Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academia de antreprenoriat

2,509 views

Published on

Proiect CNIPMMR Arad

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academia de antreprenoriat

 1. 1. Academia de Antreprenoriat – de la idee la afacere ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Contract de finanţare nr. POSDRU/92/3.1/S/60503
 2. 2. <ul><li>Co f inan ţ at din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 </li></ul><ul><li>Axa prioritar ă 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” </li></ul><ul><li>Domeniul Major 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”. </li></ul>Finan ţ area proiectului
 3. 3. Info Proiect <ul><li>Beneficiar : Consiliul Na ţ ional al Î ntreprinderilor Private Mici ş i Mijlocii din Rom â nia – Filiala Arad </li></ul><ul><li>Parteneri : </li></ul><ul><li>- Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş” Arad </li></ul><ul><li>- Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa </li></ul><ul><li>- Universitatea de Nord din Baia Mare </li></ul><ul><li>- Adhoc Conseils – Franţ a </li></ul><ul><li>- EnAIP – Italia </li></ul><ul><li>- Sogesca Srl – Italia </li></ul>
 4. 4. Info Proiect <ul><li>Valoarea total ă a proiectului : 4.128.437 Ron </li></ul><ul><li>Durata : 36 luni </li></ul><ul><li>Localizare implementare : Regiunile Vest şi Nord-Vest, localit ăţ ile : </li></ul><ul><li>- Arad </li></ul><ul><li>- Re ş i ţ a </li></ul><ul><li>- Deva </li></ul><ul><li>- Baia Mare </li></ul><ul><li>- Satu Mare </li></ul>
 5. 5. Obiectiv general <ul><li>Dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriatul în Regiunile Vest şi Nord-Vest pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM în spaţiul economic european </li></ul>
 6. 6. Obiective specifice 1 . Sprijinirea dezvoltarii de competente antreprenoriale si manageriale prin furnizarea de pachete de instruire, coaching si mentoring in initierea si dezvoltarea de afaceri. 2. Infiintarea si dezvoltarea de companii inovative si competitive prin stimularea potentialului antreprenorial in cadrul unei retele interregionale de birouri de antreprenoriat .
 7. 7. Grup ţ int ă <ul><li>Î ntreprinz ă tori ş i persoane care doresc s ă ini ţ ieze o activitate independent ă , din zona de Vest ş i Nord Vest a Rom â niei ( 600 î ntreprinz ă tori ş i 100 persoane care doresc s ă ini ţ ieze o activitate independent ă ). </li></ul><ul><li>Profilul Grupului Ţ int ă : </li></ul><ul><li>V â rsta: 18 ani î mplini ţ i la î nceperea cursurilor </li></ul><ul><li>Studii: cel pu ţ in absolvent al î nv ăţă m â ntului liceal cu diploma de bacalaureat </li></ul><ul><li>Domiciliu: î n jude ţ ele Arad, Cara ş -Severin, Hunedoara, Maramure ş , Satu Mare </li></ul><ul><li>Î ntreprinz ă tor particular sau persoan ă interesat ă a demara o afacere pe cont propriu </li></ul>
 8. 8. Activit ăţ i <ul><li>Seminarii de lansare organizate î n Arad, Deva, Re ş i ţ a, Baia Mare ş i Satu Mare </li></ul><ul><li>Î nfiin ţ area ş i func ţ ionarea Biroului de Antreprenoriat î n cele 5 loca ţ ii (Arad, Deva, Re ş i ţ a, Baia Mare ş i Satu Mare) </li></ul><ul><li>Program de educa ţ ie antreprenorial ă </li></ul><ul><li>Ş coala de var ă &quot;Antreprenoriatul-o op ţ iune de carier ă “ </li></ul>
 9. 9. Activit ăţ i 4. Competi ţ ie de planuri de afaceri 5. Elaborarea Ghidului &quot;Cum s ă î nfiin ţ ezi o î ntreprindere european ă “ 6. Vizite de studiu 7. Conferin ţ a final ă
 10. 10. Biroul de antreprenoriat <ul><li>Servicii oferite : </li></ul><ul><li>- promovarea culturii antreprenoriale prin coordonarea cursurilor ce vor fi organizate, diseminarea ş i furnizarea de informa ţ ie î n r â ndul grupului ţ int ă ş i nu numai; </li></ul><ul><li>- acordarea de consiliere, mentoring ş i coaching la cerere cu privire la orice aspect legat de î nfiin ţ area ş i dezvoltarea unei afaceri; </li></ul><ul><li>- organizarea de evenimente pentru promovarea culturii antreprenoriale î n r â ndul grupului ţ int ă. </li></ul><ul><li>Coordonatori birou : </li></ul><ul><li>Arad: U ş vat Dan Baia Mare: R ă dulescu Corina </li></ul><ul><li>Satu Mare: Teodoru Mircea Re ş i ţ a: Manciu Venera </li></ul><ul><li>Deva: Nicula Gen ţ iana </li></ul>
 11. 11. Programul de educa ţ ie antreprenorial ă ( aprilie 2011-iunie 2013) <ul><li>Programul de instruire are dou ă componente de instruire: </li></ul><ul><li>Modul obligatoriu pentru un num ă r de 20 participan ţ i la 4 cursuri / loca ţ ie </li></ul><ul><li>Cursuri : </li></ul><ul><li>Antreprenoriat; </li></ul><ul><li>Managementul IMM; </li></ul><ul><li>Managementul resurselor umane: leadership, comunicare, negociere, PR; </li></ul><ul><li>Plan de afaceri </li></ul>
 12. 12. Programul de educa ţ ie antreprenorial ă ( aprilie 2011-iunie 2013) <ul><li>2. Cursuri deschise cu 20 participan ţ i / loca ţ ie . </li></ul><ul><li>Cursuri: </li></ul><ul><li>Managementul proiectelor </li></ul><ul><li>Comportament organiza ţ ional ş i cultura organiza ţ ional ă , teambuilding ş i motivare; </li></ul><ul><li>Management de tip kaizen; </li></ul><ul><li>Business improvement. Managementul crizei ş i dezvoltarea afacerii; </li></ul><ul><li>Marketing ş i TIC î n IMM </li></ul>
 13. 13. Ş coala de var ă – “ Antreprenoriatul-o op ţ iune de carier ă ” <ul><li>Scop : promovarea culturii antreprenoriale </li></ul><ul><li>Activit ăţ i : seminarii, workshop-uri, î nt â lniri ş i sesiuni de prezent ă ri abord â nd diferite subiecte ce se î ncadreaz ă î n tematic a evenimentului . </li></ul><ul><li>Durata : 5 zile </li></ul><ul><li>Loca ţ ie : Jude ţ ul Arad </li></ul><ul><li>Participan ţ i : </li></ul><ul><li>Grup ţ int ă , cadre didactive, lectori, oameni de afaceri, reprezentan ţ i ai mediului de afaceri ş i ai mediului asociativ ş i reprezentan ţ i ai autorit ăţ ilor locale, regionale ş i na ţ ionale, reprezentan ţ i ai partenerilor naţionali şi ai celor transnaţionali din proiect : </li></ul><ul><li>- Remi Geltzenlichter - ADHOC Conseils Franţa </li></ul><ul><li>Arianna Baraldo – EnAip Italia </li></ul><ul><li>Devetta Marco - SC Sogesca SRL Italia </li></ul>
 14. 14. Competi ţ ia de planuri de afaceri <ul><li>Competi ţ ia va consta î n 2 faze : </li></ul><ul><li>5 faze preliminare î n fiecare loca ţ ie a Biroului de Antreprenoriat la care pot participa participan ţ ii de la cursuri care vor elabora un plan de afaceri. </li></ul><ul><li>1 fază finală cu durata de 1 zi organizată la Arad . Î n aceast ă faz ă vor lua parte doar participan ţ ii care au ocupat primele 5 locuri î n fazele preliminare. </li></ul><ul><li>Premii acordate : </li></ul><ul><li>Primele 5 planuri de afaceri, conform punctajului acordat, vor fi finan ţ ate cu premii î n bani (1000 euro pentru fiecare plan) pentru a- ş i finan ţ a demararea afacerii. </li></ul>
 15. 15. Indicatori output <ul><li>Num ă r de cursan ţ i preg ă ti ţ i pentru ini ţ ierea unei afaceri – 100 </li></ul><ul><li>Num ă r de cursan ţ i preg ă ti ţ i pentru ini ţ ierea unei afaceri , dintre care: femei – 50 </li></ul><ul><li>Num ă r de persoane care au beneficiat de ac ţ iuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale ş i pentru ini ţ ierea afacerilor – 1020 </li></ul><ul><li>Num ă r de persoane care au participat la ac ţ iuni de dezvoltare a competen ţ elor manageriale – 300 </li></ul><ul><li>Num ă r de participan ţ i la instruire – formare profesional ă continu ă – 700 </li></ul><ul><li>Num ă r participan ţ i FSE – femei – 350 </li></ul>
 16. 16. Alte rezultate <ul><li>5 seminarii de lansare organizate ; 100 de participan ţ i la seminarii; </li></ul><ul><li>5 birouri de antreprenoriat î nfiin ţ a t e ş i func ţ ionale ; 250 persoane consiliate; </li></ul><ul><li>Program de educa ţ ie antreprenorial ă : 10 cursuri organizate ; 50 de serii de curs desf ăş urate; 700 de persoane instruite ; </li></ul><ul><li>1 ş coal ă de var ă &quot;Antreprenoriatul - o op ţ iune de carier ă “ organizat ă ; 40 de participan ţ i la ş coala de var ă ; </li></ul><ul><li>Competi ţ ie de planuri de afaceri : 5 faze preliminare de competi ţ ie desf ăş urate; 1 faz ă final ă de competi ţ ie desf ăş urat ă ; 50 de participan ţ i la fazele preliminare; 25 de participan ţ i la faza final ă ; 5 premii î n bani acordate; 5 firme î nfiin ţ ate. </li></ul><ul><li>1 ghid &quot;Cum s ă î nfiin ţ ezi o î ntreprindere european ă &quot; elaborat; 1500 de exemplare din ghid tip ă rite ş i distribuite; </li></ul><ul><li>3 vizite de studiu desf ăş urate ; 17 participan ţ i per vizit ă (7 membri ai echipei de proiect ş i 10 cursan ţ i); 51 de participan ţ i la vizitele de studiu; </li></ul><ul><li>1 conferin ţă final ă organizat ă ; 70 de participan ţ i la conferin ţ a final ă . </li></ul>
 17. 17. Informa ţ ii suplimentare Consiliul Na ţ ional al Î ntreprinderilor Private Mici ş i Mijlocii din Rom â nia – F iliala Arad Str. Nicolae Bălcescu, nr.5, ap.2 , Arad Tel: 0257 / 253.757 Fax: 0257 / 253.757 E-mail: comunicare@imm-arad.ro Web: www.imm-arad.ro
 18. 18. Va mul ţ umim pentru aten ţ ie! Con ţ inutul acestui material nu reprezint ă î n mod obligatoriu pozi ţ ia oficial ă a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom â niei

×