Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5                       บทที่ 2                   เอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาโ...
62.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสื่ อสั งคม Social Media    2.2.1 ความหมายของ Social MediaSMO คือ แนวทางเกี่ยวกับ social media ที...
72.2.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media         ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า Social Media คือกระแสความนิยม...
8เมื่อพิจารณาจากรายงาน 20 อันดับ Social Media ยอดฮิตของโลก ที่ ComScore(www.comscore.com) ทาไว้ พบว่า Bloger ยังคงความเป็ ...
9จากการวิจยร่ วมระหว่าง OTX (www.otxresearch.com) และ DEI Worldwide     ั(www.deiworldwide.com) พบว่า จากความนิยมที่แพ...
10ประสบความสาเร็ จอย่างสูงในโลกออนไลน์ และส่งผลให้ยอดขายของบริ ษทเพิ่มขึ้นไปถึงห้าเท่าตัว                 ...
11นอกจาก Social Media Marketing งาน Internet Marketing Conference 2009 Bangkok ยังจะครอบคลุมไปถึงเครื่ องมือการตลาดออนไลน์...
12-MySpace – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking-Facebook -เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking
13-MouthShut – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Product Reviews-Yelp – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Product Reviews
14-Youmeo – เว็บที่รวม Social Network-Last.fm – เว็บเพลงส่ วนตัว Personal Music
15-YouTube – เว็บไซต์ Social Networking และ แชร์วดีโอ                       ิ-Avatars United – เว็บ...
16-Second Life – เว็บไซต์ในรู ปแบบโลกเสมือนจริ ง Virtual Reality-Flickr – เว็บแชร์รูปภาพ
172.3 เว็บบล็อก (WebBlog)     2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)         เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นคาที่มาจาก...
182.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก             บล็อกมีดวยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีขอมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผูเ้ ขียน  ...
19     2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม     2.6 มีเดี...
20บล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทัวไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.exteen.comหรื อ              ่http...
21แหล่งชุมชน ชาวบล็อก ที่ชอบ สิงสถิตย์ ในเว็บ พันธุทิพย์ มีเว็บ บล็อกมากที่สุดในเวลานี้ แบ่งเป็ น             ...
226. Exteenชุมชน บล็อกวัยทีน หน้าตา น่ารัก น่าใช้ เขียนง่าย สมัครฟรี เป็ นที่นิยม ในหมู่วยรุ่ น วัยมัน พันธุ์       ...
2310. คาราบาวโฮมเพจ คาราบาว เว็๋บไซต์ วงดนตรี เพื่อชีวิต อันโด่งดังตลอดกาล11. tureLifeชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่ นใหม่ ...
24สุดยอดของฟรี ที่ให้บริ การ พื้นที่ สร้างโฮมเพจฟรี ที่ใครๆก็เคยใช้15. โชว์เด็ดบล็อกวาไรตี้ ที่ให้คุณ แสดงภาพ หรื อ คลิปวิ...
25รวบรวม ค้นหา Blog จากทัวโลก แบ่งแยกเป็ นหมวดหมู่ จัดอันดับ            ่20. ThaiBlogสารบัญบล็อกไทย รวบรวมบล็อก...
26www.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww...
27     2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ Wordpress     ความเป็ นมาของ wordpres เริ่ มจาก B2 หรื อ cafelog คือผูที่ให้กาเน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

378 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. 1. 5 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก ( WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กนี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ัดังต่อไปนี้ 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต ปัจจุบนเป็ นที่ยอมรับแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรื อ IT) ได้ ัเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ ว และมีบทบาทสาคัญในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริ การสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งการมีบทบาทสาคัญนี้อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อไอทีน้ นเปรี ยบเหมือนเครื่ องจักรที่ ัสามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทาการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ตองการได้รวดเร็ ว โดย ้อาศัยองค์ประกอบอื่นๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบติการ โปรแกรมชุดคาสังต่างๆ ั ่และที่สาคัญคือ ผูที่จะตัดสินใจหรื อสังการให้ทางานได้ถกต้องตามเป้ าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ ้ ่ ูเกี่ยวข้อง เช่น ผูใช้ ผูบริ หาร และผูชานาญการ หรื อนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ้ ้ ้
 2. 2. 62.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสื่ อสั งคม Social Media 2.2.1 ความหมายของ Social MediaSMO คือ แนวทางเกี่ยวกับ social media ที่ต้งใจจะดึงดูดความสนใจผูท่ีมาชมเว็บไซต์ ไม่วาจะเป็ น ั ้ ่การไป Bookmark เอาไว้, Share Link หรื อว่าส่งลิงค์ให้กบเพื่อนๆ, การเพิ่ม RSS Feeds การเข้าไป ัคอมเม้นต์ในบล็อกของคนอื่นๆ หรื อว่า เขียนบทความในบล็อกต่างๆ ของตัวเอง (ทั้งสิ่งที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย) เพื่อที่จะนาไปต่อยอดทางความคิด จากบทความของเรา โดยที่คนเขียนบทความต่างๆ ในกลุ่มพวกนี้ ก็มกจะมีพวกแฟนพันธุแท้ หรื อที่เรี ยกว่า Followers ที่มกจะเข้ามาตามอ่าน ั ์ ับทความในสิ่งที่คนเหล่านี้เขียนถึงอยูเ่ สมอๆ ทาให้เว็บไซต์ของเรา สร้างลิงค์เชื่อมกับ Socialnetwork ได้ง่ายขึ้น, ถูกค้นเจอง่ายขึ้นใน Search engine ที่เจาะจงใช้เพื่อค้นหา Social media (เช่นTechnorati) และเพื่อให้บล็อกเกอร์อื่นๆ อ้างถึงบ่อยขึ้นในบล็อก, พอดคาสท์ หรื อ วิดีโอบล็อก(vlogs) ของเขา เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า บทความหรื อว่าเรื่ องที่จะเขียนถึง นั้น ถือว่าเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญมากที่สุดในเรื่ องของ SMOSMO คือ 1 ใน 2 วิธีการออนไลน์ของการปรับแต่งเว็ปไซต์ อีกวิธีหนึ่งก็คือ SEO
 3. 3. 72.2.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า Social Media คือกระแสความนิยมอย่างกว้างขวาง และใน2551 ที่ผานมา Social Media ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Social Media ไม่ได้จากัดวงอยูเ่ ฉพาะใน ่กลุ่มวัยรุ่ น แต่นกธุรกิจและมืออาชีพแขนงต่างๆ ได้หนไปใช้ Social Media มากขึ้น ทาให้ Social ั ัMedia กลายมาเป็ นสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลอย่างมาก จากรายงาน The Wave 3 Report ของUniversal Maccan (www.universalmccann.com) แสดงว่า Social Media เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์และ ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพราะผูใช้สื่อ Social Media นิยมโพสต์แสดงความ ้คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์ ผ่านบล็อก หรื อ ในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน นอกจากนี้การวิจยยังแสดงให้เห็นว่าผูใช้อินเตอร์เน็ต มีทศนคติในนเชิวบวกต่อบริ ษทหรื อองค์กรที่สร้าง ั ้ ั ับล็อกเป็ นของตนเองจากบรรดาสื่อต่างที่ใช้ในกลุ่มสังคมออนไลน์น้ นตามรายงานของ Universal McCann พบว่า วิดีโอ ัออนไลน์ได้รับความนิยมเป็ นอันดับหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีผใช้งานวิดีโอออนไลน์ถึง 394 ล้านราย ู้ในขณะที่ 346 ล้านรายอ่านบล็อก 321 ล้านรายอ่านบล็อกส่วนบุคคล 307 ล้านรายเข้าเยียมชมกลุ่ม ่สังคมของเพื่อนฝูง และ 303 ล้านรายส่งต่อหรื อแบ่งปันวิดีโอคลิปออนไลน์ พัฒนาการที่รวดเร็ วของ Social Media ส่งผลให้การสร้างบล็อก การส่งต่อรู ปภาพ หรื อ วิดีโอคลิป เป็ นเรื่ องปกติ และทุกวันนี้ นักการเมือง บุคคลที่มชื่อเสียง แบรนด์ต่างๆ หรื อแม้แต่สมาชิกในครอบครัวต่างก็มีกลุ่ม ีหรื อสื่อ Social Media ของตนเอง ด้วยเหตุน้ ีสื่อรุ่ นเก่าจึงต้องเร่ งปรับตัวและหันมาพึ่งใช้ SocialMedia เป็ นช่องทางเสริ มในการกระจายเนื้อหาหรื อข่าวสารของตน
 4. 4. 8เมื่อพิจารณาจากรายงาน 20 อันดับ Social Media ยอดฮิตของโลก ที่ ComScore(www.comscore.com) ทาไว้ พบว่า Bloger ยังคงความเป็ นผูนาด้วยยอดผูเ้ ข้าใช้ว่า 222 ล้านรายทัว ้ ่โลกในเดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา ตามมาด้วย Facebook ที่ไล่มาติดๆ และแรงสุดๆ ด้วยจานวนผูใช้ ่ ้200 ล้านราย ส่วนอันดับต่อมาคือ MySpace ด้วยยอดผูใช้ 126 ล้านราย Wordpress 114 ล้านราย ้Windows Live Spaces 87 ล้านราย ส่วนอันดับ 6-10 ได้แก่ Yahoo Geocities (69 ล้านราย) Flickr(64 ล้านราย) hi5 (58 ล้านราย) Orkut (46 ล้านราย) และ Six Apart (46 ล้านราย)ที่น่าแปลกใจก็คือตลาดเอเชีย เป็ นตลาดที่มีการเติบโตของ Social Media สูงกว่าทวีปอื่นๆโดยเฉพาะประเทศจีน นั้นถือเป็ นสังคมบล็อกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในลกด้วยยอดผูใช้กว่า 42 ล้านราย ้มากกว่ายุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริ การวมกันเสียอีกมร. แบรี่ เฮิร์ด (www.123socialmedia.com) เชื่อว่าปัจจัยที่ผลักดันให้ Social Media เติบโตอย่างรวดเร็ วนั้นเป็ นเพราะความง่ายในการเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง ขณะเดียวกันก็ยงเป็ นผลมาจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดาน Social Media และ ั ้เทคโนโลยีไร้สาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ PDAs หรื อเครื่ องเล่นเกมส์แบบพกพาต่างๆผลจากการศึกษายังพบด้วยว่า ผูใช้ส่วนใหญ่จะเข้าร่ วมในสังคมเครื อข่ายโดยเฉลี่ย 3-5 เครื อข่าย ้ดังนั้นนักธุรกิจรายใดที่คิดว่า “ธุรกิจของฉันไม่ได้เน้นด้านออนไลน์” อาจจะต้องคิดใหม่ เพราะ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์หรื อไม่ก็ตาม แต่ธุรกิจของคุณจะเกี่ยวพันกับเครื อข่ายในสังคมออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะลูกค้าของคุณ คู่คาของคุณ แม้แต่เพื่อนฝูง ้หรื อ คนในองค์กรของคุณได้เข้าไปมีบทบาทหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความเป็ นไปได้สูงที่การสนทนาในบางครั้งอาจจะโยงใยเข้ามาถึงธุรกิจของคุณได้ นันหมายถึงว่า บริ ษท ่ ัที่ไม่ได้พิจารณา หรื อ ผนวก Social Media ไว้เป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ หรื อแผนการตลาดรวม กาลังเสียโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าไปอย่างน่าเสียดาย
 5. 5. 9จากการวิจยร่ วมระหว่าง OTX (www.otxresearch.com) และ DEI Worldwide ั(www.deiworldwide.com) พบว่า จากความนิยมที่แพร่ หลายของ Social Media นีเอง ทาให้ SocialMedia กลายมาเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญของผูบริ โภค โดยพบว่า ผูบริ โภคส่วนใหญ่จะข้อหาข้อมูล ้ ้ผลิตภัณฑ์ หรื อ สินค้ายีหอต่างๆ จากเว็ปไซต์ Social Media ไปพร้อมๆ กับหาข้อมูลโดยตรงจากเว็ป ่ ้ไซต์ของบริ ษทผูผลิต โดยผูบริ โภค 7 ใน 10 ราย จะเข้าไปหาข้อมูลในเว็ปไซต์ Social Media ต่างๆ ั ้ ้อาทิ เว็ปบอร์ด กลุ่มชุมชนออนไลน์ หรื อ บล็อกต่างๆ เพื่อหาข้อมูล นอกจากนี้ เถือบครึ่ ง (49%)ของผูบริ โภคจะตัดสินใจซื้อจากข้อมูลที่ได้จาก Social Media เหล่านี้ ้ความนิยมของ Social Media ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผูบริ โภคเท่านั้น แต่ยงมีผลต่อมาตรวัดความสาเร็ จด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ้ ัของภาคธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็ นเรื่ องน่าแปลกใจที่องค์กรธุรกิจต่างๆ จะหันมาให้ความสนใจกับ Social Media Marketing มากขึ้น โดยรายงานล่าสุดของ eMarketer(www.emarketer.com) ชี้ให้เห็นว่า บริ ษทส่วนใหญ่ควรที่จะต้องเข้าไปมีบทบาท และ สื่อสารกับ ักลุ่มสังคมในชุมชนออนไลน์เป็ นประจา แน่นอนว่าในขณะนี้ บริ ษทหลายๆ แห่งได้ตระหนักถึง ัความสาคัญของ Social Media เพราะเล็งเห็นว่าเป็ น Social Media เป็ นเครื่ องมือการตลาดที่ระหยัดแต่มีประสิทธิภาพในการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การของตนสู่ผบริ โภค ู้โดยเฉพาะอย่างยิงในภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่งบประมาณการตลาดค่อนข้างจากัด อย่างไรก็ดี การ ่ทาการตลาดผ่าน Social Media ไม่ใช่เรื่ องง่าย ถึงแม้จะมีบริ ษทหลายรายที่ประสบความสาเร็ จ แต่ก็ ัมีอีกหลายรายที่ลมเหลว หรื อกลายเป็ นผูตองหาของกลุ่มสังคมออนไลน์ไปเลยก็มี ้ ้้ตัวอย่างหนึ่งของบริ ษทที่ประสบความสาเร็ จ ใน การใช้ Social Media เห็นจะได้แก่ Blendtec ที่ทา ัคลิปวิดีโอซีรี่ส์ “Will It Blend” หรื อ “ปั่นได้ไหม?” เข้าไปไว้ใน YouTube ดาเนินเรื่ องโดย มร.ทอม ดิกสัน CEO ของ Blendtec ที่พยายามจะนาทุกอย่างเข้าเครื่ องปั่นของเขา รวมถึง iPhone มือถือยอดฮิต เพื่อพิสูจน์ว่า “ปั่นได้ไหม?” ผลที่ตามมาคือ วิดีโอชุดนี้กลายเป็ น สื่อการตลาดต้นทุนต่า ที่
 6. 6. 10ประสบความสาเร็ จอย่างสูงในโลกออนไลน์ และส่งผลให้ยอดขายของบริ ษทเพิ่มขึ้นไปถึงห้าเท่าตัว ัอึกตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณี ของ IBM ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าจับกระแส Social Media ฟี เว่อร์ได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ แทนที่ IBM จะสร้างบล็อกขึ้นมาเพียงหนึ่งบล็อกเหมือนบริ ษททัวไป IBM ักลับสร้างเครื อข่ายของบล็อกขึ้นโดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานของตน ที่ต่างก็เป็ นยอดฝี มือในแวดวงคอมพิวเตอร์ สร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมา เขียนเล่าถึงประสบการณ์ ถึงงานที่กาลังทา หรื อเรื่ องอะไรก็ได้ตามใจชอบ ผลที่ตามมาคือบล็อก IBMer ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยเชื่อมโยง IBM เข้ากับกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องแสดงเจตนารมณ์ที่บริ ษท ัมีต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดี“ถึงแม้ Social Media จะเป็ นสื่อยอดนิยม แต่ตองไม่ลืมว่า Social Media Marketing ยังเป็ นเรื่ องที่ ้ค่อนข้างใหม่ และ เป็ นเรื่ องที่นกการตลาดยังต้องเรี ยนรู้อยูตลอดเวลา” ทั้งนี้จากคากล่าวของ นาย ั ่ศิระพัฒน์ เกตุธาร กรรมการผูจดการ บริ ษท สป็ อตมาร์ก จากัด ผุจดงาน Internet Marketing ้ั ั ้ัConference 2009 Bangkok ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโฟร์ซีซนส์ กรุ งเทพฯ ันายศิระพัฒน์กล่าวต่อว่า “แต่ดวยเหตุที่ Social Media ได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมผูบริ โภคเพิ่มมาก ้ ้ขึ้นเรื่ อยๆ ความท้าทายของนักการตลาดก็ คือจะตอบสนองกระแสดังกล่าวได้อย่างไร และจะใช้Social Media เป็ นเครื่ องมือในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรื อ การมีส่วนร่ วมในสังคมออนไลน์อย่างไรจึงจะประสบความสาเร็ จสูงสุด ภายในงาน Internet Marketing Conferenceผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน Social Media Marketing จะมุ่งเน้นใน 2 ประเด็นหลักที่นกการตลาดอยากรู้ คือ การ ัวัดผลกระทบของ Social Media และ การวางแผนกลยุทธ์ดาน Social Media Marketing รวมไปถึง ้ผลดีและผลเสียที่เกียวข้องกับ Social Media รู ปแบบต่างๆ”
 7. 7. 11นอกจาก Social Media Marketing งาน Internet Marketing Conference 2009 Bangkok ยังจะครอบคลุมไปถึงเครื่ องมือการตลาดออนไลน์ที่กาลังอยูในความสนใจอื่นๆ อาทิ Search Engine ่Markeitng, E-mail Marketing, eCRM, eBranding และ Online Marketing Research สาหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sptmrk.com หรื อ ติดต่อ บริ ษท สป็ อตมาร์ก จาดัด ที่ ั02 978 2519 หรื อ info@sptmrk.com2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ ที่ให้ บริการ Social Media เว็บไซต์ ที่ให้บริ การ Social Network หรื อ Social MediaGoogle Group – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking-Wikipedia – เว็บไซต์ในรู ปแบบข้อมูลอ้างอิง
 8. 8. 12-MySpace – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking-Facebook -เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking
 9. 9. 13-MouthShut – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Product Reviews-Yelp – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Product Reviews
 10. 10. 14-Youmeo – เว็บที่รวม Social Network-Last.fm – เว็บเพลงส่ วนตัว Personal Music
 11. 11. 15-YouTube – เว็บไซต์ Social Networking และ แชร์วดีโอ ิ-Avatars United – เว็บไซต์ในรู ปแบบ Social Networking
 12. 12. 16-Second Life – เว็บไซต์ในรู ปแบบโลกเสมือนจริ ง Virtual Reality-Flickr – เว็บแชร์รูปภาพ
 13. 13. 172.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog) เป็ นคาที่มาจากคาว่า เว็บ (Web) กับคาว่า บล็อก (Blog)รวมกันเรี ยกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครื่ องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่ องราวหรื อข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็ นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารี ที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็ นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิ ดรับความเห็นจากผูอื่นได้ดวยโดยทัวๆไปแล้ว คุณสมบัติของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อของเนื้อหา บทความ โดย ้ ้ ่ให้เรื่ องใหม่สุดอยูดานบนสุด มักจะจัดกลุ่มเรื่ องแบบเดียวกันไว้ดวยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความ ่ ้ ้อย่างเป็ นระบบต่อเนื่องกัน 3 ผูอ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 มีลิสต์ของ link ไป ้เว็บหรื อบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรื อที่เราเรี ยกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็ นไปตามประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็ นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการอัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยียมชม ่
 14. 14. 182.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกมีดวยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีขอมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผูเ้ ขียน ้ ้และผูเ้ ข้าชม โดยบล็อกจะเน้นไปที่เรื่ องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs,fashion blogs, project blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยูในปัจจุบนนี้ ใช่มเี พียงแค่บล็อก ่ ัที่เป็ นตัวหนังสือและรู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้น 1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี้เน้นโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นเขียนข้อความมากนัก 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์เน็ตหรื อ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie2.แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่วนตัว( Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ
 15. 15. 19 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก( Media Blog) เป็ นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อเช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน ั ่ 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง3.แบ่งตามรู ปแบบของเนื้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด 3.1 Filter Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอแหล่งข้อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจ ู้ ัหรื อเว็บไซต์) โดยปกติมกจะเป็ นข่าว บทความ หรื อความคิดเห็นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ ใน ัเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเรี ยกได้ว่า เป็ น บล็อก “Bookmark” หรื อ มีชื่อเฉพาะ ว่า Social Bookmarkบล็อกลักษณะนี้ จะนาเสนอแค่หวข้อเรื่ อง และ URL ของเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ บางทีอาจเพิ่มคาอธิบายเว็บ ัเพจหรื อเว็บไซต์น้ น ๆ ได้ดวย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นของผูจดทาบล็อกได้อีก ั ้ ้ัด้วย เป็ นเหมือนการกลันกรองข้อมูลให้ทราบว่าเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ใดกาลังได้รับความนิยม ซึ่งจะ ่เป็ นการช่วยจัดลาดับความน่าเชื่อถือของเว็บเพจหรื อเว็บไซต์น้ น ๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างบล็อก ัลักษณะนี้ได้แก่ http://del.icio.us/ เป็ นต้น 3.2 Personal Journal Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรื อ ู้ ัประสบการณ์ของตนเองผ่านข้อเขียน โดยอาจจะมีภาพประกอบ หรื อมีการเชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ขอมูลดูน่าเชื่อถือหรื อมีความน่าสนใจมากยิงขึ้น ซึ่งบล็อกลักษณะนี้ เป็ น ้ ่
 16. 16. 20บล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทัวไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.exteen.comหรื อ ่http://www.blogger.com เป็ นต้น 3.3 Photo Blog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย , ภาพวาด ฯลฯ) และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่คาค้น ( tag) ได้ ทาให้การเก็บภาพเป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหามากขึ้นตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.flickr.com เป็ นต้น 3.4 Video Blog หรื อ เรี ยกว่า Vlog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บวีดิทศน์ส่วนตัว สามารถใส่ ัรายละเอียดของวีดิทศน์ ใส่คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บวีดิทศน์เป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหา ั ัมากขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่http://www.aolvideoblog.com เป็ นต้น 3.5 บล็อกผสม มีลกษณะเป็ นบล็อกที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายประเภท ทั้งเก็บ ัรู ปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรื อบันทึกประจาวัน และใส่ปฏิทินรายการงานที่ต้องทา ฯลฯ ได้ดวย ปัจจุบนเป็ นบริ การที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยมีชื่อเฉพาะด้วย เรี ยกว่าSocial ้ ัNetwork Service ซึ่งนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยงมี ัจุดประสงค์หลักเพื่อการค้นหาและสะสมเพื่อนจากทัวโลก ตัวอย่าง Social NetworkingWebsites ซึ่ง ่ให้บริ การลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรื อ http://multiply.com หรื อhttp://spaces.live.com เป็ นต้น (ซึ่ งปัจจุบน คาว่า blog ใน Social Networking Websites นั้นจะกลายเป็ นแค่ส่วนที่ใช้เขียน ัข้อความเช่นบันทึกประจาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังอาจใช้คาว่า journal แทนคาว่า blogด้วย แต่เนื่องจากบริ การนี้ เป็ นการรวมเอาบล็อกลักษณะต่าง ๆที่เคยมี มาอยูในที่เดียว ทาให้ ่ผูใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิงขึ้น เพราะเพียงแค่เปิ ดใช้บริ การที่เดียว ก็ได้ใช้บริ การ ้ ่ครบถ้วน ไม่ตองเสียเวลาไปสมัครใช้งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้จดจายากอีกด้วย) ้ตัวอย่างเว็บบล็อก1.Bloggang
 17. 17. 21แหล่งชุมชน ชาวบล็อก ที่ชอบ สิงสถิตย์ ในเว็บ พันธุทิพย์ มีเว็บ บล็อกมากที่สุดในเวลานี้ แบ่งเป็ น ์หมวดหมู่ หลากหลายประเภท2 .Gotoknowบล็อกชุมชน ของ สถาบัน ส่งเสริ ม การจัดการ ความรู้ เพื่อสังคม มีคณาจารย์ และ ผูชานาญการ ้ร่ วมกัน มาเขียนบล็อก ถ่ายทอดวิชา3. DiaryHubแหล่งชุมชน นักเขียนไดอารี แห่งแรก ของประเทศไทย 4. Bloggerต้นกาเนิด เว็บบล็อก ต่างประเทศ ที่มีคนใช้มากที่สุด ในโลก5. OKnation BLogบล็อกนักข่าวอาสาสมัคร ของ เดอะเนชัน รายงานข่าว เกาะติด สถานการณ์ ทุกเรื่ องราวในสังคม ่
 18. 18. 226. Exteenชุมชน บล็อกวัยทีน หน้าตา น่ารัก น่าใช้ เขียนง่าย สมัครฟรี เป็ นที่นิยม ในหมู่วยรุ่ น วัยมัน พันธุ์ ัใหม่7. Window Live Spacesเว็บสเปซ ของค่ายไมโครซอฟท์ ที่ชาว msn นิยมเล่น8. Kengบล็อกเก่ง เป็ น Event Blog นาเสนอ ความรู้ เรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Blog9. Bird FCเว็บสาหรับ แฟนคลับ เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย นักร้องซูเปอร์สตาร์
 19. 19. 2310. คาราบาวโฮมเพจ คาราบาว เว็๋บไซต์ วงดนตรี เพื่อชีวิต อันโด่งดังตลอดกาล11. tureLifeชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่ นใหม่ ที่ตองการสิ่งใหม่ๆ ้12. DiaryClubรวมบล็อกคนไทย แบ่งเป็ นกลุ่ม มี ทั้ง คลิปวิดีโอ ข่าว บันเทิง ฯลฯ13. M Blogเว็บบล็อก ของผูจดการ เปิ ด มิติใหม่ ให้ โอกาสให้ ผูเ้ ขียน บล็อก ก้าวสู่ การเป็ น เจ้าของ หนังสือที่ ้ัตัวเอง เขียนขึ้น จากบล็อก สู่ บุ๊ค14. Yahoo Geocities
 20. 20. 24สุดยอดของฟรี ที่ให้บริ การ พื้นที่ สร้างโฮมเพจฟรี ที่ใครๆก็เคยใช้15. โชว์เด็ดบล็อกวาไรตี้ ที่ให้คุณ แสดงภาพ หรื อ คลิปวิดีโอ แสดงความคิด ตาม ต้องการ และถ้าบล็อกใด โชว์เด็ด โชว์ดี มีรางวัลให้16. StoryThaiศูนย์รวม ของ ผูรัก การอ่าน และ เขียน ถ่ายทอด เรื่ องราว ้17. Mthai Blogชุมชนบล็อกวาไรตี้ ที่มี คนเข้ามา ใช้ บริ การมากแห่งหนึ่ง18. Sanook Blogชุมชนบล็อกแห่งใหม่ ของ คน รุ่ นใหม่ ที่ตองการสิ่งใหม่ๆ ้19. Technorati
 21. 21. 25รวบรวม ค้นหา Blog จากทัวโลก แบ่งแยกเป็ นหมวดหมู่ จัดอันดับ ่20. ThaiBlogสารบัญบล็อกไทย รวบรวมบล็อก ดีๆ สาหรับคนไทย แบ่งเป็ นหมวดหมู่2.3.3 เว็บไซต์ ที่ให้ บริการเว็บบล็อกwww.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.com
 22. 22. 26www.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.com
 23. 23. 27 2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ Wordpress ความเป็ นมาของ wordpres เริ่ มจาก B2 หรื อ cafelog คือผูที่ให้กาเนิดการทางานของเว็บ ้บล๊อกที่ชื่อว่า wordpress ได้การผลิตบล็อกชนิดนี้ข้ ึนครั้งแรกประมาณปี 2003 ตอนนั้นมีบล็อกwordpressอยูประมาณ 2000 บล็อก บล็อกที่ชื่อว่า wordpress นี้ เขียนด้วยภาษา PHP เพื่อที่จะใช้กบ MySQL ่ ัโดยผูเ้ ขียน wordpress ก็คือ Michel Valdrighi เป็ นผูร่วมพัฒนา wordpress ตอนนั้น wordpress ยังอยู่ ้ใน B2evolutionwordpress ได้ปรากฏสู่โลกในปี 2003 โดยเป็ นความพยายามของ Matt Mullenweg และ Mike littleในปี 2004 ได้ถกเปลี่ยนแปลงโดย six apart ทาให้มีผงาน wordpress จานวนมากขึ้น และเริ่ มก่อเกิด ู ู้แบรนด์ wp หรื อ wordpress ขึ้นมาและมีการใช้งานมากขึ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบน ัในปี 2007 wordpress ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่ องของ Packt open source CMS award

×