Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สรุปการเรียน Meditation พี่หมาน

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

สรุปการเรียน Meditation พี่หมาน

  1. 1. บทสวดประกอบการปฏิบัติสมาธิ ในการฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ในเบอื้งต้น ควรไหว้พระสวดมนต์เพื่อทาจิตใจให้ผ่องใส มีความมนั่คงแน่วแน่ในการที่จะ ฝึกปฏิบัติ โดยการเริ่มด้วยการแสดงความนอบน้อมตอ่พระรัตนตรัย พร้อมทัง้อธิษฐานเบญจศีลให้บังเกิดขึน้ในจิต อันจะเป็น พืน้ฐานของสมาธิกรรมฐาน ทัง้จะก่อให้เกิดความมนั่ใจในการปฏิบัติไปตามลาดับดังนี้ คานมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบหนหนึ่ง) สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบหนหนึ่ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบหนหนึ่ง) คานอบน้อมพระพุทธเจ้าและระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ หน)
  2. 2. ภาพร่วมกิจกรรม 1.คือการฝึกสภาวะร่างกายฝึกจิตใจในการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลัก พระพุทธศาสนา 2.ให้ฝึกการวิปัสสนากัมมัฏฐานและการเรียนรู้หลักธรรมคา สอน การฝึกตนทดสอบกา ลังและจิตใจโดยทดสอการขึ้นเขาและลงถ้า ไป ทา วิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อทดสอบกา ลังใจในการสู้กับร่างกายตนเอง 3. สมาธิ นี้ได้มีอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ใน สิกขาสามก็คือ ศีล สมาธิ ปัญ ญา
  3. 3. สิ่งที่ทาได้ดี 1.เข้าใจพื้นฐานการทาสมาธิ 2.เปิดใจยอมรับในการฟังคา บรรยาศของพระอาจารย์ 3.เข้าใจหลักพื้นฐานพระธรรม 4.ตัง้ใจฝึกตน 5.ตัง้ใจกับหลักสูตรครัง้นี้ 6.ธรรมทานคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ 7. จากดูความคิดเห็นเพิ่มเติม วิบากกรรมเเห่งรัก อย่าไป ตกใจที่ต้องเจอ ... มีสติยอมรับความจริงกับสิ่งที่ เกิดขึ้นเเล้วพยายามออกห่างออกมา ดีกว่ามัว นั่งเศร้ารอให้ความทุกข์หายไป ... รูปภาพ : คา บางคา ทาให้คนบางคน พูดไม่ออกเลยสักคา ธรรม.
  4. 4. สิ่งที่ควรปรับปรุง 1. ฝึกให้ตัวเองรู้จักเลือกคนต้นแบบที่ถูกต้องตรงธรรม หมายความว่า เมื่อคิดจะเลือกใครสักคนมาเป็นแบบอย่างในการดา เนินชีวิต อย่าไปมุ่งเน้นแต่ความสา เร็จด้านเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่เราควรให้ ความสา คัญกับคุณค่าในด้านอื่นๆ
  5. 5. จุดการเรียนรู้ 1.หัดทา สมาธิเพื่อแก้อารมณ์และกิเลสของใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อฝึกใจให้มีพลังของสมาธิมากขึ้น 2.หัดทา สมาธิเพื่อให้เกิดพลังใจที่ตัง้มัน่มากขึ้น คือให้มีพลังขึ้นเช่นเดียวกับการ ออกกา ลังกายทา ให้พลังทางกายเพิ่มมากขึ้นได้ นี้คือสมาธิในการฝึกหัด 3. ความงุ่นง่านด้วยกา ลังโทสะ เรียกรวมว่า พยาบาท แก้ด้วยเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หัดจิตให้คิดในทางเกิดเมตตา สงสาร กรุณา ช่วยเหลือ เมื่อมีความสามารถ เกิดความพลอยยินดีไม่ริษยา เกิดความปล่อยวางหยุดใจ ที่คิดโกรธได้
  6. 6. Next Step สิ่งที่ต้องทาเพิ่มเติม ข้อ ฝึกหาความสุขแบบตัดตรง 1.ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสา คัญ เวลามีอะไรเกิด ขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสา คัญกับตัวเองมาก อย่าปล่อยให้จิตใจวนไปวนมากับความ รู้สึกของตัวเอง 2. ฝึกตัวเองให้เข้าใจคาสอนของศาสนาตน หมายความว่า เรานับถือศาสนาอะไรอยู่ ก็ต้องเข้าใจคา สอนของศาสนานั้น แม้ทา ตามคา สัง่สอนยังไม่ได้ แต่ ก็ต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ ขอให้ถามตัวเองว่า ทุกวันนี้หัวใจของศาสนาตัวเองคืออะไร เรารู้แล้วหรือยัง 3. ฝึกตัวเองให้ค่อยๆ ทา ตามสิ่งที่ศาสนาของตนสัง่สอนจนสา เร็จ หมายความว่า เมื่อรู้ว่าศาสนาของตนสอนอะไร ก็ขอให้ทา ทา ด้วยความเบิกบาน ไม่จา เป็นต้องทา ได้ทัง้หมด แต่ขอให้ทา เรื่อยๆ ทา ให้ดีขึ้นทุกวัน อย่าน้อย

×