Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

งานนำเสนอ1คอม

894 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

งานนำเสนอ1คอม

 1. 1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. <ul><li>ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ดังนี้ </li></ul>
 3. 3. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเรียนการสอนในโรงเรียน สิ่งแวดล้อม การดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
 4. 4. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ต่อการศึกษา ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคม ต่อเศรษฐกิจ ต่อสุขภาพจิต
 5. 5. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. 6. สร้างเสริมคุณ ภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น การเรียนการสอน ในโรงเรียน สิ่งแวดล้อม การดำเนินการใน หน่วยงานต่าง ๆ ผลของเทคโนโลยี สารสนเทศ
 7. 7. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <ul><li>สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น </li></ul>
 8. 8. การเรียนการสอนในโรงเรียน <ul><li>การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วย ในการเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น </li></ul>
 9. 9. สิ่งแวดล้อม <ul><li>การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul><ul><li>หลายอย่างจำเป็นต้องใช้ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า </li></ul><ul><li>จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ </li></ul><ul><li>ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสภาพ </li></ul><ul><li>อากาศ การพยากรณ์อากาศ </li></ul><ul><li>เป็นต้น </li></ul>
 10. 10. การดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ <ul><li>ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานต่าง ๆพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อแก้ไข การสื่อสารในองค์การประเทศไทย </li></ul>
 11. 11. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ
 12. 12. ต่อสุขภาพจิต ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อการศึกษา ผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. 13. ต่อการศึกษา <ul><li>จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เรียกว่า CAI นั้นทำให้เกิดปัญหาที่เห็นได้ชัดเจน   เช่น       </li></ul><ul><li>- ครูกับนักเรียนจะคาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน - นักเรียนที่มีฐานะอยากจนไม่สามารถที่จะใช้สื่อประเภทนี้ได้ </li></ul>
 14. 14. ต่อสิ่งแวดล้อม <ul><li>        - เกิดปัญหามลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์นำเทคโนโลยีทางด้าน IT ไปพัฒนาอย่างผิดวิธี </li></ul>
 15. 15. ต่อสังคม <ul><li>- ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงาน - การปรับตัวเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของพนักงาน - สมาชิกในสังคมมากการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบต่างอยู่ </li></ul>
 16. 16. ต่อเศรษฐกิจ <ul><li>     - มนุษย์จับจ่ายสินค้ามากขึ้น เพราะมีบัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องพกเงินสด - การแข่งขันกันทางธุรกิจสูงมากขึ้นเพราะต่างก็มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งก็เกิด ผลกระทบตามมาคือ บางครั้งก็มุ่งแต่แข่งขันกันจนลืมความมีมนุษย์ธรรมหรือความมีน้ำใจไป </li></ul>
 17. 17. ต่อสุขภาพจิต <ul><li>          - เมื่อการดำเนินชีวิตจากเดิมที่เป็นแบบเรียบง่าย ต้องเปลี่ยนมาปรับตัว ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันตลอดเวลา ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียด ความ วิตกกังวล ส่งผลทำให้สุขภาพจิต เสื่อมเสียไปได้ </li></ul>
 18. 18. แหล่งอ้างอิง <ul><li>http://www.thaigoodview.com/library contest 2552/ type 1/ tech 03/29/ con 1 _ 4. html </li></ul>
 19. 19. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul>
 20. 20. ด . ญ . ศิริลักษณ์ จายอุ้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เลขที่ 29 โรงเรียนสันกำแพง
 21. 21. <ul><li>เสนอ </li></ul>
 22. 22. <ul><li>อาจารย์วันเพ็ญ จันทรมณี </li></ul>

×