Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni

22 views

Published on

#taidetoimii -Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tulosseminaari 20.11.2019

Taide- ja kulttuuritoiminnan talousvaikutuksia. Jotain sentään jo tiedetään.
Dos. teatteritaiteen tohtori Pia Houni

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni

 1. 1. Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla TeT, dosentti Pia Houni
 2. 2. Taide vaikutaa ja Taide toimii – myös taloudessa
 3. 3. 5 520 900 suomalaista
 4. 4. Käytäntöteorioiden lähtökohta • Talouden näkökulmasta käytäntöteorioiden tärkein lähtökohta on järjestyksen tuotamisen ja uudelleen tuotaminen • Käytäntöote mahdollistaa huomion kohdistumisen koht toiminnan ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen trakastelua • Käytäntöteoreetnen lähtökohta korostaa toiminnan tason tarkastelua, jolloin sosiaalinen ja jaetu löytyy ihmisten toiminnasta żei esim. mielestä tai symbolisista merkityksistä)
 5. 5. Ennen talouden tarkastelua pitäisi pohta, miten… • Taidetoiminnan vaikutuksia tutkitaan, arvioidaan ja tulkitaan. Tätä osuuta suunnitellessa olisi hyvä otaa huomioon myös talousvaikutusten tarkastelu. • Selkeät tavoiteet ohjaavat toimijoita ymmärtämään, mitä tavoitellaan ja millaisin sitoumuksin työskennellään. • Talouden laskemisessa on olennaista huomioida mihin toiminta kohdistuu. On eri asia laskea ennakoivast säästöjä, jos toiminta kohdistetaan ennaltaehkäisevään työhön kuin laskea jo käynnissä olevan toiminnan säästöjä esimerkiksi sote-alan hoitoyksiköissä.
 6. 6. ”Taide pitää veren kierrossa”
 7. 7. Taide- ja kultuurilähtöinen talous
 8. 8. • Tarkoitaa yleensä voiton tavoitelua tai säästämiseen liityviä toimintoja • Voiton tavoitelu żtoimeentulon ja työn näkökulmasta) kuuluu esimerkiksi yritysten, itsensä työllistäjien ja muiden itsellisten tulonlähteiden rakenteissa olevien taholta • Säästämisen näkökulmaa harjoitetaan yleensä tuetujen organisaatoiden, yhteiskunnan perustoimintojen żsote, koulut jne) taholla
 9. 9. Erilaisia lähtökohta tarkastella talouta • Terveydenhuollon säästömenot żesim. lääkärikulut, hoitopäivien kulut, lääkemenot) • Työterveyden kulut żsairauspoissaolojen kustannukset) • Alueellinen lähtökohta żesim. kaupungin tai kunnan kultuuri- ja vapaa-ajan toiminnan uudelleen järjestäminen) • Yleishyödyllisten yhdistysten toiminta żyhteisöön ja sen toimijoihin kohdistuvat vaikutukset heijastuvat myös talouteen)
 10. 10. Alle 10 vuoden aikaraami ja toiminta Terveyden- huolto Muu julkinen rahan käyttö Ei-julkinen rahan käyttö Kokonais- vaikutukset Lasten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen B+++ B+++ B+++ B+++ Synnytyksen jälkeisen masennuksen ennalta- ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta + + + Työpaikan mielenterveyden tunnistaminen (1 vuosi) A+ A+ A+++ A+++ Ikääntyneiden ihmisten hyvinvointi ja mielen- terveyden tunnistaminen B++ B++ B++ B++ Työttömien/työttömyys- riskissä olevien mielen- terveyden suojaaminen B+ A++ A++ A++ Velan hallinta ja taloudellinen neuvonta (2 vuotta) + B+ B++ B++ Psykoosin varhainen tunnistaminen ja hoito A+++ + B+++ A+++ Mielenterveyden edistäminen heille, joilla on fyysisiä ongelmia (diabetes) (3 vuotta) + + Lääketieteellisesti selittä- mättömien oireiden var- hainen tunnistaminen ja hoito (3 vuotta) B+ + B+ Kohdistettu itsemurhien ehkäisystrategia + + +++ A+++ Taulukon lukeminen: + Investoinnin palautuminen enintään sijoituksen suuruisena ++ Investoinnin palautuminen viisi kertaa suurempana kuin sijoittaminen +++ Investoinnin palautuminen yli viisi kertaa suurempana suhteessa sijoittamiseen. A: Investointikulut palautuvat vuoden kuluttua, B: Investointikulut palautuvat 1-5 vuoden aikana, C: Investointikulut palautuvat 5-10 vuoden aikana.
 11. 11. Kysymyksiä, pohdintaa… • Mitkä asiat estävät talousajatelun toteutumista? • Millaisilla indikaatoreilla immateriaalisia asioita mitataan? • Millaisia uudelleen organisoitumisen mahdollisuuksia voisi hyödyntää talouden näkökulmasta? • Taiteilijoiden ammatllinen osaaminen uusilla toimintakentllä? • Miten kytkeä talousajatelu hankkeisiin mukaan jo niiden alkuvaiheessa?
 12. 12. Kiitos!

×