Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globes 27.7.16

109 views

Published on

  • Be the first to comment

Globes 27.7.16

  1. 1. .‫בישראל‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫כחצי‬ ‫הסינים‬ ‫השקיעו‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫כיום‬ ‫ההשקעות‬ ‫קצב‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫בודדות‬ ‫מהשקעות‬ .‫בסערה‬ ‫צומח‬ ‫בפועל‬ ‫אך‬ ,‫לישראל‬ ‫נוהרים‬ ‫רבים‬ ‫סינים‬ ‫משקיעים‬ ‫למול‬ ‫מאכזבות‬ ‫התוצאות‬ .‫בלבד‬ ‫בודדות‬ ‫עסקאות‬ ‫נסגרות‬ ‫בתקשורת‬ ‫וחסמים‬ ‫קשיים‬ ‫עקב‬ ‫לרוב‬ ‫וזאת‬ ‫הרב‬ ‫הפוטנציאל‬ .‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫בקשרי‬ ‫נמצאים‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫ללמוד‬ ‫חשוב‬ ,‫בעתיד‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מתכננים‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫סינים‬ ‫עסקית‬ ‫תקשורת‬ ‫ולנהל‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫ולשמר‬ ‫לייצר‬ ‫כיצד‬ .‫הסינית‬ ‫בתרבות‬ ?‫הסיני‬ ‫לטעם‬ ‫לקלוע‬ ‫איך‬ PITCH-‫ה‬ .1 ‫והרבה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫ממוקדים‬ ‫הסינים‬ – ‫לסין‬ ‫התאמה‬ ‫עשו‬ • ‫המוצר‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫רוצים‬ ‫והם‬ ,‫המקומי‬ ‫בשוק‬ -‫הכול‬ ‫לפני‬ .‫בסין‬ ‫יותר‬ ‫להצליח‬ ‫להם‬ ‫יעזור‬ ‫שלכם‬ ‫מציגים‬ .‫לסין‬ ‫הרלוונטים‬ ‫וסטטיסטיקות‬ ‫נתונים‬ ‫הציגו‬ ‫הפרובינציה‬ ‫בנתוני‬ ‫השתמשו‬ ?‫לב‬ ‫מקרי‬ ‫על‬ ‫סטטיסטיקה‬ ‫לא‬ ‫בשיקגו‬ ‫הסטטיסטיקה‬ .‫המשקיעים‬ ‫מגיעים‬ ‫ממנה‬ .‫בייג'ינג‬ ‫של‬ ‫הצבאי‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫למנהל‬ ‫מדברת‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ?‫לרכב‬ ‫חדשנית‬ ‫בטרייה‬ ‫מציגים‬ ‫הסוללה‬ ‫שתאפשר‬ ‫לטווח‬ ‫כדוגמא‬ ‫לשאנגחאי‬ ‫בייג'ינג‬ .‫שלכם‬ ‫מהווה‬ ‫התכנית‬ - ‫הסינית‬ ‫החומש‬ ‫בתוכנית‬ ‫השתמשו‬ • ‫בשנים‬ ‫הסינים‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫להשקעות‬ ‫מנחה‬ ‫קו‬ ,‫ופרטיות‬ ‫ממשלתיות‬ ,‫בסין‬ ‫ההשקעה‬ ‫קרנות‬ .‫הקרובות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכתבת‬ ‫הממשלתית‬ ‫האג'נדה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫משקיעות‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫שתשכילו‬ ‫ככל‬ .‫החומש‬ ‫תוכנית‬ ‫כך‬ ,‫התכנית‬ ‫ליעדי‬ ‫שלכם‬ ‫השירות‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ,‫המוצר‬ .‫חדש‬ ‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫או‬ ‫השקעה‬ ‫לקבל‬ ‫הסיכוי‬ ‫יגדל‬ ‫מוכנים‬ ‫מגיעים‬ ‫שהסינים‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬ .2 ‫לכל‬ ‫מוכנים‬ ‫באים‬ ‫הם‬ .‫מקצוענים‬ "‫"קניינים‬ ‫הסינים‬ • ‫מציעים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ,‫המתחרים‬ ‫מי‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ .‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לפני‬ ‫ובעליה‬ ‫החברה‬ ‫אודות‬ ‫חוקרים‬ ‫הם‬ .‫אצלם‬ ‫חסר‬ ‫ומה‬ ‫גם‬ ‫המתחרים‬ ‫אחר‬ ‫במעקב‬ ‫ימשיכו‬ ‫לרוב‬ .‫השקעה‬ ‫כל‬ ‫הימנעו‬,‫ואמין‬‫מדוייק‬‫מידע‬‫הציגו‬,‫לכן‬.‫ההתקשרות‬‫לאחר‬ ,‫הטכנולוגיות‬ ‫היכולות‬ ,‫ההתקדמות‬ ‫בסטטוס‬ ‫מהפרזה‬ ‫לעשות‬ ‫טורחים‬ ‫לא‬ ‫רבים‬ ‫ישראלים‬ .‫ועוד‬ ‫הצוות‬ ‫ניסיון‬ ,‫הפוטנציאלי‬ ‫הסיני‬ ‫השותף‬ ‫אודות‬ ‫וללמוד‬ ‫בית‬ ‫שיעורי‬ ‫סיניות‬ ‫ענק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫למנכ"לים‬ ‫בזלזול‬ ‫מתייחסים‬ ‫ולכן‬ .‫כשחצנים‬ ‫ונתפשים‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ :‫מדוקדק‬ ‫ציפיות‬ ‫תיאום‬ • :"‫ימין‬ ‫"ברגל‬ ‫לכאורה‬ ‫מתחיל‬ ‫והסינים‬ ‫הישראלים‬ ‫בין‬ ‫כשמתברר‬.‫חגיגיות‬‫וארוחות‬"‫אדום‬‫"שטיח‬,‫רבים‬‫חיוכים‬ ‫אכזבה‬ ‫יוצר‬ ‫הדבר‬ ,‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫עצמו‬ ‫הפעולה‬ ‫ששיתוף‬ .‫היטב‬ ‫מתנהלים‬ ‫שהדברים‬ ‫שבטוח‬ ‫הישראלי‬ ‫בצד‬ ‫גדולה‬ ‫לכן‬ .‫הקשר‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫בתחילה‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫הסיני‬ ‫מהצד‬ ‫על‬ ‫ולהקפיד‬ ,‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫לתהליך‬ ‫בסבלנות‬ ‫להצטייד‬ ‫יש‬ ‫להתחיל‬ ‫חייב‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫יותר‬ ‫הדוק‬ ‫ציפיות‬ ‫סנכרון‬ ‫יצירת‬ ,‫הדדי‬ ‫לימוד‬ ‫של‬ )‫במערב‬ ‫מהמקובל‬ ‫(ארוך‬ ‫במסע‬ .‫השותף‬ ‫עם‬ ‫אמון‬ ‫ובניית‬ )"‫("גואנשי‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ "‫"עמומה‬ ‫לתקשורת‬ ‫נטייה‬ ‫לסינים‬ ‫בתקשורת‬ ‫בהירות‬ • ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫הסינים‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫כך‬ ‫בשל‬ ‫ובמיוחד‬ ‫על‬ ‫בהכרח‬ ‫מעיד‬ ‫אינו‬ ‫הסיני‬ "‫כן‬ ‫"כן‬ -‫ה‬ .‫ברורה‬ ‫מאוד‬ .)‫הסכמה‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫מעיד‬ ‫אינו‬ ‫לרוב‬ -‫(למעשה‬ ‫הסכמה‬ ‫הציפיות‬ ‫את‬ ‫ברורה‬ ‫בצורה‬ ‫ולתקשר‬ ‫לשאול‬ ,‫לוודא‬ ‫דאגו‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫צועדים‬ ‫הצדדים‬ ‫ששני‬ ‫תוודאו‬ ‫כך‬ .‫והדרישות‬ .‫דומה‬ ‫לכיוון‬ ,‫פוליטיים‬ ‫לחצים‬ ‫ישנם‬ .‫אחרת‬ ‫חושבים‬ ‫הסינים‬ ,‫לסיכום‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫שמשפיעים‬ ‫שיקולים‬ ‫ועוד‬ "Face" ,‫חומש‬ ‫תוכניות‬ ‫בהבנה‬ ‫זמן‬ ‫השקיעו‬ .‫הסינים‬ ‫המשקיעים‬ ‫של‬ ‫ההחלטות‬ ‫ושל‬ ‫בכלל‬ ‫הסינית‬ ‫העסקית‬ ‫והסביבה‬ ‫התרבות‬ ‫של‬ ‫עמוקה‬ ‫סבלנות‬ :‫אחת‬ ‫ובמילה‬ .‫בפרט‬ ‫הסיני‬ ‫השותף/משקיע‬ ‫סין‬ ‫בתחום‬ ‫כץ‬ ‫בארי‬ ‫בחברת‬ ‫ומנחה‬ ‫יועץ‬ :‫הוא‬ ‫הכותב‬ ,‫מסין‬‫השקעה‬ ?‫לדעת‬‫חשוב‬‫מה‬ ‫גל-און‬ ‫טל‬ 2016 JOURNEY 2016JOURNEY 2016 ‫בספטמבר‬ 28 I '‫ד‬ ‫יום‬

×