Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T-Corp - Profile Tập đoàn Trí Việt 2021

39 views

Published on

Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) là Thương hiệu Quản lý Tài sản Thịnh Vượng với hệ sinh thái tài chính toàn diện, tiên phong và phát triển với 3 thành tố chính: Tài chính – Chứng Khoán – Bất động sản, bao gồm các công ty thành viên:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
(Mã chứng khoán: TVC), vốn điều lệ hơn 400 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
(Mã chứng khoán: TVB, vốn điều lệ hơn 521 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 1.000 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Trí Việt
(T-Corp Homes/TCH): Có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×