMZ wb‡q fve‡j, †KviAvb Aa¨qb Ki‡j, Cgv‡bi Av‡jvPbv ïb‡j, Avj­vniKv‡Q mvnvh¨ PvB‡j Cgvb kw³kvjx nq| Avj­vni Kv‡Q mvnvh¨ PvIqvi Rb¨ ivm~j m.wKQy †`vqv wkwL‡q w`‡q‡Qb| †m¸‡jv Avgiv Òwnmbyj gymwjgÓ bv‡gi †`vqvi eB†_‡K wkL‡Z cvwi|** Avwg Lye mnR kã e¨envi K‡i †KviAv‡bi Abyev` K‡iwQ| Abyev‡`i e¨vcv‡i Kv‡iv†Kvb AvcwË _vK‡j cieZ©x‡Z Avgvi mv‡_ †hvMv‡hvM Kivi Aby‡iva KiwQ| Page 8 of 8

×