Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lietuva ir Rio+20Lietuvos darnaus vystymosi pagrindiniai aspektai.      Kur einame, kur esame?     2012 m. gegu...
Darnus vystymasis• Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Ţaneire (Br...
Nacionalinė darnaus      vystymosi strategija• Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija patvirtinta LR Vyr...
Nacionalinės darnaus vystymosi    strategijos įgyvendinimas• Aplinkos ministerija atsakinga uţ strategijos įgyvendini...
Strategijos vieta Lietuvos       strateginio planavimo sistemoje  Ilgos     Valstybės          Nacion...
Pagrindinis Lietuvos     darnaus vystymosi siekis• Pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efekt...
Oras                                         2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas...
Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą           sukeliančių dujų CO2 ekvivalentu kiekio            v...
Išmetamųjų į atmosferą šiltnamio    efektą sukeliančių dujų CO2 ekvivalentu    kiekis iš skirtingų Lietuvos ūkio s...
VanduoRodiklio pavadinimas          2010 m.      2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES 15          ...
MiškaiRodiklio pavadinimas           2010 m.        2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES 15       ...
Atliekos                                      2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas ...
Komunalinių atliekų kiekio vienam ţmogui    skirtingose ES šalyse palyginimas          (2010 m.)       ...
Ekonomikos vystymasisRodiklio pavadinimas                 2010 m.        2020 m. siektina reikšmė/...
Atsinaujinančių energijosišteklių suvartojimo kaita   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  15
Ekologinis ūkis                           2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES Rodiklio pavadini...
Socialinis vystymasis                                     2020 m. siektinaRodiklio pav...
Nedarbo lygio dinamika (proc.)20      17,4                                     ...
Visuomenės sveikata                                       2020 m. siektinaRodiklio ...
Vidutinė gyvenimo trukmė                              Lietuvoje 2000–2010 metaisVidutinė tikė...
Mirusių kūdikių skaičiaus 1000gimusiųjų pokytis 2000–2010 metais      Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  21
Švietimas ir mokslas                                       2020 m. siektinaRodiklio ...
Įgijusiųjų vidurinį ir universitetinį              (visų trijų pakopų) išsilavinimą             ...
Atskirti ekonomikos augimą nuo poveikio aplinkai ir  pasiekti, kad augant ekonomikai gamtos išteklių  naudojimas ir ap...
Ačiū už dėmesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija  25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lietuva ir Rio+20

597 views

Published on

Lietuvos darnaus vystymosi pagrindiniai aspektai

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lietuva ir Rio+20

 1. 1. Lietuva ir Rio+20Lietuvos darnaus vystymosi pagrindiniai aspektai. Kur einame, kur esame? 2012 m. geguţės17 d. Kaunas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 1
 2. 2. Darnus vystymasis• Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Ţaneire (Brazilijoje) 1992 m.• Darnus vystymasis įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija• Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai – aplinkos apsauga, ekonominis ir socialinis vystymasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2
 3. 3. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija• Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1247 – atnaujinta• Strategija parengta vadovaujantis nacionaliniais interesais, ankstesniais strateginiais dokumentais, tarptautiniais susitarimais ir 2006 m. atnaujintos Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos nuostatomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 3
 4. 4. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimas• Aplinkos ministerija atsakinga uţ strategijos įgyvendinimo koordinavimą, kas dveji metai organizuoja dvimetės strategijos įgyvendinimo ataskaitos rengimą• Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Uţsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Ţemės ūkio ministerijos dalyvauja strategijos įgyvendinime Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 4
 5. 5. Strategijos vieta Lietuvos strateginio planavimo sistemoje Ilgos Valstybės Nacionalinė trukmės (10 ir > pažangos darnaus vystymosi metų) strategija strategijaplanavimas Vidutinės Nacionalinės Vyriausybės Plėtros trukmės(4-9 metų) pažangos programa programa programosplanavimas Priemonių planai (tvirtinami ministro)Trumpos Tarpinstituciniai Kasmetiniai Strateginiaitrukmės (1-3 veiklos Vyriausybės veiklos metų) planai veiklos prioritetai planai planavi mas Metiniai veiklos planai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 5
 6. 6. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi siekis• Pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 m. pasiekti 2003 m. ES valstybių narių vidurkį• Pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 6
 7. 7. Oras 2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas 2010 m. reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisŠiltnamio efektą Vidutiniškai augo daugiau Augimas bent 2 kartussukeliančių dujų kiekis CO2 kaip 2 kartus lėčiau nei lėtesnis nei BVP augimasekvivalentu (mln. tonų/1 BVPmln. Lt BVP)Miestų oro kokybė (dienų KD10 : Neviršyti ES nustatytųskaičius per metus, kai Vilnius – 41, Kaunas – 41, normatyvų:azoto dioksido, kietųjų Klaipėda – 32, Šiauliai – KD 10 – 50 mkg/m3dalelių koncentracija viršija 51, Panevėţys – 43,leistinus normatyvus) Jonava – 34, Kėdainiai – 34 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 7
 8. 8. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 ekvivalentu kiekio vienam ţmogui palyginimas (2010 m.) 14,0 12,7 12,6 12,0Tonos/vienam žmogui 9,4 9,9 9,5 10,0 8,0 7,8 8,0 6,5 6,7 6,1 6,0 4,7 4,0 2,0 0,0 ES15 Čekija Estija Latvija Lietuva Vengrija Lenkija Slevėnija Slovakija Rumunija Bulgarija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8
 9. 9. Išmetamųjų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 ekvivalentu kiekis iš skirtingų Lietuvos ūkio sektorių 10000 9000 8000 7000Tūkstančiai tonų 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pramonė Energetika Transportas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 9
 10. 10. VanduoRodiklio pavadinimas 2010 m. 2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisiki ES normatyvų išvalomanuotekų dalis 90,6 % 100 % 100 88,9 90,6 90 80 72,4 67 67,1 69,2 70 61,3 60 53,9 Procentai 50 40 30 20,6 17,5 20 13,9 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 10
 11. 11. MiškaiRodiklio pavadinimas 2010 m. 2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisMiškų plotas (dalis nuo bendro 33,2 % 35 %Lietuvos teritorijos ploto) 2200 33,5 33 2150 32,5 Miškingumas, % 2100 32 Tūkst.ha 2050 31,5 31 2000 30,5 1950 30 1900 29,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Plotas Miškingumas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 11
 12. 12. Atliekos 2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas 2010 m. reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkis Augimas bent 2 kartusKomunalinių atliekų kiekis Vidutiniškai augo 2 kartus lėtesnis nei vartojimo(kg vienam gyventojui) lėčiau nei vartojimo išlaidos išlaidų didėjimasGamybinių atliekų kiekis Vidutiniškai augo 2 kartus Augimas bent 2 kartus(tonos/1 mln. Lt BVP) lėčiau nei BVP lėtesnis nei BVP augimasŢaliavų perdirbimas(perdirbtų popieriaus,stiklo, plastiko ir metalo 14 % 65 %atliekų dalis nuo bendrokomunalinių atliekų kiekio) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 12
 13. 13. Komunalinių atliekų kiekio vienam ţmogui skirtingose ES šalyse palyginimas (2010 m.) 600 551 500 413 422 410Kg/vienam žmogui 400 381 365 317 333 311 304 315 300 200 100 0 ES15 Čekija Estija Latvija Lietuva Vengrija Lenkija Slevėnija Slovakija Rumunija Bulgarija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 13
 14. 14. Ekonomikos vystymasisRodiklio pavadinimas 2010 m. 2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisBVP prieaugis 1,4 % 6-7 % 100000 15 85702 88198 90000 10,3 78055 9,8 10 80000 75110 76192 6,9 7,3 72401 7,8 7,8 6,6 67168 70000 62558 5 3,6 2,9Milijonai Lt. 56729 1,4 60000 Procentai 49764 53098 0 50000 40000 -5 30000 -10 20000 -14,8 -15 10000 0 -20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BVP BVP prieaugis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 14
 15. 15. Atsinaujinančių energijosišteklių suvartojimo kaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 15
 16. 16. Ekologinis ūkis 2020 m. siektina reikšmė/2003 m. ES Rodiklio pavadinimas 2010 m. 15 vidurkisEkologinių ūkių plotas (dalis 5.55 % 10 %nuo bendro naudmenų ploto) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 16
 17. 17. Socialinis vystymasis 2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas 2010 m. reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisUţimtumo lygis 57,8 % 70 %Nedarbo lygis 17,8 % 6-7 %Skurdo lygis (ţemiauskurdo ribos gyvenančių 20,2 % 15 %ţmonių dalis)Vidutinis gyvenamasisplotas, tenkantis vienam 25,8 kv. m. 28–29 kv. m.gyventojui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 17
 18. 18. Nedarbo lygio dinamika (proc.)20 17,4 17,818 16,416 13,714 12,41210 8,3 8 5,6 5,8 6 4,3 4 2 0 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje Nedarbo lygio dinamika ES-15 Nedarbo lygio dinamika ES-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 18
 19. 19. Visuomenės sveikata 2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas 2010 m. reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkisVidutinė gyvenimo trukmė Vyrai – 67,98 metai Vyrai – 76 metai Moterys – 78,78 metai Moterys – 82 metai Bendrai – 73,45 metai Bendrai – 79 metaiGyventojų mirtingumas dėltransporto įvykių, tenkantis 11,3 9,6100 000 gyventojųNaujagimių iki 1 m.amţiaus mirtingumas 4,3 4,3(skaičius tenkantis 1000gimusiųjų) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 19
 20. 20. Vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje 2000–2010 metaisVidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metais 79 78 77 76 75 73,1 73,45 74 72,14 71,79 72,05 71,99 71,94 71,66 71,32 73 71,12 70,92 72 71 70 69 68 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20
 21. 21. Mirusių kūdikių skaičiaus 1000gimusiųjų pokytis 2000–2010 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 21
 22. 22. Švietimas ir mokslas 2020 m. siektinaRodiklio pavadinimas 2010 m. reikšmė/2003 m. ES 15 vidurkis20-24 metų jaunuolių, taismetais įgijusių aukštąjį 49 % 60 %išsilavinimą, dalis15-19 metų jaunuolių, taismetais įgijusių pagrindinį, 94,6 % 95 %vidurinį išsilavinimą, dalis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 22
 23. 23. Įgijusiųjų vidurinį ir universitetinį (visų trijų pakopų) išsilavinimą skaičius per metus 45 40 38 37,8 37,6 38,4 36,2 36,4 37,3 36,1 35 33,3 32,4 32,3 30 30,1 31,1 30,5 29,1 28,1Tūkstančiai 25 26 23 24 20 20,5 18,9 17,1 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Vidurinis Universitetinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 23
 24. 24. Atskirti ekonomikos augimą nuo poveikio aplinkai ir pasiekti, kad augant ekonomikai gamtos išteklių naudojimas ir aplinkos teršimas nebeaugtų arba augtų daug lėčiau – vienas svarbiausių darnaus vystymosi principų, kurį Lietuva pakankamai sėkmingai įgyvendina 200 180 160 140 120Procentai 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BVP Galutinės energijos sąnaudos Teršalų emisija į orą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 24
 25. 25. Ačiū už dėmesį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 25

×