Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sự truyền thừa

284 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sự truyền thừa

  1. 1. SỰ TRUYỀN THỪA Đức Thích Tôn Như Lai Đại Nhật Như Lai Đại Tỳ-lô-giá-na Phật MAHAVAROCANA Kim Cang Thủ Bồ-tát Pháp thân thị giả Ngài Phổ Hiền Bồ-tát (SAMANTABHADRA) Đức Thích-ca Mâu-ni Kim Cang Tátđỏa (VAJRAPANI) thị giả Đức Đại Nhật viết 2 quyển kinh Đại Nhật Kim Cang Đảnh Kim Cang Thủ Bồ-tát Ngài Long Thọ Bồ-tát (NAGARJONA 150-250 D.L) Ngài Long Trí Ngài Vô Trước Thế Thân Mật Giáo Mật tông Nam Tông Mật tông Bắc Tông Tích Lan Miến Điện Nam Dương Cao Miên Lào… Tây Tạng Trung Hoa Nhật Bản MẬT TÔNG TÂY TẠNG PHÁI CỔ MẬT ANTARAKSHITA PADMA-SAMBHAVA PHÁI HOÀNG MẠO (MADHYAMIKA) TSONGKHAMPA Đức Đạt-lai Lạt-ma (DALAILAMA) Đức Ban-thiền Lạt-ma (PANCHENLAMA) PHÁI NHỮNG NGƯỜI ÁO VẢI (KARGYUTPA) Đức Phật DORJE CHANG Đạo Sư Naropa Ở phương Đông là TSURTON WANGAY Ở phương Nam là NGOGDUM CHUDOR Trụ cao phương Tây là chim ưng vút cánh METON TSOMPO Trụ cao phương Bắc với Linh Thứu THOGAPA MILATHOGAPA (1055-1135) Đạo Sư Milarepa DVAGPOLHARJE MẬT TÔNG TRUNG HOA THIỆN VÔ ÚY (SUBHAKARASIMHA 637-735) KIM CANG TRÍ (VAJRABODHI 663-723) BẤT KHÔNG (AMOGHAVAJRA 705-774) NHẤT HẠNH (ICHIGYO 683-727) MẬT TÔNG NHẬT BẢN PHẬT GIÁO NHẬT BẢN6 trường phái A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Thành Thật Luật Pháp Tướng Tam Luận Hoa Nghiêm MẬT TÔNG TẠI NHẬT Thai Mật (TAIMISU) Chơn Ngôn Tông Truyền Giáo Đại Sư (DENGYODAISHI 767-823) Huệ Quả Thất Tổ SỰ TRUYỀN THỪA

×