Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

110514 lidove noviny

349 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

110514 lidove noviny

  1. 1. Lidové noviny: Ráj mladých šéfů Datum: 14.5.2011 Autor: Petr Švihel Česko ovládají z manažerských křesel třicátníci a čtyřicátníci. Naši šéfové jsou v průměru o jednu dekádu mladší, než je tomu ve vyspělých ekonomikách. Mají ale stejnou porci zodpo- vědnosti za vedení firem, za finanční výsledky a hlavně za tisíce pracovníků. Mladíci, kteří se ženou za kariérou, ovšem předčasně stárnou, a co je pro firmy ještě horší – ztrácejí motiva - ci. Kam směřovat, když jste v mládí dosáhli všeho? V 21 letech moderoval hlavní večerní zpravodajství v České televizi. Ve 23 nastoupil na mi - nisterstvo průmyslu a obchodu jako poradce ministra. Ve 28 převzal v barvách zahraničního akcionáře prodejní divizi tehdejšího Českého Telecomu. "Z dnešního pohledu si ale říkám, jak jsme, proboha, mohli být tak drzí?" říká se smíchem Kamil Čermák, nyní čtyřicetiletý generální ředitel společnosti ČEZ ICT a prezident Czech Institute of Directors. Kamil Čermák není jediný, kdo zažil raketovou kariéru. Stačí se podívat na současné vedení společností. Tomáš Richter letos oslavil třicáté druhé narozeniny. Když sfoukával svíčky, možná věnoval přání i elektronickému obchodu Kasa.cz, aby jeho obrat byl zase vyšší než dvě miliardy ko - run. Od výkonného ředitele a jednatele by se to dalo očekávat. Radim Novák má pod sebou zhruba tři tisíce pracovníků z pozice generálního ředitele Veolia Transport ČR. Přitom je mu 33 let. Největší pojišťovnu v Česku Kooperativu vede 37letý Martin Diviš. Obrat společnosti se počítá na desítky miliard. Příkladů je mnoho. V Česku se těmto mladým vrcholovým manažerům někdy hanlivě říká rychlokvašky. V Pol- sku se pro ně vžil pojem pampers management. A tito mladí manažeři způsobují, že máme opačný problém než západní ekonomiky. Ve Velké Británii se oslavně mluví o tom, že prů- měrný věk vysoce postavených manažerů konečně klesá. Nadpoloviční většina vrcholových manažerů ve stu největších firem v Anglii se dostala z dřívějšího až seniorského věku do rozmezí 50–59 let. V Itálii se věk vrcholových manažerů pohybuje ve stejném rozmezí. "V západní Evropě a v anglosaské kultuře je manažerská struktura věkově mnohem pestřejší. Na výkonných provozních funkcích se objevují spíše čtyřicátníci a padesátníci, zatímco vyšší strategické pozice obsazují šedesátníci, nezřídka ve správních radách najdete i sedmdesátníky. Podobný trend najdete i v Asii, kde i například díky konfuciánství existuje přirozený respekt ke stáří jak v rodině, tak i ve firmě," tvrdí Jan Kudera, investor, který sestavoval řadu vrcho - lových vedení v řadě společností. V Česku jsme tak oproti západním i asijským firmám s věkem manažerů o dekádu níže. Důležité pozice ve firmách dostávají už třicátníci, čtyřicátní- ci často řídí celou společnost. Potvrzuje to jak průzkum portálu Jobdnes.cz, který se ptal uchazečů o práci, jak byl starý jejich šéf, kde nejčastější odpověď byla 25 až 35 let, tak infor- Talentor Advanced Search 1 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  2. 2. mace společnosti LMC, podle jejíž databáze je největší procento manažerů v letech 30 až 40let.Mladí manažeři jsou důsledek naší krátké novodobé historie svobodného trhu. Rokem nulase stal rok 1990, kdy se země začala otevírat zahraničním investorům. Ti dávali přednostmladým studentům a absolventům před zkušenými pracovníky. "Na jedné straně zde bylacelospolečenská potřeba vypořádat se s minulostí, a to i tím způsobem, že se stará vedenípodniků nahradila novými lidmi, na druhé straně se museli manažeři velmi rychle naučitmnoho nového, včetně například jazyků, a to se řadě starších už nechtělo nebo se na to ne-cítili," říká Jiřího Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice. Deva-desátá léta, jak se shodují manažeři, byla divoká a zároveň velice štědrá."Revoluce v roce 1989 způsobila to, co by komunističtí plánovači asi nazvali kádrovým va-kuem. Osvědčené kádry starší i střední generace museli odejít z pozic zejména v médiích,státní správě a velkých firmách a nová generace, která je vystřídala, byla opravdu velmi mla-dá," popisuje Kamil Čermák.Mladí lidé se dostávali na pozice, o kterých se jejich vrstevníkům na západě ani nesnilo. Sta-čilo, aby uměli trochu anglicky. Studenti vysokých škol se vydávali na různé stáže a po ná-vratu se z nich stávali ředitelé. To je případ i dnes nejmocnějšího manažera Martina Roma-na. Ten na stáži v Německu a Švýcarsku sepsal seminární práci o českém maloobchodě azkoušel ji prodat německým firmám. Nakonec z něj firma Wolf Bergstrasse udělala svého ře-ditele prodeje v Česku. Kromě Česka dostali podobně mladí lidé příležitost i v dalších post-socialistických zemích ve střední a východní Evropě. Nejlépe to je vidět na nadnárodníchschůzkách vrcholového managementu. Potvrzuje to například již zmiňovaný Jiří Moser z Pri-cewaterhouseCoopers: "V mezinárodních společnostech, jako je například ta naše, mámeve středoevropském regionu také mladší manažery než v západní Evropě, ale mámemožnost například prostřednictvím stáží či setkání čerpat zkušenosti našich seniorních ko-legů, které jsou neocenitelné."Nadnárodní společnosti tak momentálně stojí před úkolem dokázat začlenit různé věkovéskupiny zaměstnanců do jednoho kolektivu. Nejde přitom jenom o mladíky v oblecích, sekterými mají padesátníci jednat jako se svými šéfy. Z druhé strany se firmy totiž musí vy-rovnávat s tím, že populace ve vyspělých zemích stárne a je třeba stále častěji začleňovat ilidi mnohem starší, šedesátníky a sedmdesátníky."Naše průzkumy ukazují, že generální ředitelé po celém světě považují problém začleněnírůzných věkových skupin zaměstnanců za jeden z největších úkolů v oblasti řízení lidskýchzdrojů pro následující roky. Jednou z nových dovedností, kterou manažeři budou muset zvlá-dat, je, jak motivovat různé věkové skupiny," tvrdí Moser.Stále mladíV Česku se ale od revoluce příliš nezměnilo. Stále je zde patrná kultura výrazně mladýchšéfů. Důvodů je hned několik. Ten první poukazuje na to, že stále víc lidí má na svých vizit -kách "manažer" či "ředitel", i když ve skutečnosti nikoho neřídí. Pokud opomineme tento kva-litativní problém, jsou zde i jiná vysvětlení. Talentor Advanced Search 2 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  3. 3. "Model rychlého kariérního růstu se skutečně zachoval do dnešních dnů. Může být dán i tím,že dnešní čtyřicátníci či padesátníci považují za zcela přirozené dát svým podřízenýmstejnou příležitost k raketovému růstu, jako měli oni sami," řekl Moser. Je pravděpodobné, ževznikla kultura mladých manažerů, která se vžila, a další generace tak jen opakují své vzory.Podle Jana Bubeníka, "lovce" vrcholových manažerů ze společnosti Bubenik Partners,ovšem nastal od devadesátých let posun. "Třicátníků je ve vedení firem výrazně méně nežpřed deseti lety," říká Bubeník. I tak se s nimi lze potkávat na manažerských postech často.Mladí proti starýmNapříklad Tomáš Prajzler ve svých třiceti jedna letech vede personální společnostTalentor Advanced Search a může se pochlubit pozicí vedoucí partner. "Vedu dvěspolečnosti, mám pod sebou 26 lidí, jsem zodpovědný za některé aktivity skupiny vregionu střední Evropy, ale rozhodně se nepovažuji za velkého šéfa," tvrdí Prajzler,kterému je daleko příjemnější volné tričko a kraťasy než oblek. Nevyžívá se v titulechani nestudoval ekonomii, nemá ani mezi manažery tolik oceňovaný titul MBA. Vzdě-láním je psycholog."V oboru pracuji už od roku 2000, začínal jsem od píky, při škole jako pomocná admi-nistrativní síla a postupně jsem se vypracovával," vzpomíná Prajzler. Jeho věk mu dě -lal největší problém v době, kdy se staral o rakouské a německé klienty. "Proti mněseděli lidé o třicet let starší a já jsem z jejich výrazu věděl, že už od prvního okamžikuprohrávám o gól. Musel jsem se proto vždycky snažit více, než kdybych byl o pár letstarší." Nakonec dostal nabídku sestavit celou novou firmu, kde si mohl vybrat vlastnítým lidí. To mu pomohlo s jeho novou rolí vedoucího partnera. S lidmi se snaží roz-hodnutí diskutovat a sám sebe vidí jako člověka, který je nakonec pod rozhodnutímpodepsaný. Podle svých slov se snaží "panovat" takovým způsobem, aby se všichnicítili být zapojení do rozhodování.Podle psychologa práce Miroslava Pokorného je důležitější než délka zkušeností věkmanažera. Někteří mladí manažeři mají větší sklon nezvládat všechny povinnosti a vytvářetvíce stresující pracovní prostředí. Co ale dokážou lépe, je prezentovat své výsledky.Kariéra ve velké firměVojtěch Vojík se vydal na kariéru ve velké korporaci. Momentálně je manažerem prodeje fi-remním zákazníkům v Telefónice. "Když jsem se ucházel o pozici obchodníka, pamatuji si,že se mě personalistka zeptala, kde se chci vidět za dva a pět let. Řekl jsem jí, že za dvaroky bych chtěl mít na starosti vlastní klíčové klienty a za pět let už řídit tým obchodníků.Vzpomínám, že se tomu zasmála, hierarchie společnosti byla nastavená tak, že mezi těmitopozicemi bylo několik dalších. Nakonec se mi toho podařilo dosáhnout za dva roky a několiktýdnů," tvrdí Vojík.V korporátní kariéře je podle něj důležité i odhadnout moment, kdy povýšení přijmout. Vzítkaždou možnou nabídku na povýšení podle něj může způsobit, že člověk skončí předčasně.Proto je vždycky pečlivě vážil. Talentor Advanced Search 3 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  4. 4. V týmech lidí, které Vojík vedl, se mu dost často stávalo, že byl nejmladší. "Kolegové mi říka-li, že je to jediný handicap, který se časem vyřeší sám, a měli pravdu," říká Vojík.Spolek mladých manažerůMladí manažeři mají i svůj vlastní spolek. Jmenuje se příznačně – Klub mladých manažerů.Funguje při Vysoké škole ekonomické a zároveň je úzce napojený na Českou manažerskouasociaci.Klub představuje první platformu pro ambiciózní studenty. Pravidelně se tam mohou po-tkávat s významnými generálními řediteli a diskutovat s nimi aktuální problémy. Předsedouklubu je Tomáš Studnička, sám při škole pracuje pro českou společnost a rád by v budoucnupůsobil jako manažer. "Na škole jsou studenti, kteří od začátku míří do nejvyššího vedení fi-rem. Ale je třeba brát v potaz, že tato cesta trvá i řadu let, a nikdo neví, co se za tu dobustane," tvrdí Studnička. Při zmínce o tom, že v České republice jsou manažeři mladší než vzahraničí, se lehce usmívá: "Kategorie mladého manažera může být pro každého jinak na-stavená. Máme mladší manažery než západní ekonomiky, ale opět je třeba si uvědomit, že vČesku je kapitalismus relativně krátce, a tudíž jeden důvod, proč máme mladší manažery, je,že v době transformace ekonomiky byly obsazovány vyšší pozice ve firmách i velmi mladýmilidmi." Na otázku, zdali třicetiletí manažeři mohou být dost zkušení, odpovídá, že zaleží, jakémají schopnosti a jak velká práce za nimi je."Za třicetiletým manažerem může být velká řada zkušeností. Mohl začínat ve firmě v patnáctiletech, na škole tvrdě dřít namísto toho, aby si užíval studentské festivaly a studentskéhoživota, mohl si odnést daleko větší kvantum informací a nezačínal tak po škole na nule.Stejně tak existují lidé, kteří se poučí hned z první chyby, a lidé, kteří ji opakují několikrát,proto si myslím, že třicetiletý manažer může být velmi kvalitní." Sám ale přiznává, že dnešnídoba už není pro mladé manažery tak příznivá.Hlavní možnost růstu vidí v korporacích, menší firmy jsou pro rychlou kariéru džunglí bezjasných parametrů k postupu. Naopak korporace nabízejí jednoduché pravidlo: pokud jemladý kariérista dobrý, povýší za rok, pokud pomalejší, tak za dva roky, a pokud je vynikají -cí, přeskočí při povyšování několik postů najednou.Levnější pracovní sílaCo ale přinášejí mladí manažeři korporacím? Nosí do práce šéfové o dekádu mladší než nazápadě svěží nápady a více elánu, nebo reálná rizika související s jejich věkem? První výho-da mladších manažerů je v tom, že si říkají o menší plat."Rozdíl se určitě promítne v jejich ohodnocení, protože u staršího manažera platíte právě zajeho mnohaletou zkušenost, kdy vystoupal postupně na platovou úroveň, která je poměrněvysoká, a je vhodný spíše pro větší projekty a firmy," říká Jan Kudera, který financuje nové,nadějné firmy.Od mladých šéfů očekávám přebytek energie, vysokou flexibilitu a mobilitu, inovační potenci-ál, odvahu, drive, nové myšlenky a přístupy. Na druhé straně jsem si vědom jejich nižší lo -ajality, někdy nereálných očekávání a požadavků na ohodnocení, absence manažerských Talentor Advanced Search 4 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  5. 5. zkušeností a návyků, nezkušenosti čelit krizovým situacím, apetitu na větší riziko, nereálné-ho vyhodnocení příležitostí," vypočítává Kudera.Podle headhuntera Jana Bubeníka má naše manažerská kultura nedostatek zkušených"vůdců", kteří dokáží problémy posuzovat s nadhledem větší životní zkušenosti dané zastou-pením několika generací v manažerském týmu. Vzniká tak větší riziko kolektivní slepotyjedné generace, tedy že všichni svorně jdou špatnou cestou, aniž by to věděli.Podle Václava Balouna, headhuntera ze společnosti Baloun, J. C. a Rosehill, je kariéra mla-dých manažerů křehká z toho důvodu, že od nich zaměstnavatel očekává loajalitu a po-slušnost. Pokud se začne vymykat kontrole, opět ho nahradí mladším, motivovanějším a lo -ajálnějším.Nebezpečí infarktuMladí úspěšní manažeři mají větší problém najít dostatečnou motivaci. K čemu se dál upí-nat, když jste ve čtyřiceti dosáhli všeho, co jde? "Naše porevoluční generace se tak můžepotýkat s jistou ztrátou motivace, protože dosáhla na vrcholové pozice brzy a na prahu čtyři-cítky si musí hledat nové výzvy, často mimo zavedené korporace. Sama manažerská pozicepřitom také mění i samotné mladé lidí," tvrdí Čermák.Manažeři podle Jana Bubeníka rychleji dospívají. "Musí si uvědomovat tu velkou zodpo-vědnost. Za svěřený majetek, za živobytí zaměstnanců a jejich rodin, zákazníků i dodavate -lů. Na druhou stranu je ta možnost skutečně pozitivně ovlivňovat chod věcí velice uspokojují-cí až návyková. Touha po větší svobodě rozhodování vede řadu mladých generálních ředite-lů k tomu, že si buď založí vlastní firmu, nebo ji spoluvlastní s finančním investorem." Mladímanažeři jsou i daleko rizikovější skupina, co se týče infarktu. Stres, který prožívají ve vy-soké míře po větší část svého života, tak pro ně může mít naprosto zkázonosné následky,které lidé zvyklí rozkazovat, řídit a plánovat nijak neovlivní.---Jak starý je váš šéf?55 let a více 26 %45–55 let 15 %35–45 let 29 %25–35 let 23 %méně než 25 let 6 %Zdroj: jobnes.cz---Za třicetiletým manažerem může být velká řada zkušeností. Mohl začínat ve firmě v patnáctiletech, na škole tvrdě dřít na místo toho,aby si užíval studentské festivaly a studentskéhoživota. Talentor Advanced Search 5 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  6. 6. ---Naše porevoluční generace manažerů se může potýkat s jistou ztrátou motivace,protože do-sáhla na vrcholové pozice brzy a na prahu čtyřicítky si musí hledat nové výzvy.---Čeští manažeři jsou výrazně mladší než jejich západní kolegovéManažeři v Česku (věk)(26–30) 11 %(31–40)38 %(41–50)28 %(51–55) 10 %(56 a starší)13 %---Manažeři v Británii (věk)(30–49) 40 %(50–59)56 %(60 a více) 4 %---Manažeři v USAPrůměrný věk vrcholových manažerů v USA je 56 letJen 15 % vrcholových manažerů je mladší 50 letČtvrtina vrcholových manažerů v USA jsou šedesátníci---Nejvíce šéfů v Česku je mladších 40 let---Nejmladší manažerNejmladším vrcholovým manažerem, nebo spíše manažerkou, byla světovým tiskem ozna-čena čtrnáctiletá indická dívka Sindhuja Rajaramanová. Vede společnost zabývající se počí-tačovou animací.14---Nejstarší manažer Talentor Advanced Search 6 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz
  7. 7. Nejstarším vrcholovým manažerem byl Jack A. Weil (1901–2008), který založil a vedl oděvnífirmu Rockmount Ranch Wear. Ve vedení společnosti zůstal až do své smrti. Když ve 107 le-tech zemřel, byl jen o osm let mladší než tehdejší nejstarší člověk planety.107---Mladý český manažer očima redaktora LN:Jméno: Martin. Proč? Až podezřele často se toto jméno opakuje při zmínkách o vrcholovýchmanažerech. Martin Roman, Martin Jahn, Martin Diviš …Typický vůz: Pro nižší a střední manažery je to Škoda Octavia, pro vyšší manažery Superb.Proč? Škoda je jednou z nejčastějších značek služebních vozů v Česku. A rozdělení zmi-ňovaných modelů mezi vyšší a nižší management je nasnadě.Vzdělání: Vysoká škola Ekonomická v Praze, ČVUT Proč? VŠE je pro spoustu firem dobráznačka a když hledají nové "kádry", jdou najisto. ČVUT ( České vysoké učení technické) pakgeneruje spoustu techniků, kteří mají v korporacích dveře otevřené.Oblíbený koníček: Golf Proč? Patří to k manažerskému stylu. Golf je hlavně sport, kde lzeelegantně domlouvat byznys. Talentor Advanced Search 7 Vyšehradská 423/27, Praha, Tel: +420 226 253 031 , Fax +420 224 912 191, www.talentor.cz

×