Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trendy elektronické fakturace v České republice v roce 2009 - Petr Hojný, Česká spořitelna

607 views

Published on

Published in: Travel, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trendy elektronické fakturace v České republice v roce 2009 - Petr Hojný, Česká spořitelna

 1. 1. ERSTE GROUP Elektronická fakturace (trendy) v České republice v roce 2009 Tuesday Business Network, 7.4.2009 Petr Hojný, Česká spořitelna, a.s
 2. 2. Obsah ERSTE GROUP 1. Úvod – proč se nefakturuje elektronicky? 2. EBPP aneb konsolidátor jako přidaná hodnota v e-fakturaci − směrování faktur do internet bankingu (B2C) − konsolidátor jako VAN zprostředkovatel výměny faktur mezi podniky (B2B) − synergie s ISDOC 3. Hlavní předpoklady pro masové využívání e-fakturace 4. Závěr a výhledy − roaming − návrh na změnu směrnice o fakturaci − faktory úspěchu Proud to be Erste 2
 3. 3. ERSTE GROUP Přehled EBPP Proč se nefakturuje elektronicky? Proud to be Erste 3
 4. 4. Proč se nefakturuje elektronicky? ERSTE GROUP 1) Nep řiprav Přínos e nost M y e-faktu 2) Kom SP race: plexit a • zvýše nejist a právní ní prod ota: uktivity • sníže • elekt ní nákl ronic založe ký podpis adů o 6 0- ný na 80% QC • elekt • zlepš roni založe cká značka ení slu žeb ná na • enviro QSC nmentá • dlouh lní přín odobá os archiv ace • časo • inova vé raz ce ítko za • uvoln na QC ložené ění lids kých z drojů • vyprš ení pla tnosti certifik á tů ... Proud to be Erste 4
 5. 5. ERSTE GROUP Přehled EBPP Úvod do problematiky EBPP aneb konsolidátor jako přidaná hodnota v elfa Proud to be Erste 5
 6. 6. EBP(P) Electronic Bill Presentment (& Payment) ERSTE GROUP - rozšířené EBPP modely 1. Biller Direct model (one-to-many, EBP) 2. Model konsolidátora (many-to-many, EBPP) zajištění doručení, konverze, jedno rozhraní, jeden formát, soulad s DPH, generování PDF, podpora, monitoring 3. Hybridní model (kombinace direct modelu a konsolidátora) Proud to be Erste 6
 7. 7. Konsolidátor jako přidaná hodnota v elfa ERSTE GROUP 1. Banka-konsolidátor může směrovat faktury do internet bankingu (B2C) − zájem klientů o IB meziročně roste o 17%! − za poslední měsíce zaznamenáváme v průměru více jak 13% měziměsíční nárůst zájmu klientů ČS o službu e-faktura − možnost propojení fakturačního a platebního procesu se jeví jako preferované řešení 2. Požadavek na výměnu dalších doplňkových / technických dat (B2B) − data přenášená/generovaná ve specifických odvětvích, jako např. v odvětví energetickém − ne každý podnik (zvláště ty velké) se bude nutně chtít standardu přizpůsobit 3. Preference velkých podniků vůči způsobu komunikace (B2B) − zaručený přenos s notifikací − preference jedno rozhraní a jednoho formátu (single point of contact) Proud to be Erste 7
 8. 8. 1. Banka (konsolidátor) může směrovat faktury do internet bankingu (B2C) ERSTE GROUP Po kliknutí je zde klientovi k dispozici faktura nebo předpis splátky v grafické podobě – pdf Proud to be Erste 8
 9. 9. 1. Banka (konsolidátor) může směrovat faktury do internet bankingu (B2C) ERSTE GROUP Proud to be Erste 9
 10. 10. Spolupráce v oblasti propagace služby ERSTE GROUP Proud to be Erste 10
 11. 11. 2. Požadavek na výměnu dalších doplňkových / technických dat (B2B) ERSTE GROUP Synergie s ISDOC – zavedení tzv. uživatelských položek na úrovni hlavičky dokladu i každého řádku Odběratelé energií mohou přijímat od svých dodavatelů z energetického odvětví NEJEN fakturační data, ale i technické údaje v elektronické (strukturované) podobě. Hlavním přínosem pro odběratele s více odběry je úspora nákladů spojená s kontrolou vyúčtování a zpracováním faktur, neboť je možné všechny údaje přijmout do technických systémů bez přepisování dat. Proud to be Erste 11
 12. 12. 3. Preference velkých podniků vůči způsobu komunikace (B2B) ERSTE GROUP au t více jak 6200 dodavatelů! ý om příjemce odesílatel at n př iz va en ov velký o velký tiz s os an a m eno ý o ut př příjemce a odesílatel přenos přenos středně velký souboru středně velký souboru Internet Internet ř ulá portal portal příjemce rm odesílatel fo malý malý IS C DO DO zákazník C IS (spotřebitel) ISDOC odesílatel příjemce Proud to be Erste 12
 13. 13. ERSTE GROUP Přehled EBPP Hlavní předpoklady pro masové využívání elektronické fakturace Proud to be Erste 13
 14. 14. Tok faktur ERSTE GROUP 27,1% objemu fakturace mezi MSP a VMP 66% fakturace je spojeno s VP 50% fakturace je B2C Velké podniky (250 a více zaměstnanců) 43.3 % 11.6 % 1.7 % 7% 22,9% (91,6 mil.) Koncový spotřebitel Malé a střední podniky (10-249 zaměstnanců) 5% 0.1 % 2.5 % ISDOC 10 % ISDOC 8.3 % 1.3 % 27,1% (108,4 mil.) Velmi malé podniky (1-9 zaměstnanců) 1.7 % 7.5 % ISDOC ISDOC Adaptováno: Billentis / Bruno Koch (www.billentis.com), 2008 Proud to be Erste 14 2006-03-23 Page 14
 15. 15. Hlavní předpoklady pro rychlý rozvoj elfa ERSTE GROUP B2B - připravenost MSP, přítomnost konsolidátora, poskytovatele služeb B2C - přítomnost konsolidátora, poskytovatele služeb B2C Koncový spotřebitel VP • provázanost s platbou • AFI-AFA • jednoduchost standardizace • individualizace automatizace B2B • jedno místo Malé a střední podniky • úspora ISDOC: • standardizace formátu • připravenost účetních a ekonom. systémů B2C Proud to be Erste 15
 16. 16. Koexistence EDI, direct modelů a konsolidátora ERSTE GROUP B2C Koncoví spotřebitelé Velké Koncový spotřebitel Konsolidátor podniky VP • provázanost s platbou • AFI-AFA • jednoduchost standardizace • individualizace automatizace B2B • jedno místo Malé a Direct Malé a střední podniky • úspora střední Models podniky ISDOC: Konsolidátor • standardizace formátu Direct Models • připravenost účetních a ekonom. systémů EDI B2C Proud to be Erste 16
 17. 17. ERSTE GROUP Přehled EBPP Závěr a výhled Proud to be Erste 17
 18. 18. Roaming – propojení konsolidátorů / operátorů / poskytovatelů služeb ERSTE GROUP Koncový spotřebitel / Výstavce Konsolidátor B2B příjemce Výstavce faktur e-mail tisk IB jiná banka další Výstavce faktur B2C operátoři příjemce Proud to be Erste 18 2007-10-11 Page 18
 19. 19. Legislativní bariéry – návrh řešení ERSTE GROUP −Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH, pokud jde o pravidla fakturace Brusel 2. února 2009 (20.02) −rovné zacházení s e-fakturami jako s fakturami v papírové podobě na základě obsahu, vystavení nebo uchovávání tj. zjm. odstranění povinnosti podepisovat faktury elektronickým podpisem (QC) nebo označovat elektronickou značkou (QSC). − společná doba uchovávání faktur po dobu 6 let − Účinnost: od 1. ledna 2013 Proud to be Erste 19
 20. 20. Výhled ERSTE GROUP − trend snižování počtu formátů bude pokračovat − přechod z národních do pan-EU modelu fakturace − B2G - obligatorní fakturace do (ze) států (dnes 6, do roku 2010 + 10) EU − EU Komise – úspory 238 mld. EUR (B2B) + 30-40 mld. EUR (B2C) Predikce e-fakturace v ČR do 3 let: − bude 30% faktur v e-podobě právě díky ISDOC − dalších 5 bank zpřístupní své IB aplikace − 20-30 největších výstavců bude zasílat faktury do aplikací internetového bankovnictví − obligatorní fakturace do státu Proud to be Erste 20
 21. 21. Faktory úspěchu 3xS - Standardizace, Spolupráce, Stát ERSTE GROUP 1) Spolupráce v konkurenčním prostředí („co-opetition“) Partnerská spolupráce s přímými konkurenty se stává nevyhnutelnou: - s dodavateli účetních, ekonomických, ERP, IS systémů interoperabilita / „networking“ – vzájemné propojení (roaming) všech - dostupných řešení na lokálních a mezinárodních úrovních (konsolidátoři, operátoři, poskytovatelé služeb) 2) Standardizace obecně − standardizace formátů zjm. na úrovni MSP − ISDOC – nulové nebo minimální náklady pro uživatele účetních a ekonomických systémů jako předpoklad rychlého rozšíření e-fakturace, uživatelsky přívětivé s nulovými požadavky na znalost IT 3) Aktivní podpora ze strany státu – obligatorní fakturace Proud to be Erste 21
 22. 22. ERSTE GROUP Kontakt: Petr Hojný Česká spořitelna, a.s. odbor řízení obchodu Budějovická 1912 140 00 Praha 4 tel.: + 420 261 07 2712 mob.: + 420 603 880 262 mailto: phojny@csas.cz

×