546656

438 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

546656

 1. 1. การปฏิิสัมพัันธระหวางมนุษยกับคอมพิิวเตอร ป  ( (Human-Computer Interaction) p )CHAPTER 1HUMAN-COMPUTERINTERACTION สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศูนยนนทบุรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1
 2. 2. ความสําคัญของ HCIชวตประจาวนของมนุษยทุกวนนลวนตองเกยวของกบคอมพวเตอรชีวิตประจําวันของมนษยทกวันนี้ลวนตองเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา ตั้งแตโทรศัพทมือถือ เครื่องฝาก-ถอนเงนสดอตโนมต หรือเครื่องจําหนายบัตรโดยสารของระบบขนสงเงินสดอัตโนมัติ หรอเครองจาหนายบตรโดยสารของระบบขนสงมวลชนตาง ๆ เปนตนระบบตางๆ ถึงจะมีประสิทธิภาพการทํางานสูงเพียงไร หากผูใชไมสามารถใชไดก็เปลาประโยชน
 3. 3. ความหมายของ HCIปฏสมพนธระหวางมนุษยกบคอมพวเตอร (ดงเดมนยมใชคาวาการปฏิสัมพันธระหวางมนษยกับคอมพิวเตอร (ดั้งเดิมนิยมใชคําวาการสื่อสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร : Human-ComputerInterface)It f )หมายถึงกระบวนการในการสื่อสาร ทําความเขาใจกันระหวางมนุษยซึ่งเปนผูใชกับคอมพิวเตอรซึ่งเปนเครื่องมือที่ถกใช ู
 4. 4. ความเปนมาของ HCIสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีการการศึกษาความสัมพันธในการทํางานระหวางมนุษย และเครื่องจักร โดยมีจุดมุงหมายในการพฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณพัฒนาระบบอาวธยทโธปกรณใชหลักการ Ergonomics และ ปจจัยเกี่ยวกับมนุษย (Human factor)Human-Machine Interface
 5. 5. ความเปนมาของ HCI (ตอ)ภายหลังเมื่อการใชงานคอมพิวเตอรไดขยายวงกวางขึ้น นักวิจัยบางกลุมจึงไดหันมาใหความสําคัญกับการศึกษาคนควา และวิจัยในดานการสอสาร หรอปฏสมพนธระหวางมนุษยกบคอมพวเตอรการสื่อสาร หรือปฏิสัมพันธระหวางมนษยกับคอมพิวเตอร แบบจําเพาะเจาะจงมากขึ้น โดยขอบเขตของการศึกษาจะครอบคลุมทั้งดานกายภาพ จิตวิทยา และทฤษฎีตาง ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดานกายภาพ จตวทยา และทฤษฎตาง ๆ ทเกยวของโดยตรงกบการปฏิบัติงานรวมกันระหวางมนุษย และคอมพิวเตอร
 6. 6. ความเปนมาของ HCI (ตอ)นักออกแบบสวนประสานผูใชในอุุดมคตินั้น ควรจะตองเปนผูที่มี ู ูความรอบรูในศาสตรหลายแขนง ไดแก ดานจิตวิทยา และศาสตรดานการรับรูเู ขาใจ (Psychology and ( y gy Cognitive Science) ดานเออรกอนอมิกส หรือปจจัยมนุษย ุ ดานสังคมวิทยา (Sociology) ดานวทยาการคอมพวเตอร ดานวิทยาการคอมพิวเตอร ดานการออกแบบกราฟก (ทัศนศิลป) ทฤษฎีีอ่ืนๆ เชน สััญลักษณศาสตร (Semiotics) เปนตน ั  ป 
 7. 7. องคประกอบของ HCIHuman -> มนุษย ุ end-user ของ programComputer เครื่องที่โปรแกรมรัน หรือทํางานInteraction ผู ชบอกความตองการแกคอมพวเตอร ผใชบอกความตองการแกคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรรายงานผลการปฏิบัติตอผูใช
 8. 8. ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ มนุษย การออกแบบภาระงาน เทคโนโลยี (Task)
 9. 9. ทําไมตองเรียน HCIเปนสวนสาคญทตองปฏบตจรงของโปรแกรมเปนสวนสําคัญที่ตองปฏิบัติจริงของโปรแกรม ประมาณ 50 %เราเปนผูสรางโปรแกรมสําหรับผูใชอ่นๆไมใชตัวเอง ืUI ที่ไมดีทําใหคาใชจายในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทไมดทาใหคาใชจายในการปฏบตงานเพมขนเปนเรื่องยากในการออกแบบ UI ที่ดี การเดาใจคนเปนสิ่งที่ทําไดยาก
 10. 10. Bad User Interfaces
 11. 11. Bad User Interfacesจําแนกไดยาก
 12. 12. ความสําเร็จของ UIจําแนกไว 3 ขั้นไดแก 1. มีประโยชน (Useful) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบที่ถก ู พัฒนาขึ้นตองสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวตั้งแต ุ เริ่มตน 2. สะดวกตอการใชงาน (Usable) คือสามารถใชงาน และเขาใจไดงาย ( ) โดยมีความปลอดภัย และปราศจากขอผิดพลาด (Error) 3. ความคนเคย (Used) เปนความสําเร็จสงที่สด เพราะมีความหมาย ความคุ เปนความสาเรจสูงทสุ เพรา มความหมาย รวมถึงความนาใช หรือการทําใหผูใชเกิดความตองการใชระบบอยาง จริงจัง
 13. 13. Assignmentกจกรรมกิจกรรมคนควาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ UI ในปจจุบัน ทําเปน Presentation และ นํําเสนอหนาชั้ันเรีียนกอนเริ่ิมการเรีียนแตละครัั้ง ใ เ วลาประมาณ  ใช ป 10 นาที เวลาตอบคําถามประมาณ 5 -10 นาที
 14. 14. Assignment (ตอ)การปฏบตการปฏิบัติ แบงกลุมละ 10 คน สงรายชื่อกลุมพรอมลําดับสัปดาหหนา เรมนาเสนอสปดาหท เริ่มนําเสนอสัปดาหที่ 3 การนําเสนอแบงเปน 2 ทีม ทีมนําเสนอ 5 คน ตองนําเสนอทุกคน ทมตอบคาถาม ทีมตอบคําถาม 5 คน ตองตอบคําถามทกคน ตองตอบคาถามทุกคน หลังการนําเสนอใหสง CD ไฟล Presentation พรอมรายชื่อสมาชิก
 15. 15. Assignment (ตอ)แนวทางการคนควาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ หรือมีความโดดเดนดาน UI H/W เชน Touch screen, LCD หรืือ LED Monitor, Bamboo (  (Pen, Tablet), 1D 2D Barcode Reader, RFID, Fingerprint Scanner (Biometrics) เปนตน ป S/W เชน ระบบ Multi point Touch screen ใน Windows7 เปนตน
 16. 16. Assignment (ตอ)หวขอการนาเสนอหัวขอการนําเสนอ ประวัติความเปนมา หลักการทํางาน ลกษณะการใชงานรวมกบมนุษย ลักษณะการใชงานรวมกับมนษย การประยุกตใชงานในระบบตางๆ พรอมตัวอยาง การวิเคราะหขอดี ขอเสียของอุปกรณ แหลงทมาของขอมูล แหลงที่มาของขอมล
 17. 17. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศูนยนนทบุรีhttp://www.cs.sci.rmutsb.ac.thh // i b h วิชา การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบคอมพิวเตอร (HCI) ั 17

×