Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google app

202 views

Published on

นางสาวจุฑาวรรณ พันธุกูล
นางสาวทัศนียา บุตดา
นางสาวธันย์ชนก แก้วอ้น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google app

 1. 1. What is …
 2. 2. GoogleAppsFor Educationหรือ GoogleApp สำหรับกำรศึกษำคือชุดของฟรี อีเมลล์จำก Googleและเครื่องมือ ต่ำงๆ เป็นแบบระบบเปิดในกำร ทำงำนร่วมกัน เปิดกว้ำงสำหรับ คุณครู นักเรียน นักศึกษำ ชั้นเรียน และสมำชิกในครอบครัวทั่วโลก ตัวอย่ำงเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ ท่ำนรู้จักดี เช่น อีเมลล์ (Gmail), เอกสำร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่ำนี้จะใช้สำหรับใน กำรเรียนกำรศึกษำ มี Appต่ำงๆ ดังนี้
 3. 3. 1
 4. 4. Google docs คือบริกำรของ Google ที่ทำให้เรำสำมำรถสร้ำง เอกสำรหรือทำงำนกับเอกสำร ผ่ำน Web Browser อย่ำงเช่น IE, Chrome, Firefox, หรือ Safari ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่สำมำรถ เก็บไว้ยังพื้นที่ของ Google ที่มีควำม ปลอดภัย นอกจำกนี้ยัง สำมำรถ ดำวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่เก็บไว้ มำ ใช้ได้ด้วย
 5. 5. ประยุกต์ใช้ สร้ำงเอกสำรควำมรู้หรือ ข้อสอบภำษำจีนเพื่อ แลกเปลี่ยนควำมรู้หรือเอกสำร ประกอบกำรเรียนกำรสอน ภำษำจีนกับนักเรียนผ่ำน เว็บไซต์ต่ำงๆ
 6. 6. 2
 7. 7. Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริกำรสร้ำงเว็บไซต์ฟรี ซึ่งเรำสำมำรถสร้ำงเว็บไซต์ได้อย่ำง ง่ำยดำย โดยผู้ใช้สำมำรถปรับแต่ง ลักษณะของเว็บไซต์ได้ตำมควำม ต้องกำร สำมำรถรวบรวมควำม หลำกหลำยของข้อมูลไว้ในที่เดียวได้ เช่น วิดีโอ ปฏิทินกำรนำเสนอเอกสำร หรือสิ่งที่แนบ และข้อควำม รวมไปถึง ควำมสำมำรถในกำรกำหนดควำมเป็น ส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วย
 8. 8. ประยุกต์ใช้ สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนเป็น เว็บไซต์ภำษำจีน แบ่งเป็นระดับชั้น และเนื้อหำเป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้ง ยังสำมำรถให้นักเรียนทำ แบบฝึกหัดในเว็บไซต์ ซึ่งถือได้ว่ำ เป็นกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่ำง แท้จริง
 9. 9. 3
 10. 10. Google Drive เป็นบริกำรจำก Google ที่ทำให้เรำสำมำรถนำไฟล์ ต่ำง ๆ ไปฝำกไว้กับ Google ซึ่งทำให้ เรำสำมำรถใช้ไฟล์เหล่ำนั้นที่ไหนก็ได้ ที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่เพียงแค่ฝำกไฟล์ ได้เท่ำนั้นคุณยังสำมำรถแบ่งปันไฟล์ กับคนที่ต้องกำร และสำมำรถแก้ไข ร่วมกันได้จำกอุปกรณ์ทุกประเภทฟรี 5GB โดยเริ่มต้นจำกกำรสมัคร Gmail
 11. 11. ประยุกต์ใช้ เป็นทีเก็บรวบรวมงำนของ นักเรียน ซึ่งสำมำรถใช้แทน แฟลตไดร์ได้ และ สำมำรถ แบ่งปันไฟล์หรือสำมำรถแก้ไข ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นได้
 12. 12. 4
 13. 13. Google classroom เป็น เครื่องมือน้องใหม่ใน Google Apps for Education Classroom เป็นกำร สำนรวม Google เอกสำร ไดรฟ์ และ Gmail เข้ำด้วยกันเพื่อช่วยให้ครู สำมำรถสร้ำงและจัดระเบียบงำนได้ อย่ำงรวดเร็ว ให้ควำมคิดเห็นได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ และสื่อสำรกับทุกคนใน ชั้นได้ง่ำย และยังช่วยให้นักเรียนจัด ระเบียบงำนของตนเอง ทำงำนเสร็จ และส่งครู ตลอดจนสื่อสำรกับครูและเพื่อนได้ โดยมุ่งเน้นให้ครูสำมำรถ ประหยัดเวลำในกำรจัดระเบียบกำร เรียนกำรสอนและปรับปรุงกำร สื่อสำรกับนักเรียน กำรใช้ Application นี้ช่วยในกำรประหยัด กระดำษแทนกำรทำสื่อควำมรู้ หลำยๆฉบับและทำให้มีกำรสื่อสำร ได้ดี
 14. 14. ประยุกต์ใช้ ในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน นักเรียนและครูผู้สอนแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภำยในห้องเรียนได้ ซึ่งครู สำมำรถสั่งงำนนักเรียนพร้อมทั้ง ติดตำมสถำนกำรณ์ส่งงำน และ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำง ง่ำยและสะดวก
 15. 15. 5
 16. 16. Google Calendar วำงกำหนดกำรกิจกรรมได้รวดเร็ว ด้วยกำรตรวจสอบเวลำว่ำงของ เพื่อนร่วมงำน หรือวำงปฏิทินของ เพื่อนร่วมงำนซ้อนทับไว้ในมุมมอง เดียวกัน คุณสำมำรถแชร์ปฏิทิน เพื่อให้คนอื่นเห็นรำยละเอียดของ กิจกรรมทั้งหมด หรือจะให้เห็น เฉพำะเวลำว่ำงก็ได้
 17. 17. ประยุกต์ใช้ ใช้ในกำรจัดทำตำรำงกิจกรรมในกำร จัดกำรเรียนกำรสอน แบ่งตำรำงกำร ทำงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้กับผู้เรียน เพื่อควำมอำนวยควำม สะดวกในกำรแชร์ตำรำงกำรทำงำน ในกำรจัดกิจกรรมในระบบออนไลน์ ให้กับผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 18. 18. รำยชื่อสมำชิกกลุ่ม นำงสำว จุฑำวรรณ พันธุกูล 573050469-1 นำงสำว ธันย์ชนก แก้วอ้น 573050485-3 นำงสำว ทัศนียำ บุตดำ 573050481-1 นักศึกษำชั้นปีที่ 2 คณะศึกษำศำสตร์ สำขำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

×